Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Matematik Eğitimleri İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 233 - 251, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.875469

Abstract

Bu araştırmanın amacı, zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili 1987 ve 2020 yılları arasında yapılmış olan araştırmaların kronolojik, metodolojik ve tematik açılardan analizini yapmak ve gözden geçirmektir. Araştırma kapsamında zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili 47 çalışma tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki çalışmaları analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak; çalışmaların çoğunlukla 2019 yılında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmış; ayrıca, çalışmaların 2008 yılından itibaren ivme kazandığı ve artış gösterdiği de araştırma sonuçlarına yansımıştır. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik öğretimi ile ilgili çalışmalar en çok yüksek lisans tezi türünde yapılmıştır. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda; çoğunlukla yöntem olarak nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve bu kapsamda deneysel olarak tek denekli araştırma modelleri kullanılmıştır. Tek denekli araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmaların çoğunda; denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmaların önemli bir çoğunluğu 1 ile 3 aralığında değişen katılımcı sayısıyla gerçekleşmiştir. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik öğretimi ile ilgili yapılmış olan çalışmaların büyük ve önemli bir kısmında veri analiz yöntemi olarak grafiksel analiz kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmaların büyük bir bölümü sayılar ve işlemler öğrenme alanı kapsamında yapılmış ve genellikle toplama işlemi konu başlığına yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar kapsamında; özellikle farklı yöntem veya tekniklerin kullanıldığı, nispeten daha fazla katılımcı ile araştırmalar yürütülmesi önerilebilir.

References

 • Araştımaya dâhil edilen dokümanların her biri doküman numarası ile birlikte, başlarında * ile kaynaklar arasında yer almaktadır.
 • AAIDD (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (11th edition). Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
 • *Acar, E., Alkoç Sayan, A., & Özsoy, N. (2019). Ağır zihinsel engelli bir öğrenciye saat kavramını nasıl öğretebiliriz? . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 59-84 (M17).
 • Adler, J., Alshwaikh J., Essack, R., & Gcsamba, G. (2017). Mathematics education research in South Africa 2007–2015: Review and reflection, African. Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 21(1), 1-14.
 • Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Al-Hmouz, H. (2018). The effectiveness of the touch math program in teaching addition to students with math disability. Jordan Journal of Educational Sciences, 14(4), 461-474.
 • *Alkoyak, G. (2014). Kendini izleme stratejisinin zihin engelli öğrencilerin matematik dersinde toplama işlemini yapma performansına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T15).
 • *Arı, A., Deniz, L., & Düzkantar, A. (2010). Özel gereksinimli bir öğrenciye toplama ve çıkarma işlem süreçlerinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1) (M6).
 • *Aydemir, T. (2017). Zihin yetersizliği olan öğrencilere temel çarpma işlemlerinin öğretiminde iki öğretim uygulamasının etkililik ve verimlilik yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T19).
 • Aydın, E., Delice, A., & Demiroğlu, D. (2016). An analysis of history of mathematics research literature in Turkey: The mathematics education perspective, Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics, 31(3), 215-229.
 • *Badır, T. (2014). Zihin engelli bireylere çıkarma işlemi öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimle sunulan nokta belirleme tekniğinin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T14).
 • *Bağlama, B. (2018). Zihin yetersizliği olan öğrencilere matematik problem çözme becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bilgisayar destekli video ile model olma öğretiminin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kıbrıs (T21).
 • *Bakan, S. (2017). Nokta belirleme tekniğinin bir kaynaştırma öğrencisinin matematik başarısı ve öz-yeterlilik algı düzeyine etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya (T20).
 • *Baki, K. (2014). Şemaya dayalı öğretim stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematikte sözel problem çözme becerilerine etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 (T12).
 • *Balçık, B. (2015). Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere etkileşim ünitesi yöntemiyle toplama becerisinin öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (M12).
 • *Baran, M. S. (2019). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde tablet bilgisayar kullanımının örüntü oluşturma becerisi üzerinde etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T28).
 • Baykul, Y. (2014). İlköğretimde matematik öğretimi 1- 5 sınıflar. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Can Çalık, N. (2008). Genel eğitim sınıflarında eğitim gören zihin engelli öğrencilere temel toplama becerilerinin öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T7).
 • Cawley, J. F., & Parmar, R. S. (1990). Issues in mathematics curriculum for handicapped students. Academic Therapy, 25, 507-521.
 • Chao, C. N. G., Forlin, C., & Ho, F. C. (2016). Improving teaching self-efficacy for teachers in inclusive classrooms in Hong Kong. International Journal of Inclusive Education, 1464-5173.
 • Chitiyo, M., Hughes, E., Changara, D. M., Chitiyo, G., & Montgomery, K. M. (2017). Special education professional development needs in Zimbabwe. International Journal of Inclusive Education, 21(1), 48-62.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Canada: Routledge.
 • Cronin, M.E. (1996). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için yaşam becerileri müfredatı: Literatürün gözden geçirilmesi. Öğrenme Engelleri Dergisi 29 (1), 53 – 68.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Trabzon.
 • *Çıkılı, Y. (2008). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi (T8).
 • *Çıkılı, Y., & Gürbüz, A. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemi yaparken kullandıkları stratejilerin belirlemesi. Elementary Education Online, 18(2), 760-776 (M18).
 • *Dağseven, D. (2001). Zihinsel engelli öğrencilere, temel toplama ve saat okuma becerilerinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde doğrudan ve basamaklandırılmış öğretim yaklaşımlarına göre hazırlanan öğretim materyallerinin farklılaşan etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ,Enstitüsü, Ankara (T4).
 • Deng, M., & Holdsworth, J. C. (2007). From unconscious to conscious inclusion: meeting special education needs in West China. Disability & Society, 22 (5), 507–522.
 • *Eliçin, Ö., Dağseven Emecen, D., & Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği kullanılarak yapılan öğretimin etkililiği. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 118-136 (M8).
 • Fletcher, D., Boon, R.T., & Cihak, D.F. (2010). Effects of the Touchmath program compared to a number line strategy to teach addition facts to middle school students with moderate intellectual disabilities. Division on Autism and Developmental Disabilities, 45, 449-458.
 • *Geçal, İ., & Çetin, M. E. (2018). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Eldesiz Toplama İşleminin Öğretiminde Tablet Bilgisayar Aracılığı İle Sunulan Animasyon Programının Etkililiği. Education Sciences, 13(1), 75-89 (M15).
 • Gobadze, T., & Düzkantar, A. (2019). Özel eğitimde matematik ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Journal of Gifted Education and Creativity, 6 (2), 147-165.
 • *Göktaş, O. (2019). Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerde strateji öğretiminin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın (T27).
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196.
 • *Gürsel, O. (1987). Eskişehir ilkokulları alt özel son sınıf öğrencilerinin ritmik sayma, doğal sayılar toplama ve çıkarma işlemlerindeki amaçları gerçekleştirme düzeyleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir (T1).
 • *Gürsel, O. (1993). Zihin engelli çocukların doğal sayıları gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin geliştirilmesinde bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 731, Eğitim Fakültesi Yayın No: 38 (T2).
 • Gürsel, O. (2017). Matematik öğretiminde etkili yaklaşımlar. (Oğuz Gürsel, ed.) Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Hadidi, M. S., & Al Khateeb, J. M. (2015). Special education in arab countries: Current challenges. International Journal of Disability, Development and Education, 62(5), 518-530.
 • Herdman, E. (2006). Derleme makale yazımında, konferans ve bildiri sunumu hazırlamada pratik bilgiler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 2-4.
 • Hudson, P., & Miller, S. P. (2006). Designing and ımplementing mathematics ınstruction for students with diverse learning needs. Pearson Education Inc.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • *Kahyaoğlu, F. (2010). Zihin engelli bireylere ikişerli ve üçerli atlayarak sayma becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu (T11).
 • Kalyanpur, M. (2008). The paradox of majority underrepresentation in special education in India: Constructions of difference in a developing country. The Journal of Special Education, 42(1), 55–64.
 • *Karabulut, A. (2015). Anla ve çöz! Stratejisi’nin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik problemi çözme becerisindeki etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T16).
 • *Karabulut, A., & Yıkmış, A. (2010). Zihin engelli bireylere saat söyleme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 103-113 (M4).
 • *Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H., & Karabulut, H. (2015). Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 243-258 (M11).
 • *Katlav Önal, Z. (2008). Akran öğrenciler desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretimin genel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin çıkarma işlemini kazanmalarındaki etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T6).
 • *Keşci, Z. (2019). Zihin yetersizliği olan bireylere kesirlerin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya (T24).
 • *Kırcaali İftar, G., Ergenekon, Y., & Uysal, A. (2008). Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreli öğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 309- 320 (M2).
 • Knight, V., Browder, D. M., Agnello, B., & Lee, A. (2010). Academic instruction for students with severe disabilities. Focus on Exceptional Children, 42(7), 1–14.
 • Krippendorff, K. 2004. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kuyini, A. B., Yeboah, K. A., Das, A. K., Alhassan, A. M., & Mangope, B. (2016). Ghanaian teachers: competencies perceived as important for inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 20(10), 1009-1023.
 • *Kot, M. (2014). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere problem çözme becerisinin öğretiminde şemaya dayalı öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T13).
 • *Kot, M. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilere çarpma ve bölme işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniğinin farklı sunumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T25).
 • *Kot, M., Sönmez, S., & Yıkmış, A. (2017). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere toplama işlemi öğretiminde doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan Nokta Belirleme Tekniği ile sayı doğrusu stratejisinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 253-269 (M14).
 • MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • MEB. (2020). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Erişim Tarihi:08/11/2020.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M., & B. Huberman, A. M. (1994). Qualitative dataanalysis: An expanded sourcebook. (2nd edition). Calif: Sage Publications.
 • *Nar, S. (2018). Zihin yetersizliği olan öğrencilere temel toplama işleminin öğretiminde somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T22).
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • *Özlü, Ö. (2016). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere çarpma öğretiminde somut - yarı somut - soyut öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T18).
 • *Öztürk, H. Z. (2016). Tablet bilgisayar üzerinde eş zamanlı ipucuyla sunulan nokta belirleme tekniğinin rakam-nesne eşlemesi öğretiminde etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T17).
 • Parmenter, T. R.,. Harman, A. D., Yazbeck, M., & Riches, V. C. (2007). Life skills training for adolescents with ıntellectual disabilities. In the handbook of ıntellectual disability and clinical psychology practice, edited by
 • Carr, A., O’Reilly, G., Noonan Walsh, P., & McEvoy, J. 687–728. Canada: Routledge.
 • Pavleković, M., Kolar-Begović, Z., & Kolar-Šuper, R. (2013). Mathematics teaching for the future. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics, Zagreb.
 • Peters, S. (2003). Achieving education for all by including those with disabilities and special needs. Washington, DC: World Bank Disability Group.
 • *Sazak Pınar, E., & Kocabıyık, D. (2014). Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere örüntü oluşturma becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 281-300 (M10).
 • *Sazak Pınar, E., & Zelyurt, S. (2013). Akran aracılı sunulan etkileşim ünitesi öğretim materyalinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin tane kavramını öğrenmeleri üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (M9).
 • Shurr, J., & Bouck, E. (2013). Research on curriculum for students with moderate and severe ıntellectual disability: A systematic review. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities 48 (1), 76–87.
 • *Sinoplu, K. (2009). Zihin engellilerde matematik öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya (T9).
 • Snell, M., E., & Brown. F. (2011). Instruction of studentswith severe disabilities (7. Baskı). New Jersey: Pearson.
 • *Şahbaz, Ü. (2005). Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırılması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T5).
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Tereci, A., & Bindak, R . (2019). 2010-2017 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1) , 40-55.
 • *Tongal, S. Ş. (2010). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara adı söylenen kesrin resimli kart üzerinde gösterilmesi becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu (T10).
 • *Tufan, S., Tiryaki, D., & Arslantekin, B. (2020). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere tam saatleri ayırt etme becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim modelinin etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(4), 757-787 (M19).
 • *Tufan, S., & Aykut, Ç. (2018). Şemaya dayalı strateji ve kendini izlemenin hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin sözlü problem çözme performanslarına etkisi. İlköğretim Online, 17(2), 613-641 (M16).
 • *Tümeğ, S., & Sazak-Pınar, E. (2016). Zihin yetersizliği olan öğrencilere madeni paraların öğretiminde zihin yetersizliği olan bir akran tarafından sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(03), 269-297 (M13).
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • UNICEF. (2013). Children and young people with disabilities fact sheet. December, 15, 2020, from https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
 • Uyanık, Ö., & Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.
 • Vasudevan, P., & Suri, M. (2017). A clinical approach to developmental delay and intellectual disability. Clinical Medicine, 17(6), 558-561.
 • Vaughn, S., Bos, C. S., & Schumm, J. S. (2003). Teaching exceptional, diverse, and at risk students in the general education classroom. New York: Pearson Education, Inc.
 • Vorapanya, S., & Dunlap, D. (2014). Inclusive education in Thailand: Practices and challenges.International Journal of Inclusive Education, 18(10), 1014-1028.
 • *Varol, N. (2009). Zihinsel engelli çocuklara tane kavramının açık anlatım ve basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının farklılaşan etkililiği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 353-377 (M3).
 • Winzer, M., & Mazurek, K. (2011). Analyzing ınclusive schooling for students with disabilities in ınternational contexts. Journal of International Special Needs Education, 15(1), 12-23.
 • World Health Organization [WHO] (2011). World report on disability. Erişim tarihi: 20.12. .2020. www.aaidd.org/sis/product-information/benefits
 • Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • *Yıkmış, A. (1999). Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Yayınlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir (T3).
 • *Yıkmış, A., Çiftçi Tekinarslan, İ., & Pınar, E. S. (2006). Zihin engelli öğrencilere etkileşim ünitesi yöntemiyle yeni Türk lirası ve yeni kuruş öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 19-36 (M1).
 • *Yıkmış, A., & Eldeniz Çetin, M. (2010). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sabit bekleme süreli öğretimle bölme öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) (M5).
 • Yıkmış, A., Kot, M., Terzioğlu, N. K., & Aktaş, B. (2018). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılan matematik araştırmalarının betimsel analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2475-2501.
 • Yıkmış, A., Kot, M., & Terzioğlu, N. K. (2020). Özel eğitimde matematik öğretimi. Dede, Y., Doğan, M. F., & Aslan Tutak, F. (Editörler). Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • *Yıldız, E. (2016). Temel sayı işleme becerilerini geliştirmeye dönük öğretimin ortaokul kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T19).
 • *Yılmaz Yenioğlu, B. (2019). Zihin yetersizliği olan çocukların sayı hissini geliştirmede doğrudan öğretim yöntemine dayalı etkinlik paketinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T26).
 • Yöndem, Z. D., Tunç, E. ., & Yandı, A. (2021). 2- Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Duygu Düzenleme ve Baş Etme Yaklaşımlarının Psikolojik Dayanıklılığı Yordayıcılığı. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 22–36. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/article2
 • Yusaini, N. A., Maat, S. M., & Rosli, R. (2019). Touch-Point mathematics instruction for children with autism spectrum disorder: a systematic literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3), 609–625.
 • Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • *Yüksel Öğüt, E., & Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara paraları tanıma becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 459-476 (M7).

Examining Studies Conducted on Mathematics Education for Individuals with Mental Deficiency

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 233 - 251, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/e-ijer.875469

Abstract

The purpose of this study was to analyze studies conducted on mathematics education for individuals with mental deficiency in special education in Turkey between 1987 and 2020, in terms of content and method. Within the scope of the study, 47 studies on mathematics education for individuals with mental deficiency were determined. In order to analyze the data specified the content analysis method was used. In this context according to the results obtained based on the findings acquired from the study; the studies on mathematics education for individuals with mental deficiency were mainly conducted in thesis type. It was concluded that the studies were usually conducted in 2019 and also they had gained momentum and increased since 2008. The studies on mathematics education for individuals with mental deficiency usually chose the qualitative research method. Most of the studies used the between-subjects multiple probe model. An important part of the studies was carried out with participant students whose number ranged from 1 to 3. In addition, an important part of the studies was conducted within the scope of the numbers and operations learning area and the addition was usually performed aimed at the topic title. Finally, in a great and important part of the studies on mathematics education for individuals with mental deficiency, the graphical analysis was used as data analysis method. Within the scope of the results obtained in the study, studies particularly using different methods or technics with more participants can be conducted.

References

 • Araştımaya dâhil edilen dokümanların her biri doküman numarası ile birlikte, başlarında * ile kaynaklar arasında yer almaktadır.
 • AAIDD (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (11th edition). Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
 • *Acar, E., Alkoç Sayan, A., & Özsoy, N. (2019). Ağır zihinsel engelli bir öğrenciye saat kavramını nasıl öğretebiliriz? . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 59-84 (M17).
 • Adler, J., Alshwaikh J., Essack, R., & Gcsamba, G. (2017). Mathematics education research in South Africa 2007–2015: Review and reflection, African. Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 21(1), 1-14.
 • Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Al-Hmouz, H. (2018). The effectiveness of the touch math program in teaching addition to students with math disability. Jordan Journal of Educational Sciences, 14(4), 461-474.
 • *Alkoyak, G. (2014). Kendini izleme stratejisinin zihin engelli öğrencilerin matematik dersinde toplama işlemini yapma performansına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T15).
 • *Arı, A., Deniz, L., & Düzkantar, A. (2010). Özel gereksinimli bir öğrenciye toplama ve çıkarma işlem süreçlerinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1) (M6).
 • *Aydemir, T. (2017). Zihin yetersizliği olan öğrencilere temel çarpma işlemlerinin öğretiminde iki öğretim uygulamasının etkililik ve verimlilik yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T19).
 • Aydın, E., Delice, A., & Demiroğlu, D. (2016). An analysis of history of mathematics research literature in Turkey: The mathematics education perspective, Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics, 31(3), 215-229.
 • *Badır, T. (2014). Zihin engelli bireylere çıkarma işlemi öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimle sunulan nokta belirleme tekniğinin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T14).
 • *Bağlama, B. (2018). Zihin yetersizliği olan öğrencilere matematik problem çözme becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bilgisayar destekli video ile model olma öğretiminin etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kıbrıs (T21).
 • *Bakan, S. (2017). Nokta belirleme tekniğinin bir kaynaştırma öğrencisinin matematik başarısı ve öz-yeterlilik algı düzeyine etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya (T20).
 • *Baki, K. (2014). Şemaya dayalı öğretim stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematikte sözel problem çözme becerilerine etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 (T12).
 • *Balçık, B. (2015). Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere etkileşim ünitesi yöntemiyle toplama becerisinin öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (M12).
 • *Baran, M. S. (2019). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde tablet bilgisayar kullanımının örüntü oluşturma becerisi üzerinde etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T28).
 • Baykul, Y. (2014). İlköğretimde matematik öğretimi 1- 5 sınıflar. Ankara: Pegem Akademi.
 • *Can Çalık, N. (2008). Genel eğitim sınıflarında eğitim gören zihin engelli öğrencilere temel toplama becerilerinin öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T7).
 • Cawley, J. F., & Parmar, R. S. (1990). Issues in mathematics curriculum for handicapped students. Academic Therapy, 25, 507-521.
 • Chao, C. N. G., Forlin, C., & Ho, F. C. (2016). Improving teaching self-efficacy for teachers in inclusive classrooms in Hong Kong. International Journal of Inclusive Education, 1464-5173.
 • Chitiyo, M., Hughes, E., Changara, D. M., Chitiyo, G., & Montgomery, K. M. (2017). Special education professional development needs in Zimbabwe. International Journal of Inclusive Education, 21(1), 48-62.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Canada: Routledge.
 • Cronin, M.E. (1996). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için yaşam becerileri müfredatı: Literatürün gözden geçirilmesi. Öğrenme Engelleri Dergisi 29 (1), 53 – 68.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. 5. Baskı. Trabzon.
 • *Çıkılı, Y. (2008). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi (T8).
 • *Çıkılı, Y., & Gürbüz, A. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemi yaparken kullandıkları stratejilerin belirlemesi. Elementary Education Online, 18(2), 760-776 (M18).
 • *Dağseven, D. (2001). Zihinsel engelli öğrencilere, temel toplama ve saat okuma becerilerinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde doğrudan ve basamaklandırılmış öğretim yaklaşımlarına göre hazırlanan öğretim materyallerinin farklılaşan etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ,Enstitüsü, Ankara (T4).
 • Deng, M., & Holdsworth, J. C. (2007). From unconscious to conscious inclusion: meeting special education needs in West China. Disability & Society, 22 (5), 507–522.
 • *Eliçin, Ö., Dağseven Emecen, D., & Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği kullanılarak yapılan öğretimin etkililiği. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 118-136 (M8).
 • Fletcher, D., Boon, R.T., & Cihak, D.F. (2010). Effects of the Touchmath program compared to a number line strategy to teach addition facts to middle school students with moderate intellectual disabilities. Division on Autism and Developmental Disabilities, 45, 449-458.
 • *Geçal, İ., & Çetin, M. E. (2018). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Eldesiz Toplama İşleminin Öğretiminde Tablet Bilgisayar Aracılığı İle Sunulan Animasyon Programının Etkililiği. Education Sciences, 13(1), 75-89 (M15).
 • Gobadze, T., & Düzkantar, A. (2019). Özel eğitimde matematik ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Journal of Gifted Education and Creativity, 6 (2), 147-165.
 • *Göktaş, O. (2019). Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerde strateji öğretiminin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın (T27).
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196.
 • *Gürsel, O. (1987). Eskişehir ilkokulları alt özel son sınıf öğrencilerinin ritmik sayma, doğal sayılar toplama ve çıkarma işlemlerindeki amaçları gerçekleştirme düzeyleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir (T1).
 • *Gürsel, O. (1993). Zihin engelli çocukların doğal sayıları gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin geliştirilmesinde bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 731, Eğitim Fakültesi Yayın No: 38 (T2).
 • Gürsel, O. (2017). Matematik öğretiminde etkili yaklaşımlar. (Oğuz Gürsel, ed.) Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Hadidi, M. S., & Al Khateeb, J. M. (2015). Special education in arab countries: Current challenges. International Journal of Disability, Development and Education, 62(5), 518-530.
 • Herdman, E. (2006). Derleme makale yazımında, konferans ve bildiri sunumu hazırlamada pratik bilgiler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 2-4.
 • Hudson, P., & Miller, S. P. (2006). Designing and ımplementing mathematics ınstruction for students with diverse learning needs. Pearson Education Inc.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • *Kahyaoğlu, F. (2010). Zihin engelli bireylere ikişerli ve üçerli atlayarak sayma becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu (T11).
 • Kalyanpur, M. (2008). The paradox of majority underrepresentation in special education in India: Constructions of difference in a developing country. The Journal of Special Education, 42(1), 55–64.
 • *Karabulut, A. (2015). Anla ve çöz! Stratejisi’nin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik problemi çözme becerisindeki etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T16).
 • *Karabulut, A., & Yıkmış, A. (2010). Zihin engelli bireylere saat söyleme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 103-113 (M4).
 • *Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H., & Karabulut, H. (2015). Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 243-258 (M11).
 • *Katlav Önal, Z. (2008). Akran öğrenciler desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretimin genel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin çıkarma işlemini kazanmalarındaki etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T6).
 • *Keşci, Z. (2019). Zihin yetersizliği olan bireylere kesirlerin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya (T24).
 • *Kırcaali İftar, G., Ergenekon, Y., & Uysal, A. (2008). Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreli öğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 309- 320 (M2).
 • Knight, V., Browder, D. M., Agnello, B., & Lee, A. (2010). Academic instruction for students with severe disabilities. Focus on Exceptional Children, 42(7), 1–14.
 • Krippendorff, K. 2004. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kuyini, A. B., Yeboah, K. A., Das, A. K., Alhassan, A. M., & Mangope, B. (2016). Ghanaian teachers: competencies perceived as important for inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 20(10), 1009-1023.
 • *Kot, M. (2014). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere problem çözme becerisinin öğretiminde şemaya dayalı öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T13).
 • *Kot, M. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilere çarpma ve bölme işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniğinin farklı sunumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T25).
 • *Kot, M., Sönmez, S., & Yıkmış, A. (2017). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere toplama işlemi öğretiminde doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan Nokta Belirleme Tekniği ile sayı doğrusu stratejisinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 253-269 (M14).
 • MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • MEB. (2020). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Erişim Tarihi:08/11/2020.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M., & B. Huberman, A. M. (1994). Qualitative dataanalysis: An expanded sourcebook. (2nd edition). Calif: Sage Publications.
 • *Nar, S. (2018). Zihin yetersizliği olan öğrencilere temel toplama işleminin öğretiminde somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T22).
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • *Özlü, Ö. (2016). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere çarpma öğretiminde somut - yarı somut - soyut öğretim stratejisinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T18).
 • *Öztürk, H. Z. (2016). Tablet bilgisayar üzerinde eş zamanlı ipucuyla sunulan nokta belirleme tekniğinin rakam-nesne eşlemesi öğretiminde etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu (T17).
 • Parmenter, T. R.,. Harman, A. D., Yazbeck, M., & Riches, V. C. (2007). Life skills training for adolescents with ıntellectual disabilities. In the handbook of ıntellectual disability and clinical psychology practice, edited by
 • Carr, A., O’Reilly, G., Noonan Walsh, P., & McEvoy, J. 687–728. Canada: Routledge.
 • Pavleković, M., Kolar-Begović, Z., & Kolar-Šuper, R. (2013). Mathematics teaching for the future. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics, Zagreb.
 • Peters, S. (2003). Achieving education for all by including those with disabilities and special needs. Washington, DC: World Bank Disability Group.
 • *Sazak Pınar, E., & Kocabıyık, D. (2014). Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere örüntü oluşturma becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin etkililiği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 281-300 (M10).
 • *Sazak Pınar, E., & Zelyurt, S. (2013). Akran aracılı sunulan etkileşim ünitesi öğretim materyalinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin tane kavramını öğrenmeleri üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (M9).
 • Shurr, J., & Bouck, E. (2013). Research on curriculum for students with moderate and severe ıntellectual disability: A systematic review. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities 48 (1), 76–87.
 • *Sinoplu, K. (2009). Zihin engellilerde matematik öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya (T9).
 • Snell, M., E., & Brown. F. (2011). Instruction of studentswith severe disabilities (7. Baskı). New Jersey: Pearson.
 • *Şahbaz, Ü. (2005). Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırılması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T5).
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Tereci, A., & Bindak, R . (2019). 2010-2017 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1) , 40-55.
 • *Tongal, S. Ş. (2010). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara adı söylenen kesrin resimli kart üzerinde gösterilmesi becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu (T10).
 • *Tufan, S., Tiryaki, D., & Arslantekin, B. (2020). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere tam saatleri ayırt etme becerisinin öğretiminde doğrudan öğretim modelinin etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(4), 757-787 (M19).
 • *Tufan, S., & Aykut, Ç. (2018). Şemaya dayalı strateji ve kendini izlemenin hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin sözlü problem çözme performanslarına etkisi. İlköğretim Online, 17(2), 613-641 (M16).
 • *Tümeğ, S., & Sazak-Pınar, E. (2016). Zihin yetersizliği olan öğrencilere madeni paraların öğretiminde zihin yetersizliği olan bir akran tarafından sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(03), 269-297 (M13).
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • UNICEF. (2013). Children and young people with disabilities fact sheet. December, 15, 2020, from https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
 • Uyanık, Ö., & Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.
 • Vasudevan, P., & Suri, M. (2017). A clinical approach to developmental delay and intellectual disability. Clinical Medicine, 17(6), 558-561.
 • Vaughn, S., Bos, C. S., & Schumm, J. S. (2003). Teaching exceptional, diverse, and at risk students in the general education classroom. New York: Pearson Education, Inc.
 • Vorapanya, S., & Dunlap, D. (2014). Inclusive education in Thailand: Practices and challenges.International Journal of Inclusive Education, 18(10), 1014-1028.
 • *Varol, N. (2009). Zihinsel engelli çocuklara tane kavramının açık anlatım ve basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının farklılaşan etkililiği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 353-377 (M3).
 • Winzer, M., & Mazurek, K. (2011). Analyzing ınclusive schooling for students with disabilities in ınternational contexts. Journal of International Special Needs Education, 15(1), 12-23.
 • World Health Organization [WHO] (2011). World report on disability. Erişim tarihi: 20.12. .2020. www.aaidd.org/sis/product-information/benefits
 • Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • *Yıkmış, A. (1999). Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Yayınlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir (T3).
 • *Yıkmış, A., Çiftçi Tekinarslan, İ., & Pınar, E. S. (2006). Zihin engelli öğrencilere etkileşim ünitesi yöntemiyle yeni Türk lirası ve yeni kuruş öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 19-36 (M1).
 • *Yıkmış, A., & Eldeniz Çetin, M. (2010). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sabit bekleme süreli öğretimle bölme öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) (M5).
 • Yıkmış, A., Kot, M., Terzioğlu, N. K., & Aktaş, B. (2018). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılan matematik araştırmalarının betimsel analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (4), 2475-2501.
 • Yıkmış, A., Kot, M., & Terzioğlu, N. K. (2020). Özel eğitimde matematik öğretimi. Dede, Y., Doğan, M. F., & Aslan Tutak, F. (Editörler). Matematik eğitiminde etkinlikler ve uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • *Yıldız, E. (2016). Temel sayı işleme becerilerini geliştirmeye dönük öğretimin ortaokul kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (T19).
 • *Yılmaz Yenioğlu, B. (2019). Zihin yetersizliği olan çocukların sayı hissini geliştirmede doğrudan öğretim yöntemine dayalı etkinlik paketinin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (T26).
 • Yöndem, Z. D., Tunç, E. ., & Yandı, A. (2021). 2- Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Duygu Düzenleme ve Baş Etme Yaklaşımlarının Psikolojik Dayanıklılığı Yordayıcılığı. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 22–36. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/article2
 • Yusaini, N. A., Maat, S. M., & Rosli, R. (2019). Touch-Point mathematics instruction for children with autism spectrum disorder: a systematic literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3), 609–625.
 • Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • *Yüksel Öğüt, E., & Yıkmış, A. (2013). Zihin engelli çocuklara paraları tanıma becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 459-476 (M7).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Hafize Gamze KIRMIZIGÜL> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9573-0801
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Kırmızıgül, H. G. (2021). Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Matematik Eğitimleri İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 233-251 . DOI: 10.19160/e-ijer.875469
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)