Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatındaki Soruların İncelenmesi

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 46 - 63, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.395554

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen istihdamında mülakat uygulamasını ve uygulamadaki soruların niteliğini öğretmen adaylarının görüşleri üzerinden değerlendirmektir. Araştırma olgubilim deseninde yürütülmüş nitel verilere dayalı bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerden son sınıf öğrencileri ve pedagojik sertifika programına katılan toplam 198 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, ulaşılan mülakat sorularından ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre mülakat sorularında, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ölçütleri yeterince dikkate alınmamıştır. MEB Mülakat Değerlendirme Formu’nda yer alan değerlendirme ölçütleri, mülakat tekniği ile ölçülecek nitelikleri ölçmeye uygun bulunmamıştır. Öğretmen adayları, nitelikli öğretmenleri atamada, mülakatı gerekli bulmakla birlikte, atamada mülakatın katkı puanını yüksek bulmuştur. Uygulama, bu haliyle olumlu karşılanmamış ve sınava girecek adaylarda kaygıya yol açmıştır

References

 • Anderson, N. (2003) Applicant and recruiter reactions to new technology in selection: A critical review and agenda for future research. Internatıonal Journal of Selectıon and Assessment 11(2/3), 121-136.
 • Armstrong, M.&Taylor, S. (2014) Armstrong’s handbook of human resource management practıce. Kogan Cage Publishions.
 • Aybek, B. (2007) Eleştirel düşünmenin öğretiminde öğretmenin rolü. Üniversite ve Toplum 7(2),1-7.
 • Bayrak, Ç. (1990). Eğitim yüksekokullarında örgütsel değişme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Byrnes, D., Kiger, G., & Shechtman, Z. (2003). Evaluating the use of group interviews to select students into teacher-education programs. Journal of Teacher Education. 54(2), 163-173.
 • Caruth, D.,L., Caruth, G.,D.&Pane S.S. (2008) Staffing the Contemporary Organization A Guide to Planning, Recruiting, and Selecting for Human Resource Professionals, 3rd Edition. ABC-CLIO.
 • Celep, C. (2008) Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Collins, R.,Lincoln, R.&Frank, M.,G. (2002).The effect of rapport in forensic ınterviewing. Psychiatry, Psychology and the Law, 9(1), 69-78.
 • Çetin, C.& Arslan, M.L. (2014) Mülakat: Teori , süreç ve ilkeler. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Çetin, C.,Arslan, M.L. & Dinç, E.(2015) İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2005) İnsan kaynağını geliştirme bağlamında değişim yönetimi. Ege Eğitim Dergisi (6) 1, 81–93.
 • Demirel, Ö. (1992). A curriculum model for teacher education in europe”. Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. 31 – 40.
 • Dursunluoğlu, H. (2003) Cumhuriyet döneminde ilköğretime öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. [Online]: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.htm (26.07.2017)
 • Eğitim Bir Sen (2016) [Online]: http://tekirdag.egitimbirsen.org.tr/manset/1927/sozlesmeli-ogretmenlik-sorunlara-mulakat-adaletsizlige-yol-aciyor- (28.07.2017)
 • Erkan, M. &Erdoğan, O. (2017) İşte mülakat. Ankara: Elma Yayınevi.
 • EURYDICE (2006)- The information network on education in europe. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/eurydice/splosno/20yearsEN.pdf. (24.09.2017).
 • George, P. ve Kathryne, M. S. (1996). An examination of admission criteria to programs of teacher education. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association. (ED 401 278).
 • Getzels. J. W. & Guba, E. G. (1957) "Social Behavior and the Administrative F ocess.". School Review. 65 (4): 423-441,1957.
 • Glesne, C.& Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Güçlü, A. (2016) Mülakat fırtınası. Milliyet Gazetesi, 1.16.2016. [Online]: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/mulakat-firtinasi--2320011/ (18.09.2017).
 • Hoy,W.K..& Miskel, C.G. (2001) Educational administration:. Thery, research and practise. 6. edition , McGraw Hill. İnsan Kaynakları Yönetimi (2017) [Online]: http://slideplayer.biz.tr/slide/1890916/ (22.09.2017)
 • Jacobowitz,T., Delorenzo, L. ve Adirim, M. (2000). Incorporating concerns for diversity and social justice in admissions decisions. A paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. (ED 477735).
 • Kador, J. (2006) The manager's book of questions : 751 Great Interview Questions for hiring the right person.New York: McGrill Hill.
 • MEB İnsan Kaynakları (2017) Sayısal veriler. [Online]: http://ikgm.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207
 • MEB Mülakat Değerlendirme Formu (2016) [Online]: http://www.mebpersonel.com/haber/mulakat-sozlu-sinavlarda-bu-kriterlere-gore-puan-verilecek-h212121.html. (18.10.2017).
 • MEB Şura Kararları (2010). 1. Milli Eğitim Şurası Kararları. [Online]: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf (13.09.2017).
 • Moscoso, S.&Salgado J.F.(2004) Dark side” Personality styles as predictors of task, contextual, and job performance. International Journal of Selection and Assessment. 12(4) 253-362.
 • Memurlar.net (2017) Sözleşmeli öğretmenlik için oluşan minimum puanlar [Online]: http://www.memurlar.net/haber/612130/sozlesmeli-ogretmenlik-icin-olusan-minimum-puanlar.html. (13.09.2017).
 • Miles, J.A. (2016) Yönetim ve organizasyon kuramları. Çev. ed. Mustafa Polat, Korhan Arun. Ankara: Nobek Yayıncılık.
 • Muller, G. D.(1981). Teacher selection: a response. Educational Leadership. 38(6), 492-4.
 • Okçabol, R. (2004) Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2006) [Online]: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html. (28 07.2017).
 • ÖSYM (2016) KPSS öğretmenlik (ÖABT) aday sayıları. [Online]: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/OABT/OABTSonucSayisalBilgiler02092016.pdf. (01.08.2017).
 • Pellicer, L. O. (1981). Improved teacher selection with the structured interview. Educational Leadership. 38(6), 492-94.
 • Patten, M.L. (2010). Proposing empirical research: A guide to the fundamentals. Glendale, CA: Pyrczak Publishing.
 • Sağlar, F. (2017) Öğretmenlere ‘mülakat’ soruları, ya da tanıdık bir ‘ayıklama yöntemi! Bir Gün Gazetesi, 04.10.2016. [Online]: http://www.birgun.net/haber-detay/ogretmenlere-mulakat-sorulari-ya-da-tanidik-bir-ayiklama-yontemi-130271.html. (28 07.2017)
 • Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları, öneriler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 154-193.
 • Shechtman, Z. & Godfried, L. (1993) Assessing the performance and personal traits of teacher education students by a group assessment procedure: a study of concurrent and construct validity. Journal of Teacher Education, 44(2), 130–138.
 • Shechtman, Z. (1992). A group assessment procedure as a predictor of on-the-job teacher performance. The Journal of Applied Psychology. 77, 383-387.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Swaim, R. (2011) Bir strateji ustası Peter Drucker. 2. Basım, Çev. Ümit Şensoy. İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Şimşek, H. (2003). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-25.
 • Tonbul, Y (2017) Sosyal bilimler enstitülerinin lisansüstü eğitimin niteliğini artırmadaki rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7 (1), 150-162.
 • Toprakçı, E.& Altunay, E. (2015). Anılarla öğretmenlik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Türkoğlu, A. (1988). Eğitim yüksekokulları program uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 1.
 • Ülkar, E. /(2017) Sendikalar eğitim öğretim yılını değerlendirdi: Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı. [Online]: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/sozlesmeli-ogretmenlik-kaldirilmali-40860870
 • Yasseen B., M. B. (2010) The effect of teachers' behavior on students' behavior in the classroom. International Forum of Teaching and Studies. 6(1), 48-57.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Investigation of the Questions in the Contracted Teacher Interview According to the Teacher Candidate's Opinions

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 46 - 63, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.395554

Abstract

The aim of this study is to evaluate the interview application of teacher recruitment by way of reached questions and the opinions of teacher candidates. The research is designed as a phenomonolical study based on qualitative data. The research group consist of 198 students, who are studying at the last class of different departments at the faculty of education in Ege University in 2016-7 semester and participate in pedagogical certificate program to become a teacher. The data were collected through the analyzing of reached ınterview questions and the structured interview form developed by the researchers. Content analyzing techniques were used at data analyzing. The findings show that the ‘Teacher Profession General Competencies’ were not taken into consideration enough according to the interview questions. The announced evaluation criteria from the Educational Ministerial are insufficient to evaluate the qualifications which are appropriate for interview. The teacher candidates find not only the interview necessary to recruit qualitative teachers but also the contribution point of the interview

References

 • Anderson, N. (2003) Applicant and recruiter reactions to new technology in selection: A critical review and agenda for future research. Internatıonal Journal of Selectıon and Assessment 11(2/3), 121-136.
 • Armstrong, M.&Taylor, S. (2014) Armstrong’s handbook of human resource management practıce. Kogan Cage Publishions.
 • Aybek, B. (2007) Eleştirel düşünmenin öğretiminde öğretmenin rolü. Üniversite ve Toplum 7(2),1-7.
 • Bayrak, Ç. (1990). Eğitim yüksekokullarında örgütsel değişme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Byrnes, D., Kiger, G., & Shechtman, Z. (2003). Evaluating the use of group interviews to select students into teacher-education programs. Journal of Teacher Education. 54(2), 163-173.
 • Caruth, D.,L., Caruth, G.,D.&Pane S.S. (2008) Staffing the Contemporary Organization A Guide to Planning, Recruiting, and Selecting for Human Resource Professionals, 3rd Edition. ABC-CLIO.
 • Celep, C. (2008) Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Collins, R.,Lincoln, R.&Frank, M.,G. (2002).The effect of rapport in forensic ınterviewing. Psychiatry, Psychology and the Law, 9(1), 69-78.
 • Çetin, C.& Arslan, M.L. (2014) Mülakat: Teori , süreç ve ilkeler. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Çetin, C.,Arslan, M.L. & Dinç, E.(2015) İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2005) İnsan kaynağını geliştirme bağlamında değişim yönetimi. Ege Eğitim Dergisi (6) 1, 81–93.
 • Demirel, Ö. (1992). A curriculum model for teacher education in europe”. Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. 31 – 40.
 • Dursunluoğlu, H. (2003) Cumhuriyet döneminde ilköğretime öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. [Online]: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.htm (26.07.2017)
 • Eğitim Bir Sen (2016) [Online]: http://tekirdag.egitimbirsen.org.tr/manset/1927/sozlesmeli-ogretmenlik-sorunlara-mulakat-adaletsizlige-yol-aciyor- (28.07.2017)
 • Erkan, M. &Erdoğan, O. (2017) İşte mülakat. Ankara: Elma Yayınevi.
 • EURYDICE (2006)- The information network on education in europe. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/eurydice/splosno/20yearsEN.pdf. (24.09.2017).
 • George, P. ve Kathryne, M. S. (1996). An examination of admission criteria to programs of teacher education. Paper presented at the annual meeting of the Mid-Western Educational Research Association. (ED 401 278).
 • Getzels. J. W. & Guba, E. G. (1957) "Social Behavior and the Administrative F ocess.". School Review. 65 (4): 423-441,1957.
 • Glesne, C.& Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Güçlü, A. (2016) Mülakat fırtınası. Milliyet Gazetesi, 1.16.2016. [Online]: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/mulakat-firtinasi--2320011/ (18.09.2017).
 • Hoy,W.K..& Miskel, C.G. (2001) Educational administration:. Thery, research and practise. 6. edition , McGraw Hill. İnsan Kaynakları Yönetimi (2017) [Online]: http://slideplayer.biz.tr/slide/1890916/ (22.09.2017)
 • Jacobowitz,T., Delorenzo, L. ve Adirim, M. (2000). Incorporating concerns for diversity and social justice in admissions decisions. A paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. (ED 477735).
 • Kador, J. (2006) The manager's book of questions : 751 Great Interview Questions for hiring the right person.New York: McGrill Hill.
 • MEB İnsan Kaynakları (2017) Sayısal veriler. [Online]: http://ikgm.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207
 • MEB Mülakat Değerlendirme Formu (2016) [Online]: http://www.mebpersonel.com/haber/mulakat-sozlu-sinavlarda-bu-kriterlere-gore-puan-verilecek-h212121.html. (18.10.2017).
 • MEB Şura Kararları (2010). 1. Milli Eğitim Şurası Kararları. [Online]: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf (13.09.2017).
 • Moscoso, S.&Salgado J.F.(2004) Dark side” Personality styles as predictors of task, contextual, and job performance. International Journal of Selection and Assessment. 12(4) 253-362.
 • Memurlar.net (2017) Sözleşmeli öğretmenlik için oluşan minimum puanlar [Online]: http://www.memurlar.net/haber/612130/sozlesmeli-ogretmenlik-icin-olusan-minimum-puanlar.html. (13.09.2017).
 • Miles, J.A. (2016) Yönetim ve organizasyon kuramları. Çev. ed. Mustafa Polat, Korhan Arun. Ankara: Nobek Yayıncılık.
 • Muller, G. D.(1981). Teacher selection: a response. Educational Leadership. 38(6), 492-4.
 • Okçabol, R. (2004) Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2006) [Online]: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html. (28 07.2017).
 • ÖSYM (2016) KPSS öğretmenlik (ÖABT) aday sayıları. [Online]: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/OABT/OABTSonucSayisalBilgiler02092016.pdf. (01.08.2017).
 • Pellicer, L. O. (1981). Improved teacher selection with the structured interview. Educational Leadership. 38(6), 492-94.
 • Patten, M.L. (2010). Proposing empirical research: A guide to the fundamentals. Glendale, CA: Pyrczak Publishing.
 • Sağlar, F. (2017) Öğretmenlere ‘mülakat’ soruları, ya da tanıdık bir ‘ayıklama yöntemi! Bir Gün Gazetesi, 04.10.2016. [Online]: http://www.birgun.net/haber-detay/ogretmenlere-mulakat-sorulari-ya-da-tanidik-bir-ayiklama-yontemi-130271.html. (28 07.2017)
 • Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları, öneriler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 154-193.
 • Shechtman, Z. & Godfried, L. (1993) Assessing the performance and personal traits of teacher education students by a group assessment procedure: a study of concurrent and construct validity. Journal of Teacher Education, 44(2), 130–138.
 • Shechtman, Z. (1992). A group assessment procedure as a predictor of on-the-job teacher performance. The Journal of Applied Psychology. 77, 383-387.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Swaim, R. (2011) Bir strateji ustası Peter Drucker. 2. Basım, Çev. Ümit Şensoy. İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Şimşek, H. (2003). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-25.
 • Tonbul, Y (2017) Sosyal bilimler enstitülerinin lisansüstü eğitimin niteliğini artırmadaki rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7 (1), 150-162.
 • Toprakçı, E.& Altunay, E. (2015). Anılarla öğretmenlik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Türkoğlu, A. (1988). Eğitim yüksekokulları program uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 1.
 • Ülkar, E. /(2017) Sendikalar eğitim öğretim yılını değerlendirdi: Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı. [Online]: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/sozlesmeli-ogretmenlik-kaldirilmali-40860870
 • Yasseen B., M. B. (2010) The effect of teachers' behavior on students' behavior in the classroom. International Forum of Teaching and Studies. 6(1), 48-57.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yılmaz Tonbul> (Primary Author)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0003-3674-619X
Türkiye


Yunus Ağaçdiken>

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Tonbul, Y. & Ağaçdiken, Y. (2018). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatındaki Soruların İncelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 46-63 . DOI: 10.19160/ijer.395554

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir