Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi “Ankara ve Yozgat Örneği

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 19 - 45, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.369256

Abstract

Bu çalışma “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi” ni belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Yozgat ili Akdağmadeni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından tesadüfî yöntemle seçilen 10. sınıflarda eğitim öğretim gören 198 öğrenci oluşturmuştur. Deney grubunda 102, kontrol grubunda 96 öğrenci yer almıştır. Araştırma Ankara ve Yozgat Akdağmadeni için toplamda 20 ders saati olarak uygulanmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması için seçilen örnek dokümanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 10. sınıf (Lise 2) Tarih Dersi müfredatında yer alan “XVIII. Yüzyılda Değişim Ve Diplomasi” Ünitesinin “III. Ahmet Dönemi” başlıklı bölümün “Lale Devri” konusu kapsamında sürdürülmüştür. Nicel araştırma yöntemli olan bu çalışmada deney ve kontrol gruplu deneme deseni uygulanmıştır. Deney grubunda ilgili konu tarihsel dokümanlar kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla, kontrol grubunda ders kitabı merkezli olarak deney grubunda gösterilen materyallerin düz anlatımı yapılarak geleneksel yöntemle işlenmiştir. Uygulama sürecinin sonunda deney ve kontrol grubuna işlenen konuyla ilgili araştırmacı ve konunun uzmanlarınca geliştirilen 25 maddelik akademik başarı testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; akademik başarılar bakımından görsel materyal kullanılarak öğretim yapılan deney grubu öğrencileriyle, geleneksel yöntem kullanılarak öğretim yapılan kontrol grubu öğrencileri arasında başarı puanlarının deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tarih derslerinde görsel materyal kullanımının deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarını artırdığı saptanmıştır. Deney grubunda öğrenci başarı puanları taşra ve merkez olma durumuna göre bir farklılık göstermemektedir. Taşrada yapılan uygulamalarda akademik başarı puanlarının deney grubunda daha yüksek olduğu belirlenmesine karşın, merkezdeki okullarda akademik başarı puanları arasında böyle bir farklılık bulunamamıştır. Görsel materyalin kullanılmadığı kontrol gruplarında ise akademik başarı puanlarının merkezde anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney sınıflarında görsel materyaller kullanılarak ders yapılması öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmış, öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşimi olumlu yönde artırmıştır. Görsellerle beraber ders akışı devam ettiği için öğrencinin ilgisi sunumda toplanmış, gürültü ortamı oluşmamıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda görsel materyallerle hazırlanan etkinlikler sayesinde öğrencilerin derse karşı ilgileri artmış, dersler daha zevkli ve eğlenceli bir hal almıştır. Görsel materyaller kullanılarak yapılan sunum esnasında öğrencilere verilen görseller tanımlandığı için, öğrenciler minyatür, gravür ve resmi tanıyıp ayırt edebilmişlerdir. Görsel materyallerin kullanımıyla tarih müfredatında yer alan becerilerin daha kolay ve daha üst seviyede geliştiği tespit edilmiştir.

References

 • Afyoncu, E., Demir, U., & Önal, A. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri isyanlar ve darbeler. İstanbul: Yeditepe.
 • Akbaba, B. (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akıncı, B. A. G. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınay, A. R. (1973). Lale devri (H. A. Diriöz, Haz.). Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Arıbaş, S., ve Ersöz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi dersi öğretiminde farklı bir yaklaşım: resim öğretmenliği öğrencilerinin sergi çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 760-767.
 • Barth, L. J., ve Demirtaş, A. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Doğan, Y. (1998). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersi için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Erbay, M. (1999). Ressam Vanmour’un tablolarında Hollandalı elçi Cornelis Calcoen. Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 38, 46-49.
 • Genç, İ., Cazgır, V., Türedi, Ş., Çelik, M., ve Genç, C. (2009). Ortaöğretim tarih 10. sınıf tarih ders kitabı. Samsun.
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keleş, H., Ata, B., ve Köksal, İ. (2006). Tarihî dokümanla tarih öğretiminin lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Konya: Günay Ofset.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sakaoğlu, N. (1994). Lale devri. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (A. Ünal, Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Şahin, T. Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların etkililiği, Eğitim Araştırmaları, 1(1), 68-73.
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, IV (1), 141-155.
 • Tutaysalgır, H. (2006). Powerpoint sunu programıyla hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretim materyalinin öğrenci tutum ve performanslarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TTK.
 • Uluçay, M. Ç. (1958). Tarih öğretimi (çevre incelemeleri). İstanbul: Öğretmen Cep Kitapları.
 • www.estanbul.com/osmanlida-lale-devri-minyaturleri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • www.os-ar.com/levni/ surname-i Vehbi. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • wikipedia.org/wiki/L%C3%A2le_Devri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Yalın, H. İ. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.

The Effects of Visual Materials Used in History Education on the Academic Success “Sample of Ankara and Yozgat”

Year 2018, Volume 9, Issue 2, 19 - 45, 31.08.2018
https://doi.org/10.19160/ijer.369256

Abstract

This study was conducted to determine the effect of visual materials used in secondary education history courses on student achievement. The study consisted of 198 students studying in the 10th grade selected by chance from the secondary education institutions affiliated to the Provincial Directorate of National Education in Ankara and the Directorate of National Education in Akdağmadeni District of Yozgat province. Therewere 102 students in the experimental group and 96 students in the control group. The study was applied to Ankara and Yozgat Akdağmadeni for a total of 20 lesson hours. The sample documents selected for the application phase of the study are "XVIII." This is included in the curriculum of the Ministry of National Education 10th grade (High School 2) History Course. Century Change and Diplomacy "Unit III. The period titled "Ahmet Dönemi" was continued under the subject of "Tulip Revolution". In this study, which is a quantitative research method, experimental design with experiment and control group was applied. In the experiment group, related subject was processed by traditional method byusing the historical documents and by using the student centered approach, teaching material centered in the control group and the material sshown in the experimental group. Attheend of the application period, a 25-point academic achievement test was developed, which was developed by the researcher and experts of the subject concerned in the experimental and control group. It was determined that the use of visual materials in the history lessons increased the academic achievement of the experimental group students. In the experimental group, the student achievement scores do not differ according to the provincial and central status. Although it was determined that there were higher academic achievement scores in rural practice, there was no such difference between academic achievement scores in the central schools. In the control groups where novisual material was used, it was determined that the academic achievement scores were significantly higher in the center. The use of visual materials in the experiment classes aroused interestand curiosity in the students, and the interaction between the teacher and the student increased positively. As the course flow continued with the visuals, the student's interest gathered in the presentation and nonoise environment occurred. As a result of this study, thanks to the activities prepared with visual materials, the students became more interested in the lessons and the lessons became more fun and enjoyable. Since the visuals given to students during the presentation using visual materials were defined, students were able to recognize and distinguish miniatures, engravings and paintings. Using the visual materials, it was foundth at the skills in the history curriculum developed more easily and at a higher level.

References

 • Afyoncu, E., Demir, U., & Önal, A. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri isyanlar ve darbeler. İstanbul: Yeditepe.
 • Akbaba, B. (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akıncı, B. A. G. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde temsilî resim kullanımıyla tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınay, A. R. (1973). Lale devri (H. A. Diriöz, Haz.). Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Arıbaş, S., ve Ersöz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi dersi öğretiminde farklı bir yaklaşım: resim öğretmenliği öğrencilerinin sergi çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 760-767.
 • Barth, L. J., ve Demirtaş, A. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: YÖK ve Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Doğan, Y. (1998). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki sosyal bilgiler dersi için gerekli görsel ve işitsel materyal üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Erbay, M. (1999). Ressam Vanmour’un tablolarında Hollandalı elçi Cornelis Calcoen. Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, 38, 46-49.
 • Genç, İ., Cazgır, V., Türedi, Ş., Çelik, M., ve Genç, C. (2009). Ortaöğretim tarih 10. sınıf tarih ders kitabı. Samsun.
 • Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keleş, H., Ata, B., ve Köksal, İ. (2006). Tarihî dokümanla tarih öğretiminin lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 99-112.
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Konya: Günay Ofset.
 • Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sakaoğlu, N. (1994). Lale devri. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayınları.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (A. Ünal, Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Şahin, T. Y. (2000). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamların etkililiği, Eğitim Araştırmaları, 1(1), 68-73.
 • Şimşek, A. (2003). Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, IV (1), 141-155.
 • Tutaysalgır, H. (2006). Powerpoint sunu programıyla hazırlanan sosyal bilgiler dersi öğretim materyalinin öğrenci tutum ve performanslarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TTK.
 • Uluçay, M. Ç. (1958). Tarih öğretimi (çevre incelemeleri). İstanbul: Öğretmen Cep Kitapları.
 • www.estanbul.com/osmanlida-lale-devri-minyaturleri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • www.os-ar.com/levni/ surname-i Vehbi. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • wikipedia.org/wiki/L%C3%A2le_Devri. adresinden 23.08.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Yalın, H. İ. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Kamuran ÖZDEMİR>

0000-0003-0612-4672
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Özdemir, K. (2018). Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi “Ankara ve Yozgat Örneği . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 19-45 . DOI: 10.19160/ijer.369256

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir