Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examination of Articles Related to Educational Technologies

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 1 - 16, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.927830

Abstract

The use of technology has increased in many fields and branches of science in daily life in today's societies in the 21st century. The aim of this research is to determine the trends of academic articles published on educational technologies. Examining the articles on educational technologies is important in terms of revealing the general characteristics and problems of the academic publications in this field and making suggestions for future studies. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group of the research was determined by the criterion sampling method. The criteria are that the articles were completed in the last three years, can be accessed from the Dergipark database, and are in Turkish language and original. For this reason, in the scope of the study, 126 articles published between 2018-2020 were examined in terms of various variables. In this research, the data were obtained by document review. Descriptive analysis was being used in the analysis of the data to were obtained within the scope of the research. In the articles examined according to the results of the research, technology and teacher-student relationship came to the fore as subject, mostly qualitative research method, case study, easily accessible sampling method and content analysis were used. Related articles have mostly two authors and their number has increased gradually over the years.

References

 • Altay, N. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yazılan makalelerin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1) , 22-35.
 • Arı, G., Yaşar, M. S. ve İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Aydın, O. ve Özdamar, N.(2020). Mobil öğrenme ve Türkiye’de Açıköğretim faaliyeti yapan üniversitelerin mobil öğrenme uygulamalarının incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 113-154.
 • Babur, A., Kiper, A , Çukurbaşı, B , Albayrak Özer, E , Tonbuloğlu, İ , Küçük, Ş , Demirhan, E , Canan Güngören, Ö , Kıyıcı, M. ve Horzum, M . (2016). 2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6 (1), 123-140.
 • Bayrak, B ve Erden, A. M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 137-154.
 • Bazeley, P ve Jackson, K. (2019). Nvivo ile nitel veri analizi. (Çev: A. Bakla ve S.B. Demir). Anı Yayıncılık.
 • Bekkaya, K. ve Güven, G. (2021). 0-6 yaş arası çocuk kitaplarının yapısal özelliklerinin incelenmesi: Kesitsel bir alan yazın analizi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 2 (1) , 1-14.
 • Brown, C., Czerniewicz, L., Huang, C., & Mayisela, T. (2016). A Holistic View of Digital Education Leadership Curriculum for digital education leadership: A concept paper.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). (Editör: Ernesto Iadanza). Academic Press
 • Daşdemir, İ, Cengiz, E. ve Aksoy, G. (2018). Türkiye’de FeTeMM (STEM) eğitimi eğilim araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) , 1161-1183.
 • Doğan, M. A. (2012, Ocak 18). Egitsel Bir Sosyal Ag Uygulaması: EDMODO. http://prezi.com/brahi-uom5fc/egitsel-bir-sosyal-ag-uygulamas-edmodo/
 • Ersoy. M. (2016). Eğitimin Teknolojisi. E. Toprakçı (Ed.), (Eğitbilim-Pedandragoji içinde (s.130-174). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde “Program” Geliştirme. Meteksan.
 • Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), 491–498. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.016.
 • Gök, B., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı. Kastamonu Education Journal, 28(5), 1915-1931. doi: 10.24106/kefdergi.3914
 • Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economic Perspectives, 10(3), 153-158.
 • Jiang, M. & Ting, a.E. (2000). A Study of Factors Influencing Students’ Perceived Learning in a Web-Based Course Environment. International Journal of Educational Telecommunications, 6(4), 317-338.
 • Kır, Ş. (2020). Dijital dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumları ve öğretim elemanlarının gelişen rolleri. AUAd, 6(3), 143-163.
 • Kurt, A. ve Kurtoğlu Erden, M. (2020). Özel eğitim alanında teknoloji kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1) , 47-70.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim kurumları teknoloji tasarım dersi öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2020a, Ocak 18). Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html
 • MEB (2020b, Ocak 18). Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanımı. https://www.z-kitap.com/fatih-projesi-etkilesimli-tahta-kullanimi/
 • MEB (2020c, Ocak 18). EBA Tanıtım Videosu. http://www.eba.gov.tr/videoizle/eba---fatih-projesi %20tanitimi/5333be53227a7c5f04ffdbc076ed2560fd38cdb832001
 • MEB (2020d, Ocak 18). Eğitim Bilişim Ağı (EBA). http://img.eba.gov.tr/734/284/abf/386/963/e44/c10/8ca/487/c57/578/584/7ed/282/005/734284abf386963e44c108ca487c575785847ed282005.pdf
 • MEB (2020e, Ocak 18). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr
 • MEB (2020f, Ocak 18). Uzaktan Eğitim 30 Nisan'a Kadar Devam Edecek. https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-30-nisana-kadar-devam-edecek/haber/20585/tr
 • MEB (2020g, Ocak 18). Uzaktan Eğitim Sürecinin Detayları. https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr
 • Merriam, B., S. (2009). Qualitative Research - A Guide to Design and Implementation. Jossey Bass.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.
 • Noyan, M. ve Kesten, A. 2020).Türkiye'de topluma hizmet uygulamaları konulu çalışmalar üzerine bir inceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (50) , 207-227.
 • Özkan Hıdıroğlu, Y. (2020). Türkiye’de eğitim denetimi alanında yayımlanan makalelerin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 1-22.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Sage Publications, Inc.
 • Sezgin, S. ve Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 37-54.
 • Sirer, E. (2020). Eğitimin ekran üzerinden teknolojik dönüşümünde pandemi dönemi’nin etkisi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 1987-2018. DOI: 10.26466/opus.777215.
 • Sönmez, I. ve Özer Aytekin, K. (2020). Eğitim alanındaki metafor araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 1-38.
 • Teodora, V., Mioara, U., & Magdalena, N. (2013). Quality through e-learning and quality for e-learning. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 3(1).
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe derslerinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kütahya.
 • Topçu, İ. ve Ersoy, M. (2020). Eğitim Yönetiminde teknoloji kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (10), 4930-4955.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı. E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. E. Toprakçı (Ed.), (Eğitbilim-Pedandragoji içinde (s.130-174). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Türker, A. ve Dündar, E. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 323-342.
 • UN (2020, Ocak 10). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
 • Ünlü, M. (2019). Dijital Çağda E-Öğrenme Ortamlarının Kalitesini Artırmaya Yönelik Gerçekleştirilen Uluslararası Çalışmalar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16) , 165-182.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities, Online Journal of Distance Learning Administration, 5 (3), 1-11.
 • WHO (2020, Ocak 10). Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
 • Yaylak, E. (2020). Attitudes of Pre-Service Teachers for Edmodo Use in Education. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(2), 113-128.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Zengin, M., Şengel, E. ve Özdemir, M.,A (2018). Eğitimde mobil öğrenme üzerine araştırma eğilimleri: Türkiye örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 7 (1), 18-35.

Eğitim Teknolojileri ile İlgili Makalelerin İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 2, 1 - 16, 30.06.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.927830

Abstract

Teknoloji kullanımı 21.yüzyıl günümüz toplumlarında günlük hayatta birçok alanda ve birçok bilim dalında artmıştır. Bu araştırmanın amacı eğitim teknolojileri ile ilgili yayımlanan akademik makalelerin eğilimlerinin belirlenmesidir. Eğitim teknolojileri ile ilgili makalelerin incelenmesi, bu alanda yapılan akademik yayınların genel özelliklerinin, sorunlarının ortaya konulması ve ileride yapılacak çalışmalar için öneriler getirilmesi açısından önemlidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Ölçütler, makalelerin son üç yıl içinde tamamlanmış, Dergipark veri tabanından erişilebiliyor, dilinin Türkçe ve özgün makale olmasıdır. Bu nedenle araştırma kapsamında 2018-2020 yılları arasında yayınlanan 126 makale çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu araştırmada veriler doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelenen makalelerde konu olarak teknoloji ile öğretmen ve öğrenci ilişkisi ön plana çıkmış, çoğunlukla nitel araştırma yöntemi, durum çalışması, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. İlgili makaleler çoğunlukla iki yazarlı olup sayıları yıllara göre giderek artmıştır.

References

 • Altay, N. (2020). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yazılan makalelerin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1) , 22-35.
 • Arı, G., Yaşar, M. S. ve İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 487-508.
 • Aydın, O. ve Özdamar, N.(2020). Mobil öğrenme ve Türkiye’de Açıköğretim faaliyeti yapan üniversitelerin mobil öğrenme uygulamalarının incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 113-154.
 • Babur, A., Kiper, A , Çukurbaşı, B , Albayrak Özer, E , Tonbuloğlu, İ , Küçük, Ş , Demirhan, E , Canan Güngören, Ö , Kıyıcı, M. ve Horzum, M . (2016). 2009-2013 Yılları Arasında Uzaktan Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6 (1), 123-140.
 • Bayrak, B ve Erden, A. M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 137-154.
 • Bazeley, P ve Jackson, K. (2019). Nvivo ile nitel veri analizi. (Çev: A. Bakla ve S.B. Demir). Anı Yayıncılık.
 • Bekkaya, K. ve Güven, G. (2021). 0-6 yaş arası çocuk kitaplarının yapısal özelliklerinin incelenmesi: Kesitsel bir alan yazın analizi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 2 (1) , 1-14.
 • Brown, C., Czerniewicz, L., Huang, C., & Mayisela, T. (2016). A Holistic View of Digital Education Leadership Curriculum for digital education leadership: A concept paper.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). (Editör: Ernesto Iadanza). Academic Press
 • Daşdemir, İ, Cengiz, E. ve Aksoy, G. (2018). Türkiye’de FeTeMM (STEM) eğitimi eğilim araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1) , 1161-1183.
 • Doğan, M. A. (2012, Ocak 18). Egitsel Bir Sosyal Ag Uygulaması: EDMODO. http://prezi.com/brahi-uom5fc/egitsel-bir-sosyal-ag-uygulamas-edmodo/
 • Ersoy. M. (2016). Eğitimin Teknolojisi. E. Toprakçı (Ed.), (Eğitbilim-Pedandragoji içinde (s.130-174). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde “Program” Geliştirme. Meteksan.
 • Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), 491–498. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.09.016.
 • Gök, B., & Kılıç Çakmak, E. (2020). Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı. Kastamonu Education Journal, 28(5), 1915-1931. doi: 10.24106/kefdergi.3914
 • Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economic Perspectives, 10(3), 153-158.
 • Jiang, M. & Ting, a.E. (2000). A Study of Factors Influencing Students’ Perceived Learning in a Web-Based Course Environment. International Journal of Educational Telecommunications, 6(4), 317-338.
 • Kır, Ş. (2020). Dijital dönüşüm sürecinde yükseköğretim kurumları ve öğretim elemanlarının gelişen rolleri. AUAd, 6(3), 143-163.
 • Kurt, A. ve Kurtoğlu Erden, M. (2020). Özel eğitim alanında teknoloji kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1) , 47-70.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim kurumları teknoloji tasarım dersi öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2020a, Ocak 18). Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html
 • MEB (2020b, Ocak 18). Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanımı. https://www.z-kitap.com/fatih-projesi-etkilesimli-tahta-kullanimi/
 • MEB (2020c, Ocak 18). EBA Tanıtım Videosu. http://www.eba.gov.tr/videoizle/eba---fatih-projesi %20tanitimi/5333be53227a7c5f04ffdbc076ed2560fd38cdb832001
 • MEB (2020d, Ocak 18). Eğitim Bilişim Ağı (EBA). http://img.eba.gov.tr/734/284/abf/386/963/e44/c10/8ca/487/c57/578/584/7ed/282/005/734284abf386963e44c108ca487c575785847ed282005.pdf
 • MEB (2020e, Ocak 18). Bakan Selçuk, Koronavirüs'e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr
 • MEB (2020f, Ocak 18). Uzaktan Eğitim 30 Nisan'a Kadar Devam Edecek. https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-30-nisana-kadar-devam-edecek/haber/20585/tr
 • MEB (2020g, Ocak 18). Uzaktan Eğitim Sürecinin Detayları. https://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr
 • Merriam, B., S. (2009). Qualitative Research - A Guide to Design and Implementation. Jossey Bass.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.
 • Noyan, M. ve Kesten, A. 2020).Türkiye'de topluma hizmet uygulamaları konulu çalışmalar üzerine bir inceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (50) , 207-227.
 • Özkan Hıdıroğlu, Y. (2020). Türkiye’de eğitim denetimi alanında yayımlanan makalelerin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 1-22.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Sage Publications, Inc.
 • Sezgin, S. ve Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 37-54.
 • Sirer, E. (2020). Eğitimin ekran üzerinden teknolojik dönüşümünde pandemi dönemi’nin etkisi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 1987-2018. DOI: 10.26466/opus.777215.
 • Sönmez, I. ve Özer Aytekin, K. (2020). Eğitim alanındaki metafor araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 1-38.
 • Teodora, V., Mioara, U., & Magdalena, N. (2013). Quality through e-learning and quality for e-learning. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 3(1).
 • Tayfa, H. (2018). Etkileşimli tahtanın Türkçe derslerinde kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kütahya.
 • Topçu, İ. ve Ersoy, M. (2020). Eğitim Yönetiminde teknoloji kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (10), 4930-4955.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı. E. (2016). Eğitbilim-Pedandragoji. E. Toprakçı (Ed.), (Eğitbilim-Pedandragoji içinde (s.130-174). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Türker, A. ve Dündar, E. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 323-342.
 • UN (2020, Ocak 10). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
 • Ünlü, M. (2019). Dijital Çağda E-Öğrenme Ortamlarının Kalitesini Artırmaya Yönelik Gerçekleştirilen Uluslararası Çalışmalar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16) , 165-182.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities, Online Journal of Distance Learning Administration, 5 (3), 1-11.
 • WHO (2020, Ocak 10). Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
 • Yaylak, E. (2020). Attitudes of Pre-Service Teachers for Edmodo Use in Education. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(2), 113-128.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Zengin, M., Şengel, E. ve Özdemir, M.,A (2018). Eğitimde mobil öğrenme üzerine araştırma eğilimleri: Türkiye örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 7 (1), 18-35.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Mustafa ERSOY
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
0000-0002-7320-8844
Türkiye


Lokman GÜRGEN (Primary Author)
Gazi Osman Paşa İlkokulu
0000-0003-4692-0833
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 2

Cite

APA Ersoy, M. & Gürgen, L. (2021). Eğitim Teknolojileri ile İlgili Makalelerin İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 1-16 . DOI: 10.19160/e-ijer.927830
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)