Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi “Ankara ve Yozgat Örneği

Year 2018, Volume: 9 Issue: 2, 19 - 45, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.369256

Abstract

Bu çalışma “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan
Görsel Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi” ni belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğüne
ve Yozgat ili Akdağmadeni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim
kurumlarından tesadüfî yöntemle seçilen 10. sınıflarda eğitim öğretim gören 198
öğrenci oluşturmuştur. Deney grubunda 102, kontrol grubunda 96 öğrenci yer
almıştır. Araştırma Ankara ve Yozgat Akdağmadeni için toplamda 20 ders saati olarak
uygulanmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması için seçilen örnek dokümanlar,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 10. sınıf (Lise 2) Tarih Dersi müfredatında
yer alan “XVIII. Yüzyılda Değişim Ve Diplomasi” Ünitesinin “III. Ahmet Dönemi”
başlıklı bölümün “Lale Devri” konusu kapsamında sürdürülmüştür. Nicel araştırma
yöntemli olan bu çalışmada deney ve kontrol gruplu deneme deseni uygulanmıştır.
Deney grubunda ilgili konu tarihsel dokümanlar kullanılarak öğrenci merkezli
yaklaşımla, kontrol grubunda ders kitabı merkezli olarak deney grubunda
gösterilen materyallerin düz anlatımı yapılarak geleneksel yöntemle
işlenmiştir. Uygulama sürecinin sonunda deney ve kontrol grubuna işlenen
konuyla ilgili araştırmacı ve konunun uzmanlarınca geliştirilen 25 maddelik akademik
başarı testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; akademik başarılar bakımından görsel
materyal kullanılarak öğretim yapılan deney grubu öğrencileriyle, geleneksel
yöntem kullanılarak öğretim yapılan kontrol grubu öğrencileri arasında başarı
puanlarının deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tarih derslerinde görsel materyal kullanımının deney grubu öğrencilerinin
akademik başarılarını artırdığı saptanmıştır. Deney
grubunda öğrenci başarı puanları taşra ve merkez olma durumuna göre bir
farklılık göstermemektedir. Taşrada yapılan uygulamalarda akademik başarı
puanlarının deney grubunda daha yüksek olduğu belirlenmesine karşın, merkezdeki
okullarda akademik başarı puanları arasında böyle bir farklılık bulunamamıştır.
Görsel materyalin kullanılmadığı kontrol gruplarında ise akademik başarı
puanlarının merkezde anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney sınıflarında görsel materyaller
kullanılarak ders yapılması öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmış, öğretmen ile
öğrenci arasındaki etkileşimi olumlu yönde artırmıştır. Görsellerle beraber
ders akışı devam ettiği için öğrencinin ilgisi sunumda toplanmış, gürültü
ortamı oluşmamıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda görsel materyallerle
hazırlanan etkinlikler sayesinde öğrencilerin derse karşı ilgileri artmış,
dersler daha zevkli ve eğlenceli bir hal almıştır.
Görsel materyaller
kullanılarak yapılan sunum esnasında öğrencilere verilen görseller tanımlandığı
için, öğrenciler minyatür, gravür ve resmi tanıyıp ayırt edebilmişlerdir.
Görsel materyallerin
kullanımıyla tarih müfredatında yer alan becerilerin daha kolay ve daha üst
seviyede geliştiği tespit edilmiştir.

References

 • Afyoncu, E., Demir, U., & Önal, A. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri isyanlar ve darbeler. İstanbul: Yeditepe.
 • Akbaba, B. (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akıncı, B. A. G. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınay, A. R. (1973). Lale devri (H. A. Diriöz, Haz.). Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Arıbaş, S., ve Ersöz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi dersi öğretiminde farklı bir yaklaşım: resim öğretmenliği öğrencilerinin sergi çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 760-767.
 • Barth, L. J., ve Demirtaş, A. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Doğan, Y. (1998). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersi için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Erbay, M. (1999). Ressam Vanmour’un tablolarında Hollandalı elçi Cornelis Calcoen. Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 38, 46-49.
 • Genç, İ., Cazgır, V., Türedi, Ş., Çelik, M., ve Genç, C. (2009). Ortaöğretim tarih 10. sınıf tarih ders kitabı. Samsun.
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keleş, H., Ata, B., ve Köksal, İ. (2006). Tarihî dokümanla tarih öğretiminin lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Konya: Günay Ofset.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sakaoğlu, N. (1994). Lale devri. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (A. Ünal, Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Şahin, T. Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların etkililiği, Eğitim Araştırmaları, 1(1), 68-73.
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, IV (1), 141-155.
 • Tutaysalgır, H. (2006). Powerpoint sunu programıyla hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretim materyalinin öğrenci tutum ve performanslarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TTK.
 • Uluçay, M. Ç. (1958). Tarih öğretimi (çevre incelemeleri). İstanbul: Öğretmen Cep Kitapları.
 • www.estanbul.com/osmanlida-lale-devri-minyaturleri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • www.os-ar.com/levni/ surname-i Vehbi. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • wikipedia.org/wiki/L%C3%A2le_Devri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Yalın, H. İ. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.

The Effects of Visual Materials Used in History Education on the Academic Success “Sample of Ankara and Yozgat”

Year 2018, Volume: 9 Issue: 2, 19 - 45, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.369256

Abstract

This study was conducted to determine the effect of
visual materials used in secondary education history courses on student
achievement. The study consisted of 198 students studying in the 10th grade selected
by chance from the secondary education institutions affiliated to the Provincial
Directorate of National Education in Ankara and the Directorate of National Education
in Akdağmadeni District of Yozgat province. Therewere 102 students in the experimental
group and 96 students in the control group. The study was applied to Ankara and
Yozgat Akdağmadeni for a total of 20 lesson hours. The sample documents selected
for the application phase of the study are "XVIII." This is included
in the curriculum of the Ministry of National Education 10th grade (High School
2) History Course. Century Change and Diplomacy "Unit III. The period titled
"Ahmet Dönemi" was continued under the subject of "Tulip Revolution".
In this study, which is a quantitative research method, experimental design with
experiment and control group was applied. In the experiment group, related subject
was processed by traditional method byusing the historical documents and by using
the student centered approach, teaching material centered in the control group and
the material sshown in the experimental group. Attheend of the application period,
a 25-point academic achievement test was developed, which was developed by the researcher
and experts of the subject concerned in the experimental and control group. It was
determined that the use of visual materials in the history lessons increased the
academic achievement of the experimental group students. In the experimental group,
the student achievement scores do not differ according to the provincial and central
status. Although it was determined that there were higher academic achievement scores
in rural practice, there was no such difference between academic achievement scores
in the central schools. In the control groups where novisual material was used,
it was determined that the academic achievement scores were significantly higher
in the center. The use of visual materials in the experiment classes aroused interestand
curiosity in the students, and the interaction between the teacher and the student
increased positively. As the course flow continued with the visuals, the student's
interest gathered in the presentation and nonoise environment occurred. As a
result of this study, thanks to the activities prepared with visual materials,
the students became more interested in the lessons and the lessons became more fun
and enjoyable. Since the visuals given to students during the presentation using
visual materials were defined, students were able to recognize and distinguish miniatures,
engravings and paintings. Using the visual materials, it was foundth at the skills
in the history curriculum developed more easily and at a higher level.

References

 • Afyoncu, E., Demir, U., & Önal, A. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri isyanlar ve darbeler. İstanbul: Yeditepe.
 • Akbaba, B. (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akıncı, B. A. G. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınay, A. R. (1973). Lale devri (H. A. Diriöz, Haz.). Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Arıbaş, S., ve Ersöz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi dersi öğretiminde farklı bir yaklaşım: resim öğretmenliği öğrencilerinin sergi çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 760-767.
 • Barth, L. J., ve Demirtaş, A. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Doğan, Y. (1998). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersi için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Erbay, M. (1999). Ressam Vanmour’un tablolarında Hollandalı elçi Cornelis Calcoen. Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 38, 46-49.
 • Genç, İ., Cazgır, V., Türedi, Ş., Çelik, M., ve Genç, C. (2009). Ortaöğretim tarih 10. sınıf tarih ders kitabı. Samsun.
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keleş, H., Ata, B., ve Köksal, İ. (2006). Tarihî dokümanla tarih öğretiminin lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Konya: Günay Ofset.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sakaoğlu, N. (1994). Lale devri. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (A. Ünal, Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Şahin, T. Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların etkililiği, Eğitim Araştırmaları, 1(1), 68-73.
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, IV (1), 141-155.
 • Tutaysalgır, H. (2006). Powerpoint sunu programıyla hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretim materyalinin öğrenci tutum ve performanslarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TTK.
 • Uluçay, M. Ç. (1958). Tarih öğretimi (çevre incelemeleri). İstanbul: Öğretmen Cep Kitapları.
 • www.estanbul.com/osmanlida-lale-devri-minyaturleri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • www.os-ar.com/levni/ surname-i Vehbi. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • wikipedia.org/wiki/L%C3%A2le_Devri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Yalın, H. İ. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Kamuran ÖZDEMİR

Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA
ÖZDEMİR, K. (2018). Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi “Ankara ve Yozgat Örneği. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 19-45. https://doi.org/10.19160/ijer.369256

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com  
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.pdf