Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Investigation of the Various Special Courses Supervisory Guideline Based on Legal Documents and Literature

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 53 - 67, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.831880

Abstract

The aim of this research is to examine the Various Special Courses Supervisory Guideline published by the Ministry of Education Inspection Board on the basis of legal documents and literature and to develop suggestions. The guide was subjected to document analysis according to the qualitative research method. The data were analyzed by content analysis. As a result of the analysis, it was concluded that the guide is generally consistent with the legal documents. However, the results of lack of content according to the items cited in line with the analysis, not being up-to-date according to legal documents, and excessive and erroneous statements according to the legal basis were found. Although the relationship between the guide and the literature has consistency in general, it has been concluded that there are concepts used inconsistently with the literature, there are no references to scientific studies and that the lack of use of some concepts causes a lack of content and there are uses contrary to the literature. In this context, giving seminars for the preparation of the guide to inspectors, adding online links to the guide to keep it up-to-date and creating software to keep it up-to-date, and adding the results of the research in the literature to the guide are some of the suggestions.

References

 • Aydın, İ.(2003).Eğitim ve öğretimde etik. Ankara:Pegem A Yayınları.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Başar, H. (2000). Eğitimde çağdaş denetim yaklaşımları. Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Bozak, A.; Seraslan, D.; Çakır, E. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online, 16(2), 453-468.
 • Bozkurt, E.; Karabıyık, İ. (2003). Türk milli eğitiminde denetim sistemi sorunları ve çözüm önerileri: Türk milli eğitim teftiş sisteminde yapılanma sorunu. Ankara: Temsen Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları, 9.Baskı.
 • Bursalıoğlu, Z. (1979). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Eğitim Fakültesi Yayınları No:78.
 • Bülbül, T. (2018). Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları. Editörler: Kamile Demir, Kürşad Yılmaz. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Creswell, W. J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: SAGE Publications.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 73-78.
 • Göker, S.; Gündüz, Y. (2017). Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1), 83-93.
 • Hoy, W.; Miskel, G. C. (1978). Educational Administration, Theory, Research, and Practice, New York: Random House.
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Metinler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • Konan, N.; Bozanoğlu, B.; Çeti̇n, R. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Politikalarına İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (4) , 1449-1474.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014). Milli eğitim bakanlığı rehberlik ve denetim başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği. Resmi Gazete, 24.05.2014 tarih 29009 sayı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140524-18.htm
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Resmi Gazete, 20.08.2017 tarih 30160 sayı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-1.htm
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 179-198 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde Standartlaşma Çabaları: Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Denetim Rehberi Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/807767
 • Özmen, F.; Şahin, Ş. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Soruşturma Görevi Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 92-109.
 • Taymaz, H. (2013). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2015). Teftiş İlkeler Kavramlar Yöntemler. Ankara. Pegem Akademi. Teftiş Kurulu Başkanlığı (TKB). (2020). Bilim ve Sanat Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi. http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.e ijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi‟ nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde Tutarlılığının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Toprakçı, E.(2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Toprakçı, E., Beytekin, O., F., Doğan, M. (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi. Turkish Studies, 13(19),1781-1795.
 • Toprakçı, E., Oflaz, G., Dağdeviren, İ.,Türe, E. (2010). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği. Bilim ve Ütopya, 45-56.
 • Toprakçı, E.; Çakırer, I.; Bilbay, A.; Bagcivan, E.; Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve uygulamada eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), 14-23.
 • Toprakçı, E.; Taş, Ş. (2020). Yargıtay’ın okul müdürlerine ilişkin verdiği kararların incelenmesi. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(1), s.20-40.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, Azınlık ve Milletlerarası Okullar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel Öğrenci Yurtları Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özel Çeşitli Kurslar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Açısından İncelenmesi

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 53 - 67, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.831880

Abstract

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Özel Çeşitli Kurslar Rehberlik ve Denetim Rehberi’ni yasal belgeler ve alanyazın temelinde incelemek ve öneriler geliştirmektir. Rehber nitel araştırma yöntemine göre doküman analizine tabi tutulmuştur. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda rehberin yasal belgelerle genel olarak tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak analiz doğrultusunda gönderme yapılan maddelere göre içerik eksikliği, yasal belgelere göre güncel olmama, yasal dayanağa göre fazla ve hatalı ifadelendirme sonuçlarına ulaşılmıştır. Rehberin alanyazınla ilişkisi ele alındığında ise genel olarak tutarlığa sahip olsa da alanyazınla tutarsız kullanılan kavramların olduğu, bilimsel çalışmalara atıf yapılmadığı, bazı kavramların kullanılmamasının içerik eksikliğine neden olduğu ve alanyazına aykırı kullanımların yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda müfettişlere rehberin hazırlanmasına yönelik seminerler verilmesi, rehberin güncel tutulması için rehbere çevirim içi linkler eklenmesi ve güncel tutulması için yazılım oluşturulması, alanyazındaki araştırma sonuçlarının rehbere eklenmesi getirilen önerilerden bazılarıdır.

References

 • Aydın, İ.(2003).Eğitim ve öğretimde etik. Ankara:Pegem A Yayınları.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akçay Güngör, A. (2020). Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 90-109. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/820632
 • Başar, H. (2000). Eğitimde çağdaş denetim yaklaşımları. Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Bozak, A.; Seraslan, D.; Çakır, E. (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online, 16(2), 453-468.
 • Bozkurt, E.; Karabıyık, İ. (2003). Türk milli eğitiminde denetim sistemi sorunları ve çözüm önerileri: Türk milli eğitim teftiş sisteminde yapılanma sorunu. Ankara: Temsen Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları, 9.Baskı.
 • Bursalıoğlu, Z. (1979). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Eğitim Fakültesi Yayınları No:78.
 • Bülbül, T. (2018). Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları. Editörler: Kamile Demir, Kürşad Yılmaz. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Creswell, W. J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: SAGE Publications.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 73-78.
 • Göker, S.; Gündüz, Y. (2017). Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1), 83-93.
 • Hoy, W.; Miskel, G. C. (1978). Educational Administration, Theory, Research, and Practice, New York: Random House.
 • Kahraman, H. (2020). Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Metinler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 123-138. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/836759
 • Konan, N.; Bozanoğlu, B.; Çeti̇n, R. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Politikalarına İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (4) , 1449-1474.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014). Milli eğitim bakanlığı rehberlik ve denetim başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği. Resmi Gazete, 24.05.2014 tarih 29009 sayı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140524-18.htm
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Resmi Gazete, 20.08.2017 tarih 30160 sayı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-1.htm
 • Ölmez Ceylan, Ö, Algam, E. (2020). İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 179-198 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/831894
 • Özdemir, N, Altuntaş, F. (2020). Denetimde Standartlaşma Çabaları: Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Denetim Rehberi Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 79-89. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/807767
 • Özmen, F.; Şahin, Ş. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Soruşturma Görevi Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 92-109.
 • Taymaz, H. (2013). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2015). Teftiş İlkeler Kavramlar Yöntemler. Ankara. Pegem Akademi. Teftiş Kurulu Başkanlığı (TKB). (2020). Bilim ve Sanat Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi. http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13
 • Tonbul, Y, Ata Çiğdem, F. (2020). Bilsem Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 36-62. Retrieved from http://www.e ijer.com/tr/pub/issue/58698/804118
 • Tonbul, Y, Ödemiş Keleş, N. (2020). Mesleki Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi‟ nin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde Tutarlılığının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 139-153. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/803653
 • Toprakçı, E.(2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Toprakçı, E., Beytekin, O., F., Doğan, M. (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi. Turkish Studies, 13(19),1781-1795.
 • Toprakçı, E., Oflaz, G., Dağdeviren, İ.,Türe, E. (2010). Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği. Bilim ve Ütopya, 45-56.
 • Toprakçı, E.; Çakırer, I.; Bilbay, A.; Bagcivan, E.; Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve uygulamada eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), 14-23.
 • Toprakçı, E.; Taş, Ş. (2020). Yargıtay’ın okul müdürlerine ilişkin verdiği kararların incelenmesi. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(1), s.20-40.
 • Toprakçı, E, Bakır, D. (2020). Yabancı, Azınlık ve Milletlerarası Okullar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 16-35. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/800326
 • Toprakçı, E, Özerten, K. (2020). Özel Öğrenci Yurtları Rehberlik ve Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Temelinde İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11 (3) , 199-216. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/58698/817509
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Özden ÖLMEZ CEYLAN> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0452-8043
Türkiye


Hüseyin YALDIZ>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6918-080X
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Ölmez Ceylan, Ö. & Yaldız, H. (2021). Özel Çeşitli Kurslar Denetim Rehberinin Yasal Belgeler ve Alanyazın Açısından İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 53-67 . DOI: 10.19160/ijer.831880
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)