Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Mathematical Pattern Workshops Constructed with Material Aided Station Technique in Preschool Education on Children's Visual Perception Skills / Okul Öncesi Eğitimde Materyal Destekli İstasyon Tekniği ile Yapılandırılmış Matematiksel Örüntü Atölye Çalışmalarının Çocukların Görsel Algılama Becerilerine Etkisi

Year 2022, Volume: 13 Issue: 3, 113 - 136, 30.06.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1083907

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of applying the station technique together with structured materials in mathematical pattern workshops on pre-school children's visual perception skills and to evaluate them together with the opinions of teachers and parents. A quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used in the research conducted in accordance with the mixed research design. The application was continued for 16 hours in a four-week period. The study group of the research consists of 29 children (13 girls-16 boys) who continue their education in two branches in a kindergarten in Sivas city center in the first semester of the 2021-2022 academic year. Mathematical pattern training, which was planned in accordance with the station technique in the experimental group of the research, was applied to the existing learning method in the control group. The data of the study were obtained by applying the "Visual Perception Scale" and a semi-structured interview form. In the analysis of the data, descriptive statistics, dependent groups t-test, independent groups t-test, content and descriptive analysis were used. In the quantitative findings of the research; it was determined that there was no significant difference between the pretest scores of the research groups from the scale, and there was a significant difference between the posttest scores in favor of the experimental group. It was observed that there was a significant difference between the pretest-posttest scores of the research groups in favor of the posttest. In the qualitative findings of the research; it has been found that there are positive opinions about the implementation process and that it supports different development areas and the achievement of various gains.

References

 • Acar, I. H., Hong, S. Y., & Wu, C. (2017). Examining the role of teacher presence and scaffolding in preschoolers‟ peer interactions. European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 866-884. https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380884
 • Akaroğlu, E. G., & Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(1), 201-222.
 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
 • Alp, H. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarda sosyal uyum problemlerinin düzeltilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemi ve oyun etkinliklerinin etkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 88-101.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımının öğrencilerde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye.
 • Arslan, A. (2021). Türkçe öğretim programında işbirlikli öğretim yönteminin akademik başarıya, öğrenme motivasyonuna, tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Arslan, A., & Kartal, S. (2022). The effect of structured material supported collaborative coding workshops in preschool education on students' basic skills. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(2). 740-764.
 • Atıcı, Ş. (2021). Örüntü tabanlı matematik eğitimi programı’nın 60-69 aylık çocukların görsel algılamaları üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniğini kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Barnett, W. (2008). Preschool education and its lasting effects: research and policy implications. National Institute for Early Education Research. Boulder, CO and Tempe, AZ: Education and the Public Interest Centre & Education Policy Research Unit. Retrieved from http://epicpolicy.org/publication/preschool-education.
 • Barnhardt, C., Borsting, E., Deland, P., Pham, N., & Vu, T. (2005). Relationship between visual-motor integration and spatial organization of written language and math. Optometry and Vision Science, 82(2), 138-143. https://doi.org/10.1097/01.OPX.0000153266.50875.53
 • Bezrukikh, M. M., & Terebova, N. N. (2009). Characteristics of the development of visual perception in five-to seven-year-old children. Human Physiology, 35(6), 684-689. https://doi.org/10.1134/S0362119709060048
 • Booren, L. M., Downer, J. T., & Vitiello, V. E. (2012). Observations of children‟s ınteractions with teachers, peers, and tasks across preschool classroom activity settings. Early Education And Development, 23, 517–538. https://doi.org/10.1080/10409289.2010.548767
 • Bostancı, G., & Yaşar, M. (2021). Bir okul öncesi kurumunda gerçekleştirilen atölye günleri uygulamasının öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bakış açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 142-154. https://doi.org/10.35379/cusosbil.907614
 • Bukova-Güzel, E. (2016). Örüntü ve dizi. Elçi, A. N., Bukova Güzel, E., Cantürk Günhan, B. & Ev Çimen, E. (Ed.), Temel matematiksel kavramlar ve uygulamaları içinde (ss. 107-118). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Burgoyne, K., Witteveen, K., Tolan, A., Malone, S., & Hulme, C. (2017). Pattern understanding: Relationships with arithmetic and reading development. Child Development Perspectives, 11(4), 239-244. https://doi.org/10.1111/cdep.12240
 • Chien, C. W. (2017). Undergraduates’ implementations of learning stations as their service learning among elementary school students. Education 3-13, 45(2), 209-226. https://doi.org/10.1080/03004279.2015.1074601
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203520574
 • Collins, M. A., & Laski, E. V. (2015). Preschoolers’ strategies for solving visual pattern tasks. Early Childhood Research Quarterly, (32), 204-214. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.04.004
 • Çakmak-Gürel, Z. &. Işık, A. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye ilişkin yeterliklerinin incelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 85-103. https://doi.org/10.19160/ijer.477651
 • Çolak, F. G. (2016). Örüntü temelli matematik eğitimi programının 61-72 aylık çocukların akıl yürütme becerisine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Dayan, Ş. (2017). Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin matematiksel örüntü başarılarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Dereli, E., & Deli, H. (2022). Pre-school teachers’ knowledge and needs related to noticing gifted children and the enrichment model. Participatory Educational Research, 9(2), 219-239. https://doi.org/10.17275/per.22.37.9.2
 • Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.
 • Eickholt, J., Johnson, M. R., & Seeling, P. (2020). Practical active learning stations to transform existing learning environments ınto flexible, active learning classrooms. IEEE Transactions on Education, 64(2), 95-102. https://doi.org/10.1109/TE.2020.3009919
 • Ercan, Z. G., & Aral, N. (2011). Anasınıfı çocuklarının görsel-motor koordinasyon gelişimine görsel algı eğitiminin etkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 443-465.
 • Erdem, M., & Tuğrul, B. (2006). Beş-altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görsel algı becerilerinin karşılaştırılması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(1-2), 62-73.
 • Ergül, A. (2014). Erken matematiksel akıl yürütme becerileri değerlendirme aracı geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Etker, G. (1977). Beş- altı yaş okul öncesi çocuklarda visio- motor eğitiminin visio- motor gelişime etkisi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. (4th Edition). London: SAGE.
 • Flynn, M. E., Guba, T. P., & Fyfe, E. R. (2020). ABBABB or 1212: Abstract language facilitates children’s early patterning skills. Journal of Experimental Child Psychology, (193). 104791. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104791
 • Fox, J. (2005). Child-initiated mathematical patterning in the pre-compulsory years. Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 313-320.
 • Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçükadımlar Eğitim Yayınları.
 • Güven, Y., Dibek, E., Bayındır, D., & Saçkes, M. (2019). Okul öncesi matematiksel örüntü becerileri testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 13(2), 545-563. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.588966
 • Hayıroğlu, B. (2017). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara örüntü becerilerini kazandırmada oyun yönteminin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Herbert, K., & Brown, H. R. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-345. https://doi.org/10.5951/TCM.3.6.0340
 • Hutchinson, E., & Pournara, C. (2011). Pre-school children’s understanding of mathematical patterns. South African Journal of Childhood Education, 1(2), 92-111. https://doi.org/10.4102/sajce.v1i2.87
 • Ismail, R., & Jaafar, A. (2011, November). Interactive screen-based design for dyslexic children. In 2011 International Conference on User Science and Engineering (i-USEr) (pp. 168-171). IEEE. https://doi.org/10.1109/iUSEr.2011.6150559
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology, 45(3), 850-867. https://doi.org/10.1037/a0014939
 • Judson, E. (2019). Learning stations in college classrooms. College Teaching, 67(4), 250-251. https://doi.org/10.1080/87567555.2019.1650707
 • Justicia, L., Martos, M. D., & Francisco, J. (1999). The effectiveness of two programs to develop visual perception in spanish schoolchildren with low vision. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(2), 33-44. https://doi.org/10.1177/0145482X9909300204
 • Kalkan, A., & Arslan M. (2015). Developing a visual perception scale (VPS) for preschool children: Validity and reliability study. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(4), 1369-1391.
 • Kalkan, A., & Arslan, M. (2016). Okul öncesinde mental aritmetik eğitiminin öğrencilerin görsel algı düzeylerine etkisinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 399-424. https://doi.org/10.12984/egeefd.280751
 • Karaevli, Ö. (2019, Ekim). Okul öncesi eğitimde doğa atölyeleri. ISPC 2019 Bildiri ve İyi Örnekler Tam Metin Kitabı, 168-177.
 • Karagöz, Y. (2019). SPSS ve AMOS uygulamaları bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, Ö. (1989). Frostig görsel algılama eğitim programının anaokulu çocuklarının görsel algılama ve zihinsel gelişmelerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kesicioğlu, O. S. (2013). Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel örüntü becerilerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), 19-26.
 • Koca, M., & Türkoğlu, İ. (2019). Altıncı sınıf fen bilimleri dersi hücre konusunun öğretiminde istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına, kalıcılığına ve tutumlarına etkisi. Fırat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 91-106. https://doi.org/10.18069/firatsbed.538653
 • Kotloff, J. L. (1993). Fostering cooperative group spirit and individuality: Examples from a Japanese preshool. Young Childen, 48(3), 17-23.
 • Köseoğlu, K. (2015, Mayıs 7). Patern yani örüntü. Tasarım günlükleri. Retrieved from http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/05/07/patern-yani-oruntu/.
 • Kurtz, L. A. (2006). Visual perception prob-lems ın children with ad/hd, autism and other learning disabilities: A gui-de for parents and professionals. Jessica Kingsley Publishers.
 • Liljedahl, P. (2004). Repeating pattern or number pattern: The distinction is blurred. Focus on Learning Problems in Mathematics, 26(3), 24-42.
 • Linn, S. H. (1968). A follow up: Achievement of First- grade students after visual- perceptional training in kındergarten. Academic Therapy Quarterly, 3(3), 179-185. https://doi.org/10.1177/105345126800300308
 • Lüken, M. M., & Sauzet, O. (2021). Patterning strategies in early childhood: a mixed methods study examining 3-to 5-year-old children’s patterning competencies. Mathematical Thinking and Learning, 23(1), 28-48. https://doi.org/10.1080/10986065.2020.1719452
 • Mangır, M., & Çağatay, N. (1987). Anaokuluna giden ve gitmeyen 4-6 yas arası çocukların görsel algıları üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 10-11.
 • Miller, M. R., Rittle-Johnson, B., Loehr, A. M., & Fyfe, E. R. (2016). The influence of relational knowledge and executive function on preschoolers’ repeating pattern knowledge. Journal of Cognition and Development, 17(1), 85-104. https://doi.org/10.1080/15248372.2015.1023307
 • MEB. (2020). Okul öncesi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Merono, L., Calderón, A., & Arias-Estero, J. L. (2021). Digital pedagogy and cooperative learning: Effect on the technological pedagogical content knowledge and academic achievement of pre-service teachers. Revista de Psicodidáctica, 26(1), 53-61. https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2020.10.002
 • Mulligan, J., & Mitchelmore, M. (2009). Awareness of pattern and structure in early mathematical development. Mathematics Education Research Journal, 21(2), 33-49. https://doi.org/10.1007/BF03217544
 • NCTM (2013). National council of teachers of mathematics. Retrieved from http://www.nctm.org.
 • Odacı, M. M., & Uzun, E. (2017). Okul öncesinde kodlama eğitimi ve kullanılabilecek araçlar hakkında bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri: Bir durum çalışması. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 718-725.
 • Oppenzato, C. O., & Ginsburg, H. P. (2019). Pattern and algebra assessment protocol: additional tasks. Retrieved from https://prek-math-te.stanford.edu/patterns-algebra/pattern-and-algebra-assessment-protocols.
 • Önder, A., Balaban-Dağal, A., İlçi-Küsmüs, G., Bilici, H. S., Özdemir, H., & Kaya-Değer, Z. (2019). An investigation of visual perseption levels of pre-school children in terms of different variables. International Online Journal of Education and Teaching, 6(1), 190-203.
 • Özdemir, E. (2013). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel örüntüleri kavrayabilme ve genelleyebilme süreçleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Rosen, C. L. (1966). An Experimental of visual perceptual training and reading achievement in first grade. Perceptual and Motor Skills., 22(3), 979-986. https://doi.org/10.2466/pms.1966.22.3.979
 • Papic, M., & Mulligan, J. (2005). Pre-schoolers' mathematical patterning. Mathematics Education Research Group of Australasia, 1, 609-616.
 • Sağır, E., Demirdelen, H., & Alpagut, A. (2017). Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri ve müze eğitim atölyesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(214), 385-388.
 • Schneck, C. M. (2010). Visual perception. (J. Case-Smith & J. C. O'Brien). In occupational therapy for children (6th ed., pp. 373-403). Mosby Inc.
 • Sortor, J. M., & Kulp, M. T. (2003). Are the results of the beery-buktenica developmental test of visual-motor ıntegration and its subtests related to achievement test scores? Optometry and Vision Science, 80(11), 758-763. https://doi.org/10.1097/00006324-200311000-00013
 • Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning. Cognition, 43, 93-126. https://doi.org/10.1016/0010-0277(92)90034-F
 • Tokuşlu, H. (2022). Oyun temelli sosyal uyum programının 5-6 yaş grubundaki çocukların sosyal becerileri ve oyun becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Tzuriel, D., & Eiboshitz, Y. (2002). Structured program of visual- motor integration (SP-VMI) for preschool children. Learning and Individual Differnces, 4(2), 103-124. https://doi.org/10.1016/1041-6080(92)90008-3
 • Warren, E. (2005). Young children’s ability to generalise the pattern rule for growing patterns. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 305-312.
 • Waters, J. (2004). A study of mathematical patterning in early childhood settings. In. P., R. Faragher, & M. McLean (Eds.), Mathematics Education for the 3rd Millennium: Towards 2010 (pp. 565-572), Proceedings of the 27th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Sydney: Merga.
 • Wijns, N., Torbeyns, J., Bakker, M., De Smedt, B., & Verschaffel, L. (2019). Four-year olds’ understanding of repeating and growing patterns and its association with early numerical ability. Early Childhood Research Quarterly, 49, 152-163. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.06.004
 • Wijns, N., Verschaffel, L., Smedt, B., & Torbeyns, J. (2021). Associations between repeating patterning, growing patterning, and numerical ability: A longitudinal panel study in 4- to 6-year olds. Child Development, 92(4), 1354-1368. https://doi.org/10.1111/cdev.13490
 • Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 201-209.
 • Yaşar, Ş., Özdaş, K., Özata, A., Şahin, F., Küçük, Y., Küçük, M., & Güven, Y. (2004). Okul öncesi programlarında matematik etkinliklerinin yeri ve önemi. Ş. Yaşar, K. Özdaş, A. Özata, F. Şahin, Y. Küçük, M. Küçük, & Y. Güven. Okul öncesinde fen ve matematik öğrenimi içinde (s. 140-154). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, V. (1999). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkileri. Eğitim ve Bilim, 23(111),
 • Yılmaz, E. M. (2015). İşbirliğine dayalı öğrenme yoluyla okul öncesi çocuklara yönelik duvar resimleme çalışmaları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02), 5-18.
 • Yılmaz, N. (2019). The effect of the hypothetical learning trajectores and the contribution of eye-tracking technology ın understanding young children’s mathematical patterning recognition and generalization. (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Gunn, J. B., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. New York, NY: Foundation for Child Development.

Okul Öncesi Eğitimde Materyal Destekli İstasyon Tekniği ile Yapılandırılmış Matematiksel Örüntü Atölye Çalışmalarının Çocukların Görsel Algılama Becerilerine Etkisi / The Effect of Mathematical Pattern Workshops Constructed with Material Aided Station Technique in Preschool Education on Children's Visual Perception Skills

Year 2022, Volume: 13 Issue: 3, 113 - 136, 30.06.2022
https://doi.org/10.19160/e-ijer.1083907

Abstract

Bu çalışmanın amacı; istasyon tekniğinin yapılandırılmış materyallerle birlikte matematiksel örüntü atölye çalışmalarında uygulanmasının okul öncesi dönem çocuklarının görsel algılama becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi, öğretmen ve ebeveyn görüşleriyle birlikte değerlendirilmesidir. Karma araştırma desenine uygun olarak yürütülen araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tasarımı kullanılmıştır. Uygulama dört haftalık bir süreçte 16 saati boyunca sürdürülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi ilk yarıyılında Sivas il merkezinde bulunan bir anaokulundaki iki şubede öğrenime devam eden 29 (13 kız-16 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubunda istasyon tekniğine uygun olarak planlanan matematiksel örüntü eğitimi kontrol grubunda ise mevcut öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın verileri “Görsel Algılama Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi, içerik ve betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bulgularında; araştırma gruplarının ölçekten aldıkları öntest puanları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı, son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma gruplarının öntest-sontest puanları arasında son test lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel bulgularında; uygulama sürecine ilişkin olumlu görüşlerin olduğu, farklı gelişim alanlarını ve çeşitli kazanımların elde edilmesini desteklediği bulgusuna ulaşılmıştır.

References

 • Acar, I. H., Hong, S. Y., & Wu, C. (2017). Examining the role of teacher presence and scaffolding in preschoolers‟ peer interactions. European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 866-884. https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380884
 • Akaroğlu, E. G., & Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(1), 201-222.
 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
 • Alp, H. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarda sosyal uyum problemlerinin düzeltilmesinde işbirlikli öğrenme yöntemi ve oyun etkinliklerinin etkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 88-101.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımının öğrencilerde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye.
 • Arslan, A. (2021). Türkçe öğretim programında işbirlikli öğretim yönteminin akademik başarıya, öğrenme motivasyonuna, tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Arslan, A., & Kartal, S. (2022). The effect of structured material supported collaborative coding workshops in preschool education on students' basic skills. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(2). 740-764.
 • Atıcı, Ş. (2021). Örüntü tabanlı matematik eğitimi programı’nın 60-69 aylık çocukların görsel algılamaları üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniğini kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Barnett, W. (2008). Preschool education and its lasting effects: research and policy implications. National Institute for Early Education Research. Boulder, CO and Tempe, AZ: Education and the Public Interest Centre & Education Policy Research Unit. Retrieved from http://epicpolicy.org/publication/preschool-education.
 • Barnhardt, C., Borsting, E., Deland, P., Pham, N., & Vu, T. (2005). Relationship between visual-motor integration and spatial organization of written language and math. Optometry and Vision Science, 82(2), 138-143. https://doi.org/10.1097/01.OPX.0000153266.50875.53
 • Bezrukikh, M. M., & Terebova, N. N. (2009). Characteristics of the development of visual perception in five-to seven-year-old children. Human Physiology, 35(6), 684-689. https://doi.org/10.1134/S0362119709060048
 • Booren, L. M., Downer, J. T., & Vitiello, V. E. (2012). Observations of children‟s ınteractions with teachers, peers, and tasks across preschool classroom activity settings. Early Education And Development, 23, 517–538. https://doi.org/10.1080/10409289.2010.548767
 • Bostancı, G., & Yaşar, M. (2021). Bir okul öncesi kurumunda gerçekleştirilen atölye günleri uygulamasının öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bakış açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 142-154. https://doi.org/10.35379/cusosbil.907614
 • Bukova-Güzel, E. (2016). Örüntü ve dizi. Elçi, A. N., Bukova Güzel, E., Cantürk Günhan, B. & Ev Çimen, E. (Ed.), Temel matematiksel kavramlar ve uygulamaları içinde (ss. 107-118). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Burgoyne, K., Witteveen, K., Tolan, A., Malone, S., & Hulme, C. (2017). Pattern understanding: Relationships with arithmetic and reading development. Child Development Perspectives, 11(4), 239-244. https://doi.org/10.1111/cdep.12240
 • Chien, C. W. (2017). Undergraduates’ implementations of learning stations as their service learning among elementary school students. Education 3-13, 45(2), 209-226. https://doi.org/10.1080/03004279.2015.1074601
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203520574
 • Collins, M. A., & Laski, E. V. (2015). Preschoolers’ strategies for solving visual pattern tasks. Early Childhood Research Quarterly, (32), 204-214. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.04.004
 • Çakmak-Gürel, Z. &. Işık, A. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemeye ilişkin yeterliklerinin incelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 85-103. https://doi.org/10.19160/ijer.477651
 • Çolak, F. G. (2016). Örüntü temelli matematik eğitimi programının 61-72 aylık çocukların akıl yürütme becerisine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Dayan, Ş. (2017). Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin matematiksel örüntü başarılarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.
 • Dereli, E., & Deli, H. (2022). Pre-school teachers’ knowledge and needs related to noticing gifted children and the enrichment model. Participatory Educational Research, 9(2), 219-239. https://doi.org/10.17275/per.22.37.9.2
 • Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.
 • Eickholt, J., Johnson, M. R., & Seeling, P. (2020). Practical active learning stations to transform existing learning environments ınto flexible, active learning classrooms. IEEE Transactions on Education, 64(2), 95-102. https://doi.org/10.1109/TE.2020.3009919
 • Ercan, Z. G., & Aral, N. (2011). Anasınıfı çocuklarının görsel-motor koordinasyon gelişimine görsel algı eğitiminin etkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 443-465.
 • Erdem, M., & Tuğrul, B. (2006). Beş-altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görsel algı becerilerinin karşılaştırılması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(1-2), 62-73.
 • Ergül, A. (2014). Erken matematiksel akıl yürütme becerileri değerlendirme aracı geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Etker, G. (1977). Beş- altı yaş okul öncesi çocuklarda visio- motor eğitiminin visio- motor gelişime etkisi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. (4th Edition). London: SAGE.
 • Flynn, M. E., Guba, T. P., & Fyfe, E. R. (2020). ABBABB or 1212: Abstract language facilitates children’s early patterning skills. Journal of Experimental Child Psychology, (193). 104791. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104791
 • Fox, J. (2005). Child-initiated mathematical patterning in the pre-compulsory years. Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 313-320.
 • Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçükadımlar Eğitim Yayınları.
 • Güven, Y., Dibek, E., Bayındır, D., & Saçkes, M. (2019). Okul öncesi matematiksel örüntü becerileri testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 13(2), 545-563. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.588966
 • Hayıroğlu, B. (2017). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara örüntü becerilerini kazandırmada oyun yönteminin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Herbert, K., & Brown, H. R. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-345. https://doi.org/10.5951/TCM.3.6.0340
 • Hutchinson, E., & Pournara, C. (2011). Pre-school children’s understanding of mathematical patterns. South African Journal of Childhood Education, 1(2), 92-111. https://doi.org/10.4102/sajce.v1i2.87
 • Ismail, R., & Jaafar, A. (2011, November). Interactive screen-based design for dyslexic children. In 2011 International Conference on User Science and Engineering (i-USEr) (pp. 168-171). IEEE. https://doi.org/10.1109/iUSEr.2011.6150559
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C., & Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology, 45(3), 850-867. https://doi.org/10.1037/a0014939
 • Judson, E. (2019). Learning stations in college classrooms. College Teaching, 67(4), 250-251. https://doi.org/10.1080/87567555.2019.1650707
 • Justicia, L., Martos, M. D., & Francisco, J. (1999). The effectiveness of two programs to develop visual perception in spanish schoolchildren with low vision. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93(2), 33-44. https://doi.org/10.1177/0145482X9909300204
 • Kalkan, A., & Arslan M. (2015). Developing a visual perception scale (VPS) for preschool children: Validity and reliability study. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(4), 1369-1391.
 • Kalkan, A., & Arslan, M. (2016). Okul öncesinde mental aritmetik eğitiminin öğrencilerin görsel algı düzeylerine etkisinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 399-424. https://doi.org/10.12984/egeefd.280751
 • Karaevli, Ö. (2019, Ekim). Okul öncesi eğitimde doğa atölyeleri. ISPC 2019 Bildiri ve İyi Örnekler Tam Metin Kitabı, 168-177.
 • Karagöz, Y. (2019). SPSS ve AMOS uygulamaları bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, Ö. (1989). Frostig görsel algılama eğitim programının anaokulu çocuklarının görsel algılama ve zihinsel gelişmelerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kesicioğlu, O. S. (2013). Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel örüntü becerilerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(13), 19-26.
 • Koca, M., & Türkoğlu, İ. (2019). Altıncı sınıf fen bilimleri dersi hücre konusunun öğretiminde istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına, kalıcılığına ve tutumlarına etkisi. Fırat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 91-106. https://doi.org/10.18069/firatsbed.538653
 • Kotloff, J. L. (1993). Fostering cooperative group spirit and individuality: Examples from a Japanese preshool. Young Childen, 48(3), 17-23.
 • Köseoğlu, K. (2015, Mayıs 7). Patern yani örüntü. Tasarım günlükleri. Retrieved from http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/05/07/patern-yani-oruntu/.
 • Kurtz, L. A. (2006). Visual perception prob-lems ın children with ad/hd, autism and other learning disabilities: A gui-de for parents and professionals. Jessica Kingsley Publishers.
 • Liljedahl, P. (2004). Repeating pattern or number pattern: The distinction is blurred. Focus on Learning Problems in Mathematics, 26(3), 24-42.
 • Linn, S. H. (1968). A follow up: Achievement of First- grade students after visual- perceptional training in kındergarten. Academic Therapy Quarterly, 3(3), 179-185. https://doi.org/10.1177/105345126800300308
 • Lüken, M. M., & Sauzet, O. (2021). Patterning strategies in early childhood: a mixed methods study examining 3-to 5-year-old children’s patterning competencies. Mathematical Thinking and Learning, 23(1), 28-48. https://doi.org/10.1080/10986065.2020.1719452
 • Mangır, M., & Çağatay, N. (1987). Anaokuluna giden ve gitmeyen 4-6 yas arası çocukların görsel algıları üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 10-11.
 • Miller, M. R., Rittle-Johnson, B., Loehr, A. M., & Fyfe, E. R. (2016). The influence of relational knowledge and executive function on preschoolers’ repeating pattern knowledge. Journal of Cognition and Development, 17(1), 85-104. https://doi.org/10.1080/15248372.2015.1023307
 • MEB. (2020). Okul öncesi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Merono, L., Calderón, A., & Arias-Estero, J. L. (2021). Digital pedagogy and cooperative learning: Effect on the technological pedagogical content knowledge and academic achievement of pre-service teachers. Revista de Psicodidáctica, 26(1), 53-61. https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2020.10.002
 • Mulligan, J., & Mitchelmore, M. (2009). Awareness of pattern and structure in early mathematical development. Mathematics Education Research Journal, 21(2), 33-49. https://doi.org/10.1007/BF03217544
 • NCTM (2013). National council of teachers of mathematics. Retrieved from http://www.nctm.org.
 • Odacı, M. M., & Uzun, E. (2017). Okul öncesinde kodlama eğitimi ve kullanılabilecek araçlar hakkında bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri: Bir durum çalışması. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 718-725.
 • Oppenzato, C. O., & Ginsburg, H. P. (2019). Pattern and algebra assessment protocol: additional tasks. Retrieved from https://prek-math-te.stanford.edu/patterns-algebra/pattern-and-algebra-assessment-protocols.
 • Önder, A., Balaban-Dağal, A., İlçi-Küsmüs, G., Bilici, H. S., Özdemir, H., & Kaya-Değer, Z. (2019). An investigation of visual perseption levels of pre-school children in terms of different variables. International Online Journal of Education and Teaching, 6(1), 190-203.
 • Özdemir, E. (2013). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel örüntüleri kavrayabilme ve genelleyebilme süreçleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Rosen, C. L. (1966). An Experimental of visual perceptual training and reading achievement in first grade. Perceptual and Motor Skills., 22(3), 979-986. https://doi.org/10.2466/pms.1966.22.3.979
 • Papic, M., & Mulligan, J. (2005). Pre-schoolers' mathematical patterning. Mathematics Education Research Group of Australasia, 1, 609-616.
 • Sağır, E., Demirdelen, H., & Alpagut, A. (2017). Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri ve müze eğitim atölyesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(214), 385-388.
 • Schneck, C. M. (2010). Visual perception. (J. Case-Smith & J. C. O'Brien). In occupational therapy for children (6th ed., pp. 373-403). Mosby Inc.
 • Sortor, J. M., & Kulp, M. T. (2003). Are the results of the beery-buktenica developmental test of visual-motor ıntegration and its subtests related to achievement test scores? Optometry and Vision Science, 80(11), 758-763. https://doi.org/10.1097/00006324-200311000-00013
 • Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning. Cognition, 43, 93-126. https://doi.org/10.1016/0010-0277(92)90034-F
 • Tokuşlu, H. (2022). Oyun temelli sosyal uyum programının 5-6 yaş grubundaki çocukların sosyal becerileri ve oyun becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Tzuriel, D., & Eiboshitz, Y. (2002). Structured program of visual- motor integration (SP-VMI) for preschool children. Learning and Individual Differnces, 4(2), 103-124. https://doi.org/10.1016/1041-6080(92)90008-3
 • Warren, E. (2005). Young children’s ability to generalise the pattern rule for growing patterns. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 305-312.
 • Waters, J. (2004). A study of mathematical patterning in early childhood settings. In. P., R. Faragher, & M. McLean (Eds.), Mathematics Education for the 3rd Millennium: Towards 2010 (pp. 565-572), Proceedings of the 27th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Sydney: Merga.
 • Wijns, N., Torbeyns, J., Bakker, M., De Smedt, B., & Verschaffel, L. (2019). Four-year olds’ understanding of repeating and growing patterns and its association with early numerical ability. Early Childhood Research Quarterly, 49, 152-163. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.06.004
 • Wijns, N., Verschaffel, L., Smedt, B., & Torbeyns, J. (2021). Associations between repeating patterning, growing patterning, and numerical ability: A longitudinal panel study in 4- to 6-year olds. Child Development, 92(4), 1354-1368. https://doi.org/10.1111/cdev.13490
 • Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 201-209.
 • Yaşar, Ş., Özdaş, K., Özata, A., Şahin, F., Küçük, Y., Küçük, M., & Güven, Y. (2004). Okul öncesi programlarında matematik etkinliklerinin yeri ve önemi. Ş. Yaşar, K. Özdaş, A. Özata, F. Şahin, Y. Küçük, M. Küçük, & Y. Güven. Okul öncesinde fen ve matematik öğrenimi içinde (s. 140-154). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, V. (1999). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkileri. Eğitim ve Bilim, 23(111),
 • Yılmaz, E. M. (2015). İşbirliğine dayalı öğrenme yoluyla okul öncesi çocuklara yönelik duvar resimleme çalışmaları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02), 5-18.
 • Yılmaz, N. (2019). The effect of the hypothetical learning trajectores and the contribution of eye-tracking technology ın understanding young children’s mathematical patterning recognition and generalization. (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Gunn, J. B., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. New York, NY: Foundation for Child Development.
There are 84 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Issue Articles
Authors

Aysel Arslan 0000-0002-8775-1119

Early Pub Date June 28, 2022
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 13 Issue: 3

Cite

APA Arslan, A. (2022). Okul Öncesi Eğitimde Materyal Destekli İstasyon Tekniği ile Yapılandırılmış Matematiksel Örüntü Atölye Çalışmalarının Çocukların Görsel Algılama Becerilerine Etkisi / The Effect of Mathematical Pattern Workshops Constructed with Material Aided Station Technique in Preschool Education on Children’s Visual Perception Skills. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(3), 113-136. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1083907

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye