Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Dersinde Student Opinions Regarding the Use of Creative Drama as a Method in the Lesson Social Studies: A World War Workshop / Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Dünya Savaşı Atölyesi

Year 2019, Volume: 10 Issue: 3, 1 - 14, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.600816

AbstractIn this study, it was aimed to determine 7th Grade
students' opinions regarding the use of Creative Drama as a method in social
studies class. In this study, qualitative method was used. The study group
consists of 27 students studying at 7th class in a private institution
affiliated to the Ministry of Education in the province of Çankaya, Ankara.
Through the aims of the study, the structured interview form developed by the
researcher and the data obtained from the written materials prepared by the
students at the workshop were obtained by using frequency analysis from types
of content analysis. The data were collected during the spring semester of
2015-2016 academic year. As a result of the research, it was concluded that
creative drama method can be used in the social studies class, especially it
can be used for teaching of history subjects, positively affects relations with
friends and contributes to socialization. Besides, it was observed that they
have not been able to define the concept of drama.
References

 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama . Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akhan, N. ve Demirezen, S. (2015). Araştırma inceleme yoluyla öğrenme/öğretme stratejileri. C. Dönmez ve K. Yazıcı (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramının etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı damanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. ve Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Ankara: Siyasal Yayın.
 • Çelik Bayramoğlu, A. ve Başbuğ, S. (2018). T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesine ilişkin öğrenci görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi,13(1), 5-68.
 • Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
 • Güneysu, S. ve Tekmen, B. (2009). Dramanın duygusal zeka gelişimine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 35-50.
 • İncebacak, B., Tungaç, A. ve Yaman, S. (2017). Yaratıcı drama ile öğretim uygulamasına yönelik öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), 214-248.
 • Kara,Y. ve Çam. F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.
 • Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Küçükahmet, L. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis an expanded sourcebook. London: Sage Publication.
 • Nayci, Ö. ve Adıgüzel, Ö. (2017). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama’nın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 42 (192), 349-365.
 • Oktay, A. ve Unutkan Polat, Ö. (2007). İlköğretim çağına genel bir bakış. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Oruç, Ş. Ve Çağır, S. (2018). 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini kullanınımın incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7 (1), 154-174.
 • Öztürk, A. (2001). Eğitim-öğretimde yeni bir yaklaşım: yaratıcı drama. Kurgu Dergisi, 18(18), 251-259.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler öğretimi: demokratik vatandaşlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Smith, L. & Herringy, D. (1993). Using drama in the classroom. Reading Horizons, 33(5), 418-426.
 • Tam, P.C. (2016). Children’s creative understanding of drama education: Abakhtinian perspective. Thinking Skills and Creativity, 20, 29-39.
 • Uygungül, Ö. (2016). Yaratıcı drama yöntemini öğrencilerin öğrenme stillerine göre sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Üstündağ, T. (2001). Yaratıcı drama öğretmeninin günlüğü. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2002). Yaratıcılağa yolculuk. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş.,ve Gültekin M. (2006). Anlamlı öğrenme için etkili öğretim stratejileri. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. (111-146). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaghloul, H. S. (2018). Using creative educational drama to enhance self-development skills for the students at university level. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,9 (4), 71-77.

Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Dünya Savaşı Atölyesi / Student Opinions Regarding the Use of Creative Drama as a Method in the Lesson Social Studies: A World War Workshop

Year 2019, Volume: 10 Issue: 3, 1 - 14, 31.12.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.600816

AbstractBu çalışmada, 7.
Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde bir yöntem olarak yaratıcı dramanın
kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel
yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde MEB’e
bağlı özel bir kurumda 7. Sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci oluşturmuştur.
Çalışmada araçtırmacı tarafından geliştirilmiş yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır.   Yapılandırılmış görüşme
formlarından ve öğrencilerin atölyede hazırladıkları yazılı materyallerden elde
edilen verilere, içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılarak
ulaşılmıştır. Veriler 2015-2016 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde
toplanmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların sosyal bilgiler dersinde
yaratıcı drama yönteminin kullanılabilir olduğu, özellikle tarih konularının
öğretiminde kullanılabilir olduğu, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini olumlu
etkilediği, sosyalleşmelerine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun
yanı sıra drama kavramına tanımlama getiremedikleri gözlemlenmiştirReferences

 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama . Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akhan, N. ve Demirezen, S. (2015). Araştırma inceleme yoluyla öğrenme/öğretme stratejileri. C. Dönmez ve K. Yazıcı (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramının etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı damanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. ve Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Ankara: Siyasal Yayın.
 • Çelik Bayramoğlu, A. ve Başbuğ, S. (2018). T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesine ilişkin öğrenci görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi,13(1), 5-68.
 • Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
 • Güneysu, S. ve Tekmen, B. (2009). Dramanın duygusal zeka gelişimine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 35-50.
 • İncebacak, B., Tungaç, A. ve Yaman, S. (2017). Yaratıcı drama ile öğretim uygulamasına yönelik öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), 214-248.
 • Kara,Y. ve Çam. F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.
 • Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Küçükahmet, L. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis an expanded sourcebook. London: Sage Publication.
 • Nayci, Ö. ve Adıgüzel, Ö. (2017). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama’nın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 42 (192), 349-365.
 • Oktay, A. ve Unutkan Polat, Ö. (2007). İlköğretim çağına genel bir bakış. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Oruç, Ş. Ve Çağır, S. (2018). 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini kullanınımın incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7 (1), 154-174.
 • Öztürk, A. (2001). Eğitim-öğretimde yeni bir yaklaşım: yaratıcı drama. Kurgu Dergisi, 18(18), 251-259.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler öğretimi: demokratik vatandaşlık eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Smith, L. & Herringy, D. (1993). Using drama in the classroom. Reading Horizons, 33(5), 418-426.
 • Tam, P.C. (2016). Children’s creative understanding of drama education: Abakhtinian perspective. Thinking Skills and Creativity, 20, 29-39.
 • Uygungül, Ö. (2016). Yaratıcı drama yöntemini öğrencilerin öğrenme stillerine göre sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Üstündağ, T. (2001). Yaratıcı drama öğretmeninin günlüğü. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Üstündağ, T. (2002). Yaratıcılağa yolculuk. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş.,ve Gültekin M. (2006). Anlamlı öğrenme için etkili öğretim stratejileri. C. Öztürk (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. (111-146). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaghloul, H. S. (2018). Using creative educational drama to enhance self-development skills for the students at university level. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,9 (4), 71-77.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Çiğdem KOZANER YENİGÜL
Lefke Avrupa Üniversitesi
0000-0003-3849-3843
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 10 Issue: 3

Cite

APA
KOZANER YENİGÜL, Ç. (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Dünya Savaşı Atölyesi / Student Opinions Regarding the Use of Creative Drama as a Method in the Lesson Social Studies: A World War Workshop. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 1-14. https://doi.org/10.19160/ijer.600816

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf