Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarını Etkileyen Etmenler / The Reasons Affecting Academic Procrastination Behaviors of Prospective Teachers

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 75 - 90, 15.08.2017

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının incelenmesidir. Araştırmada, genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyal bilgiler, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği lisans programına devam eden öğrenciler; örneklemini ise, belirtilen programlardan tesadüfî yöntemle seçilmiş 411 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler Yazarlar (2015) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Akademik Erteleme Ölçeği; sorumsuzluk, akademik görevin algılanan niteliği, öğretmenlere ilişkin olumsuz algı ve akademik mükemmeliyetçilik olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Edilen veriler üzerinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi, scheffe testi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak, öğretmen adayları tarafından gösterilen akademik erteleme davranışının kısmen sorumsuzluk, akademik görevin algılanan niteliği, öğretmenlere ilişkin olumsuz algı ve akademik mükemmeliyetçilikten kaynaklandığı söylenebilir. Akademik ertelemenin sorumsuzluk ve akademik görevin algılanan niteliği alt boyutlarında ise, erkekler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından toplam puan üzerinden yapılan analiz sonuçlarına göre ise, erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede daha fazla akademik erteleme davranışı sergilediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının akademik başarıları açısından akademik erteleme davranışları incelendiğinde; sorumsuzluk, akademik görevin algılanan niteliği ve öğretmenlere ilişkin olumsuz algı alt boyutları ile akademik başarı arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri açısından akademik erteleme davranışlarına ilişkin elde edilen sonuçlar incelendiğinde; sorumsuzluk, öğretmenlere ilişkin olumsuz algı ve akademik mükemmeliyetçilik alt boyutlarında anlamlı farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Akademik görevin algılanan niteliğinde ise üçüncü ve dördüncü sınıflar ile birinci sınıflar arasında, üçüncü ve dördüncü sınıflar lehine anlamlı fark olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Eerde, W. V. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35: 1401–1418.
 • Ferrari, J. R. & Scher, S. J. (2000). Toward an understandıng of academıc and nonacademıc tasks procrastınated by students: The Use of Daıly Logs. Psychology in the Schools, 37(4): 359-366.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. & Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5): 449-468.
 • Hannok, W. (2011). Procrastination and Motivation Beliefs of Adolescents: A Cross-Cultural Study. The degree of doctor, University of Alberta: Canada.
 • Haycock, L. A. (1993). The Cognitive Mediation of Procrastination. an İnvestigation of the Relationship Between Procrastination and Self-Efficiency Beliefs. Unpuplished doctoral thesis, University of Minnesota: USA.
 • Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality ve Individual Differences, 18: 127-133.
 • Kağan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Science, 42(2): 113-128.
 • Kağan, M. (2010). Akılcı Duygusal Davranışsal Yaklaşıma Dayalı Akademik Erteleme Davranışını Önleme Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
 • Kandemir, M. (2010). Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
 • Karasar, N.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(1): 51-64.
 • Klassen, R. M. & Kuzucu, E. (2009). Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 29(1): 69-81.
 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. & Rajani. (2008). Academic procrastination of undergraduates: low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33: 915–931.
 • Lay, C., Kovacs, A. & Danto, D. (1998 ). The Relation of Trait Procrastination to the Big-Five Factor Conscientiousness: An assessment with primary-junior school children based on self-report scales. Personality and Individual Differences 25: 187-193.
 • Lee, D., Kelly, K. & Edwards, J. (2006). A closer look at the relationships among trait procrastination, neuroticism, and conscientiousness. Personality and Individual Differences, 40: 27–37.
 • Milgram, N., Mey-Tal, G. & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25: 297-316.
 • Moon, S. M., & Illingworth, A. J. (2005). Exploring the Dynamic Nature of Procrastination: A Latent Growth Curve Analysis of Academic Procrastination. Personality and Individual Differences, 38, 297-309.
 • Ocak, G. ve Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2): 709-726.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1): 3-19.
 • Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 45-72.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33: 387-394.
 • Sarıoğlu A. (2011).Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul: Türkiye.
 • Senecal, C., Julien, E. & Guay, F. (2003). Role Conflict and Academic Procrastination: A self-determination perspective. European Journal of Social Psychology, 33: 135-145. DOI: 10.1002/ejsp.144
 • Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5): 607-619.
 • Senecal, C., Lavoie, K., & Koestner, R. (1997). Trait and situational factors in procrastination: an interaction model. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4): 889-903.
 • Sokolowska, J. (2009). Behavioral, Cognitive, Affective, and Motivational Dimensions of Academic Procrastination Among Community College Students: A Q Methodology Approach. Doctoral Dissertation University of New York, New York: USA.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic Procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4): 503-509.
 • Steel, P. (2007). The Nature Of Procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1): 65-94. DOI: 10.1037/0033-2909.133.1.65
 • Tufan, E. ve Gök, M. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bildiriler – 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009, OMÜ.
 • Uzun-Özer, B. (2009). Bir grup lise öğrencisinde akademik erteleme davranışı: sıklığı, olası nedenleri ve umudun rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (32): 12-19.
 • Uzun-Özer, B. ve Saçkes, M. (2011). Effects of academic procrastination on college students’ life satisfaction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12: 512-519.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination And The Five-Factor Model: A Facet Level Analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149-158.
 • Yazıcı, H. ve Bulut, R.(2015). Investigation into the academic procrastination of teacher candidates’ social studies with regard to their personality traits. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174: 2270–2277.
 • Yeşil, R. ve Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12): 219-236.

The Reasons Affecting Academic Procrastination Behaviors of Prospective Teachers / Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarını Etkileyen Etmenler

Year 2017, Volume: 8 Issue: 2, 75 - 90, 15.08.2017

Abstract

The general aim of this study is to investigate prospective teachers’ procrastination behaviors in terms of new dimensions. In this research, correlational research model was used. The population f the research includes students studying social sciences, preschool and primary school teacher training departments in Afyon Kocatepe University. And the sample of the study includes randomly chosen 411 prospective teachers from these departments. Necessary data for this research have been collected with the implementation of academic procrastination scale developed by Authors (2015). The scale consists of four sub-dimensions namely irresponsibility, the quality of perceived academic task, negative perception regarding instructors and academic perfectionism. Frequency, percentage, arithmetic average, t-test, one-way analysis of variance, Scheffe test and correlation analysis have been conducted on data that was collected upon implementation. Based on research findings, it has been revealed that the academic procrastination behavior among pre-service instructors is partially caused by irresponsibility, the quality of perceived academic task, negative perception regarding instructors and academic perfectionism. According to analysis results based on total points with respect to gender, it has been observed that male pre-service instructors perform academic procrastination behavior significantly more than female pre-service instructors. When academic procrastination behaviors are examined in terms of academic achievements of pre-service instructors, it has been determined that there is an inverse meaningful relationship between the subdimensions of perceived quality of academic task as well as negative perception regarding instructors and academic achievement.

References

 • Eerde, W. V. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35: 1401–1418.
 • Ferrari, J. R. & Scher, S. J. (2000). Toward an understandıng of academıc and nonacademıc tasks procrastınated by students: The Use of Daıly Logs. Psychology in the Schools, 37(4): 359-366.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. & Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5): 449-468.
 • Hannok, W. (2011). Procrastination and Motivation Beliefs of Adolescents: A Cross-Cultural Study. The degree of doctor, University of Alberta: Canada.
 • Haycock, L. A. (1993). The Cognitive Mediation of Procrastination. an İnvestigation of the Relationship Between Procrastination and Self-Efficiency Beliefs. Unpuplished doctoral thesis, University of Minnesota: USA.
 • Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality ve Individual Differences, 18: 127-133.
 • Kağan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Science, 42(2): 113-128.
 • Kağan, M. (2010). Akılcı Duygusal Davranışsal Yaklaşıma Dayalı Akademik Erteleme Davranışını Önleme Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
 • Kandemir, M. (2010). Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
 • Karasar, N.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(1): 51-64.
 • Klassen, R. M. & Kuzucu, E. (2009). Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 29(1): 69-81.
 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. & Rajani. (2008). Academic procrastination of undergraduates: low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33: 915–931.
 • Lay, C., Kovacs, A. & Danto, D. (1998 ). The Relation of Trait Procrastination to the Big-Five Factor Conscientiousness: An assessment with primary-junior school children based on self-report scales. Personality and Individual Differences 25: 187-193.
 • Lee, D., Kelly, K. & Edwards, J. (2006). A closer look at the relationships among trait procrastination, neuroticism, and conscientiousness. Personality and Individual Differences, 40: 27–37.
 • Milgram, N., Mey-Tal, G. & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25: 297-316.
 • Moon, S. M., & Illingworth, A. J. (2005). Exploring the Dynamic Nature of Procrastination: A Latent Growth Curve Analysis of Academic Procrastination. Personality and Individual Differences, 38, 297-309.
 • Ocak, G. ve Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2): 709-726.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1): 3-19.
 • Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 45-72.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33: 387-394.
 • Sarıoğlu A. (2011).Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul: Türkiye.
 • Senecal, C., Julien, E. & Guay, F. (2003). Role Conflict and Academic Procrastination: A self-determination perspective. European Journal of Social Psychology, 33: 135-145. DOI: 10.1002/ejsp.144
 • Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5): 607-619.
 • Senecal, C., Lavoie, K., & Koestner, R. (1997). Trait and situational factors in procrastination: an interaction model. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4): 889-903.
 • Sokolowska, J. (2009). Behavioral, Cognitive, Affective, and Motivational Dimensions of Academic Procrastination Among Community College Students: A Q Methodology Approach. Doctoral Dissertation University of New York, New York: USA.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic Procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4): 503-509.
 • Steel, P. (2007). The Nature Of Procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1): 65-94. DOI: 10.1037/0033-2909.133.1.65
 • Tufan, E. ve Gök, M. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bildiriler – 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009, OMÜ.
 • Uzun-Özer, B. (2009). Bir grup lise öğrencisinde akademik erteleme davranışı: sıklığı, olası nedenleri ve umudun rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (32): 12-19.
 • Uzun-Özer, B. ve Saçkes, M. (2011). Effects of academic procrastination on college students’ life satisfaction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12: 512-519.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination And The Five-Factor Model: A Facet Level Analysis. Personality and Individual Differences, 30, 149-158.
 • Yazıcı, H. ve Bulut, R.(2015). Investigation into the academic procrastination of teacher candidates’ social studies with regard to their personality traits. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174: 2270–2277.
 • Yeşil, R. ve Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12): 219-236.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Ramazan BULUT

Gürbüz OCAK

Publication Date August 15, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA BULUT, R., & OCAK, G. (2017). Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarını Etkileyen Etmenler / The Reasons Affecting Academic Procrastination Behaviors of Prospective Teachers. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 75-90.

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye