Research Article
BibTex RIS Cite

Teachers’ Views on the Supportive and Training Courses in Turkish Education System / MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume: 10 Issue: 3, 61 - 75, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.645227

AbstractAs being in many countries, it could be normal to give
extra support and training to the students at schools. Complementary education
and private courses have been supplied by private course centers for a long
time in Turkey. When it started years ago, only a few students attended these
courses since it was considered as a supportive course for some students who
needed it. Yet, it has become a huge educational sector within years and left
the formal schools and formal education behind. Seeing this fact, policy makers
and ministry of education decided to close these private course centers.
Instead, the ministry decided to supply these courses at schools after the
normal education time or at weekends for all students whoever want to join it.
So that the ministry planned to give chance to the students without paying any
fee for it. These courses were opened in 2015.This study aims at revealing the
teachers’ opinions on these extra supporting and training courses supplied by
schools out of the normal planned education time. It was planned as a
qualitative study. Phenomenology, a type of qualitative research design which
is used very often was preferred. Twenty teachers were determined as the study
group and interviews were conducted with them about the study subject. Data
were analysed via content analysis and findings of the study gained.
Conclusions and suggestions were developed in accordance of the findings.
References

 • Akkaya, A. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Bacanlı, H. ve Domyacı, M. A. (2013). Kapatılma veya dönüştürülme ayrımında dershaneler. Ankara: Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi.
 • Bozbayındır, F ve Kara, M. (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm önerileri Sakarya University Journal of Education, 7(2), 324-349.
 • Canlı, S. (2019). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 479-501.
 • Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1): 123-154
 • Christensen, L.B.,.Jonson R.B. ve Turner, R.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz, (Çev. ed. Ahmet Aypay, 2. basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demir Başaran, S. ve Narinalp Yıldız, N. (2017). Türkiye’de ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (29), 1152-117).
 • Göksu, İ., ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(12), 87-118.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/ orgundestek_1.html (Erişim: 10.12.2018)
 • Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (3rd Edition), London: Saga Publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M Bütün ve S Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, gerçek dünya araştırması. (Çev. Ş Çınkır ve N Demirkasımoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saltık, E. Ş. (2015). Dershanelerin dönüşüm süreciyle ve eğitim teknolojilerinin bu süreçteki rolüyle ilgili düşünce ve planları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Toprakcı, E. (2010) The Realıty of Primary Schools and Basıc Educatıon in Turkey E-IJER e- International Journal of Educational Research. Vol 1, No 1 (2010) Summer 2010 pp: 1-17 Full Paper: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89704
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S. ve Ceylan, E. (2017). Türkiye perspektifinden TIMSS 2015 sonuçları (TEDMEM Analiz Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi / Teachers’ Views on the Supportive and Training Courses in Turkish Education System

Year 2019, Volume: 10 Issue: 3, 61 - 75, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.645227

AbstractBirçok ülkede
olduğu gibi, ülkemizde de öğretim programlarına destekleyici olması,
eksikliklerin giderilmesi ve öğrenmenin tamamlanması amacıyla öğrencilere
yönelik ilave eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği gibi, tamamlayıcı
eğitim ve merkezi sınavlara hazırlama amacıyla ihtiyaç duyulan bu eğitim
ülkemizde uzun bir zamandır dershaneler aracılığı ile verilmekteydi.
Başlangıçta tamamlayıcı bir eğitim vermek ve buna ihtiyaç duyan çok az sayıda
öğrencinin devam etmesiyle başlayan dershanecilik sistemi zamanla çok büyük
taleplerle karşılaşmış ve neredeyse resmi olarak kurulmuş eğitim kurumları olan
okulların önüne geçer hale dönüşmüştür. Bunun üzerine dershanelerin kapatılması
ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu destekleme eğitimini MEB bünyesinde verilmesi
gündeme gelmiştir. Bu kapsamda verilecek olan eğitim Destekleme ve Yetiştirme
Kursları DYK olarak planlandı ve uygulamaya konuldu. Bu araştırmanın amacı 2015
yılından itibaren uygulamaya konulan bu uygulamaya ilişkin öğretmenlerin
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırmalarda sık kullanılan
olgubilim deseni tercih edilmiştir. Farklı branşlarda 20 öğretmenden oluşan
katılımcılarla görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilerek
bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin destekleme kurslarını faydalı buldukları,
destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almadaki başlıca sebeplerinin ek
gelir elde etmek ve hizmet puanlarını artırmak olduğunu bulgusu elde
edilmiştir. Karşılaşılan sorunlar daha çok öğrencilerin motivasyonunun düşük
olması ve devamsızlık yapmalarıdır. Bu kursların daha verimli geçebilmesi için
öğrencilerin ve velilerin kurslar hakkında bilinçlendirilmesi ve materyal
eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Bu bulgular
doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.References

 • Akkaya, A. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Bacanlı, H. ve Domyacı, M. A. (2013). Kapatılma veya dönüştürülme ayrımında dershaneler. Ankara: Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi.
 • Bozbayındır, F ve Kara, M. (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm önerileri Sakarya University Journal of Education, 7(2), 324-349.
 • Canlı, S. (2019). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 479-501.
 • Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1): 123-154
 • Christensen, L.B.,.Jonson R.B. ve Turner, R.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz, (Çev. ed. Ahmet Aypay, 2. basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demir Başaran, S. ve Narinalp Yıldız, N. (2017). Türkiye’de ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (29), 1152-117).
 • Göksu, İ., ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(12), 87-118.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/ orgundestek_1.html (Erişim: 10.12.2018)
 • Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (3rd Edition), London: Saga Publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M Bütün ve S Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, gerçek dünya araştırması. (Çev. Ş Çınkır ve N Demirkasımoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saltık, E. Ş. (2015). Dershanelerin dönüşüm süreciyle ve eğitim teknolojilerinin bu süreçteki rolüyle ilgili düşünce ve planları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Toprakcı, E. (2010) The Realıty of Primary Schools and Basıc Educatıon in Turkey E-IJER e- International Journal of Educational Research. Vol 1, No 1 (2010) Summer 2010 pp: 1-17 Full Paper: http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/89704
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S. ve Ceylan, E. (2017). Türkiye perspektifinden TIMSS 2015 sonuçları (TEDMEM Analiz Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

İhsan Topcu 0000-0002-6712-3238

Mustafa Ersoy

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 10 Issue: 3

Cite

APA Topcu, İ., & Ersoy, M. (2019). MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi / Teachers’ Views on the Supportive and Training Courses in Turkish Education System. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 61-75. https://doi.org/10.19160/ijer.645227

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye