Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Analysis of Studies on Creative Writing Activities / Yaratıcı Yazma Etkinlikleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 204 - 220, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1150177

Abstract

In this study, it is aimed to examine the studies on creative writing in the field of Turkish education by systematic compilation and meta-analysis method. In the examination made with 80 studies, the researches prepared on creative writing activities were examined by systematic compilation method according to purpose, result, sample group, sample size, research method, data analysis method, data collection tool; The effect of creative writing activities on writing success and affective factors of writing were analyzed by meta-analysis method. At the end of the research; Most of the studies on creative writing activities include the effect of creative writing on writing success, affective factors of writing and creative writing success; creative writing has a positive effect on writing success; In a significant part of the studies, primary and secondary school students were taken as samples; sample size was between 31-60 individuals; It has been determined that quantitative and qualitative methods are mostly used in the studies, scale as data collection tool and t-test as data analysis method. In a meta-analysis of 13 studies, it was seen that creative writing has an excellent positive effect on writing success. As a result of the meta-analysis carried out with 11 studies, it was seen that creative writing positively affects the affective factors of writing at a moderate level. Based on the research; It has been suggested to experts in the field of using the mixed method in studies on creative writing, adding the achievements related to creative writing to the Turkish curriculum, and including creative writing activities in textbooks.

References

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198. DOI: 10.15390/EB.2015.4139
 • Akbaba, R. S. ve Ayaz, H. (2017). Süreç temelli yazma yaklaşımı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir derleme. Researcher: Social Science Studies, 5(2), 344-361.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-Analiz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Alkan, V., Şimşek, S. ve Armağan Erbil, B. (2019). Karma yöntem deseni: öyküleyici alanyazın incelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2) , 559-582.
 • Atasoy, A. (2021). Yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişki: bir meta analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 46(208), 213-236. DOI: 10.15390/EB.2021.10024
 • Aydoğdu, Ü. R., Karamustafaoğlu, O. ve Bülbül, M. Ş. (2017). Akademik araştırmalarda araştırma yöntemleri ile örneklem ilişkisi: doğrulayıcı doküman analizi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 556-565.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde miles-huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(1), 1- 15.
 • Beiler, I. R., ve Dewilde, J. (2020). Translation as translingual writing practice in English as an additional language. Modern Language Journal, 104(3), 533–549. https://doi.org/10.1111/modl.12660.
 • Brown, M., Morrell, J. ve Rowlands, K. D. (2011). Transforming young writers’ attitudes toward writing and becoming writers. The Professionel Journal of the California Association of Teachers of English, 17(2), 15-17.
 • Chen, S. ve Zhou, J. (2010). Creative writing strategies of young children: Evidence from a study of Chinese emergent writing. Thinking Skills and Creativity, 5(3)138–149. DOI: 10.1016/j.tsc.2010.09.002.
 • Çalık, M. ve Wiyarsi, A. (2021). A Systematic review of the research papers on chemistry-focused socioscientific issues. Journal of Baltic Science Education, 20(3), 360-372.
 • Çoban, A. (2022). Yaratıcı yazmayla ilişkili hazırlanan doktora tezlerinin betimsel içerik analizi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(1), 142-153. DOI: 10.51725/etad.1051867
 • Demir, T. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 343-357.
 • Dinçer, S. (2014). Introduction to meta-analysis. Ankara: Anı Yayınları.
 • Elaldı, Ş. ve Batdı, V. (2016). The effects of different applications on creativity regarding academic achievement: a meta-analysis. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 170-179. doi:10.11114/jets.v4i1.1097
 • El-Mahdy, M. M. A., Qoura, A. A. ve El Hadidy, M. (2018). Developing creative writing skills through a short story-based program. JRCIET, 4(4), 153-166.
 • Ertürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Göktaş, Y. , Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2016). Anlatma teknikleri 2: uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • Hartati, T. (2017). Conferencing approach in promoting writing abilitıy: a classroom action research study on language creative writing in Indonesıan language. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 7(2), 294-301. doi: dx.doi.org/10.17509/ijal.v7i2.8346
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişim: nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 70-86.
 • Oral G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: PagemA Yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4552.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özer, S. ve Şahan, M. (2011) Yaratıcı yazma ve yaratıcı dramanın Türkçe derslerinde kullanımı ve atölye örnekleri.. https://www.academia.edu/3227553/ Yaratıcı_Yazma_ve_ Yaratıcı_ Dramanın_ Türkçe_Derslerinde_Kullanımı_ve_Atölye_Örnekleri Erişim:10.06.2022
 • Sahin, N., ve Polatcan, F. (2019). The effect of creative writing exercises in turkish classes on students’ academic achievement: a meta-analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 254-268.
 • Soyuçok, M. (2022). Görsel destekli etkinliklerle hikâye yazma becerisinin geliştirilmesi (Yayınlanmış Doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.
 • Sundt, E. (2018). Teachers’ beliefs on creative writing in english language teaching in Norway. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Inland Norway University, Norway.
 • Taşkesen, S. ve Uzuner Yurt, S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin çizgisel gelişimleri ve yaratıcı yazma becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 433-446.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2020). Türkiye'de süreç temelli yazma yaklaşımı: bir tematik analiz çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 108-138. Retrieved from http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/53201/543600
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR, XXVII, 621-643.
 • Topbaşoğlu, N. (2021). Hikâye anlatıcılığının yaratıcı hikâye yazma becerisinin gelişimine katkısı (Yayımlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. PegemA Yayınları. (3. Baskı) Ankara.
 • Toprakçı, E. (2001). Yaratıcı Okul. Konferans: Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas. 16-12-2001. Online Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/yaratici-okul.pdf
 • Ulubey, Ö. (2018). The effect of creative drama as a method on skills: a meta-analysis study. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 63-78.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Muş ili merkez ilçesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta- değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2) , 1457-1490. DOI: 10.33206/mjss.791537
 • Yılmaz, K. (2020). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarında kullanılan bazı veri toplama araçları ile ilgili bir değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-18. Ek 1. Meta- analiz incelemesinde yer alan çalışmalar
 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Akbaba, R. S. (2020). Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.
 • Avcı, A. S. ve İşeri, K. (2013). The effects of creative writing activities on 8th grade students' writing dispositions and their writing anxiety. International Journal of Language Academy, 2(4), 152-169.
 • Babayiğit, O. (2019). Examining the effect of creative writing activities on reading, writing and language lesson attitudes of elementary school fourth grade students. European Journal of Educational Research, 8(1), 213-220. doi: 10.12973/eujer.8.1.213
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye.
 • Duru, A. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye.
 • Eser, R. S. ve Ayaz, H. (2021). The effects of creative writing activities on narrative text writing skills and advanced reading awareness. Research in Pedagogy, 11(2), 639 – 660. Doı:10.5937/IstrPed2102639E
 • Göçen, G. (2019). The effect of creative writing activities on elementary school students’ creative writing achievement, writing attitude and motivation. Journal of Language And Lınguıstıc Studıes, 15(3), 1032-1044. https://doi.org/10.17263/jlls.631547
 • Gökçe, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin türkçe dersi tutumu, yazma tutumu ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi (Yayınlanmamış doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye.
 • Kolikpınar, N. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın yazma becerisi, derse yönelik tutum ve üzerindeki etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.
 • Mohammed, F. A. E. (2019). Creative writing from theory to practice: multi-tasks for developing Majmaah University students' creative writing competence. Arab World English Journal, 10(3) 233-249. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol10no3.16
 • Mutlu, T. Y. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk edebiyatı hikâyelerinin kullanıldığı yaratıcı yazma çalışmalarının öğrenci öz yeterlilik ve yazma başarısı üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2014). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635 – 1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Türkyılmaz, M. B. ve Arı, B. (2021). Yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1151-1168. DOI: 10.16916/aded.944302
 • Veyis, F. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın Türk dili ve edebiyatı dersine yönelik tutum, yazma becerisi ve akademik başarı üzerindeki etkisi. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5(18), 43-51.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5.sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

Yaratıcı Yazma Etkinlikleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi / Analysis of Studies on Creative Writing Activities

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 204 - 220, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1150177

Abstract

Bu araştırmada, Türkçe eğitimi alanında yaratıcı yazmayla ilgili yapılan çalışmları sistematik derleme yöntemi ile incelemek amaçlanmıştır. 80 çalışma ile gerçekleştirilen incelemede yaratıcı yazma etkinlikleri üzerine hazırlanan araştırmalar amaç, sonuç, örneklem grubu, örneklem büyüklüğü, araştırma yöntemi, veri analiz yöntemi, veri toplama aracına göre sistematik derleme yöntemiyle; yaratıcı yazma etkinliklerinin yazma başarısına ve yazmanın duyuşsal faktörlerine etkisini meta- analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonunda; yaratıcı yazma etkinlikleri üzerine hazırlanan çalışmaların büyük bir bölümünün yaratıcı yazmanın yazma başarısına, yazmanın duyuşsal faktörlerine ve yaratıcı yazma başarısına etkisini tespit etmeyi amaçladığı; yaratıcı yazmanın yazma başarısını olumlu yönde etkidiği; çalışmaların önemli bir kısmında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin örneklem olarak alındığı; örneklem sayısının 31-60 kişi aralığında olduğu; araştırmalarda çoğunlukla nicel ve nitel yöntemin, veri toplama aracı olarak ölçeğin, veri analiz yöntemi olarak t testinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 13 araştırma ile gerçekleştirilen meta- analiz incelemesinde yaratıcı yazmanın yazma başarısını mükemmel düzeyde, olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 11 araştırma ile gerçekleştirilen meta- analiz sonucunda ise yaratıcı yazmanın, yazmanın duyuşsal faktörlerini orta düzeyde olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Araştırmadan hareketle; yaratıcı yazma ile ilgili hazırlanan çalışmalarda karma yöntemin kullanılması, Türkçe dersi öğretim programlarına yaratıcı yazma ile ilgili kazanımların eklenmesi, ders kitaplarında yaratıcı yazma etkinliklerine yer verilmesi alan uzmanlarına önerilmiştir.

References

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198. DOI: 10.15390/EB.2015.4139
 • Akbaba, R. S. ve Ayaz, H. (2017). Süreç temelli yazma yaklaşımı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir derleme. Researcher: Social Science Studies, 5(2), 344-361.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-Analiz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Alkan, V., Şimşek, S. ve Armağan Erbil, B. (2019). Karma yöntem deseni: öyküleyici alanyazın incelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2) , 559-582.
 • Atasoy, A. (2021). Yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişki: bir meta analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 46(208), 213-236. DOI: 10.15390/EB.2021.10024
 • Aydoğdu, Ü. R., Karamustafaoğlu, O. ve Bülbül, M. Ş. (2017). Akademik araştırmalarda araştırma yöntemleri ile örneklem ilişkisi: doğrulayıcı doküman analizi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 556-565.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde miles-huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3(1), 1- 15.
 • Beiler, I. R., ve Dewilde, J. (2020). Translation as translingual writing practice in English as an additional language. Modern Language Journal, 104(3), 533–549. https://doi.org/10.1111/modl.12660.
 • Brown, M., Morrell, J. ve Rowlands, K. D. (2011). Transforming young writers’ attitudes toward writing and becoming writers. The Professionel Journal of the California Association of Teachers of English, 17(2), 15-17.
 • Chen, S. ve Zhou, J. (2010). Creative writing strategies of young children: Evidence from a study of Chinese emergent writing. Thinking Skills and Creativity, 5(3)138–149. DOI: 10.1016/j.tsc.2010.09.002.
 • Çalık, M. ve Wiyarsi, A. (2021). A Systematic review of the research papers on chemistry-focused socioscientific issues. Journal of Baltic Science Education, 20(3), 360-372.
 • Çoban, A. (2022). Yaratıcı yazmayla ilişkili hazırlanan doktora tezlerinin betimsel içerik analizi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(1), 142-153. DOI: 10.51725/etad.1051867
 • Demir, T. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 343-357.
 • Dinçer, S. (2014). Introduction to meta-analysis. Ankara: Anı Yayınları.
 • Elaldı, Ş. ve Batdı, V. (2016). The effects of different applications on creativity regarding academic achievement: a meta-analysis. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 170-179. doi:10.11114/jets.v4i1.1097
 • El-Mahdy, M. M. A., Qoura, A. A. ve El Hadidy, M. (2018). Developing creative writing skills through a short story-based program. JRCIET, 4(4), 153-166.
 • Ertürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Göktaş, Y. , Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2016). Anlatma teknikleri 2: uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • Hartati, T. (2017). Conferencing approach in promoting writing abilitıy: a classroom action research study on language creative writing in Indonesıan language. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 7(2), 294-301. doi: dx.doi.org/10.17509/ijal.v7i2.8346
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişim: nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 70-86.
 • Oral G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: PagemA Yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4552.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özer, S. ve Şahan, M. (2011) Yaratıcı yazma ve yaratıcı dramanın Türkçe derslerinde kullanımı ve atölye örnekleri.. https://www.academia.edu/3227553/ Yaratıcı_Yazma_ve_ Yaratıcı_ Dramanın_ Türkçe_Derslerinde_Kullanımı_ve_Atölye_Örnekleri Erişim:10.06.2022
 • Sahin, N., ve Polatcan, F. (2019). The effect of creative writing exercises in turkish classes on students’ academic achievement: a meta-analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 254-268.
 • Soyuçok, M. (2022). Görsel destekli etkinliklerle hikâye yazma becerisinin geliştirilmesi (Yayınlanmış Doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.
 • Sundt, E. (2018). Teachers’ beliefs on creative writing in english language teaching in Norway. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Inland Norway University, Norway.
 • Taşkesen, S. ve Uzuner Yurt, S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin çizgisel gelişimleri ve yaratıcı yazma becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 433-446.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2020). Türkiye'de süreç temelli yazma yaklaşımı: bir tematik analiz çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 108-138. Retrieved from http://cije.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/53201/543600
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR, XXVII, 621-643.
 • Topbaşoğlu, N. (2021). Hikâye anlatıcılığının yaratıcı hikâye yazma becerisinin gelişimine katkısı (Yayımlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. PegemA Yayınları. (3. Baskı) Ankara.
 • Toprakçı, E. (2001). Yaratıcı Okul. Konferans: Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas. 16-12-2001. Online Erişim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/yaratici-okul.pdf
 • Ulubey, Ö. (2018). The effect of creative drama as a method on skills: a meta-analysis study. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 63-78.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Muş ili merkez ilçesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta- değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2) , 1457-1490. DOI: 10.33206/mjss.791537
 • Yılmaz, K. (2020). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarında kullanılan bazı veri toplama araçları ile ilgili bir değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-18. Ek 1. Meta- analiz incelemesinde yer alan çalışmalar
 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Akbaba, R. S. (2020). Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.
 • Avcı, A. S. ve İşeri, K. (2013). The effects of creative writing activities on 8th grade students' writing dispositions and their writing anxiety. International Journal of Language Academy, 2(4), 152-169.
 • Babayiğit, O. (2019). Examining the effect of creative writing activities on reading, writing and language lesson attitudes of elementary school fourth grade students. European Journal of Educational Research, 8(1), 213-220. doi: 10.12973/eujer.8.1.213
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye.
 • Duru, A. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye.
 • Eser, R. S. ve Ayaz, H. (2021). The effects of creative writing activities on narrative text writing skills and advanced reading awareness. Research in Pedagogy, 11(2), 639 – 660. Doı:10.5937/IstrPed2102639E
 • Göçen, G. (2019). The effect of creative writing activities on elementary school students’ creative writing achievement, writing attitude and motivation. Journal of Language And Lınguıstıc Studıes, 15(3), 1032-1044. https://doi.org/10.17263/jlls.631547
 • Gökçe, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin türkçe dersi tutumu, yazma tutumu ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi (Yayınlanmamış doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Türkiye.
 • Kolikpınar, N. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın yazma becerisi, derse yönelik tutum ve üzerindeki etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.
 • Mohammed, F. A. E. (2019). Creative writing from theory to practice: multi-tasks for developing Majmaah University students' creative writing competence. Arab World English Journal, 10(3) 233-249. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol10no3.16
 • Mutlu, T. Y. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk edebiyatı hikâyelerinin kullanıldığı yaratıcı yazma çalışmalarının öğrenci öz yeterlilik ve yazma başarısı üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2014). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635 – 1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Türkyılmaz, M. B. ve Arı, B. (2021). Yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1151-1168. DOI: 10.16916/aded.944302
 • Veyis, F. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın Türk dili ve edebiyatı dersine yönelik tutum, yazma becerisi ve akademik başarı üzerindeki etkisi. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5(18), 43-51.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5.sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Emine SUR> (Primary Author)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA
0000-0002-6594-8885
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 5

Cite

APA Sur, E. (2022). Yaratıcı Yazma Etkinlikleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi / Analysis of Studies on Creative Writing Activities . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (5) , 204-220 . DOI: 10.19160/e-ijer.1150177

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir