Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi / Adaptation of Spitefulness Scale to Turkish Culture and Relationship of Vengeance with Demographic Factors

Year 2019, Volume 10, Issue 1, 50 - 66, 20.04.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.533654

Abstract

Kindarlık, kişinin bir bedel ödemesi söz konusu olsa bile, bir başka kişiye zarar verme kararlılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Marcus vd. (2014) tarafından geliştirilen kindarlık ölçeğini Türk kültürüne uyarlamak ve kindarlığın çeşitli demografik faktörlerle ilişkisini saptamaktır. Türkçeye çeviri çalışmasında Brislin vd. (1973)’nin önerdiği aşamalar uygulanmıştır. Uyarlama ile ilgili analizler %46.3’ü kadın, %57.3’ü erkek toplam 501 katılımcıdan toplanan veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Demografik faktör analizleri için bu sayı 398’dir. Uyum geçerliğini sınamak için saldırganlık, bencillik, karanlık üçlü, bağışlama, benlik saygısı ve empati ölçeklerinin kullanıldığı araştırmada analiz yöntemi olarak AFA, DFA ve yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda kindarlık ölçeği Türkçe sürümünün uyum iyiliği indeks değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür (RMSEA= 0.060; GFI= 0.952; AGFI= 0.928; CFI= 0.944; χ2= 2.804). Uyarlanan ölçeğin toplam varyansın %40’ını açıkladığı saptanmış, iç tutarlık katsayısı ise 0.857 olarak hesaplanmıştır. Kindarlık ölçeğinin tek boyutlu yapısı ile geçerli ve güvenilir bilgiler verebilecek bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uyarlanan ölçek kullanılarak yapılan çalışmada da kindarlık ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve medeni durum değişkenleri arasındaki ilişkiler saptanmıştır. Kindarlık düzeyinin ve bu konudaki bireysel farkların saptanması günlük yaşamda davranışları tahmin etmekte önemli katkılar sağlayabileceği gibi, kişilik bozukluklarının teşhisine katkıda bulunabileceği umulmaktadır.

References

 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydın, B., Algina, J., Leite, W. ve Atılgan, H. (2018). An R Companion: A Compact Introduction For Social Scientists, ISBN : 978-605-170-200-1, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bracht, J. & Zylbersztejn, A. (2018). Moral judgments, gender, and antisocial preferences: an experimental study. Theory Decis, 85(3-4), 389-406. https://doi.org/10.1007/s11238-018-9668-6
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A turkish version of heartland forgiveness scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927-1931. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.390
 • Buss, A. H., and Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. J Pers Soc Psych, 63, 452-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Carrascoa, J. A., Harrisonb, R., and Villena, M. (2018). Interdependent preferences and endogenous reciprocity. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 76, 68–75. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.08.002
 • Çuhadaroğlu, F. (1986) Adölesanlarda Benlik Saygısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Ewing, D., Zeigler-Hill, V., and Vonk, J. (2016). Spitefulness and deficits in the social–perceptual and social–cognitive components of Theory of Mind. Personality and Individual Differences, 91, 7-13. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.050
 • Gadagkar, R. (1993). Can animals be spiteful? Trends in Ecology & Evolution, 8(7), 232-234. https://doi.org/10.1016/0169-5347(93)90196-V.
 • Garofalo, C., Neumann, C. S., Zeigler-Hill, V., & Meloy, J. R. (2018). Spiteful and contemptuous: A new look at the emotional experiences related to psychopathy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/per0000310
 • Garofalo, C., Rogier, G., and Velotti, P. (2017). Spitefulness and psychopathy: A contribution for an Italian adaptation, European Psychiatry, 41, 590-591. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.903.
 • Guntrip, H. (1971). Psychoanalytic Theory, Therapy and the Self. London: Routledge.
 • Jacobs, J. L. (1997). Freud as Other: Anti-Semitism and the development of psychoanalysis. In: Religion, Society, and Psychoanalysis, Edited by: Jacobs, J. L. and Capps, D. Boulder, CO: Westview.
 • Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The Dirty Dozen: A concise measure of the Dark Triad. Psychological Assessment, 22, 420–432.Jonason, P. K., and Zeigler-Hill, V. (2018). The fundamental social motives that characterize dark personality traits. Personality and Individual Differences, 132, 98-107. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.031
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., . . . Sungur, O. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 24(2), 1-6.
 • Marcus, D. K., Zeigler-Hill, V., Mercer, S. H., & Norris, A. L. (2014). The psychology of spite and the measurement of spitefulness. Psychological Assessment, 26, 563–574. doi:10.1037/a0036039
 • Marlowe, F. W., Berbesque, J. C., Barrett, C., Bolyanatz, A., Gurven, M., and Tracer, D. (2011). The ‘spiteful’ origins of human cooperation. Proc. R. Soc. Lond. B Boil. Sci. 278(1715), 2159–2164. doi: 10.1098/rspb.2010.2342
 • Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Moyer, K. H., McEvoy, J. P., Mabe, P. A., Buchanan, E.., Venkatesan, A., & Buckley, P. F. (2017). Prioritizing Harm, Journal of Personality Assessment, 99(1), 78-82. https://doi.org/10.1080/00223891.2016.1180625
 • Özsoy, E., Rauthmann, J. F., Jonason, P. K., ve Ardıç, K. (2017). Reliability and Validity of Turkish Version of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T) and Single Item Narcissism Scale (SINS-T). Personality and Individual Differences, 117, 11–14. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.019
 • Philipowski, R. (2016). Spiteful behavior can make everybody better off. Evolutionary and Institutional Economics Review, 13(1), 113-116. https://doi.org/10.1007/s40844-016-0035-4
 • Raine, A. ve Uh, S. (2018) The Selfishness Questionnaire: Egocentric, Adaptive, and Pathological Forms of Selfishness, Journal of Personality Assessment, Erken Görünüm, 1-11. DOI:10.1080/00223891.2018.1455692
 • Rosenberg, M. (1965). Society and Adolescent Self-image. Princeton University Pres, New Jersey.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001) Using Multivariate Statistics. 4th Edition, Allyn & Bacon, Boston.
 • Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N. ve Billings, L. S. (2005). Dispositional forgiveness of self, others and situations. Journal of Personality, 73(2), 313-359. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x
 • Totan, T., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46, 179-198 Spreng, R., N., Kinnon, C. M., Mar, R. A., & Levine, B. (2009). The Toronto Empathy Questionnaire: Scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. Journal of Personality Assessment, 91(1), 62-71.
 • Velotti, P., Rogier, G. and Garofalo, C. (2017). The role of spitefulness in personality disorders: Toward a better comprehension of the cluster B. European Psychiatry, 41, 591. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.904
 • Wobker, I. (2015). The Price of Envy—An Experimental Investigation of Spiteful Behavior. Manage. Decis. Econ., 36(5), 326–335. https://doi.org/10.1002/mde.2672
 • Wright, E. (2003). Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice (Transferred to Digital Printing 2005). by Routledge, ISBN 0-415-29143-7, New York NY 10016.
 • Yaratan, H. (2017). Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik Spss Uygulamalı. Anı Yayıncılık, ISBN : 978-605-170-174-5, Ankara.
 • Yılmaz, H. (2018). Bencillik Ölçeği: Bencilliğin Uyumsal, Egosantrik ve Patolojik Biçimlerinin Ölçülmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 45-57
 • Zeigler-Hill, V. & Noser, A.E. (2018). Characterizing Spitefulness in Terms of the DSM-5 Model of Pathological Personality Traits. Curr Psychol 37(1), 14–20. 14. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9484-5

Adaptation of Spitefulness Scale to Turkish Culture and Relationship of Vengeance with Demographic Factors / Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi

Year 2019, Volume 10, Issue 1, 50 - 66, 20.04.2019
https://doi.org/10.19160/ijer.533654

Abstract

Aim: Spitefulness is defined as the determination to harm another person even if the avenging person is to pay a price. The aim of this study was to adapt the spitefulness scale developed by Marcus et al. (2014) to Turkish culture and to determine the relationship between spitefulness and demographic factors. Method: In the translation study to Turkish, the steps suggested by Brislin et al. (1973) were applied. The analyzes related to the adaptation were carried out on the data collected from a total of 501 participants, 46.3 percent of whom were females and 57.3 percent were males. This number was 398 for demographic factor analysis. In the study where aggression, selfishness, dark triad, forgiveness, self-esteem and empathy scales were used to test the fit validity, EFA, CFA and structural equation modeling were used as the analysis method. Findings: As a result of the study, it was seen that the goodness of fit index values of the Turkish version of the spitefulness scale were acceptable (RMSEA= 0.060; GFI= 0.952; AGFI= 0.928; CFI= 0.944; χ2= 2.804). It was found that the adapted scale explained 40% of the total variance, and the internal consistency coefficient was calculated as 0.857. It was concluded that the Spitefulness Scale was a tool that could give valid and reliable information with its one-dimensional structure. In the study conducted by using the adapted scale, the relationships between spitefulness and the variables of gender, age, education level and marital status were determined. Implications for Research and Practice: We hope that determining the level of spitefulness and the individual differences on this subject will provide important contributions to predict behavior in daily life and contribute to the diagnosis of personality disorders.


References

 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydın, B., Algina, J., Leite, W. ve Atılgan, H. (2018). An R Companion: A Compact Introduction For Social Scientists, ISBN : 978-605-170-200-1, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Bayram, N. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bracht, J. & Zylbersztejn, A. (2018). Moral judgments, gender, and antisocial preferences: an experimental study. Theory Decis, 85(3-4), 389-406. https://doi.org/10.1007/s11238-018-9668-6
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A turkish version of heartland forgiveness scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1927-1931. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.390
 • Buss, A. H., and Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. J Pers Soc Psych, 63, 452-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Carrascoa, J. A., Harrisonb, R., and Villena, M. (2018). Interdependent preferences and endogenous reciprocity. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 76, 68–75. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.08.002
 • Çuhadaroğlu, F. (1986) Adölesanlarda Benlik Saygısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Ewing, D., Zeigler-Hill, V., and Vonk, J. (2016). Spitefulness and deficits in the social–perceptual and social–cognitive components of Theory of Mind. Personality and Individual Differences, 91, 7-13. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.050
 • Gadagkar, R. (1993). Can animals be spiteful? Trends in Ecology & Evolution, 8(7), 232-234. https://doi.org/10.1016/0169-5347(93)90196-V.
 • Garofalo, C., Neumann, C. S., Zeigler-Hill, V., & Meloy, J. R. (2018). Spiteful and contemptuous: A new look at the emotional experiences related to psychopathy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/per0000310
 • Garofalo, C., Rogier, G., and Velotti, P. (2017). Spitefulness and psychopathy: A contribution for an Italian adaptation, European Psychiatry, 41, 590-591. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.903.
 • Guntrip, H. (1971). Psychoanalytic Theory, Therapy and the Self. London: Routledge.
 • Jacobs, J. L. (1997). Freud as Other: Anti-Semitism and the development of psychoanalysis. In: Religion, Society, and Psychoanalysis, Edited by: Jacobs, J. L. and Capps, D. Boulder, CO: Westview.
 • Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The Dirty Dozen: A concise measure of the Dark Triad. Psychological Assessment, 22, 420–432.Jonason, P. K., and Zeigler-Hill, V. (2018). The fundamental social motives that characterize dark personality traits. Personality and Individual Differences, 132, 98-107. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.031
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., . . . Sungur, O. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 24(2), 1-6.
 • Marcus, D. K., Zeigler-Hill, V., Mercer, S. H., & Norris, A. L. (2014). The psychology of spite and the measurement of spitefulness. Psychological Assessment, 26, 563–574. doi:10.1037/a0036039
 • Marlowe, F. W., Berbesque, J. C., Barrett, C., Bolyanatz, A., Gurven, M., and Tracer, D. (2011). The ‘spiteful’ origins of human cooperation. Proc. R. Soc. Lond. B Boil. Sci. 278(1715), 2159–2164. doi: 10.1098/rspb.2010.2342
 • Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Moyer, K. H., McEvoy, J. P., Mabe, P. A., Buchanan, E.., Venkatesan, A., & Buckley, P. F. (2017). Prioritizing Harm, Journal of Personality Assessment, 99(1), 78-82. https://doi.org/10.1080/00223891.2016.1180625
 • Özsoy, E., Rauthmann, J. F., Jonason, P. K., ve Ardıç, K. (2017). Reliability and Validity of Turkish Version of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T) and Single Item Narcissism Scale (SINS-T). Personality and Individual Differences, 117, 11–14. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.019
 • Philipowski, R. (2016). Spiteful behavior can make everybody better off. Evolutionary and Institutional Economics Review, 13(1), 113-116. https://doi.org/10.1007/s40844-016-0035-4
 • Raine, A. ve Uh, S. (2018) The Selfishness Questionnaire: Egocentric, Adaptive, and Pathological Forms of Selfishness, Journal of Personality Assessment, Erken Görünüm, 1-11. DOI:10.1080/00223891.2018.1455692
 • Rosenberg, M. (1965). Society and Adolescent Self-image. Princeton University Pres, New Jersey.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001) Using Multivariate Statistics. 4th Edition, Allyn & Bacon, Boston.
 • Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N. ve Billings, L. S. (2005). Dispositional forgiveness of self, others and situations. Journal of Personality, 73(2), 313-359. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x
 • Totan, T., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46, 179-198 Spreng, R., N., Kinnon, C. M., Mar, R. A., & Levine, B. (2009). The Toronto Empathy Questionnaire: Scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. Journal of Personality Assessment, 91(1), 62-71.
 • Velotti, P., Rogier, G. and Garofalo, C. (2017). The role of spitefulness in personality disorders: Toward a better comprehension of the cluster B. European Psychiatry, 41, 591. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.904
 • Wobker, I. (2015). The Price of Envy—An Experimental Investigation of Spiteful Behavior. Manage. Decis. Econ., 36(5), 326–335. https://doi.org/10.1002/mde.2672
 • Wright, E. (2003). Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice (Transferred to Digital Printing 2005). by Routledge, ISBN 0-415-29143-7, New York NY 10016.
 • Yaratan, H. (2017). Sosyal Bilimler İçin Temel İstatistik Spss Uygulamalı. Anı Yayıncılık, ISBN : 978-605-170-174-5, Ankara.
 • Yılmaz, H. (2018). Bencillik Ölçeği: Bencilliğin Uyumsal, Egosantrik ve Patolojik Biçimlerinin Ölçülmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 45-57
 • Zeigler-Hill, V. & Noser, A.E. (2018). Characterizing Spitefulness in Terms of the DSM-5 Model of Pathological Personality Traits. Curr Psychol 37(1), 14–20. 14. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9484-5

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Hasan YILMAZ> (Primary Author)
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
0000-0002-9069-1524
Türkiye

Publication Date April 20, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi / Adaptation of Spitefulness Scale to Turkish Culture and Relationship of Vengeance with Demographic Factors . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 50-66 . DOI: 10.19160/ijer.533654
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)