Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship between Secondary School Students' Critical Thinking Dispositions and Metacognitive Awareness

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 21 - 40, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1105032

Abstract

Düşünme becerisi, karşılaşılan problemlerin üstesinden gelme ve dünyanın düzenini keşfetme yolunda elde edilen bilgileri kullanma yetisidir. Üst düzey düşünme becerilerinden biri olan eleştirel düşünme becerisi ise neye inanacağımıza veya neyi seçeceğimize karar vermemize imkân sağlayan bir düşünme metodu olarak, bir sorunu analiz etmek için daha iyi bir çözüme ulaşma ve mevcut çözümlerin sınırlarını belirleme sürecinde kullanılır. Üstbiliş kişinin kendi düşüncesini inceleme ve yönetme kabiliyeti şeklinde tanımlanmıştır. Düşünme hakkında düşünme veya üstbiliş, etkili öğrenme ve problem çözme için gerekli olan içsel ve psikolojik bir süreçtir. Her iki beceri de çağdaş öğrenme-öğretme süreçlerinin önemsediği ve geliştirilmesine odaklandığı becerilerdir. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 633 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve “Çocuklar için Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin ve üstbilişsel farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile üstbilişsel farkındalıkları arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin üstbilişsel farkındalıklarını anlamlı bir biçimde yordadığı tespit edilmiştir.

