Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretim Uygulamaları ve Şiir Öğretimine İlişkin Görüşleri / Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 258 - 274, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1159947

Abstract

İnsanoğlu geçmişten günümüze uzun arayışlar sonucu anlatımı sıradan olmaktan kurtararak sözcüklerin söylem gücünü, duygu yoğunluğunu arttırmak için şiir ile olan uğraşını sürdürmektedir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin şiir öğretim uygulamaları ile şiir öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, Mersin ilinde görev yapan 23 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin tamamı gönüllülük esasına göre araştırmaya katılım sağlamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak için görüşme formunun amacına uygunluğu, anlaşılırlığı ve uygulanabilirliği, alanında uzman iki akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Veriler, nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin önceden belirlenen temalara göre kodlaması yapılmıştır. Microsoft excel programı kullanılarak elde edilen frekans ve yüzde değerleri tablolaştırılarak sunulmuştur. Araştırma bulguları; sınıf öğretmenlerinin şiir öğretim uygulamalarına ilişkin bulgular, şiir öğretiminin yapılma nedenlerine ilişkin bulgular, şiirin dil öğretimindeki rolüne ilişkin bulgular alt başlığı altında incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri en çok, öğrencilerine şiir yazdırma, okutma, ezberletme, örnek şiir okuma gibi şiir öğretim uygulamaları yapmaktadır. Sınıf öğretmenleri ana dili öğreniminde ve gelişiminin sağlanmasında şiirin önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Ana dili eğitiminin yapılabilmesi, duygu gelişiminin sağlanabilmesi, okuma hızının arttırılabilmesi için şiir öğretimini gerekli görmektedirler. Öğrencilerin kişisel gelişimini sağlayarak duygusal, zihinsel, sosyal gelişimlerine katkı sağlanabilmesi ve birtakım estetik duygular, ince düşüncelerin gelişebilmesi için şiir öğretiminin yapılmasının gerekliliğine inanmaktadır. Sınıf öğretmenleri şiiri bir öğretim aracı olarak görmeli, dilin temel becerilerinden olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğretiminde şiirin gücünü kullanmalıdır.

References

 • Ainy, S. (2008). Poetry in the language classroom to assist in development of speaking skill. ESL Journal. http://www.esljournal.org/289047413.html. Erişim Tarihi: 19.09.2022.
 • Akar, M. (2009). Sesli ve sessiz okumanın anlamaya etkisi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Akyol, H. (2014). Programa uygun Türkçe öğretim uygulamaları (7. Bs.). Pegem Akademi.
 • Altunbay, M. ve Demir, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının şiir türüne yönelik ilgileri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 41-54.
 • Artuç, S. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şiir metinlerinden yararlanma (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayat, N. (2012). Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin şiirbilim açısından görünümü üstüne bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 325-344.
 • Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.
 • Blake, J. (2009). Using the poetry archive in the English classroom. English Drama Media, (13), 24-28.
 • Beth Solow, M. (1980). Teaching poetry in elementary school. Eric Number: ED198544. https://eric.ed.gov/?q=speaking+and+poetry&pg=3&id=ED198544
 • Calp, M. (2020). Türkçe eğitimi ana bilim dalı birinci sınıf öğrencilerinin şiir ve şiir ezberlemeye ilişkin tutum ve eğilimleri üzerine bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 345-370.
 • Cemiloğlu, M. (2003). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Alfa Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013) Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th edition), SAGE Publications, Inc., London.
 • Coşkun, M. V., & Açık Önkaş, N. (2006). Fonetik laboratuvarı destekli edebiyat öğretimi. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 19-21 Nisan 2006, Kıbrıs.
 • Covey, S. R. (2006). The seven habits of highly effective people (29th Ed.). (Trans. Osman & Filiz Nayır Deniztekin), Varlık Yayınları.
 • Çelik, C. U. (2006). Sesli ve sessiz okuma ile içten okumanın karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (7), 18-30.
 • Çetinavcı, U. R., & Tütüniş, B. (2012). Making use of poems to teach English. The Journal of Language Teaching and Learning. 2(2), 75-88.
 • Çevik, A. (2017). Dil öğretiminde edebî metin olarak şiir seçimi. İnternational Journal of Language Academy. 5(2), 141-151.
 • Çıraklı, M. Z. (2019). Mitosun mitosu: Edebiyat ve eleştirinin doğası. Pasajlar Edebiyat Dergisi Edebiyat Teori Özel Sayısı, 1(2), 57-70.
 • Deepa, D. D., & Ilankumaran, M. (2018). Teaching poetry enhances speaking skills-an analysis based on select poems. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.36), 619-623.
 • Demir, M. ve Duman, B. (2004). Şiir okumaya dayalı Türkçe öğretimi. İlmî Araştırmalar Dergisi, (17), 89-98.
 • Dilidüzgün, S. (2015). Teaching Turkish as a foreign language through poetry: From words to worlds. Bilig, (75), 249-274.
 • Di Sabato, B. (2017). Poetry in translation as a tool for language learning (Trans. Anna Aresi). MOSAICI Learned Online Journal of Italian Poetry; issue poetry in translation; issue poetry in translation directed by Anna Aresi. Section Essays.
 • Dymoke, S., & Hughes, J. (2009). Bir şiir wiki kullanmak: Ortam, İngilizce öğretmen adaylarını dijital çağda şiir yazma ve şiir yazmayı öğretme konusunda mesleki öğrenmelerinde nasıl destekleyebilir? İngilizce Öğretimi: Uygulama ve Eleştiri, (8), 91-106.
 • Eagleton, T. (2015). Edebiyat nasıl okunur (Çev. Elif Ersavcı) (2. Bs.). İletişim Yayınları.
 • Ediger, M. (2002). Exploring poetry: The reading and writing connection. Education Resources Information Center. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461827.pdf
 • Eka Mulatsih, M. V. (2018). Learning poetry as a strategy to develop students’ teaching skills. International Journal of Indonesian Education and Teaching, 2(2), 120-128.
 • Freyn, A. L. (2017). Effects of a multimodal approach on ESL/EFL university students’ attitudes towards poetry. Journal of Education and Practice, 8(8), 80-83.
 • Glaser, B., & Culler, J. (Eds.). (2019). Critical rhyth. The Poetics of a literary life form. Fordham University Press.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2011). Anlama teknikleri 1: Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Grafiker Yayınları.
 • Hühn, P. (2010). Plotting the lyric: Forms of narration in poetry. Literator-Journal of literary criticism comparative linguistics and literary studies. 31(3), 17-47.
 • Irmawati, N. D. (2014). Understanding how to analyze poetry and its implication to language teaching. International Journal of Studies in English Language and Literature, 2(11), 35-45.
 • Johnson Laird, P. N., & Oatley, K. (2022). How poetry evokes emotions. Acta Psychologica. 224(2022), 103506.
 • Karadeniz, A. (2012). Modern çözümleme yöntemlerinin şiir çözümleme becerisine etkisi ve şiir öğretiminde kullanılabilirliği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, M. (2013). Okuma yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kekeç, İ. (2018). Based on his prose, Turgut Uyar's understanding of poetry and Turgut Uyar as a critic. Academic Journal of Language and Literature, 2(2), 212-229.
 • Khan, S. (2020). Why and how to use a poem in ELT classroom. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(3), 803-809. https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/807
 • Killander, C. C. (2011). Poetry in foreign language teaching: Aspects of a major challenge. Lund University Sweden Proceedings of ICERI Conference: 5618-5626.
 • Komşu, U. C. (2017). Yetişkin eğitiminde bir öğretim aracı olarak şiirin rolü: Literatür taraması örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 1-20.
 • Kuru Gönen, S. İ. (2018). Implementing poetry in the language class: A poetry-teaching framework for prospective English language teachers. Advances in Language and Literary Studies, 9(5), 28-42.
 • Liu, D. (2019). The role and effect of poetryin reading for 5-8 years old (Doctoral Thesis). Universite Toulousele Mirail, Toulouse. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02364991
 • Locke, T. (2013). The effects of a high-school poetry competition: A case study. Changing English, 20(3), 277-291. http://dx.doi.org/10.1080/1358684X.2013.816534
 • Lockward, D. (1994). Poety and teaching poetry. English Journal, 83(5), 65-70.
 • Maroua, R. (2017). Understanding, appreciating and teaching poetry. Journal of English Language and Literature. 8(3), 1-3.
 • Masbuhin, R. E., & Yu Liao, F. (2017). English teachers’ desire to teach poetry: The impact of educational backgrounds, belief towards poetry and level of confidence. Literature in Language Teaching, 16(1), 21-36.
 • MEB. (1981). Temel eğitim okulları Türkçe eğitim programı. Tebliğler Dergisi, 2098, 327-356.
 • MEB. (2016). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Mittal, R. (2016). Poetry is language at its most distilled and powerful: Bringing poetry in language classes can make language understanding and communication skills better. Linguistics and Literature Studies, 4(1), 52-56.
 • Newsome, K. E. (2008). Using poetry to ımprove fluency and comprehension in third-grade students. Georgia Educational Researcher, 6(1), 1-18.
 • Nojoumian, A. A. (2007). Reader oriented strategies for teaching poetry. TELL, 1(4), 119-136.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Anı Yayımcılık.
 • Pudewa, A. (2016). Linguistic development through poetry memorization teacher’s manual (2. Ed.). February 2016, Institute for Excellence in Writing, L.L.C.
 • Reppert, K. R. (2004). Literature and the development of oral fluency: A study using poetry and children’s literature an adults ESL instruction (Master's Thesis). Iowa State University, Iowa.
 • Reutzel, D. R., & Juth, S. (2014). Supporting the development of silent reading fluency: An Evidence-Based framework for the intermediate grades (3-6). International Electronic Journal of Elementary, 7(1), 27-46.
 • Saka, F. Ö. (2014). Şiirle çocuklara yabancı dil öğretimi. Dil Dergisi, (164), 26-38.
 • Seçkin Polat, Ö. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiire kültürel bağlamda uygulamalı bir yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. Tudem Yayınları.
 • Sever S. (1996). Tevfik Fikret ve çocuk şiirleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 29(1), 31-47.
 • Siaska, N. (2017). Poetry as a means of developing future teachers-philologists’ speaking skills. Science and Education, (4), 10-13.
 • Silverman, H. L. (1996). The topology of spirituality in poetry therapy. Journal of Poetry Therapy, 10(2), 95-98.
 • Sreeja, P. S., & Mahalakshmi, G. S. (2016). Emotion recognition from poems by maximum posterior probability. Journal of Computer Science an Information Security, (14), 36-43.
 • Suma, M. (2020). Assessing expression in the poetry reading skills of elementary students. International Journal of Language Education, 4(3), 420-431. https://doi.org/10.26858/ijole.v4i3.14658 Şimşek, Ş. (2017). Konuşma ve yazma etkinliklerinde şiir metinlerinin kullanımı. Turkish Studies, 12(34), 371-380.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Nobel yayıncılık.
 • Tezgör, A. H. (2010). Türk şiirinin Cumhuriyet’ten günümüze kadar geçirdiği biçim ve içerik değişimlerinin Türkçe ders kitaplarındaki yansımasına eleştirel bir bakış (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Toraman, M. (2019). The effect of rhyme table application on poetry writing attitudes of middle school students (Master's Thesis). Kütahya Dumlupınar University Institute of Educational Sciences. Kütahya.
 • Turan, L., & Gücüyeter, B. (2005). Çocuklar için yazılan her manzumeye şiir denir mi? Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 189-205.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2022). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 30 Haziran 2022.
 • Wilson, A. (2013). A joyous lifeline in a target-driven job: Teacher's metaphors of teaching poetry writing. Cambridge Journal of Education, 43(1), 69-87.
 • Xerri, D. (2012). Poetry teaching and multimodality: Theory into practice. Creative Education, 3(4), 507-512.
 • Yıldırım, E. (2012). Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Yıldız, B., ve Taşkaya, S. M. (2021). Şiir yazma teknikleri ile uygulama önerileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 1(24 Kasım Öğretmenleri Günü Özel Sayısı), 80-106.

Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching / Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretim Uygulamaları ve Şiir Öğretimine İlişkin Görüşleri

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 258 - 274, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1159947

Abstract

As a result of long searches from past to present, human beings continue their efforts with poetry in order to increase the discourse power and emotional intensity of words by freeing the narration from being ordinary. The aim of this research is to determine the opinions of primary school teachers about poetry teaching practices and poetry teaching. The study was carried out according to the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods. The data of the research has been obtained from twenty-three primary school teachers working in Mersin. The study group of the research participated in the research on a voluntary basis. As a data collection tool, a semi-structured interview form developed by the researchers was used. The suitability, clarity and applicability of the interview form were evaluated by two academicians who are experts in their fields. The data has been obtained by using descriptive analysis technique from qualitative data analysis techniques. The data obtained were coded according to the predetermined themes. The frequency and percentage values of the data were tabulated using the Microsoft Excel program. Research findings; The findings on the poetry teaching practices of classroom teachers, the justifications of poetry teaching, and the role of poetry in language teaching were examined under subheadings. According to the results of the research, classroom teachers mostly make poetry teaching practices such as having their students write poems, have them read, memorize, and read sample poems. Classroom teachers stated that poetry plays an important role in learning and developing the mother tongue. Native language education considers teaching poetry necessary for emotion development and reading speed. He believes that teaching poetry is necessary to contribute to students' emotional, mental and social development, aesthetic feelings and thoughts. Poetry has an effective power in gaining language skills as a teaching tool.

References

 • Ainy, S. (2008). Poetry in the language classroom to assist in development of speaking skill. ESL Journal. http://www.esljournal.org/289047413.html. Erişim Tarihi: 19.09.2022.
 • Akar, M. (2009). Sesli ve sessiz okumanın anlamaya etkisi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Akyol, H. (2014). Programa uygun Türkçe öğretim uygulamaları (7. Bs.). Pegem Akademi.
 • Altunbay, M. ve Demir, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının şiir türüne yönelik ilgileri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 41-54.
 • Artuç, S. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şiir metinlerinden yararlanma (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayat, N. (2012). Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin şiirbilim açısından görünümü üstüne bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 325-344.
 • Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.
 • Blake, J. (2009). Using the poetry archive in the English classroom. English Drama Media, (13), 24-28.
 • Beth Solow, M. (1980). Teaching poetry in elementary school. Eric Number: ED198544. https://eric.ed.gov/?q=speaking+and+poetry&pg=3&id=ED198544
 • Calp, M. (2020). Türkçe eğitimi ana bilim dalı birinci sınıf öğrencilerinin şiir ve şiir ezberlemeye ilişkin tutum ve eğilimleri üzerine bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 345-370.
 • Cemiloğlu, M. (2003). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Alfa Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013) Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th edition), SAGE Publications, Inc., London.
 • Coşkun, M. V., & Açık Önkaş, N. (2006). Fonetik laboratuvarı destekli edebiyat öğretimi. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. 19-21 Nisan 2006, Kıbrıs.
 • Covey, S. R. (2006). The seven habits of highly effective people (29th Ed.). (Trans. Osman & Filiz Nayır Deniztekin), Varlık Yayınları.
 • Çelik, C. U. (2006). Sesli ve sessiz okuma ile içten okumanın karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (7), 18-30.
 • Çetinavcı, U. R., & Tütüniş, B. (2012). Making use of poems to teach English. The Journal of Language Teaching and Learning. 2(2), 75-88.
 • Çevik, A. (2017). Dil öğretiminde edebî metin olarak şiir seçimi. İnternational Journal of Language Academy. 5(2), 141-151.
 • Çıraklı, M. Z. (2019). Mitosun mitosu: Edebiyat ve eleştirinin doğası. Pasajlar Edebiyat Dergisi Edebiyat Teori Özel Sayısı, 1(2), 57-70.
 • Deepa, D. D., & Ilankumaran, M. (2018). Teaching poetry enhances speaking skills-an analysis based on select poems. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.36), 619-623.
 • Demir, M. ve Duman, B. (2004). Şiir okumaya dayalı Türkçe öğretimi. İlmî Araştırmalar Dergisi, (17), 89-98.
 • Dilidüzgün, S. (2015). Teaching Turkish as a foreign language through poetry: From words to worlds. Bilig, (75), 249-274.
 • Di Sabato, B. (2017). Poetry in translation as a tool for language learning (Trans. Anna Aresi). MOSAICI Learned Online Journal of Italian Poetry; issue poetry in translation; issue poetry in translation directed by Anna Aresi. Section Essays.
 • Dymoke, S., & Hughes, J. (2009). Bir şiir wiki kullanmak: Ortam, İngilizce öğretmen adaylarını dijital çağda şiir yazma ve şiir yazmayı öğretme konusunda mesleki öğrenmelerinde nasıl destekleyebilir? İngilizce Öğretimi: Uygulama ve Eleştiri, (8), 91-106.
 • Eagleton, T. (2015). Edebiyat nasıl okunur (Çev. Elif Ersavcı) (2. Bs.). İletişim Yayınları.
 • Ediger, M. (2002). Exploring poetry: The reading and writing connection. Education Resources Information Center. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461827.pdf
 • Eka Mulatsih, M. V. (2018). Learning poetry as a strategy to develop students’ teaching skills. International Journal of Indonesian Education and Teaching, 2(2), 120-128.
 • Freyn, A. L. (2017). Effects of a multimodal approach on ESL/EFL university students’ attitudes towards poetry. Journal of Education and Practice, 8(8), 80-83.
 • Glaser, B., & Culler, J. (Eds.). (2019). Critical rhyth. The Poetics of a literary life form. Fordham University Press.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2011). Anlama teknikleri 1: Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Grafiker Yayınları.
 • Hühn, P. (2010). Plotting the lyric: Forms of narration in poetry. Literator-Journal of literary criticism comparative linguistics and literary studies. 31(3), 17-47.
 • Irmawati, N. D. (2014). Understanding how to analyze poetry and its implication to language teaching. International Journal of Studies in English Language and Literature, 2(11), 35-45.
 • Johnson Laird, P. N., & Oatley, K. (2022). How poetry evokes emotions. Acta Psychologica. 224(2022), 103506.
 • Karadeniz, A. (2012). Modern çözümleme yöntemlerinin şiir çözümleme becerisine etkisi ve şiir öğretiminde kullanılabilirliği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, M. (2013). Okuma yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kekeç, İ. (2018). Based on his prose, Turgut Uyar's understanding of poetry and Turgut Uyar as a critic. Academic Journal of Language and Literature, 2(2), 212-229.
 • Khan, S. (2020). Why and how to use a poem in ELT classroom. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(3), 803-809. https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/807
 • Killander, C. C. (2011). Poetry in foreign language teaching: Aspects of a major challenge. Lund University Sweden Proceedings of ICERI Conference: 5618-5626.
 • Komşu, U. C. (2017). Yetişkin eğitiminde bir öğretim aracı olarak şiirin rolü: Literatür taraması örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 1-20.
 • Kuru Gönen, S. İ. (2018). Implementing poetry in the language class: A poetry-teaching framework for prospective English language teachers. Advances in Language and Literary Studies, 9(5), 28-42.
 • Liu, D. (2019). The role and effect of poetryin reading for 5-8 years old (Doctoral Thesis). Universite Toulousele Mirail, Toulouse. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02364991
 • Locke, T. (2013). The effects of a high-school poetry competition: A case study. Changing English, 20(3), 277-291. http://dx.doi.org/10.1080/1358684X.2013.816534
 • Lockward, D. (1994). Poety and teaching poetry. English Journal, 83(5), 65-70.
 • Maroua, R. (2017). Understanding, appreciating and teaching poetry. Journal of English Language and Literature. 8(3), 1-3.
 • Masbuhin, R. E., & Yu Liao, F. (2017). English teachers’ desire to teach poetry: The impact of educational backgrounds, belief towards poetry and level of confidence. Literature in Language Teaching, 16(1), 21-36.
 • MEB. (1981). Temel eğitim okulları Türkçe eğitim programı. Tebliğler Dergisi, 2098, 327-356.
 • MEB. (2016). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
 • Mittal, R. (2016). Poetry is language at its most distilled and powerful: Bringing poetry in language classes can make language understanding and communication skills better. Linguistics and Literature Studies, 4(1), 52-56.
 • Newsome, K. E. (2008). Using poetry to ımprove fluency and comprehension in third-grade students. Georgia Educational Researcher, 6(1), 1-18.
 • Nojoumian, A. A. (2007). Reader oriented strategies for teaching poetry. TELL, 1(4), 119-136.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Anı Yayımcılık.
 • Pudewa, A. (2016). Linguistic development through poetry memorization teacher’s manual (2. Ed.). February 2016, Institute for Excellence in Writing, L.L.C.
 • Reppert, K. R. (2004). Literature and the development of oral fluency: A study using poetry and children’s literature an adults ESL instruction (Master's Thesis). Iowa State University, Iowa.
 • Reutzel, D. R., & Juth, S. (2014). Supporting the development of silent reading fluency: An Evidence-Based framework for the intermediate grades (3-6). International Electronic Journal of Elementary, 7(1), 27-46.
 • Saka, F. Ö. (2014). Şiirle çocuklara yabancı dil öğretimi. Dil Dergisi, (164), 26-38.
 • Seçkin Polat, Ö. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiire kültürel bağlamda uygulamalı bir yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. Tudem Yayınları.
 • Sever S. (1996). Tevfik Fikret ve çocuk şiirleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 29(1), 31-47.
 • Siaska, N. (2017). Poetry as a means of developing future teachers-philologists’ speaking skills. Science and Education, (4), 10-13.
 • Silverman, H. L. (1996). The topology of spirituality in poetry therapy. Journal of Poetry Therapy, 10(2), 95-98.
 • Sreeja, P. S., & Mahalakshmi, G. S. (2016). Emotion recognition from poems by maximum posterior probability. Journal of Computer Science an Information Security, (14), 36-43.
 • Suma, M. (2020). Assessing expression in the poetry reading skills of elementary students. International Journal of Language Education, 4(3), 420-431. https://doi.org/10.26858/ijole.v4i3.14658 Şimşek, Ş. (2017). Konuşma ve yazma etkinliklerinde şiir metinlerinin kullanımı. Turkish Studies, 12(34), 371-380.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Nobel yayıncılık.
 • Tezgör, A. H. (2010). Türk şiirinin Cumhuriyet’ten günümüze kadar geçirdiği biçim ve içerik değişimlerinin Türkçe ders kitaplarındaki yansımasına eleştirel bir bakış (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Toraman, M. (2019). The effect of rhyme table application on poetry writing attitudes of middle school students (Master's Thesis). Kütahya Dumlupınar University Institute of Educational Sciences. Kütahya.
 • Turan, L., & Gücüyeter, B. (2005). Çocuklar için yazılan her manzumeye şiir denir mi? Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 189-205.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2022). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 30 Haziran 2022.
 • Wilson, A. (2013). A joyous lifeline in a target-driven job: Teacher's metaphors of teaching poetry writing. Cambridge Journal of Education, 43(1), 69-87.
 • Xerri, D. (2012). Poetry teaching and multimodality: Theory into practice. Creative Education, 3(4), 507-512.
 • Yıldırım, E. (2012). Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Yıldız, B., ve Taşkaya, S. M. (2021). Şiir yazma teknikleri ile uygulama önerileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 1(24 Kasım Öğretmenleri Günü Özel Sayısı), 80-106.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Bekir YILDIZ> (Primary Author)
CUKUROVA UNIVERSITY
0000-0001-9772-1856
Türkiye


Serdarhan Musa TAŞKAYA>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0618-0084
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 5

Cite

APA Yıldız, B. & Taşkaya, S. M. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretim Uygulamaları ve Şiir Öğretimine İlişkin Görüşleri / Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (5) , 258-274 . DOI: 10.19160/e-ijer.1159947

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir