Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Caricature Based Learning-Teaching Model on Pre-School Students’ Speaking and Listening Skills

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 105 - 122, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.384847

Abstract

The main purpose of this study is to determine the effect of caricature based learning –teaching model on pre-school students’ speaking and listening skills. In the study where the dominant-less dominant mixed method design was used, the criterion sampling method from the objective sampling method was used. Semi-structured interview form and observation form developed by the researchers were applied to the study group. In the analysis of the data, the Shapiro-Wilks value was examined for the normal distribution of the materials in the observation form prepared for speaking and listening skills. Normality tests showed that the items on the observation form did not show normal distribution. The Mann Whitney U-Test was used to compare the scores of the students in the experimental and control groups, and the Wilcoxon Marked Rank test was used to compare the pre-test and post-test scores of the groups in the observation form prepared for the speaking and listening skills. Descriptive and content analysis methods were used in the data obtained from the semi-structured interview form. With the activities of the caricature based learning-teaching model, the result was reached that the students listened to their friends’ activities and explanations carefully, that they did not understand these and asked questions about subjects they didn’t understand and were curious about.

References

 • Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö. F. (2010, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
 • Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online].
 • Bing K. W., ve Tam, C.H. (2003). A fresh look at cartoons as a media of instruction in teaching mathematics and science in malaysian schools: A hands-on experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 20. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Coll, R. K. (2005). The role of models/and analogies in science education: Implications from research. International Journal of Science Education, 27(2), 183-198.
 • Çakır, A. ve Aydoğdu, B. (2016). Çevre sorunları konusunun öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (14), 102 – 116.
 • Çetin, E. (2012). Karikatürler ile zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Eulie, J. (1969). Creating interest and developing understanding in social studies through cartoons. Peabody Journal of Education, 46(5), 288-290.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2), 76-98.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların i̇ncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 96-109.
 • Gökkaya, K. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hakam, J. (2009). Th e ‘cartoons controversy’: A critical discourse analysis of English language Arab newspaper discourse. Discourse & Society, 20(1), 33-57.
 • İlikçi K. (2003).Toplumsal hafıza ve karikatür. http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2003.htm. (Erişim Tarihi: 5.7.2017 ).
 • İnel, D. ve Balım, A.G. (2011). Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) 169- 188.
 • İnel, D. (2012). Kavram karikatürleri destekli problem dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin problem çözme becerileri algılarına, fen öğrenmelerine yönelik motivasyonlarına ve kavramsal anlama düzeylerine etkileri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • İngeç, Ş. K., Yıldız, İ. ve Ünlü, P. (2006). Identification of misconception about uniform circular motion by the use of concept cartoons, VII. National Science and Mathematics Education Conference, September 6-8, Ankara, Turkey.
 • Kabapınar, F. (2003). Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından Türk ve İngiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-126.
 • Keogh, B., Naylor, S., ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Kleeman, G. (2006). Using cartoons to investigate social and environmental issues. Ethos, 14(3), 9-19.
 • Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı Bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Köseoğlu, M. (2008). Tarih öğretimi açısından eleştirel düşünmede karikatür. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildiri, Sakarya.
 • Kuşakçı Ekim, F. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Oluk, S. ve Özalp, I. (2007). Yapılandırmacı kurama göre küresel çevre sorunlarının öğretimi: problemin odak noktası olarak karikatürlerin kullanılabilirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (2), 881-896.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Özer, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğiti,. 84(7), 19-25.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20,101-122.
 • Morris, M., Merritt, M., Fairclough, S., Birrell, N. ve Howitt, C. (2007). Trialling concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science. 53(2), 42-45.
 • Rule A., C. ve Auge, J. (2005). Using humorous cartoons to teach mineral and rock concepts in six grade science class. Journal of Geoscience Education, 53(5), 548-558.
 • Seçkin, F., 
Gamze Y., G. ve Çetin, T. (2010) İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Uluslararası Eğitimde ve uygulamalarında yeni trend konferansı).
 • Sidekli, S., Er, H., Yavaser, R. ve Aydin, E. (2014). Sosyal bilgiler ögretiminde alternative biryontem: Karikatur. Uluslar arasi Türk egitim bilimlerdergisi, 2(2), 151-163.
 • Stephenson, P. ve Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students’ understanding of light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Şengül, S. (2011). Effects of Concept Cartoons on Mathematics Self-Efficacy of 7th Grade Students, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Educational Sciences: Theory& Practice Autumn. 2305-2313.
 • Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative modeles. London: Sage Publications.
 • Topçubaşı, T. ve Polat, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 48-61.
 • Toprakcı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 3.Baskı
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisİ, 35(170), 47-66.
 • Uslu, H. (2007). Eğitimde Karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 15-18.
 • Üstün, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk dili ve edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Karikatüre Dayalı Öğrenme- Öğretme Modelinin Okul Öncesi Öğrencilerin Konuşma ve Dinleme Becerilerine Etkisi

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 105 - 122, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.384847

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, karikatüre dayalı öğrenme- öğretme modelinin okul öncesi öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine etkisini belirlemektir. Baskın-daha az baskın karma yöntem desenin kullanıldığı araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin hazırlanan gözlem formunda yer alan maddelerin normal dağılım gösterip göstermeme durumu için Shapiro-Wilks değerine bakılmıştır. Normallik testleri doğrultusunda gözlem formundaki maddelerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Konuşma ve dinleme becerileri ile ilgili hazırlanan gözlem formunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarını karşılaştırmak için Mann Whitney U-Testi, grupların kendi içindeki ön test - son test puanlarını karşılaştırmak için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Karikatüre dayalı öğrenme-öğretme modeli etkinlikleri ile öğrencilerin arkadaşlarının etkinliklerini ve açıklamalarını dikkatlice dinledikleri, anlamadıkları ve merak ettikleri konular hakkında sorular sordukları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö. F. (2010, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
 • Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online].
 • Bing K. W., ve Tam, C.H. (2003). A fresh look at cartoons as a media of instruction in teaching mathematics and science in malaysian schools: A hands-on experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 20. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Coll, R. K. (2005). The role of models/and analogies in science education: Implications from research. International Journal of Science Education, 27(2), 183-198.
 • Çakır, A. ve Aydoğdu, B. (2016). Çevre sorunları konusunun öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (14), 102 – 116.
 • Çetin, E. (2012). Karikatürler ile zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Eulie, J. (1969). Creating interest and developing understanding in social studies through cartoons. Peabody Journal of Education, 46(5), 288-290.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2), 76-98.
 • Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların i̇ncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 96-109.
 • Gökkaya, K. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hakam, J. (2009). Th e ‘cartoons controversy’: A critical discourse analysis of English language Arab newspaper discourse. Discourse & Society, 20(1), 33-57.
 • İlikçi K. (2003).Toplumsal hafıza ve karikatür. http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2003.htm. (Erişim Tarihi: 5.7.2017 ).
 • İnel, D. ve Balım, A.G. (2011). Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) 169- 188.
 • İnel, D. (2012). Kavram karikatürleri destekli problem dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin problem çözme becerileri algılarına, fen öğrenmelerine yönelik motivasyonlarına ve kavramsal anlama düzeylerine etkileri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • İngeç, Ş. K., Yıldız, İ. ve Ünlü, P. (2006). Identification of misconception about uniform circular motion by the use of concept cartoons, VII. National Science and Mathematics Education Conference, September 6-8, Ankara, Turkey.
 • Kabapınar, F. (2003). Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından Türk ve İngiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-126.
 • Keogh, B., Naylor, S., ve Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Kleeman, G. (2006). Using cartoons to investigate social and environmental issues. Ethos, 14(3), 9-19.
 • Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı Bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Köseoğlu, M. (2008). Tarih öğretimi açısından eleştirel düşünmede karikatür. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildiri, Sakarya.
 • Kuşakçı Ekim, F. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Oluk, S. ve Özalp, I. (2007). Yapılandırmacı kurama göre küresel çevre sorunlarının öğretimi: problemin odak noktası olarak karikatürlerin kullanılabilirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (2), 881-896.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Özer, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğiti,. 84(7), 19-25.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20,101-122.
 • Morris, M., Merritt, M., Fairclough, S., Birrell, N. ve Howitt, C. (2007). Trialling concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science. 53(2), 42-45.
 • Rule A., C. ve Auge, J. (2005). Using humorous cartoons to teach mineral and rock concepts in six grade science class. Journal of Geoscience Education, 53(5), 548-558.
 • Seçkin, F., 
Gamze Y., G. ve Çetin, T. (2010) İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (Uluslararası Eğitimde ve uygulamalarında yeni trend konferansı).
 • Sidekli, S., Er, H., Yavaser, R. ve Aydin, E. (2014). Sosyal bilgiler ögretiminde alternative biryontem: Karikatur. Uluslar arasi Türk egitim bilimlerdergisi, 2(2), 151-163.
 • Stephenson, P. ve Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students’ understanding of light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Şengül, S. (2011). Effects of Concept Cartoons on Mathematics Self-Efficacy of 7th Grade Students, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Educational Sciences: Theory& Practice Autumn. 2305-2313.
 • Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative modeles. London: Sage Publications.
 • Topçubaşı, T. ve Polat, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 48-61.
 • Toprakcı, E. (2017) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 3.Baskı
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisİ, 35(170), 47-66.
 • Uslu, H. (2007). Eğitimde Karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 15-18.
 • Üstün, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk dili ve edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Sevda Koç Akran> (Primary Author)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4205-0148
Türkiye


İnci Kocaman This is me

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Koç Akran, S. & Kocaman, İ. (2018). Karikatüre Dayalı Öğrenme- Öğretme Modelinin Okul Öncesi Öğrencilerin Konuşma ve Dinleme Becerilerine Etkisi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 105-122 . DOI: 10.19160/ijer.384847

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir