Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Using Information and Communication Technologies in Education: Exploring the Views of Classroom Teachers (A Mixed-Method Research) / Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Bir Karma Yöntem Araştırması)

Year 2022, Volume: 13 Issue: 5, 165 - 177, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1145117

Abstract

This study examined the views of classroom teachers on the effects of using information and communication technologies in primary school education on students. An exploratory sequential design of mixed-method research designs, in which the qualitative and quantitative data are used together, was employed. There were two research groups in the study. The focus group study participants consisted of six classroom teachers with at least ten years of teaching experience, who actively used technology. However, the study group that responded to the questionnaire items consisted of 60 classroom teachers. The research was carried out in a public school in Mersin at the beginning of 2020. An open-ended focus group interview question form and teacher opinion questionnaire on information and communication technologies were used in the study. All interviews in the focus group interview were recorded digitally and analyzed by two experts. The findings were presented in tables based on sentences. The findings obtained from the questionnaire were analyzed and presented as percentages and frequencies in tables. Further, the findings obtained from the focus group interviews and the questionnaire were analyzed and interpreted by blending them together. According to the resultant findings, information and communication technologies are educative and entertaining for students. In addition, dissocializing students and causing addiction in some cases are their negative aspects. Teachers believe that the use of information and communication technologies is inevitable and important in today’s education.

References

 • Adam, T. B. & Metljak, M. (2022). Experiences in distance education and practical use of ICT during the COVID-19 epidemic of Slovenian primary school music teachers with different professional experiences. Social Sciences & Humanities Open, 5(1), 100246.
 • Akbıyık, C, & Kestel, M. (2016). Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 844-859. DOI: 10.17860/mersinefd.282384
 • Aksaçlıoğlu, A. G., & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.
 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.
 • Allegra, M., Chifari, A., & Ottaviano, S. (2001). ICT to train students towards creative thinking. Educational Technology & Society, 4(2), 48-53.
 • Battista, M. T. (2001). Shape makers: A computer environment that engenders students’ construction of geometric ideas and reasoning. In Took, J. & Handerson N. (Eds.) Using information technology in mathematics education (pp. 105-120). The Haworth Press.
 • Becker, H. J. (2001). How are teachers using computers in instruction. American Educational Research Association (AERA’01) konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur. University of California-Irvine.
 • Ben Youssef, A., Dahmani, M., & Ragni, L. (2022). ICT use, digital skills and students’ academic performance: exploring the digital divide. Information, 13(3), 129.
 • Carnoy, M. (2004). ICT in education: Possibilities and challenges. Inaugural Lecture of the UOC, 2005.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative research and research design: Choosing among five traditions. London: Thousand Oaks.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B., & Savran, A. (2003). Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerine etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 76-78.
 • Çoklar, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
 • Eng, T. S. (2005). The impact of ICT on learning: A review of research. International Education Journal, 6(5), 635-650.
 • Erdoğan, T., & Bilir, H. (2002). Bilgi iletişim teknolojileri: gelişmeler, yansımalar ve piyasaların yeniden düzenlenmesi. Rekabet Dergisi, (11): 47-75.
 • Ersoy, A., & Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73.
 • Fernández-Gutiérrez, M., Gimenez, G., & Calero, J. (2020). Is the use of ICT in education leading to higher student outcomes? Analysis from the Spanish Autonomous Communities. Computers & Education, 157, 103969.
 • Gök, A., Turan, S., & Oyman, N. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 59-66.
 • Gömleksiz, M. N., & Pullu, E. K. (2017). Toondoo ile dijital hikâyeler oluşturmanın öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(32). 95-110. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12717
 • Greene, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (275-282). London: Sage.
 • Grudens-Schuck, N., Allen, B. L., & Larson, K. (2004). Focus group fundamentals (Methodology Brief No. PM 1969B). Ames, Iowa: Iowa State University Extension.
 • Guillén-Gámez, F. D., & Mayorga-Fernández, M. J. (2020). Prediction of factors that affect the knowledge and use higher education professors from Spain make of ICT resources to teach, evaluate and research: A study with research methods in educational technology. Education Sciences, 10(10), 276.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö., Kurt, A., & Gültekin, M. (2013). Milli eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından fatih projesi'nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(30), 195-216. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/ 11407/136199.
 • Güneş, A. M., & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındakı ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Istiningsih, I. (2022). Impact of ICT integration on the development of vocational high school teacher TPACK in the digital age 4.0. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 14(1), 103-116.
 • Jadhav, P., Gaikwad, H., & Patil, K. S. (2022). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. ASEAN Journal for Science Education, 1(1), 33-40.
 • Jang, S. J. (2009). Exploration of secondary students’ creativity by integrating web-based technology into an innovative science curriculum. Computers & Education, 52, 247- 255.
 • Jasna, A., & Natalija, M. (2022). Encouraging the motivation of students in primary school-a case study. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 10(1), 127-136.
 • Kerr, S. T. (1996). Chapter I: Visions of Sugarplums: The Future of Technology, Education, and the Schools. Teachers College Record, 97(6), 1-27.
 • Kılıçer, K. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Kocaoğlu, B. Ü., & Akgün, Ö. E. (2015). Lise öğretmenlerinin fatih projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 259-276.
 • Korkmaz, A. (2016). Siber zorbalık: fizikselden sanala yeni şiddet. Kurgu, 24(2) , 74-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kurgu/issue/59643/859551
 • Krueger, R.A. (1998). Moderating Focus Groups. California: SAGE.
 • Krueger, R.A. (2002). Designing and conducting focus group interviews, Social Development Papers, Vol. 18, 4-23. Retrieved from https://www.eiu.edu/ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
 • Lazakidou, G., & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 54, 3–13.
 • Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford review of education, 38(1), 9-24.
 • Loveless, A. (2003). Creating spaces in the primary curriculum: ICT creative subjects. Curriculum Journal, 14(1), 5-21.
 • McMahon, G. (2009). Critical thinking and ICT integration in a Western Australian secondary school. Educational Technology & Society, 12(4), 269-281.
 • Mertoğlu, H., & Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 83-92.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milliken, J. ve Barnes, L. P. (2002). Teaching and technology in higher education: Student perceptions and personal reflections. Computers ve Education, 39(3), 207-317.
 • Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler, H.F.Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • OECD (2020). A f ramework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020, https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Olaore, I. B. (2014). The impacts (positive and negative) of ICT on education in Nigeria. Developing Country Studies, 4(23), 154-156.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M., & Hyun, C. C. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809-4818.
 • Rana, K., Greenwood, J & Henderson, R. (2022). Teachers’ experiences of ICT training in Nepal: how teachers in rural primary schools learn and make progress in their ability to use ICT in classrooms, Technology, Pedagogy and Education, 31:3, 275-291, DOI: 10.1080/1475939X.2021.2014947
 • Safa, B. & Arabacıoğlu, T. (2021). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 40(1), 369-386. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/62535/686056
 • Sayan, Y. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersi için geliştirilen materyallerin yaratıcı düşünme becerisi, öz kavramı ve akademik başarı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Shah, S. S. (2022). Teaching and Learning with Technology: Effectiveness of ICT Integration in Schools. Indonesian Journal of Educational Research and Technology, 2(2), 133-140.
 • Spiteri, M., & Chang Rundgren, S. N. (2020). Literature review on the factors affecting primary teachers’ use of digital technology. Technology, Knowledge and Learning, 25(1), 115-128.
 • Szyszka, M., Tomczyk, Ł., & Kochanowicz, A. M. (2022). Digitalization of schools from the perspective of teachers’ opinions and experiences: The frequency of ICT use in education, attitudes towards new media, and support from management. Sustainability, 14(14), 8339.
 • Türel, Y. K. & Gür, D. (2019). Ebeveynlerin çocukların bilişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-165. DOI: 10.19171/uefad.455888
 • Türkyılmaz, M. (2012). Bilgi İletişim Teknolojilerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi. Bilgi dünyası, 13(2) 477-493
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 164-178.
 • Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., & ten Brummelhuis, A. (2013). Under which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A call to action. Journal of computer assisted learning, 29(1), 4-14.
 • Whitton, N. (2007). Motivation and computer game based learning. Proceedings of the Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, Singapore, 1063-1067.
 • Xiao, F., & Sun, L. (2022). Profiles of student ICT use and their relations to background, motivational factors, and academic achievement. Journal of Research on Technology in Education, 54(3), 456-472.
 • Yildirim, D., & Usluel, Y. (2022). Interrelated analysis of interaction, sequential patterns and academic achievement in online learning. Australasian Journal of Educational Technology, 38(2), 181-200.
 • Zubković, B. R., Pahljina-Reinić, R., & Kolić-Vehovec, S. (2022). Predictors of ICT use in teaching in different educational domains. Humanities Today: Proceedings, 1(1), 75-91.

Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Bir Karma Yöntem Araştırması) / Using Information and Communication Technologies in Education: Exploring the Views of Classroom Teachers (A Mixed-Method Research)

Year 2022, Volume: 13 Issue: 5, 165 - 177, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1145117

Abstract

Bu çalışmada ilkokullarda eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Görüşlerin belirlenmesinde nitel ve nicel desenin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırma desenlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Çalışmada iki araştırma grubu bulunmaktadır. Odak grup araştırma grubunu alanında en az on yıl öğretmenlik deneyimi bulunan ve teknolojiyi etkin olarak kullanan 6 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Anket maddelerini cevaplayan öğretmenlerin oluşturduğu araştırma grubunu ise 60 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, 2020 yılının başında Mersin'de bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama araçları olarak odak grup görüşmesi açık uçlu soru formu ve bilgi iletişim teknolojilerine yönelik öğretmen görüş anketi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesinde tüm görüşme dijital yolla kayıt altına alınmış ve iki uzman tarafından analiz edilmiştir. Bulgular cümle temelli olarak tabloda verilmiştir. Anketten elde edilen bulgular ise analiz edilerek yüzde ve frekans olarak tabloda verilmiştir. Odak grup görüşmesinden ve anketten elde edilen bulgular harmanlanarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre eğitimde bilgi iletişim teknolojileri öğrenciler için eğitici ve eğlencelidir. Bunun yanında öğrencileri sosyallikten uzaklaştırması ve bazı durumlarda bağımlılık oluşturması olumsuz yönleridir. Öğretmenler günümüzde eğitimde bilgi iletişim teknolojilerini kullanmanın kaçınılmaz ve önemli olduğu görüşündedir.

References

 • Adam, T. B. & Metljak, M. (2022). Experiences in distance education and practical use of ICT during the COVID-19 epidemic of Slovenian primary school music teachers with different professional experiences. Social Sciences & Humanities Open, 5(1), 100246.
 • Akbıyık, C, & Kestel, M. (2016). Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 844-859. DOI: 10.17860/mersinefd.282384
 • Aksaçlıoğlu, A. G., & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.
 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.
 • Allegra, M., Chifari, A., & Ottaviano, S. (2001). ICT to train students towards creative thinking. Educational Technology & Society, 4(2), 48-53.
 • Battista, M. T. (2001). Shape makers: A computer environment that engenders students’ construction of geometric ideas and reasoning. In Took, J. & Handerson N. (Eds.) Using information technology in mathematics education (pp. 105-120). The Haworth Press.
 • Becker, H. J. (2001). How are teachers using computers in instruction. American Educational Research Association (AERA’01) konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur. University of California-Irvine.
 • Ben Youssef, A., Dahmani, M., & Ragni, L. (2022). ICT use, digital skills and students’ academic performance: exploring the digital divide. Information, 13(3), 129.
 • Carnoy, M. (2004). ICT in education: Possibilities and challenges. Inaugural Lecture of the UOC, 2005.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative research and research design: Choosing among five traditions. London: Thousand Oaks.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B., & Savran, A. (2003). Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerine etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 76-78.
 • Çoklar, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
 • Eng, T. S. (2005). The impact of ICT on learning: A review of research. International Education Journal, 6(5), 635-650.
 • Erdoğan, T., & Bilir, H. (2002). Bilgi iletişim teknolojileri: gelişmeler, yansımalar ve piyasaların yeniden düzenlenmesi. Rekabet Dergisi, (11): 47-75.
 • Ersoy, A., & Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1), 57-73.
 • Fernández-Gutiérrez, M., Gimenez, G., & Calero, J. (2020). Is the use of ICT in education leading to higher student outcomes? Analysis from the Spanish Autonomous Communities. Computers & Education, 157, 103969.
 • Gök, A., Turan, S., & Oyman, N. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 59-66.
 • Gömleksiz, M. N., & Pullu, E. K. (2017). Toondoo ile dijital hikâyeler oluşturmanın öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(32). 95-110. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12717
 • Greene, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (275-282). London: Sage.
 • Grudens-Schuck, N., Allen, B. L., & Larson, K. (2004). Focus group fundamentals (Methodology Brief No. PM 1969B). Ames, Iowa: Iowa State University Extension.
 • Guillén-Gámez, F. D., & Mayorga-Fernández, M. J. (2020). Prediction of factors that affect the knowledge and use higher education professors from Spain make of ICT resources to teach, evaluate and research: A study with research methods in educational technology. Education Sciences, 10(10), 276.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö., Kurt, A., & Gültekin, M. (2013). Milli eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından fatih projesi'nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(30), 195-216. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/ 11407/136199.
 • Güneş, A. M., & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlilik inançları arasındakı ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Istiningsih, I. (2022). Impact of ICT integration on the development of vocational high school teacher TPACK in the digital age 4.0. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 14(1), 103-116.
 • Jadhav, P., Gaikwad, H., & Patil, K. S. (2022). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. ASEAN Journal for Science Education, 1(1), 33-40.
 • Jang, S. J. (2009). Exploration of secondary students’ creativity by integrating web-based technology into an innovative science curriculum. Computers & Education, 52, 247- 255.
 • Jasna, A., & Natalija, M. (2022). Encouraging the motivation of students in primary school-a case study. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 10(1), 127-136.
 • Kerr, S. T. (1996). Chapter I: Visions of Sugarplums: The Future of Technology, Education, and the Schools. Teachers College Record, 97(6), 1-27.
 • Kılıçer, K. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Kocaoğlu, B. Ü., & Akgün, Ö. E. (2015). Lise öğretmenlerinin fatih projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 259-276.
 • Korkmaz, A. (2016). Siber zorbalık: fizikselden sanala yeni şiddet. Kurgu, 24(2) , 74-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kurgu/issue/59643/859551
 • Krueger, R.A. (1998). Moderating Focus Groups. California: SAGE.
 • Krueger, R.A. (2002). Designing and conducting focus group interviews, Social Development Papers, Vol. 18, 4-23. Retrieved from https://www.eiu.edu/ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
 • Lazakidou, G., & Retalis, S. (2010). Using computer supported collaborative learning strategies for helping students acquire self-regulated problem-solving skills in mathematics. Computers & Education, 54, 3–13.
 • Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford review of education, 38(1), 9-24.
 • Loveless, A. (2003). Creating spaces in the primary curriculum: ICT creative subjects. Curriculum Journal, 14(1), 5-21.
 • McMahon, G. (2009). Critical thinking and ICT integration in a Western Australian secondary school. Educational Technology & Society, 12(4), 269-281.
 • Mertoğlu, H., & Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 83-92.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milliken, J. ve Barnes, L. P. (2002). Teaching and technology in higher education: Student perceptions and personal reflections. Computers ve Education, 39(3), 207-317.
 • Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler, H.F.Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • OECD (2020). A f ramework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020, https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/
 • Olaore, I. B. (2014). The impacts (positive and negative) of ICT on education in Nigeria. Developing Country Studies, 4(23), 154-156.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Putri, R. S., Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Wijayanti, L. M., & Hyun, C. C. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on online home learning: An explorative study of primary schools in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4809-4818.
 • Rana, K., Greenwood, J & Henderson, R. (2022). Teachers’ experiences of ICT training in Nepal: how teachers in rural primary schools learn and make progress in their ability to use ICT in classrooms, Technology, Pedagogy and Education, 31:3, 275-291, DOI: 10.1080/1475939X.2021.2014947
 • Safa, B. & Arabacıoğlu, T. (2021). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin bireysel yenilikçilik özellikleri açısından incelenmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 40(1), 369-386. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/62535/686056
 • Sayan, Y. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersi için geliştirilen materyallerin yaratıcı düşünme becerisi, öz kavramı ve akademik başarı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Shah, S. S. (2022). Teaching and Learning with Technology: Effectiveness of ICT Integration in Schools. Indonesian Journal of Educational Research and Technology, 2(2), 133-140.
 • Spiteri, M., & Chang Rundgren, S. N. (2020). Literature review on the factors affecting primary teachers’ use of digital technology. Technology, Knowledge and Learning, 25(1), 115-128.
 • Szyszka, M., Tomczyk, Ł., & Kochanowicz, A. M. (2022). Digitalization of schools from the perspective of teachers’ opinions and experiences: The frequency of ICT use in education, attitudes towards new media, and support from management. Sustainability, 14(14), 8339.
 • Türel, Y. K. & Gür, D. (2019). Ebeveynlerin çocukların bilişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-165. DOI: 10.19171/uefad.455888
 • Türkyılmaz, M. (2012). Bilgi İletişim Teknolojilerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi. Bilgi dünyası, 13(2) 477-493
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K., & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 164-178.
 • Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., & ten Brummelhuis, A. (2013). Under which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A call to action. Journal of computer assisted learning, 29(1), 4-14.
 • Whitton, N. (2007). Motivation and computer game based learning. Proceedings of the Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, Singapore, 1063-1067.
 • Xiao, F., & Sun, L. (2022). Profiles of student ICT use and their relations to background, motivational factors, and academic achievement. Journal of Research on Technology in Education, 54(3), 456-472.
 • Yildirim, D., & Usluel, Y. (2022). Interrelated analysis of interaction, sequential patterns and academic achievement in online learning. Australasian Journal of Educational Technology, 38(2), 181-200.
 • Zubković, B. R., Pahljina-Reinić, R., & Kolić-Vehovec, S. (2022). Predictors of ICT use in teaching in different educational domains. Humanities Today: Proceedings, 1(1), 75-91.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Mutlu UYGUR
Milli Eğitim Bakanlığı Mersin
0000-0002-7756-2576
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 5

Cite

APA
UYGUR, M. (2022). Using Information and Communication Technologies in Education: Exploring the Views of Classroom Teachers (A Mixed-Method Research) / Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Bir Karma Yöntem Araştırması). E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(5), 165-177. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1145117

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf