Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihleri ve Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine İlişkisel Bir İnceleme /A Relational Analysis of Teachers’ Approaches to Curriculum Design and Classroom Management Styles

Year 2021, Volume 12, Issue 4, 20 - 40, 31.10.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.928384

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 334 öğretmen oluşturmuştur. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği ve Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik (aritmetik ortalama, standart sapma), Pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk sorusunun sonuçlarına göre öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğrenen merkezli tasarımları ve yetkeci sınıf yönetimi stillerini tercih ettikleri saptanmıştır. Araştırmanın ikinci sorusuna göre öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ile sınıf yönetimi stilleri arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın üçüncü sorusuna göre ise öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Buna göre eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri; otoriter sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 17’sini, ilgisiz sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 5’ini, yetkeci sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 25’ini, serbest sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 9’unu açıklamaktadır. Bu bakımdan eğitim programı tasarım yaklaşımlarının öğrenme-öğretme süreci açısından önemine ilişkin öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim uygulamaları düzenlenebilir. Ayrıca yapılacak olan başka bir çalışmada daha büyük bir örneklem kitlesi ile karma yöntem kullanılarak daha detaylı sonuçlara ulaşılabilir.

References

 • Adegbile, J. A., & Farombi, J. G. (1999). The child-centered curriculum design: Its characteristics and implications for educational practice. Journal of Educational Theory and Practice, 5(1), 57-62.
 • Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Investigating the psychometric characteristics of classroom management styles scale]. Kastamonu Education Journal, 26(2), 439-449. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389803
 • Alcı, B. (2014). Eğitim programı tasarımı ve modeller [Curriculum design and models]. H. Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme: Kavramlar yaklaşımlar içinde (s. 71-88). Anı Yayıncılık.
 • Aluçdibi, F., & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerine biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin etkisi [The effect of biology teachers’ classroom management profiles on the biology course motivation level of the high school students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-36.
 • Arisena, P. P. (2010). An analysıs of classroom management approaches based on the speech acts used by class three teachers ın dyatmıka prımary school. PRASİ, 6(12), 73-81.
 • Aslan, S. (2018). İnvestigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 307-326,
 • Aydın, A. (2019). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Pegem Akademi.
 • Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişki [The relationship between teachers' teaching-learning conceptions and their classroom management styles]. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 159-173. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.8
 • Barroso, R., & Dias, D. (2020). Educatıon never goes out of style: Classroom management styles under analysis. Paper presented at 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Curriculum design orientations preference scale of teachers: Validity and reliability study]. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 965-992.
 • Baş, G. (2014). Curriculum design orientation preferences of Turkish teachers. Curriculum and Teaching, 29(2), 61-77. https://doi.org/10.7459/ct/29.2.05
 • Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki [Correlation between teachers’ philosophy of education beliefs and their teaching-learning conceptions]. Eğitim ve Bilim, 182(40), 111-126.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research. Teachers and Curriculum, 19(1), 45-53. http://dx.doi.org/10.15663/tandc.v19i1.336
 • Berger, J.-L., & Girardet, C. (2020). Vocational teachers’ classroom management style: the role of motivation to teach and sense of responsibility. European Journal of Teacher Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1764930
 • Beyleroğlu, M., Bezci, S., Hazar, M., Tıngaz, E. O., & Baydar, H. O. (2017). Examination of the classroom management profiles of secondary and primary school teachers. European Scientific Journal, 13(28), 1857- 7431. . http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n28p66
 • Bosworth, B. (1997). What is your classroom management profile? Teacher talk- a publication for secondary education teachers, 1(2). http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/table.html.
 • Börekci, C., & Uyangör, N. (2021). Analyzing pre-service teachers’ educational philosophy preferences, curriculum design orientation, and epistemological beliefs with structural equation model. Participatory Educational Research, 8(3), 356-371. https://doi.org/10.17275/per.21.70.8.3
 • Burul, C. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi [Investigation of the relationship between the curriculum design approach preferences of teachers and their curriculum fidelity]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirme “kaynak metinler” (Geliştirilmiş 2. Baskı). Kuzucular Ofset
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. (8. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., E., Akgün, E., Ö., Karadeniz, Ş., & Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Pegem Akademi.
 • Cheung, D., & Ng, P-H. (2000). Science teachers' beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30(4), 357-375. http://dx.doi.org/10.1007/BF02461556
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları [Multivariate statistics for social sciences: SPSS and LİSREL applications]. Pegem Akademi.
 • Debbağ, M., & Fidan, M. (2020). Relationships between prospective teachers’ multicultural education attitudes and classroom management styles. International Journal of Progressive Education, 16(2), 111-122. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.241.8
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya [Curriculum development: from theory to practice]. (10. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Dewey, J. (2007). Deneyim ve eğitim [Experience and education]. (1. Basım). ODTÜ Yayınclık.
 • Doğan-Dolapçıoğlu, S. (2020). Öğretmenlerin program tasarım tercihleri felsefi inançları ve sınıf içi uygulamalarına yönelik karşılaştırmalı bir bakış [A comparative overview of teachers' program design preferences philosophy beliefs and in-class applications]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75), 1108-1121. https://doi.org/10.17755/esosder.643313
 • Dowden, T. (2017). Curriculum. In D. Pendergast, K. Main, & N. Bahr (Eds.), Teaching middle years: Rethinking curriculum, pedagogy and assessment (3rd ed., pp. 170-187). Allen & Unwin.
 • Dönmez, T. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi profilleri ile çocuk haklarına yönelik tutumları arasındaki ilişki [The relationship between classroom managements profiles of primary school teachers and their attitudes towards the children rights]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi [Assessment of teachers’ Classroom Management Profiles in First-Level Elementary Education]. Eğitim ve Bilim, 29(131), 50-60.
 • Ekici, G., Aluçdibi, F., & Öztürk, N. (2012). Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi [Investigation of biology teachers’ classroom management profiles in terms of gender and seniority variables]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 13-30.
 • Ellis, A. K. (2015). Eğitim programı modelleri [Curriculum models]. (Çev. Ed: A. Arı). (1. Baskı). Eğitim Yayınevi.
 • Emes, C., & Cleveland-Innes, M. (2003). A journey toward learner-centered curriculum. Canadian Journal of Higher Education, 33(3), 47-69. https://eric.ed.gov/?id=EJ788477
 • Eren, A., & Çetin, G. (2019). Pre-service teachers’ beliefs about the teaching profession, curriculum orientations, and personal responsibility. Curriculum Perspectives, 39, 19–32. https://doi.org/10.1007/s41297-018-00061-1
 • Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3-16). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme [Learning and teaching at school]. Pegem A Yayıncılık.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. Sage Publication
 • Gutek, L. G. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar [Philosophical and ideological approaches to education]. (Çev: N. Kale). (3. Basım). Ütopya Yayınevi.
 • Jenkins, S. H. (2009) Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory, The Curriculum Journal, 20(2), 103-120, https://doi.org/10.1080/09585170902948798
 • Karaman, P., & Bakaç, E. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı yaklaşımı tercihlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [İnvestigating the teachers’ curriculum orientations in terms of various variables]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 304-320. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-364651
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. (16. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kozikoğlu, İ., & Uygun, N. (2018). Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile eğitim programı tasarım yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2) ,411-438. https://doi.org/10.14812/cuefd.404297
 • Korkmaz, İ. (2017). Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirilmesi [Curriculum: Design and development]. A. Doğanay (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 3-38). Pegem A Yayıncılık.
 • McGinty, J. P. (2000). Classroom management styles and their link to discipline infractions. (Unpublished Master Thesis). Rowan Universiy, New Jersey.
 • Moore, K. D. (1989). Classroom teaching skills: a primer. Random House Inc.
 • Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi [Educational philosophy]. (Çev: R. Çelik). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum. Longman.
 • Ornstein, A., C., & Hunkins, P. F. (2014). Programın felsefi temelleri [Philosophical foundations of the curriculum]. (Çev. S. Demiral). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar içinde (s. 43-84). (Çev. Editörü Arı, A.). Eğitim Yayınevi.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme [Learning and teaching] (12. Baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Pehlivan, M., & Şahin-Taşkın, Ç. (2020). Sınıf öğretmenlerinin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ve düşünme becerilerinin öğretimine yönelik sınıf içindeki uygulamaları arasındaki ilişki [The relation between classroom teachers’ curriculum design orientations preferences and classroom practices for teaching thinking skills]. Milli Eğitim, 49(225), 89-127.
 • Print, M. (1993). Curriculum development and design. National library of Australia cataloging in-publication entry.
 • Sadık, S., & Sadık, F. (2013). Investigating classroom management profiles of pre-service teachers (Cukurova University sample). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2369 – 2374. . http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.575
 • Saylan, N. (1995). Eğitimde program tasarısı: Temeller-prensipler-kriterler [Curriculum design: Foundations-principles-criteria]. İnce Ofset.
 • Scrivener, J. (2012). Classroom management techniques. Cambridge University Press.
 • Sezer, F., Aktan, S., Tezci, E., & Erdener, M. A. (2017). Öğretmenlerin yaşam stilleri ve sınıf yönetim profillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [The ınvestıgatıng of teachers’ lıfe styles and classroom management profıles ın terms of some varıables]. Turkish Studies, 12 (33), 167-184. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12680
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı [Teacher's handbook in curriculum development]. Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi [Education philosophy] (8. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Şahin, Ü. (2020). Curriculum design approaches of pre-service teachers receiving pedagogical formation training. International Journal of Progressive Education, 16(4), 192-203. http://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.12
 • Talşık, E. (2015). İnvestigating classroom management profiles of in-service music teachers in Turkey. Journal of Education and Sociology, 6(1). http://dx.doi.org/10.7813/jes.2015/6-1/97
 • Tanner, D., & Tanner, L. (1995). Curriculum development: Theory into practice. Prentice-Hall.
 • Tanrıverdi, B., & Apak, Ö. (2013). Pre-service teachers’ beliefs about curriculum orientations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 842 – 848. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.308
 • Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel araştırma yöntemi [Relational research method]. M. Metin (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 99-114). Pegem Akademi.
 • Tekin, H. (2002). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2001). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ütopya Yayınları
 • Toprakçı, E. (2012) Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon. E-International Journal of Educational Research, 3(3), 84-110. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538969.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayınları
 • Tucker, T. (2011). What they want and how they want it: Students expectations of ESL curriculum at the classroom level. Journal of College Teaching & Learning, 8(11), 11-19.
 • Turan, S. (2019). Sınıf yönetiminin temelleri [Basics of classroom management]. M. Şişman ve S. Turan (Ed.). Sınıf yönetimi içinde (ss. 1-20). Pegem Akademi.
 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri [Basic principles of curriculum and teaching]. (Çev. M. E. Rüzgar ve B. Aslan). Pegem A Yayıncılık.
 • Ünsal, S., & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri [Teachers’ views on their preferences regarding curriculum design orientation]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 275-289. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305977
 • Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler [Curriculum development in education: Theory and techniques] (3. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri [SPSS applied scientific research methods]. Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2009). Primary school teachers’ views about pupil control ideologies and classroom management styles. Cypriot Journal of Educational Sciences 4(3), 157-167.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.

A Relational Analysis of Teachers’ Approaches to Curriculum Design and Classroom Management Styles / Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihleri ve Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine İlişkisel Bir İnceleme

Year 2021, Volume 12, Issue 4, 20 - 40, 31.10.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.928384

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between teachers’ approaches to curriculum design and classroom management styles. The sample of the study, which was designed using a correlational survey model, consisted of 334 teachers working in various schools in Turkey during the 2020 – 2021 academic year. The sampling method employed was convenient sampling. The Approaches to Curriculum Design Scale and the Classroom Management Styles Scale were used as data collection tools. Descriptive statistics (arithmetic mean & standard deviation), Pearson’s correlation coefficients, and multivariate regression analysis were used to analyze the data set. Analysis of the results of the study’s first question revealed that teachers, to a large degree, prefer learner-centered curriculum designs as well as the authoritative classroom management style. Within the purview of the second question of the study, significant relationships between teachers’ approaches to curriculum design and classroom management styles were examined. Analysis of the results of the study’s third question showed that teachers’ approaches to curriculum design significantly predicted classroom management styles. Consequently, teachers’ approaches to curriculum design were found to account for 17% of the variance of the authoritarian classroom management sub-dimension, 5% of the variance of the uninvolved classroom management sub-dimension, 25% of the variance of the authoritative classroom management sub-dimension, and 9% of the variance of the permissive classroom management sub-dimension. Keeping this in mind, various in-service training programs regarding the importance of approaches to curriculum design during the teaching and learning process can be organized. In addition, in another study to be conducted, more detailed results can be obtained by using the mixed method with a larger sample size.

References

 • Adegbile, J. A., & Farombi, J. G. (1999). The child-centered curriculum design: Its characteristics and implications for educational practice. Journal of Educational Theory and Practice, 5(1), 57-62.
 • Aktan, S., & Sezer, F. (2018). Sınıf yönetimi stilleri ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Investigating the psychometric characteristics of classroom management styles scale]. Kastamonu Education Journal, 26(2), 439-449. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389803
 • Alcı, B. (2014). Eğitim programı tasarımı ve modeller [Curriculum design and models]. H. Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme: Kavramlar yaklaşımlar içinde (s. 71-88). Anı Yayıncılık.
 • Aluçdibi, F., & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerine biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin etkisi [The effect of biology teachers’ classroom management profiles on the biology course motivation level of the high school students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-36.
 • Arisena, P. P. (2010). An analysıs of classroom management approaches based on the speech acts used by class three teachers ın dyatmıka prımary school. PRASİ, 6(12), 73-81.
 • Aslan, S. (2018). İnvestigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 307-326,
 • Aydın, A. (2019). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Pegem Akademi.
 • Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişki [The relationship between teachers' teaching-learning conceptions and their classroom management styles]. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 159-173. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.8
 • Barroso, R., & Dias, D. (2020). Educatıon never goes out of style: Classroom management styles under analysis. Paper presented at 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Curriculum design orientations preference scale of teachers: Validity and reliability study]. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 965-992.
 • Baş, G. (2014). Curriculum design orientation preferences of Turkish teachers. Curriculum and Teaching, 29(2), 61-77. https://doi.org/10.7459/ct/29.2.05
 • Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki [Correlation between teachers’ philosophy of education beliefs and their teaching-learning conceptions]. Eğitim ve Bilim, 182(40), 111-126.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2019). Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research. Teachers and Curriculum, 19(1), 45-53. http://dx.doi.org/10.15663/tandc.v19i1.336
 • Berger, J.-L., & Girardet, C. (2020). Vocational teachers’ classroom management style: the role of motivation to teach and sense of responsibility. European Journal of Teacher Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1764930
 • Beyleroğlu, M., Bezci, S., Hazar, M., Tıngaz, E. O., & Baydar, H. O. (2017). Examination of the classroom management profiles of secondary and primary school teachers. European Scientific Journal, 13(28), 1857- 7431. . http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n28p66
 • Bosworth, B. (1997). What is your classroom management profile? Teacher talk- a publication for secondary education teachers, 1(2). http://protectiveschools.org/drugstats/tt/v1i2/table.html.
 • Börekci, C., & Uyangör, N. (2021). Analyzing pre-service teachers’ educational philosophy preferences, curriculum design orientation, and epistemological beliefs with structural equation model. Participatory Educational Research, 8(3), 356-371. https://doi.org/10.17275/per.21.70.8.3
 • Burul, C. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi [Investigation of the relationship between the curriculum design approach preferences of teachers and their curriculum fidelity]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirme “kaynak metinler” (Geliştirilmiş 2. Baskı). Kuzucular Ofset
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. (8. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., E., Akgün, E., Ö., Karadeniz, Ş., & Demirci, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Pegem Akademi.
 • Cheung, D., & Ng, P-H. (2000). Science teachers' beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30(4), 357-375. http://dx.doi.org/10.1007/BF02461556
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları [Multivariate statistics for social sciences: SPSS and LİSREL applications]. Pegem Akademi.
 • Debbağ, M., & Fidan, M. (2020). Relationships between prospective teachers’ multicultural education attitudes and classroom management styles. International Journal of Progressive Education, 16(2), 111-122. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.241.8
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya [Curriculum development: from theory to practice]. (10. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Dewey, J. (2007). Deneyim ve eğitim [Experience and education]. (1. Basım). ODTÜ Yayınclık.
 • Doğan-Dolapçıoğlu, S. (2020). Öğretmenlerin program tasarım tercihleri felsefi inançları ve sınıf içi uygulamalarına yönelik karşılaştırmalı bir bakış [A comparative overview of teachers' program design preferences philosophy beliefs and in-class applications]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75), 1108-1121. https://doi.org/10.17755/esosder.643313
 • Dowden, T. (2017). Curriculum. In D. Pendergast, K. Main, & N. Bahr (Eds.), Teaching middle years: Rethinking curriculum, pedagogy and assessment (3rd ed., pp. 170-187). Allen & Unwin.
 • Dönmez, T. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi profilleri ile çocuk haklarına yönelik tutumları arasındaki ilişki [The relationship between classroom managements profiles of primary school teachers and their attitudes towards the children rights]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi [Assessment of teachers’ Classroom Management Profiles in First-Level Elementary Education]. Eğitim ve Bilim, 29(131), 50-60.
 • Ekici, G., Aluçdibi, F., & Öztürk, N. (2012). Biyoloji öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerini cinsiyet ve kıdem değişkenleri açısından incelenmesi [Investigation of biology teachers’ classroom management profiles in terms of gender and seniority variables]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 13-30.
 • Ellis, A. K. (2015). Eğitim programı modelleri [Curriculum models]. (Çev. Ed: A. Arı). (1. Baskı). Eğitim Yayınevi.
 • Emes, C., & Cleveland-Innes, M. (2003). A journey toward learner-centered curriculum. Canadian Journal of Higher Education, 33(3), 47-69. https://eric.ed.gov/?id=EJ788477
 • Eren, A., & Çetin, G. (2019). Pre-service teachers’ beliefs about the teaching profession, curriculum orientations, and personal responsibility. Curriculum Perspectives, 39, 19–32. https://doi.org/10.1007/s41297-018-00061-1
 • Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3-16). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme [Learning and teaching at school]. Pegem A Yayıncılık.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. Sage Publication
 • Gutek, L. G. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar [Philosophical and ideological approaches to education]. (Çev: N. Kale). (3. Basım). Ütopya Yayınevi.
 • Jenkins, S. H. (2009) Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory, The Curriculum Journal, 20(2), 103-120, https://doi.org/10.1080/09585170902948798
 • Karaman, P., & Bakaç, E. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı yaklaşımı tercihlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [İnvestigating the teachers’ curriculum orientations in terms of various variables]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 304-320. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-364651
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. (16. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kozikoğlu, İ., & Uygun, N. (2018). Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile eğitim programı tasarım yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2) ,411-438. https://doi.org/10.14812/cuefd.404297
 • Korkmaz, İ. (2017). Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirilmesi [Curriculum: Design and development]. A. Doğanay (Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 3-38). Pegem A Yayıncılık.
 • McGinty, J. P. (2000). Classroom management styles and their link to discipline infractions. (Unpublished Master Thesis). Rowan Universiy, New Jersey.
 • Moore, K. D. (1989). Classroom teaching skills: a primer. Random House Inc.
 • Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi [Educational philosophy]. (Çev: R. Çelik). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum. Longman.
 • Ornstein, A., C., & Hunkins, P. F. (2014). Programın felsefi temelleri [Philosophical foundations of the curriculum]. (Çev. S. Demiral). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar içinde (s. 43-84). (Çev. Editörü Arı, A.). Eğitim Yayınevi.
 • Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme [Learning and teaching] (12. Baskı). PegemA Yayıncılık.
 • Pehlivan, M., & Şahin-Taşkın, Ç. (2020). Sınıf öğretmenlerinin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ve düşünme becerilerinin öğretimine yönelik sınıf içindeki uygulamaları arasındaki ilişki [The relation between classroom teachers’ curriculum design orientations preferences and classroom practices for teaching thinking skills]. Milli Eğitim, 49(225), 89-127.
 • Print, M. (1993). Curriculum development and design. National library of Australia cataloging in-publication entry.
 • Sadık, S., & Sadık, F. (2013). Investigating classroom management profiles of pre-service teachers (Cukurova University sample). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2369 – 2374. . http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.575
 • Saylan, N. (1995). Eğitimde program tasarısı: Temeller-prensipler-kriterler [Curriculum design: Foundations-principles-criteria]. İnce Ofset.
 • Scrivener, J. (2012). Classroom management techniques. Cambridge University Press.
 • Sezer, F., Aktan, S., Tezci, E., & Erdener, M. A. (2017). Öğretmenlerin yaşam stilleri ve sınıf yönetim profillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [The ınvestıgatıng of teachers’ lıfe styles and classroom management profıles ın terms of some varıables]. Turkish Studies, 12 (33), 167-184. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12680
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı [Teacher's handbook in curriculum development]. Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi [Education philosophy] (8. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Şahin, Ü. (2020). Curriculum design approaches of pre-service teachers receiving pedagogical formation training. International Journal of Progressive Education, 16(4), 192-203. http://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.12
 • Talşık, E. (2015). İnvestigating classroom management profiles of in-service music teachers in Turkey. Journal of Education and Sociology, 6(1). http://dx.doi.org/10.7813/jes.2015/6-1/97
 • Tanner, D., & Tanner, L. (1995). Curriculum development: Theory into practice. Prentice-Hall.
 • Tanrıverdi, B., & Apak, Ö. (2013). Pre-service teachers’ beliefs about curriculum orientations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 842 – 848. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.308
 • Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel araştırma yöntemi [Relational research method]. M. Metin (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 99-114). Pegem Akademi.
 • Tekin, H. (2002). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2001). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ütopya Yayınları
 • Toprakçı, E. (2012) Rethinking classroom management: A new perspective, a new horizon. E-International Journal of Educational Research, 3(3), 84-110. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538969.pdf
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayınları
 • Tucker, T. (2011). What they want and how they want it: Students expectations of ESL curriculum at the classroom level. Journal of College Teaching & Learning, 8(11), 11-19.
 • Turan, S. (2019). Sınıf yönetiminin temelleri [Basics of classroom management]. M. Şişman ve S. Turan (Ed.). Sınıf yönetimi içinde (ss. 1-20). Pegem Akademi.
 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri [Basic principles of curriculum and teaching]. (Çev. M. E. Rüzgar ve B. Aslan). Pegem A Yayıncılık.
 • Ünsal, S., & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri [Teachers’ views on their preferences regarding curriculum design orientation]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 275-289. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305977
 • Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler [Curriculum development in education: Theory and techniques] (3. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri [SPSS applied scientific research methods]. Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2009). Primary school teachers’ views about pupil control ideologies and classroom management styles. Cypriot Journal of Educational Sciences 4(3), 157-167.
 • Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 147-170.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Issue Articles
Authors

Alper AYTAÇ (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5087-8482
Türkiye


Necip KAYGISIZ
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSA
0000-0002-5614-7269
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 4

Cite

APA Aytaç, A. & Kaygısız, N. (2021). A Relational Analysis of Teachers’ Approaches to Curriculum Design and Classroom Management Styles / Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihleri ve Sınıf Yönetimi Stilleri Üzerine İlişkisel Bir İnceleme . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (4) , 20-40 . DOI: 10.19160/e-ijer.928384
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)