Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Metaphoric Perceptions of University Students on Distance Education

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 1 - 15, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.786303

Abstract

This study aims to reveal how university students conceptualize their thoughts about distance education through metaphors. The phenomenological pattern, one of the qualitative research methods, was used in the study. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group of the study. In the criterion sampling technique, individuals who are interested in the research subject and have knowledge are generally used in determining the participants. Being a university student subjected to distance education was determined as the basic criterion in the selection of the participants in this study. In line with the purpose of the study, a study group consisting of distance education university students who are knowledgeable about the research subject was determined. In the study group determined for this study, a total of 1449 university students, 508 from Mus Alparslan University and 941 from Bingol University, who studied distance education in the 2019-2020 academic year, were included. In the research, students were asked to complete the metaphor sentence. The "content analysis" technique was used in the analysis of the data obtained in the study. As a result of the research, university students produced 854 different metaphors about the concept of "distance education". These metaphors created by the students were categorized considering their similar aspects. According to the similarities of the metaphors formed by university students, 59 different codes and 2 separate categories as positive and positive were created. According to the results of the research, metaphors were mostly produced by the students under the code of "being inadequate" (f = 68). According to the findings of the research, it is suggested that distance education practitioners should install new skills and roles.

References

 • Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., and Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 101317.
 • Anderson, T. (Ed.). (2008). The theory and practice of online learning. Athabasca University Press. Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15 (4).
 • Banar, K., ve Fırat, M. (2015). Bütüncül bir bakıştan açık ve uzaktan eğitim: Türkiye özeli. Yeğitek Uzaktan Eğitim Özel Sayısı, 18-23.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Korona virüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 368-397.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 20, 24.
 • Boozer, Robert W., David C. Wyld, and James Grant (1991), “Using metaphor to create more effective sales messages,” Journal of Consumer Marketing, 8 (2), 59–67.
 • Canpolat, U. ve Canpolat, N. Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 79-91.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Journal of Turkish Educational Sciences, 6(4).
 • Ciabocchi, E., Ginsberg, A. and Picciano, A. (2016). A Study of faculty governance leaders' perceptions of online and blended learning. Online Learning, 20(3), 52-73.
 • Dabbagh, N. and Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application (pp. 68-107). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1279-1300.
 • Djalilova, K. M. (2020). Advantages and disadvantages of distance learning. Наука и образование сегодня, (7), 70-72.
 • Duffy, T. M. and Kirkley, J. R. (2004). Learning theory and pedagogy applied in distance learning: The case of Cardean University. Learner-centered theory and practice in distance education: Cases from higher education, 107-141.
 • Genç, M. F. ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies, 15 (4).
 • Genç, S. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 4 (3), 101-107. Doi: 10.29329/ijiape.2020.271.3
 • Güneş, A. ve Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129.
 • Hakkari, F. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin belirlenmesi: Kırıkhan MYO örneği. Atlas International Referred Journal on Social Sciences, 4(10), 786-797.
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021) COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (E-UPAD) 1 (1), 56-73 Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Kantos, Z. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri. 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Sosyal ve Eğitim Bilimleri, 67.
 • Kılcan, B. (2017). Metafor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama rehberi. Pegem Akademi Yayınları.
 • İnam, Ö. (2008).Televizyon reklamlarında metafor kullanımı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayınları. Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Mayring, P., Gümüş, A. ve Durgun, S. M. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş: nitel düşünce için bir rehber. Bilgesu Yayıncılık.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Moore, M. G. and Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Nenko, Y., Кybalna, N. and Snisarenko, Y. (2020). The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e8925-e8925.
 • Nielsen, H.D. (1997) Quality assessment and quality assurance in distance teacher education. Distance Education, 18(2), 284-317.
 • Özer, G., Günlük, M. ve Özcan, M. (2019). Muhasebe akademisyenlerinin muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları kullanımına yönelik algılarının teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting and Taxation Studies (JATS), 12(1).
 • Parsad, B., Lewis, L. and Tice, P. (2008). Distance education at degree-granting postsecondary institutions: 2006-2007 (pp. 90-95). Washington, DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, US Department of Education.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi Yayınları.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2).
 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. and Zvacek, S. (2012). Instructional design for distance education. Teaching and Learning at a Distance, 150-192.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri [Exemplified scientific research methods]. ANI Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa dayalı yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008) Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Sözel Bildiri). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Nisan 2008 Kuşadası/IZMIR Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E.(2021) Değerlerli” Uzaktan Öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Türk Dil Kurumu, (2020). Online Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_gtsvearama=gtsveguid=TDK.GTS.5cca21be0b54f3.43240071.
 • Yaman, E., Mermer, E. Ç. ve Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim öğretim deneyiminin öğrettikleri. Alanyazın,1(1), 7-15.
 • Yılmaz, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: Salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika Notu: 2020/12). İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime İlişkin Metaforik Algıları

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 1 - 15, 30.04.2021
https://doi.org/10.19160/ijer.786303

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretim kavramı hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığı ile nasıl kavramsallaştırdıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik (olgu bilim) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğinde katılımcıların belirlenmesinde genel olarak araştırma konusu ile ilgisi olan ve bilgi sahibi bireylerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmadaki katılımcıların seçiminde uzaktan öğretime tabi tutulmuş üniversite öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, araştırma konusuyla ilgili bilgi sahibi olan uzaktan öğretim gören üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çalışma grubu belirlenmiştir. Bu araştırma için belirlenen çalışma grubunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uzaktan öğrenim gören Muş Alparslan Üniversitesi 508, Bingöl Üniversitesinde 941 olmak üzere toplam 1449 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmada öğrencilerin metafor cümlesini tamamlamaları istenmiştir, çalışmada elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencileri “Uzaktan öğretim” kavramı ile ilgili 854 farklı metafor üretmiştir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı bu metaforlar benzer yönleri göz önüne alınarak kategorileştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre 59 ayrı kod ve olumlu ve olumsu şeklinde 2 ayrı kategori oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler tarafından en fazla “yetersiz olması” kodu altında metafor üretilmiştir (f=68). Araştırmanın bulgularına göre; uzaktan öğretim uygulayıcılarının yeni beceriler ve roller yüklenmesi önerilmektedir.

References

 • Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., and Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 101317.
 • Anderson, T. (Ed.). (2008). The theory and practice of online learning. Athabasca University Press. Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15 (4).
 • Banar, K., ve Fırat, M. (2015). Bütüncül bir bakıştan açık ve uzaktan eğitim: Türkiye özeli. Yeğitek Uzaktan Eğitim Özel Sayısı, 18-23.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Korona virüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 368-397.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain. New York: McKay, 20, 24.
 • Boozer, Robert W., David C. Wyld, and James Grant (1991), “Using metaphor to create more effective sales messages,” Journal of Consumer Marketing, 8 (2), 59–67.
 • Canpolat, U. ve Canpolat, N. Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 79-91.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Journal of Turkish Educational Sciences, 6(4).
 • Ciabocchi, E., Ginsberg, A. and Picciano, A. (2016). A Study of faculty governance leaders' perceptions of online and blended learning. Online Learning, 20(3), 52-73.
 • Dabbagh, N. and Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application (pp. 68-107). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarına ilişkin metaforları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1279-1300.
 • Djalilova, K. M. (2020). Advantages and disadvantages of distance learning. Наука и образование сегодня, (7), 70-72.
 • Duffy, T. M. and Kirkley, J. R. (2004). Learning theory and pedagogy applied in distance learning: The case of Cardean University. Learner-centered theory and practice in distance education: Cases from higher education, 107-141.
 • Genç, M. F. ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies, 15 (4).
 • Genç, S. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Education, 4 (3), 101-107. Doi: 10.29329/ijiape.2020.271.3
 • Güneş, A. ve Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129.
 • Hakkari, F. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin belirlenmesi: Kırıkhan MYO örneği. Atlas International Referred Journal on Social Sciences, 4(10), 786-797.
 • Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021) COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (E-UPAD) 1 (1), 56-73 Erişim: https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/20
 • Kantos, Z. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri. 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Sosyal ve Eğitim Bilimleri, 67.
 • Kılcan, B. (2017). Metafor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama rehberi. Pegem Akademi Yayınları.
 • İnam, Ö. (2008).Televizyon reklamlarında metafor kullanımı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayınları. Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Mayring, P., Gümüş, A. ve Durgun, S. M. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş: nitel düşünce için bir rehber. Bilgesu Yayıncılık.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Moore, M. G. and Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Nenko, Y., Кybalna, N. and Snisarenko, Y. (2020). The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e8925-e8925.
 • Nielsen, H.D. (1997) Quality assessment and quality assurance in distance teacher education. Distance Education, 18(2), 284-317.
 • Özer, G., Günlük, M. ve Özcan, M. (2019). Muhasebe akademisyenlerinin muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları kullanımına yönelik algılarının teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting and Taxation Studies (JATS), 12(1).
 • Parsad, B., Lewis, L. and Tice, P. (2008). Distance education at degree-granting postsecondary institutions: 2006-2007 (pp. 90-95). Washington, DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, US Department of Education.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi Yayınları.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2).
 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. and Zvacek, S. (2012). Instructional design for distance education. Teaching and Learning at a Distance, 150-192.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri [Exemplified scientific research methods]. ANI Yayıncılık.
 • Toprakçı, E. (2008). Sınıfa dayalı yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Toprakçı, E. ve Ersoy, M. (2008) Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Sözel Bildiri). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Nisan 2008 Kuşadası/IZMIR Erisim: https://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/uzaktan-egitim-öğretmen-rolleri.pdf
 • Toprakçı, E.(2021) Değerlerli” Uzaktan Öğretim, Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri (04.01.2021), https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degerlerli-uzaktan-ogretim-41705164
 • Türk Dil Kurumu, (2020). Online Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_gtsvearama=gtsveguid=TDK.GTS.5cca21be0b54f3.43240071.
 • Yaman, E., Mermer, E. Ç. ve Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim öğretim deneyiminin öğrettikleri. Alanyazın,1(1), 7-15.
 • Yılmaz, M. (2020). Uzaktan eğitimin iyileştirilmesi: Salgın kaynaklı eğitim krizini aşmak için öneriler (Politika Notu: 2020/12). İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Bahar
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Nesip DEMİRBİLEK> (Primary Author)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5133-7111
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Demirbilek, N. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime İlişkin Metaforik Algıları . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 1-15 . DOI: 10.19160/ijer.786303
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)