Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen Adayları için Mesleki Yeterlik Ölçeği

Year 2021, Volume: 12 Issue: 1, 104 - 123, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.836733

Abstract

Öğretmen eğitimi, eğitim sisteminin önemli bir bileşenidir ve öğretmen adaylarının öğretim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğretmen adaylarının öğretim becerileri ise onların mesleki yeterlikleri ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin algılarını değerlendirmek için geçerli, güvenilir, çok boyutlu bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup, çalışmaya 247 öğretmen adayı katılmıştır. Veri analizi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları, geliştirilen “Öğretmen Adayları için Mesleki Yeterlik Ölçeği”nin, öğretmen adaylarının yeterliklerine ilişkin algılarını ölçmede 0,94 Cronbach alfa değerine sahip geçerli, güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçek öğretmen niteliklerini Öğretim ve Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Program ve İçerik Bilgisi, Kişisel ve Mesleki Değerler, Okul-Aile İlişkileri, Mesleki Gelişim ve Okul Ortamı olmak üzere 6 boyutta inceler.

Thanks

Bu çalışma daha önce sözlü bildiri olarak "4. Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Güncel Konular Sempozyumu(2016)"nda sunulmuştur.

References

 • Akbulut, E. (2012). Müzik öğretmenleri mesleki yeterlikleri ölçeği çalışması (Music teacher’s professional competences scale study). Fine Arts, 7(4), 334-346.
 • Aktağ, I., & Walter, J. (2005). Öğretmen adaylarinin mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127-132.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: Bir kavram analizi (Self-efficacy: A concept analysis). Turkish Studies, 11(19), 63-80. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001.
 • Arcagök, S , Demi̇r, M , Şahi̇n, Ç . (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine Ilişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (25) , 136-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47936/606387
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191.
 • Barnett, W. S. (2003). Better Teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. National Institute for Early Education Research, 2, 2-12.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2019). The effect of teaching practices on pre-service teachers’ sense of efficacy belief and attitude towards teaching profession. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 01-32. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.001
 • Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J., & Wyckoff, J. (2008). The narrowing gap in New York City teacher qualifications and its implications for student achievement in high‐poverty schools. Journal of Policy Analysis and Management, 27(4), 793-818.
 • Bryman, A. & Cramer, Duncan. (1999). Quantitative data analysis with SPSS for Windows. USA: Routledge.
 • Buddin, R., & Zamarro, G. (2009). Teacher qualifications and student achievement in urban elementary schools. Journal of Urban Economics, 66(2), 103-115.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Data analysis handbook for social sciences). Ankara: Pegem A.
 • Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (Quantitative data analysis with SPSS in scientific research prosess). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Education and Science, 30(137), 74-81.
 • Celep, C. (2009). Meslek olarak öğretmenlik (Teaching as a profession). C. Celep (Eds.) in Eğitim bilimine giriş (Introduction to educational sciece) (pp.45-74). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Comrey, A. & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Connor, C. M., Son, S. H., Hindman, A. H., & Morrison, F. J. (2005). Teacher qualifications, classroom practices, family characteristics, and preschool experience: Complex effects on first graders' vocabulary and early reading outcomes. Journal of School Psychology, 43(4), 343-375.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall.
 • Darling-Hammond, L. and Sykes, G. (2003). Wanted, a national teacher supply policy for education: The right way to meet the "highly qualified teacher" challenge. Education Policy Analysis Archives, 11(33), 1-55.
 • Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (The Affect of the teaching applications in elementary educations on the newly candidate teachers's teaching adequacy). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • DeCoster, J. (1998). Overview of factor analysis. Retrieved March 16, 2019, from http://www.stat-help.com/notes.html
 • Diken, I. H. (2004). Öğretmen yeterlik ölçeği Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvernirlik çalışması (A study of the validity and reliability of the turkish version of the teacher efficacy scale). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 16, 102-112.
 • Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of educational psychology, 76(4), 569-582. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569
 • Goldhaber, D. (2006). Teacher pay reforms: The political implications of recent research. center for American progress. University of Washington and Urban Institute. Retrieved March 10, 2019 from www.americanprogress.ort/issues/2006/12/pdf/teacher_pay_report.pdf.
 • Green, S. B. & Salkind, N. J. (2005). Using SPSS for windows and macintosh analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. (The research comparing the procrastination tendencies of teachers in terms of their professional efficacy perceptions, experiences and branch of study). (Unpublished Master Thesis). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Guskey, T. R. & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31 (3), 627-643.
 • Güven, Z. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmenlik Uygulaması Etkinliği: Örnek Olay Çalışması. Journal of Language Education and Research, 6 (2) , 393-409 . DOI: 10.31464/jlere.695807
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008, June). Evaluating model fit: a synthesis of the structural equation modelling literature. In 7th European Conference on research methodology for business and management studies (pp. 195-200).
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (ÖYGE Özel Sayısı), 41-56.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, V. H., Polat, D. & Karamüftüoğlu, İ. Ö. (2014). Fen bilimleri öğretimine yönelik öz- yeterlik ölçeği geliştirme çabası (Development of self-efficacy scale for science education). The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 28(II), 581-595. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Levin, B. B. (2003). Case studies of teacher development: an in-depth look at how thinking about pedagogy develops over time. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T. and Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research from theory to practice. San Francisco: Jossey-Bass.
 • MacCallum, R. C., & Austin, J. T. (2000). Applications of structural equation modeling in psychological research. Annual review of psychology, 51(1), 201-226.
 • MoNE (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. (Teaching profession general qualifications). Ankara. Retrieved Agust 12, 2019, from http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13161921_YYretmenlik_MesleYi_Genel__YETERLYKLERi_onaylanan.pdf
 • MoNE (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri (Teaching profession general qualifications). Ankara. Retrieved February 5, 2020 from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Mundfrom, D. J, Shaw, D. G. & Lu Ke, T. (2005). Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. International Journal of Testing, 5(2), 159-168. doi:10.1207/s15327574ijt0502_4
 • Neuman, W. L. (2007). Basics of social research qualitative and quantitative approaches. USA: Pearson Education, Inc.
 • Newman, I. & Benz, R. C. (1998). Qualitative-quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum. USA: Board of Trustees.
 • OSYM (2013). KPSS’de uygulanacak testlerin kapsamları (Contents of the tests of Public Personnel Selection Exam). Retrieved March, 16, 2019 from, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/KILAVUZ13032017.pdf
 • Porter-Magee, K. (2004) Teacher quality, controversy, and NCLB, the clearing house. A Journal of Educational Strategies, 78(1), 26-29. doi: 10.3200/TCHS.78.1.26-29.
 • Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher attributes. Washington: Economic Policy Institute.
 • Schumacher, R. & Lomax, R. (2004). A Beginner’s guide to structual equation modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Schwarzer, R., Schmitz, G. S., & Daytner, G. T. (1999). The Teacher Self-Efficacy scale. Retrieved February 5, 2020 from http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen/
 • Scott, D. & Morrison, M. (2007). Key ideas in educational research. London: Continuum.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma (Practical data analysis with SPSS and LISREL). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. (Prospective teacher’s assessment of teacher competencies). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42(42), 237-253.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Tanaka, J. S. (1993). Multifacated conceptions of fit in structural equation models. Kenneth A. Bollen and J. Scott Long (Eds.) in Testing structural equation model. (pp. 10-39). London: SAGE Publications.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (Measurement of attitudes and data analysis with SPSS) (2nd ed.). Ankara. Nobel.
 • Tepe, D. (2011). Okulöncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarını belirleme ölçeği geliştirme. (Development of declaratory scale for preschool teachers? self efficacy beliefs) (Unpublished Master Thesis). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Toprakçı, E. (2001) Okul Deneyimi-I Dersinin Teori ve Pratiği (the theory and practice of the school experience I course). X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Bolu: Abant Izzet Baysal Üniv. Eğitim Fakültesi Yayınları, 7-9 Haziran 2001(ss.1964-1372).(Basılı) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-deneyimi-1.pdf
 • Toprakçı, E. (2003) Okul Deneyimi-II Dersinin Teori ve Pratiği (the theory and practice of the school experience II course). Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:3, Kış 2003; Sayı: 10, 146-152 http://ejer.com.tr/en/archives/2003-winter-issue-10 Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Okul-Deneyimi-II-Dersinin-ejer.pdf
 • Toprakçı, E. ve Üstün, A. (2003) Okul Deneyimi Pratiğine Uygulama Okulu Personelinin Bakışı -Sivas ve Amasya İlleri Karşılaştırması- (View of Practice School Staff on the practice of the School Experience course -Comparison of Sivas and Amasya Provinces). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri Özel Sayı. Yıl: 2003, Sayı: 7. ss:291-303. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/issue/view/282/showToc Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Okul-Deneyimi-Pratigi.pdf
 • VanderStoep, S. W. & Johnston, D. D. (2009). Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
 • Yiğit, N. & Alev, N. (2007) Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2007, sayfa 85-101.

Professional Qualification Scale for Pre-service Teachers

Year 2021, Volume: 12 Issue: 1, 104 - 123, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.836733

Abstract

Teacher education is an important component of the education system and aims to improve the teaching skills of prospective teachers. The teaching skills of pre-service teachers are closely related to their professional qualifications. The present study attempts to develop a valid, reliable, multidimensional measurement tool for assessing the perceptions of pre-service teachers about their professional qualifications. The study was designed in survey model and 247 pre-service teachers participated in the study. Exploratory and confirmatory factor analysis were performed for data analysis. Research results reveal that the developed “Professional Qualification Scale for Pre-service Teachers” is a valid and reliable tool with 0,94 Cronbach alpha value to measure the perception of the pre-service teachers about their competencies. It examines teacher qualifications under 6 dimensions as: Following and Assessing Teaching and Development, Program and Content Knowledge, Personal and Professional Values, School-Family Relations, Professional Development and School Environment.

References

 • Akbulut, E. (2012). Müzik öğretmenleri mesleki yeterlikleri ölçeği çalışması (Music teacher’s professional competences scale study). Fine Arts, 7(4), 334-346.
 • Aktağ, I., & Walter, J. (2005). Öğretmen adaylarinin mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127-132.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: Bir kavram analizi (Self-efficacy: A concept analysis). Turkish Studies, 11(19), 63-80. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.10001.
 • Arcagök, S , Demi̇r, M , Şahi̇n, Ç . (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Derslerine Ilişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (25) , 136-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47936/606387
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191.
 • Barnett, W. S. (2003). Better Teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. National Institute for Early Education Research, 2, 2-12.
 • Baş, G., & Şentürk, C. (2019). The effect of teaching practices on pre-service teachers’ sense of efficacy belief and attitude towards teaching profession. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(1), 01-32. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2019.001
 • Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J., & Wyckoff, J. (2008). The narrowing gap in New York City teacher qualifications and its implications for student achievement in high‐poverty schools. Journal of Policy Analysis and Management, 27(4), 793-818.
 • Bryman, A. & Cramer, Duncan. (1999). Quantitative data analysis with SPSS for Windows. USA: Routledge.
 • Buddin, R., & Zamarro, G. (2009). Teacher qualifications and student achievement in urban elementary schools. Journal of Urban Economics, 66(2), 103-115.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Data analysis handbook for social sciences). Ankara: Pegem A.
 • Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (Quantitative data analysis with SPSS in scientific research prosess). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Education and Science, 30(137), 74-81.
 • Celep, C. (2009). Meslek olarak öğretmenlik (Teaching as a profession). C. Celep (Eds.) in Eğitim bilimine giriş (Introduction to educational sciece) (pp.45-74). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Comrey, A. & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Connor, C. M., Son, S. H., Hindman, A. H., & Morrison, F. J. (2005). Teacher qualifications, classroom practices, family characteristics, and preschool experience: Complex effects on first graders' vocabulary and early reading outcomes. Journal of School Psychology, 43(4), 343-375.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall.
 • Darling-Hammond, L. and Sykes, G. (2003). Wanted, a national teacher supply policy for education: The right way to meet the "highly qualified teacher" challenge. Education Policy Analysis Archives, 11(33), 1-55.
 • Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (The Affect of the teaching applications in elementary educations on the newly candidate teachers's teaching adequacy). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • DeCoster, J. (1998). Overview of factor analysis. Retrieved March 16, 2019, from http://www.stat-help.com/notes.html
 • Diken, I. H. (2004). Öğretmen yeterlik ölçeği Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvernirlik çalışması (A study of the validity and reliability of the turkish version of the teacher efficacy scale). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 16, 102-112.
 • Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of educational psychology, 76(4), 569-582. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569
 • Goldhaber, D. (2006). Teacher pay reforms: The political implications of recent research. center for American progress. University of Washington and Urban Institute. Retrieved March 10, 2019 from www.americanprogress.ort/issues/2006/12/pdf/teacher_pay_report.pdf.
 • Green, S. B. & Salkind, N. J. (2005). Using SPSS for windows and macintosh analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. (The research comparing the procrastination tendencies of teachers in terms of their professional efficacy perceptions, experiences and branch of study). (Unpublished Master Thesis). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Guskey, T. R. & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31 (3), 627-643.
 • Güven, Z. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmenlik Uygulaması Etkinliği: Örnek Olay Çalışması. Journal of Language Education and Research, 6 (2) , 393-409 . DOI: 10.31464/jlere.695807
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008, June). Evaluating model fit: a synthesis of the structural equation modelling literature. In 7th European Conference on research methodology for business and management studies (pp. 195-200).
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (ÖYGE Özel Sayısı), 41-56.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, V. H., Polat, D. & Karamüftüoğlu, İ. Ö. (2014). Fen bilimleri öğretimine yönelik öz- yeterlik ölçeği geliştirme çabası (Development of self-efficacy scale for science education). The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 28(II), 581-595. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Levin, B. B. (2003). Case studies of teacher development: an in-depth look at how thinking about pedagogy develops over time. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T. and Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research from theory to practice. San Francisco: Jossey-Bass.
 • MacCallum, R. C., & Austin, J. T. (2000). Applications of structural equation modeling in psychological research. Annual review of psychology, 51(1), 201-226.
 • MoNE (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. (Teaching profession general qualifications). Ankara. Retrieved Agust 12, 2019, from http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13161921_YYretmenlik_MesleYi_Genel__YETERLYKLERi_onaylanan.pdf
 • MoNE (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri (Teaching profession general qualifications). Ankara. Retrieved February 5, 2020 from https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Mundfrom, D. J, Shaw, D. G. & Lu Ke, T. (2005). Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. International Journal of Testing, 5(2), 159-168. doi:10.1207/s15327574ijt0502_4
 • Neuman, W. L. (2007). Basics of social research qualitative and quantitative approaches. USA: Pearson Education, Inc.
 • Newman, I. & Benz, R. C. (1998). Qualitative-quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum. USA: Board of Trustees.
 • OSYM (2013). KPSS’de uygulanacak testlerin kapsamları (Contents of the tests of Public Personnel Selection Exam). Retrieved March, 16, 2019 from, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/KILAVUZ13032017.pdf
 • Porter-Magee, K. (2004) Teacher quality, controversy, and NCLB, the clearing house. A Journal of Educational Strategies, 78(1), 26-29. doi: 10.3200/TCHS.78.1.26-29.
 • Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher attributes. Washington: Economic Policy Institute.
 • Schumacher, R. & Lomax, R. (2004). A Beginner’s guide to structual equation modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Schwarzer, R., Schmitz, G. S., & Daytner, G. T. (1999). The Teacher Self-Efficacy scale. Retrieved February 5, 2020 from http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen/
 • Scott, D. & Morrison, M. (2007). Key ideas in educational research. London: Continuum.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma (Practical data analysis with SPSS and LISREL). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. (Prospective teacher’s assessment of teacher competencies). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42(42), 237-253.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Tanaka, J. S. (1993). Multifacated conceptions of fit in structural equation models. Kenneth A. Bollen and J. Scott Long (Eds.) in Testing structural equation model. (pp. 10-39). London: SAGE Publications.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (Measurement of attitudes and data analysis with SPSS) (2nd ed.). Ankara. Nobel.
 • Tepe, D. (2011). Okulöncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarını belirleme ölçeği geliştirme. (Development of declaratory scale for preschool teachers? self efficacy beliefs) (Unpublished Master Thesis). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Toprakçı, E. (2001) Okul Deneyimi-I Dersinin Teori ve Pratiği (the theory and practice of the school experience I course). X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Bolu: Abant Izzet Baysal Üniv. Eğitim Fakültesi Yayınları, 7-9 Haziran 2001(ss.1964-1372).(Basılı) Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/okul-deneyimi-1.pdf
 • Toprakçı, E. (2003) Okul Deneyimi-II Dersinin Teori ve Pratiği (the theory and practice of the school experience II course). Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:3, Kış 2003; Sayı: 10, 146-152 http://ejer.com.tr/en/archives/2003-winter-issue-10 Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Okul-Deneyimi-II-Dersinin-ejer.pdf
 • Toprakçı, E. ve Üstün, A. (2003) Okul Deneyimi Pratiğine Uygulama Okulu Personelinin Bakışı -Sivas ve Amasya İlleri Karşılaştırması- (View of Practice School Staff on the practice of the School Experience course -Comparison of Sivas and Amasya Provinces). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri Özel Sayı. Yıl: 2003, Sayı: 7. ss:291-303. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/issue/view/282/showToc Ikinci Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Okul-Deneyimi-Pratigi.pdf
 • VanderStoep, S. W. & Johnston, D. D. (2009). Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
 • Yiğit, N. & Alev, N. (2007) Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2007, sayfa 85-101.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Pınar YENGİN SARPKAYA
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8379-7083
Türkiye


Burcu ALTUN
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8564-829X
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Yengin Sarpkaya, P. & Altun, B. (2021). Professional Qualification Scale for Pre-service Teachers . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 104-123 . DOI: 10.19160/ijer.836733

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com