Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İlkokul Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 171 - 189, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.867862

Abstract

Bu araştırmada İlkokul Denetim Rehberinin alanyazın ve yasal belgelerle uyum veya uyumsuzluklarının saptanarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma dokümanını ‘‘İlkokul ve Ortaokul Rehberlik ve Denetim Rehberi’ nin İlkokul kısmı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırmaya dayalı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Rehberdeki ifadeler anlamlı bütünler oluşturacak şekilde ayrı ayrı analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda denetim rehberinin yasal belgelerle tutarsızlıkları saptanmıştır. Bu tutarsızlıklar En azdan en çoğa göre; Yasal belgelere göre güncel olmama, Yasal belgelere göre eksik ifade edilme, Yasal boşluk, Yasal belgelerin hatalı ifade edilmesi, Yasal belge belirsizliği, Yasal belgelere eksik gönderme, Yasal belgelere internet ortamında ulaşamama gibi kodlarda somutlanmıştır. Denetim rehberinin alanyazınla genel olarak tutarlılığa sahip olduğu ve denetim bilimine ilişkin üretilen bilgiler rehberde yer almakla birlikte, alanyazına atıfsızlık, içerik eksikliği, aykırılık ve kavram tutarsızlığı kodlarında tutarsızlıkları göze çarpmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak ilkokulların denetiminin ve rehberin daha nitelikli olması adına araştırmacı uygulamadakilere dönük önerilere yer verilmiştir.

References

 • Akbaşlı, S., & Tura, B. (2019). Okul Aile Birlikleri Okullara Ne Getirdi? Neyi Değiştirdi? OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1. DOI: 10.26466/opus.621027
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Altunay, E. (2017). Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 689. Doi: 10.14686/buefad.304498
 • Aslanargun, E., & Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 281-306.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde Denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara. Gazikitabevi
 • Başar, H. (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. Ankara. Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara. Feryal Matbaası
 • Başturan, C. ve Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341163
 • Beytekin, O. F., & Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/beytekin-kilic
 • Beytekin, O.F. ve Taş, Ş. (2017) Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Turkish Studies Vol: 12/33, p. 115-128
 • Bozak, A., Seraslan, D. & Çakır, E. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 16(2), 453-468, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr doi: 10.17051/ilkonline.2017.304710
 • Boydak Özan, M., & Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2015 • Cilt-Sayı / Volume-Issue: 41 ss/pp. 19-33
 • Büte, M., & Balcı, F. A. (2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar [Preschool principals’ views on school management processes and related problems]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(4), 485-509.
 • Can, A, Yıldırım, A. (2013). Kurum Denetim Raporlarına Göre İlköğretim Okullarının Sorunları (Aksaray İli Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 43 (199), 126-146. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36166/406546
 • Diken, İ. H., & Batu, S. (2010). Kaynaştırmaya Giriş. İ. H. Diken (Ed.). İlköğretimde kaynaştırma içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durnalı, M., & Limon, İ. (2018). Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 413-425.
 • Ekinci, A., & Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1849-1867.
 • Ekinci, H. ve Sabancı, A. (2020) Okul Müdürlerının Soruşturma Görevlerını Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 020, 39(1), 138-154. DOI: 10.7822/omuefd.572807
 • Ergüder, Ü. (2012). “Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” Başlıklı Belge Hakkında Ön İzlenimler. Journal of Higher Education and Science, 2(3), 026-027.
 • Göker, S, Gündüz, Y. (2017). Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1) , 83-93. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/30333/327390
 • Hesapçıoğlu, M. (2009). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 121-138 https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/370/2124
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları rehberlik ve denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • Kapusuzoğlu, Ş. (2008). Okula Dayalı Yönetimde Denetim Sisteminin İşlevselliği ve Katkısının Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1) , 143-155. DOI: 10.11616/AbantSbe.234
 • Karademir, T. (2018). Teknolojinin Benimsenmesine Ekolojik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilir Bir Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ekosistemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojileri Programı, Doktora Tezi (Danışman: Doç.Dr. Ayfer Alper)
 • Karakaya, M., & Uluğ, F. (2011). Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Yetki Devri. ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Article Number: 1C0329 Education Sciences, 6(1), 744-759
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44 (44), 507-527. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10353/126780
 • Kramer, S. N. (2002). Tarih Sümer’de Başlar, (Çev. Hamide Koyukan).:22 İstanbul: Kabalcı Ya.
 • Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2011). Denetmen algılarına göre denetimde yaşanan sorunlar. 3. Uluslararası Eğitim denetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, Ankara: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Yayını.
 • Memduhoğlu, H. B., & Mazlum, M. M. (2014). Bir Değişim Hikâyesi: Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Memduhoğlu, H, Zengin, M. (2012). Implementability of Instructional Supervision as a Contemporary Educational Supervision Model in Turkish Education System. Journal of Theoretical Educational Science, 5 (1), 131-142. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29344/314025
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Okul Aile Birliği Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15878&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 , Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16154&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi(mülga), http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1682.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1706.pdf,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2016). İlkokul Ortaokul Rehberlik ve Denetim Rehberi, http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim tarihi 25.04.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Teftiş Kurulu Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23861&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Yazısı http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1899.pdf, Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2020). Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/1311 Erişim tarihi 10.05.2020
 • Oktar, A. N.(2010). Eğitim denetimi sisteminin yasal dayanaklara göre değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü). http://hdl.handle.net/20.500.12397/7211
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 179-198 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde standartlaşma çabaları: motorlu taşıt sürücüleri kursu denetim rehberi örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/807767
 • Özdemir, S. (2014) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Editör: Servet Özdemir Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri ve Sorunları, Gazi Üniversitesi Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemirci, F. (2004). Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi, In Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium, Ankara (Turkey), 21-24 October 2004. [Conference paper] http://hdl.handle.net/10760/6486
 • Özdemirci, F., & Aydın, C. (2007). Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 164-185.
 • Özmen, F, Şahi̇n, Ş. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Soruşturma Görevi Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 92-109. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47950/606700
 • Öztürk, Ş., & Gök, T. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November (pp. 31-39).
 • Resmî Gazete (2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2002). 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2003). 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2005). Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2007). 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf, Erişim tarihi 10.05.2020
 • Sabancı, A. ve Akcan, N . (2019). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (5), 1893-1910. DOI: 10.24106/kefdergi.2869
 • Sabancı, A. Ve Şahin, A. (2007). Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri Eğitim ve Bilim Education and Science 2007, Cilt 32, Sayı 145 2007, Vol. 32, No 145
 • Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 7. http://hdl.handle.net/11489/379
 • Şahi̇n, S, Çek, F, Zeyti̇n, N, (2011). Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 221-246. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10328/126613
 • Şimşek, H. (2014). Osmanlı Devleti’nde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler. Bilig, 68, 209-230.
 • Taymaz, A.H. (2011). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.e ijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’ nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326138
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Toprakçı, E., Çakırer, I., Bilbay, A., Bağcivan, E., & Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve uygulamada eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1).15
 • Toprakçı, E., Dağdeviren, İ., Oflaz, G., ve Türe, E. (2010) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği” Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı: 190, Yıl: 10, Nisan 2010, ss. 45-56 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wpcontent/uploads/2020/05/bilim-anlay%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-temelinde-e%C4%9Fitimin-bilimlili%C4%9Fi.pdf
 • Toprakçı, E, Kadı, A. (2015). Türkiye’deki Bakanlıkların Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanındaki Faaliyetlerinin Yasal Belgeler Eşliğinde Analizi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (4), 1-18. DOI: 10.18026/cbusos.34980
 • Toprakçı, E. & Taş, Ş. (2020). Yargıtay’ın Okul Müdürlerine İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2020, ss. 20-40, DOI: 10.19160//ijer.656003
 • Tunçağıl, G. G. (2019). Yabancıların Türkiye'de Eğitim Hizmetinde Çalışması. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (1), 68-109. DOI: 10.32957/hacettepehdf.542280
 • Üstün, A. (2017) “Türk Milli Eğitim Sistemi, Amaçları Ve Temel İlkeleri” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Editörler: A.Üstün ve A.Bayar) Ankara: PegemA Yayınları
 • Yeşil, D. & Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3)
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit M., M. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. İstanbul. http://hdl.handle.net/11424/55619
 • Yiğit, B. & Bayrakdar, M. (2006). Okul Çevre İlişikleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Yolcu, H., Barış, A., & Bakar, H. (2017). Ailelerin çocuk kulüpleri kapsamında yürütülen müfredat dışı eğitsel etkinlere ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 4781-4796. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5102
 • Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

The Investigation of Primary School’s Supervision Guide on the Basis of Legal Documents and Literature

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 171 - 189, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.867862

Abstract

In this study, it is aimed to identify incompatibilities and to develop recommendations on the analysis the part of “Primary School’s Supervision Guide” of the Primary and Secondary Schools’ Supervision Guide in the light of the literature and the basis of legal documents. The document of the research consists of in the study, document analysis method is used based on qualitative research, and the data is analyzed by content analysis. The statements in the guide are analyzed separately to form a meaningful concept. As a result of the research, inconsistencies of the supervision guide with the basis of legal documents are determined. These inconsistencies are embodied by the codes of from the least to the most; Not being up to date according to legal documents, Incomplete expression according to legal documents, Legal gap, Misrepresentation of legal documents, uncertainty of legal documents, missending of legal documents, Inability to access legal documents on the internet. Although the supervision guide is generally consistent with the literature and the information produced by the supervision is included in the guide, the inconsistencies in the codes of non-reference to the literature, lack of content, inconsistency and conceptual inconsistency were observed. Based on the results of the study, suggestions for those in the researcher practice were included in order to make the supervision activities of of primary schools and the guide more qualified.

References

 • Akbaşlı, S., & Tura, B. (2019). Okul Aile Birlikleri Okullara Ne Getirdi? Neyi Değiştirdi? OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1. DOI: 10.26466/opus.621027
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel öğrenci etüt eğitim merkezi rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Altunay, E. (2017). Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 689. Doi: 10.14686/buefad.304498
 • Aslanargun, E., & Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 281-306.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde Denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara. Gazikitabevi
 • Başar, H. (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. Ankara. Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara. Feryal Matbaası
 • Başturan, C. ve Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341163
 • Beytekin, O. F., & Kılıç, F. (2021). İlkokul müdürlerinin karar verme sürecini etkileyen faktörler. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 37–54. Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/beytekin-kilic
 • Beytekin, O.F. ve Taş, Ş. (2017) Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Turkish Studies Vol: 12/33, p. 115-128
 • Bozak, A., Seraslan, D. & Çakır, E. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 16(2), 453-468, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr doi: 10.17051/ilkonline.2017.304710
 • Boydak Özan, M., & Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2015 • Cilt-Sayı / Volume-Issue: 41 ss/pp. 19-33
 • Büte, M., & Balcı, F. A. (2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar [Preschool principals’ views on school management processes and related problems]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(4), 485-509.
 • Can, A, Yıldırım, A. (2013). Kurum Denetim Raporlarına Göre İlköğretim Okullarının Sorunları (Aksaray İli Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 43 (199), 126-146. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36166/406546
 • Diken, İ. H., & Batu, S. (2010). Kaynaştırmaya Giriş. İ. H. Diken (Ed.). İlköğretimde kaynaştırma içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durnalı, M., & Limon, İ. (2018). Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 413-425.
 • Ekinci, A., & Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1849-1867.
 • Ekinci, H. ve Sabancı, A. (2020) Okul Müdürlerının Soruşturma Görevlerını Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 020, 39(1), 138-154. DOI: 10.7822/omuefd.572807
 • Ergüder, Ü. (2012). “Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” Başlıklı Belge Hakkında Ön İzlenimler. Journal of Higher Education and Science, 2(3), 026-027.
 • Göker, S, Gündüz, Y. (2017). Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1) , 83-93. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/30333/327390
 • Hesapçıoğlu, M. (2009). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 121-138 https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/370/2124
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları rehberlik ve denetim rehberinin yasal metinler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • Kapusuzoğlu, Ş. (2008). Okula Dayalı Yönetimde Denetim Sisteminin İşlevselliği ve Katkısının Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1) , 143-155. DOI: 10.11616/AbantSbe.234
 • Karademir, T. (2018). Teknolojinin Benimsenmesine Ekolojik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilir Bir Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ekosistemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojileri Programı, Doktora Tezi (Danışman: Doç.Dr. Ayfer Alper)
 • Karakaya, M., & Uluğ, F. (2011). Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Yetki Devri. ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Article Number: 1C0329 Education Sciences, 6(1), 744-759
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44 (44), 507-527. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10353/126780
 • Kramer, S. N. (2002). Tarih Sümer’de Başlar, (Çev. Hamide Koyukan).:22 İstanbul: Kabalcı Ya.
 • Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2011). Denetmen algılarına göre denetimde yaşanan sorunlar. 3. Uluslararası Eğitim denetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, Ankara: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Yayını.
 • Memduhoğlu, H. B., & Mazlum, M. M. (2014). Bir Değişim Hikâyesi: Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Memduhoğlu, H, Zengin, M. (2012). Implementability of Instructional Supervision as a Contemporary Educational Supervision Model in Turkish Education System. Journal of Theoretical Educational Science, 5 (1), 131-142. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29344/314025
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Okul Aile Birliği Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15878&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 , Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2012). Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16154&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi(mülga), http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1682.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1706.pdf,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2016). İlkokul Ortaokul Rehberlik ve Denetim Rehberi, http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13, Erişim tarihi 25.04.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Teftiş Kurulu Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23861&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Yazısı http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1899.pdf, Erişim tarihi 10.05.2020
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2020). Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/1311 Erişim tarihi 10.05.2020
 • Oktar, A. N.(2010). Eğitim denetimi sisteminin yasal dayanaklara göre değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü). http://hdl.handle.net/20.500.12397/7211
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 179-198 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde standartlaşma çabaları: motorlu taşıt sürücüleri kursu denetim rehberi örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/807767
 • Özdemir, S. (2014) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Editör: Servet Özdemir Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri ve Sorunları, Gazi Üniversitesi Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdemirci, F. (2004). Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi, In Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium, Ankara (Turkey), 21-24 October 2004. [Conference paper] http://hdl.handle.net/10760/6486
 • Özdemirci, F., & Aydın, C. (2007). Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 164-185.
 • Özmen, F, Şahi̇n, Ş. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Soruşturma Görevi Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 92-109. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47950/606700
 • Öztürk, Ş., & Gök, T. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November (pp. 31-39).
 • Resmî Gazete (2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2002). 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2003). 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2005). Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 ,Erişim tarihi 10.05.2020
 • Resmî Gazete (2007). 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf, Erişim tarihi 10.05.2020
 • Sabancı, A. ve Akcan, N . (2019). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (5), 1893-1910. DOI: 10.24106/kefdergi.2869
 • Sabancı, A. Ve Şahin, A. (2007). Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri Eğitim ve Bilim Education and Science 2007, Cilt 32, Sayı 145 2007, Vol. 32, No 145
 • Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 7. http://hdl.handle.net/11489/379
 • Şahi̇n, S, Çek, F, Zeyti̇n, N, (2011). Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 221-246. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10328/126613
 • Şimşek, H. (2014). Osmanlı Devleti’nde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler. Bilig, 68, 209-230.
 • Taymaz, A.H. (2011). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.e ijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki eğitim merkezleri rehberlik ve denetim rehberi’ nin yasal belgeler ve alanyazın temelinde tutarlılığının incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, azınlık ve milletlerarası okullar denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326138
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel öğrenci yurtları rehberlik ve denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Toprakçı, E., Çakırer, I., Bilbay, A., Bağcivan, E., & Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve uygulamada eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1).15
 • Toprakçı, E., Dağdeviren, İ., Oflaz, G., ve Türe, E. (2010) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği” Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı: 190, Yıl: 10, Nisan 2010, ss. 45-56 https://www.erdaltoprakci.com.tr/wpcontent/uploads/2020/05/bilim-anlay%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-temelinde-e%C4%9Fitimin-bilimlili%C4%9Fi.pdf
 • Toprakçı, E, Kadı, A. (2015). Türkiye’deki Bakanlıkların Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanındaki Faaliyetlerinin Yasal Belgeler Eşliğinde Analizi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (4), 1-18. DOI: 10.18026/cbusos.34980
 • Toprakçı, E. & Taş, Ş. (2020). Yargıtay’ın Okul Müdürlerine İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2020, ss. 20-40, DOI: 10.19160//ijer.656003
 • Tunçağıl, G. G. (2019). Yabancıların Türkiye'de Eğitim Hizmetinde Çalışması. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (1), 68-109. DOI: 10.32957/hacettepehdf.542280
 • Üstün, A. (2017) “Türk Milli Eğitim Sistemi, Amaçları Ve Temel İlkeleri” Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Editörler: A.Üstün ve A.Bayar) Ankara: PegemA Yayınları
 • Yeşil, D. & Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3)
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit M., M. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. İstanbul. http://hdl.handle.net/11424/55619
 • Yiğit, B. & Bayrakdar, M. (2006). Okul Çevre İlişikleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Yolcu, H., Barış, A., & Bakar, H. (2017). Ailelerin çocuk kulüpleri kapsamında yürütülen müfredat dışı eğitsel etkinlere ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 4781-4796. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5102
 • Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Irmak AKBAL> (Primary Author)
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8902-3166
Türkiye


Erdal TOPRAKCI>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9552-9094
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Akbal, I. & Toprakcı, E. (2021). İlkokul Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 171-189 . DOI: 10.19160/ijer.867862
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)