References

 • Ağpak, Y. E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri, Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Altan, G. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Akpınar, H. İ. (2007). Düşünebilme Üzerine. İstanbul: Graphis Matbaa. Arslan, S. (2018). Investigating Predictive Role Of Critical Thinking On Metacognition With Structural Equation Modeling. MOJES: Malaysian Online Journal Of Educational Sciences, 3(2), 1-10.
 • Aslan, H. (2019). İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ve Uygulamaların Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerini Kazandırma Durumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ay, Ş. & Akgöl, H. (2008). Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet, Yaş ve Sınıf Düzeyi. Kuramsal Eğitim Bilim, 1(2), 65-75.
 • Bacanlı H. (2003). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakır, D., Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2019) Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ile okul sağlığı algıları arasındaki ilişki Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13(19) ss.223-262 DOI: 10.26466/opus.569567 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799681
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sözle Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Boran, M. (2016). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Branigan H. E. & Donaldson D. I. (2020). Teachers Matter for Metacognition; Facilitating Metacognition in The Primary School Through Teacher-Pupil Interactions. Thinking Skills and Creativity, 38(2).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (26. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chaffe, J. (2009). Thinking critically. (9. Basım). ABD: Heinle Cangage Learning.
 • Çavumirza, E. (2018). Model İle Fen Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Eleştirel Düşünme Eğilimlerine, Tutumlarına ve Kavram Öğrenmelerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Çokkızgın, B. (2019). 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalığının yordayıcısı olarak kontrol odağı ve eleştirel düşünme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Çubukçu, Z. (2011). Düşünme Becerileri. S. B. Filiz (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları İçinde (281-331). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlıoğlu, H. E. & Çakır, F. (2010). Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinden Planlama ve Derin Düşünmenin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 32(144), 28-35.
 • Demir, M. K. (2006). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 155-170.
 • Demirkaya, H. & Çakar, E. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 33-49.
 • Doğan, E. (2009). Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Üst biliş Becerileri ile Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki (İstanbul Anadolu Yakası Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Dökmecioğlu, B. (2017). Öğrencilerin fen bilimleri dersindeki eleştirel düşünme eğilimlerinin yapılandırmacı sınıf ortamı algıları ve üstbilişsel özdüzenleme stratejileri ile yordanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Duncan, O. D., Featherman, D. L. & Duncan, B. (1972). Socioeconomic Background and Achievement. NY: Seminar Press.
 • Durmuscelebi, M. & Kusucuran, B. N. (2018). Students' Cognitive Awareness and Investigation of Critical Thinking Levels. International Journal of Innovative Research in Education, 5(4), 129-144.
 • Eğmir, E. (2016). Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktara Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Elçi, A. C., Tuncel, F., Demiroğları, B., Akman, P., Elçi, R. M. & Kutlu, M. O. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Turkish Studies, 15(5), 3315-3326.
 • Ennis, R. H. (2011). Critical Thinking: Reflection And Perspective Part I. Inquiry:. Critical Thinking Across The Disciplines, 26(1), 4-18. doi:10.5840/inquiryctnews20112613.
 • Ersoy, E. & Başer, N. E. (2011). Probleme dayalı öğrenme yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 355-366.
 • Ertaş Kılıç, H. & Şen, A. İ. (2014). UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12.
 • Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and İnstruction - Executive Summary - The Delphi Report. Millbrae, CA: The California Academic Press.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 34(10), 906.
 • Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational Research: Competencies For Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 11.0 Update. United States of America: Pearson Education, Inc.
 • Glaser, E. M. (1941). An Experiment In The Development of Critical Thinking (No. 843). Teachers College, Columbia University.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 1(32), 127-146.
 • Hacker, D. J. (1998). Metacognition: Definitions and empirical foundations. In Metacognition in educational theory and practice (pp. 1-23). (D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser Eds.), Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Hocaoğlu, N. & Akkaş-Baysal, E. (2019). Nicel Araştırma Modelleri-Desenleri. G. Ocak (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 66-123). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning, Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353–383.
 • Iliman Güllühalı, E. & Kurnaz, A. (2018, November). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin İngilizce Düzeyleri ile Metabilişsel ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması. Paper presented at the International Congress on Gifted and Talented Education. Malatya, Turkey.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kandemir, S. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Özyeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (Afyonkarahisar Örneklemi). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Kandır A. (2005). Bilişsel Gelişim Kuramları (Ed. Esra Ömeroğlu ve Adalet Kandır), Bilişsel Gelişim içinde İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Karabacak, H. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karakelle, S. & Saraç, S. (2010). Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üstbiliş Çalışmaları Mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım Mı?. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 45-60.
 • Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., Üstün, A. B, & Keser, H. (2019). Examination of critical thinking standards and academic self-efficacy of teacher candidates as a predictor of metacognitive thinking skills through structural equation modelling. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(4), 1239-1256.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S. & Özelçi, S. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları Ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207-221.
 • Kaya, H. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazancı, O. (1989). Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi. Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları.
 • Koçoğlu, A. (2017). Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Özerklik Desteğinin Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Algısına Katkısının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Koçoğlu, A. & Kanadlı, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin algıladığı özerklik desteği, eleştirel düşünme eğilimleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 61-77.
 • Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2009). Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-28.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Köksal, N, & Çöğmen, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve İletişim Becerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 278-296.
 • Kreutzer, M. A., Leonard C., Flavell, J. H. & Hagen, J. W. (1975). An Interview Study of Children's Knowledge about Memory, Monographs of the Society for Research in Child Development, 40(1), 1-60.
 • Ku, K. L. & Ho, I. T. (2010). Metacognitive strategies that enhance critical thinking. Metacognition Learning, 5(3), 251-267.
 • Kuhn, D. (1999). A Developmental Model of Critical Thinking. Educational Researcher, 28(2), 16-26.
 • Kurnaz, A. (2013). Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri Planlama-Uygulama ve Değerlendirme. (2. Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Legg, A. M. & Locker Jr, L. (2009). Math Performance and its Relationship to Math Anxiety And Metacognition. North American Journal of Psychology, 11(3).
 • Lesest, B. & Wolbers, M. H. J. (2020). Critical Thinking, Creativity and Study Results As Predictors of Selection for and Success of Excellence Programmes in Dutch Higher Education Institutions. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2020.1850310 (Erişim Tarihi:10.02.2020).
 • Liliana, C. & Lavinia, H. (2011). Gender Differences İn Metacognitive Skills. A Study of The 8th Grade Pupils in Romania. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 29, 396-401.
 • Livingston, J. A. (2003). Metacognition: An Overview. https://eric.ed.gov/?id=ED474273. Magno, C. (2010). The role of metacognitive skills in developing critical thinking. Metacognition Learning, 5, 137-156.
 • Ocak. İ. & Kalender, M. D. K. (2016). 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1587-1600.
 • Oktay, S. & Çakır, R. (2013). Teknoloji Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıları, Eğitim Ve Öğretim Becerilerini Geliştirme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 3-23.
 • Özbey, A. ve Şahin, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünce Eğilimleri Veyürütücü Biliş Düzeylerinin İncelenmesi, Atlas Journal, 4(10), 662-676.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Öztürk, N. (2006). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Öztürk Ova, N. (2011). Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri İle Fen Lisesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş Eğilimlerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Paul, R. & Elder, L. (2013). Kritik Düşünce. (Dr. Ayşe Esra Aslan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik.
 • Presseisen, B. Z. (1985). Thinking Skills Throughout the Curriculum: A Conceptual Design. National Inst. of Education (ED), Washington, DC.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23–74.
 • Seban, D. & Perdeci, B. (2016). Alt Sosyoekonomik Düzey Bir Ailede Yetişen Çocukların Akademik Başarıları ile Yılmazlıkları Arasındaki İlişki: Bir Vaka İncelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 106-126.
 • Selçioğlu-Demirsöz, E. (2010). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları, Biliş Üstü Farkındalıkları ve Duygusal Zekâ Yeterliliklerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (21. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Söylemez, Y. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 345-384.
 • Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.
 • Sternberg, R. J. (2004). What is wisdom and how can we develop it? The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, 164–174.
 • Şahin Kürşad, M. (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üst Biliş Farkındalıklarının Bilimsel Süreç Becerileri Kapsamında İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2243-2269.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (2020). https://kelimeler.gen.tr/bilis-nedir-ne-demek-44206 (Erişim Tarihi:09.06.2020).
 • Ulusoy, A. B. (2016). Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition And Learning: Conceptual And Methodological Considerations. Metacognition and Learning, 1(1), 3-14.
 • Wittrock, M. C. (1990). Learning As A Generative Process. Educational Psychologist, 11, 87-95.
 • Yavuz, M., Özkaral, T. & Yıldız, D. (2016). Kız Öğrencilerin Örgün Eğitimlerini Sürdürmeme Nedenleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(14) 263-264.
 • Yavuz, M. M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Yenilmez, K. & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikteki Hazırbulunuşluk Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda okuduğunu anlama yaratıcı okuma eleştirel düşünme ve üstbilişsel farkındalık: İlişkisel tarama modelinde bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Yıldırım Döner, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Okuma Becerileri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Yurdakul, B. & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalıklarına Katkısı, International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1), 801-812.
 • Yurtkulu, T. (2018) Özel Yetenekli Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimi: Karma Yöntem Araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Zolkoski, S. M. & Bullock, L. M. (2012). Resilience in Children And Youth: A Review. Children and Youth Services Review, 34, 2295-2303.

Examination of the Relationship between Secondary School Students' Critical Thinking Dispositions and Metacognitive Awareness / Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 13, Issue 5, 21 - 40, 30.10.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1105032

Abstract

Thinking skill is the ability to use the knowledge in the way of overcoming the problems encountered and discovering the order of the world. Critical thinking, which is one of the higher-order thinking skills, is used in the process of reaching a better solution and determining the boundaries of existing solutions to analyze a problem and is a thinking method that allows to decide what to believe or what to choose. Metacognition is defined as the ability to examine and manage one's own thinking. Thinking about thinking or metacognition is an internal and psychological process required for effective learning and problem solving. Both skills are skills that contemporary learning-teaching processes care about and focus on. This study aims to examine the relationship between lower secondary school students' critical thinking dispositions and metacognitive awareness. Correlational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The participants consist of 633 5th, 6th, 7th and 8th grade students in Istanbul, Turkey in the 2020-2021 academic year. “UF/EMI Critical Thinking Disposition Instrument” and “Metacognitive Awareness Inventory for Children” were used as data collection tools in the research. In the analysis of the collected data, descriptive statistics, Pearson Moment Correlation and simple linear regression analysis were performed. In the study, it was determined that the critical thinking dispositions and metacognitive awareness of secondary school students were high. As a result, a moderately positive and significant relationship was determined between the critical thinking dispositions of secondary school students and their metacognitive awareness. In addition, the study revealed that the critical thinking dispositions of secondary school students significantly predicted their metacognitive awareness.

References

 • Ağpak, Y. E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri, Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Altan, G. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Akpınar, H. İ. (2007). Düşünebilme Üzerine. İstanbul: Graphis Matbaa. Arslan, S. (2018). Investigating Predictive Role Of Critical Thinking On Metacognition With Structural Equation Modeling. MOJES: Malaysian Online Journal Of Educational Sciences, 3(2), 1-10.
 • Aslan, H. (2019). İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ve Uygulamaların Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerini Kazandırma Durumlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ay, Ş. & Akgöl, H. (2008). Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet, Yaş ve Sınıf Düzeyi. Kuramsal Eğitim Bilim, 1(2), 65-75.
 • Bacanlı H. (2003). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakır, D., Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2019) Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ile okul sağlığı algıları arasındaki ilişki Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13(19) ss.223-262 DOI: 10.26466/opus.569567 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/799681
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sözle Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Boran, M. (2016). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Branigan H. E. & Donaldson D. I. (2020). Teachers Matter for Metacognition; Facilitating Metacognition in The Primary School Through Teacher-Pupil Interactions. Thinking Skills and Creativity, 38(2).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (26. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chaffe, J. (2009). Thinking critically. (9. Basım). ABD: Heinle Cangage Learning.
 • Çavumirza, E. (2018). Model İle Fen Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Eleştirel Düşünme Eğilimlerine, Tutumlarına ve Kavram Öğrenmelerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Çokkızgın, B. (2019). 8. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel farkındalığının yordayıcısı olarak kontrol odağı ve eleştirel düşünme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Çubukçu, Z. (2011). Düşünme Becerileri. S. B. Filiz (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları İçinde (281-331). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağlıoğlu, H. E. & Çakır, F. (2010). Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinden Planlama ve Derin Düşünmenin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 32(144), 28-35.
 • Demir, M. K. (2006). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 155-170.
 • Demirkaya, H. & Çakar, E. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 33-49.
 • Doğan, E. (2009). Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Üst biliş Becerileri ile Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki (İstanbul Anadolu Yakası Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Dökmecioğlu, B. (2017). Öğrencilerin fen bilimleri dersindeki eleştirel düşünme eğilimlerinin yapılandırmacı sınıf ortamı algıları ve üstbilişsel özdüzenleme stratejileri ile yordanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Duncan, O. D., Featherman, D. L. & Duncan, B. (1972). Socioeconomic Background and Achievement. NY: Seminar Press.
 • Durmuscelebi, M. & Kusucuran, B. N. (2018). Students' Cognitive Awareness and Investigation of Critical Thinking Levels. International Journal of Innovative Research in Education, 5(4), 129-144.
 • Eğmir, E. (2016). Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktara Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Elçi, A. C., Tuncel, F., Demiroğları, B., Akman, P., Elçi, R. M. & Kutlu, M. O. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Turkish Studies, 15(5), 3315-3326.
 • Ennis, R. H. (2011). Critical Thinking: Reflection And Perspective Part I. Inquiry:. Critical Thinking Across The Disciplines, 26(1), 4-18. doi:10.5840/inquiryctnews20112613.
 • Ersoy, E. & Başer, N. E. (2011). Probleme dayalı öğrenme yönteminde uygulanan senaryoların kalıcılığa etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 355-366.
 • Ertaş Kılıç, H. & Şen, A. İ. (2014). UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12.
 • Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and İnstruction - Executive Summary - The Delphi Report. Millbrae, CA: The California Academic Press.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 34(10), 906.
 • Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational Research: Competencies For Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 11.0 Update. United States of America: Pearson Education, Inc.
 • Glaser, E. M. (1941). An Experiment In The Development of Critical Thinking (No. 843). Teachers College, Columbia University.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 1(32), 127-146.
 • Hacker, D. J. (1998). Metacognition: Definitions and empirical foundations. In Metacognition in educational theory and practice (pp. 1-23). (D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser Eds.), Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Hocaoğlu, N. & Akkaş-Baysal, E. (2019). Nicel Araştırma Modelleri-Desenleri. G. Ocak (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (ss. 66-123). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning, Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353–383.
 • Iliman Güllühalı, E. & Kurnaz, A. (2018, November). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin İngilizce Düzeyleri ile Metabilişsel ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması. Paper presented at the International Congress on Gifted and Talented Education. Malatya, Turkey.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kandemir, S. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Özyeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (Afyonkarahisar Örneklemi). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Kandır A. (2005). Bilişsel Gelişim Kuramları (Ed. Esra Ömeroğlu ve Adalet Kandır), Bilişsel Gelişim içinde İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Karabacak, H. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karakelle, S. & Saraç, S. (2010). Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üstbiliş Çalışmaları Mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım Mı?. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 45-60.
 • Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., Üstün, A. B, & Keser, H. (2019). Examination of critical thinking standards and academic self-efficacy of teacher candidates as a predictor of metacognitive thinking skills through structural equation modelling. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(4), 1239-1256.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S. & Özelçi, S. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları Ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207-221.
 • Kaya, H. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazancı, O. (1989). Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi. Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları.
 • Koçoğlu, A. (2017). Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Özerklik Desteğinin Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Algısına Katkısının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Koçoğlu, A. & Kanadlı, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin algıladığı özerklik desteği, eleştirel düşünme eğilimleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 61-77.
 • Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2009). Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-28.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Köksal, N, & Çöğmen, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve İletişim Becerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 278-296.
 • Kreutzer, M. A., Leonard C., Flavell, J. H. & Hagen, J. W. (1975). An Interview Study of Children's Knowledge about Memory, Monographs of the Society for Research in Child Development, 40(1), 1-60.
 • Ku, K. L. & Ho, I. T. (2010). Metacognitive strategies that enhance critical thinking. Metacognition Learning, 5(3), 251-267.
 • Kuhn, D. (1999). A Developmental Model of Critical Thinking. Educational Researcher, 28(2), 16-26.
 • Kurnaz, A. (2013). Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri Planlama-Uygulama ve Değerlendirme. (2. Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Legg, A. M. & Locker Jr, L. (2009). Math Performance and its Relationship to Math Anxiety And Metacognition. North American Journal of Psychology, 11(3).
 • Lesest, B. & Wolbers, M. H. J. (2020). Critical Thinking, Creativity and Study Results As Predictors of Selection for and Success of Excellence Programmes in Dutch Higher Education Institutions. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2020.1850310 (Erişim Tarihi:10.02.2020).
 • Liliana, C. & Lavinia, H. (2011). Gender Differences İn Metacognitive Skills. A Study of The 8th Grade Pupils in Romania. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 29, 396-401.
 • Livingston, J. A. (2003). Metacognition: An Overview. https://eric.ed.gov/?id=ED474273. Magno, C. (2010). The role of metacognitive skills in developing critical thinking. Metacognition Learning, 5, 137-156.
 • Ocak. İ. & Kalender, M. D. K. (2016). 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1587-1600.
 • Oktay, S. & Çakır, R. (2013). Teknoloji Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıları, Eğitim Ve Öğretim Becerilerini Geliştirme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 3-23.
 • Özbey, A. ve Şahin, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünce Eğilimleri Veyürütücü Biliş Düzeylerinin İncelenmesi, Atlas Journal, 4(10), 662-676.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Öztürk, N. (2006). Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Öztürk Ova, N. (2011). Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri İle Fen Lisesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş Eğilimlerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Paul, R. & Elder, L. (2013). Kritik Düşünce. (Dr. Ayşe Esra Aslan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik.
 • Presseisen, B. Z. (1985). Thinking Skills Throughout the Curriculum: A Conceptual Design. National Inst. of Education (ED), Washington, DC.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23–74.
 • Seban, D. & Perdeci, B. (2016). Alt Sosyoekonomik Düzey Bir Ailede Yetişen Çocukların Akademik Başarıları ile Yılmazlıkları Arasındaki İlişki: Bir Vaka İncelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 106-126.
 • Selçioğlu-Demirsöz, E. (2010). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları, Biliş Üstü Farkındalıkları ve Duygusal Zekâ Yeterliliklerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (21. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Söylemez, Y. (2018). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 345-384.
 • Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.
 • Sternberg, R. J. (2004). What is wisdom and how can we develop it? The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, 164–174.
 • Şahin Kürşad, M. (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Üst Biliş Farkındalıklarının Bilimsel Süreç Becerileri Kapsamında İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2243-2269.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (2020). https://kelimeler.gen.tr/bilis-nedir-ne-demek-44206 (Erişim Tarihi:09.06.2020).
 • Ulusoy, A. B. (2016). Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition And Learning: Conceptual And Methodological Considerations. Metacognition and Learning, 1(1), 3-14.
 • Wittrock, M. C. (1990). Learning As A Generative Process. Educational Psychologist, 11, 87-95.
 • Yavuz, M., Özkaral, T. & Yıldız, D. (2016). Kız Öğrencilerin Örgün Eğitimlerini Sürdürmeme Nedenleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(14) 263-264.
 • Yavuz, M. M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.
 • Yenilmez, K. & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikteki Hazırbulunuşluk Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
 • Yetgin, A. (2020). İlkokulda okuduğunu anlama yaratıcı okuma eleştirel düşünme ve üstbilişsel farkındalık: İlişkisel tarama modelinde bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Yıldırım Döner, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Okuma Becerileri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Yurdakul, B. & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalıklarına Katkısı, International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1), 801-812.
 • Yurtkulu, T. (2018) Özel Yetenekli Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimi: Karma Yöntem Araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Zolkoski, S. M. & Bullock, L. M. (2012). Resilience in Children And Youth: A Review. Children and Youth Services Review, 34, 2295-2303.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Tuğba BAKIR>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2617-2359
Türkiye


Eray EĞMİR> (Primary Author)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0003-3054-1011
Türkiye

Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 5

Cite

APA Bakır, T. & Eğmir, E. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship between Secondary School Students' Critical Thinking Dispositions and Metacognitive Awareness . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (5) , 21-40 . DOI: 10.19160/e-ijer.1105032

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir