PDF EndNote BibTex RIS Cite

Teaching and Learning on the World Wide Web: Biological Evolution/Webden Öğrenme ve Öğretim: Biyolojik Evrim Konusu

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.96950

Abstract

Abstract The main purpose of this research is to review the content of websites presenting information on biological evolution. The specific goal here is to question whether such websites are available for education and training purposes for students and biology teachers at high school and college level. For this purpose 16 Turkish websites offering free content on biological evolution, as returned by a Google search, were reviewed by researchers with a website review scale composed of 18 criteria categorized under 4 key groups of "design, target audience, content and currency". The descriptive review of 16 websites addressing as returned by a Google search has revealed that 6 of these websites can be employed for educational purposes despite few shortcomings, yet the remaining 10 are poor in terms of content, visual appearance, availability of the source of information presented and currency. Keywords: biological evolution, web sites, website review scale Genişletilmiş Özet Problem: Bu araştırmanın temel amacı biyolojik evrim konusunda bilgi sunan web sitelerinin içeriğini incelemektir. Bu noktadan hareketle lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler ve biyoloji öğretmenleri için bu web sitelerinin eğitim ve öğretim amaçlı kullanılabilir olup olmadığının sorgulanmasıdır. Yöntem: Biyolojik evrim konusundaki web sitelerinin içerik bakımından taşıması gereken kriterlerin belirlenip değerlendirildiği araştırma nitel ve nicel yaklaşımları içeren karma araştırma desenlerinden gömülü desenin kullanıldığı bir araştırmadır. Gömülü karma desen araştırmalarında da nitel ve nicel veriler eş zamanlı olarak toplanmaktadır, ancak bir veri biçimi diğeri için destekleyici rol oynamaktadır. Araştırmanın nitel kısmında doküman inceleme yöntemi, nicel kısmında ise betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Biyolojik evrim konusunda ki web sitelerinin incelenmesinde evreni, biyolojik evrim konusunda Türkçe ve ücretsiz içerik sunan web siteleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu evrenden olasılıklı örnekleme tekniklerinden amaçlı örnekleme yöntemine göre Google arama motoru sonuçlarında çıkan 16 adet biyolojik evrim konusunu içeren Türkçe ve ücretsiz içerik sunan web siteleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanılan web siteleri inceleme kriterleri literatürde yer alan “web sitesi ve yazılı kaynakları inceleme” ile ilgili kriterlerden yararlanılarak araştırmacı tarafından tasarım, hedef kitle, içerik, güncellikden oluşan 4 ana maddeye sahip 18 kriterli likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. 16 site çalışmayı yapanlar tarafından hazırlanan ölçek kullanılarak puanlanılmış ve güvenirliği için Kappa analizi yapılarak değerleyici görüşleri arasındaki uyum değerine bakılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Hazırlanılan ölçeğe göre bu çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından 16 siteye verilen puanlar incelendiğinde Web sitesi değerlendirme ölçeğinden alınan puanlara göre sitelerden ikisi 80 ve 74 puanla “çok iyi”, dördü 66, 65, 61 ve 57 puanla “iyi”, sekizi 53, 52, 52, 51, 47, 44, 40 ve 39 puanla “orta” ve ikisi de 34 ve 32 puanla “kötü” olarak değerlendirilmiştir. Kappa uyum değerlerine bakıldığında ise çalışmayı yapan iki araştırmacının da ölçek puanlamada yakın değerler verdiği yani uyumun iyi olduğunu ve bu değerlendirmenin güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç ve Öneriler: Bilimsel kanıtlar gösteriyor ki web sitelerinin anlamlı bir öğrenmeyi sağlaması için dikkatli kullanılması gerekmektedir (Alexander, 1995; Eklund, 1995). Ancak; incelenen web sitelerine ait birçok eksiklik olduğu görülmektedir. Literatürde de bu eksikliklere rastlanılmış olup bunların giderilmesi gerekmektedir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenler öğrencilerine internetteki bilgilerin her zaman doğru olmayabileceğine yönelik olarak uyarılarda bulunması önerilebilir. Anahtar kelimeler: Biyolojik evrim, Web siteleri, Ölçek

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.96950

Abstract

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Dr.Bülent Keskin This is me


Assoc.Prof.Dr.Esra Özay Köse>

Publication Date April 27, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Keskin, D. & Özay Köse, A. (2016). Teaching and Learning on the World Wide Web: Biological Evolution/Webden Öğrenme ve Öğretim: Biyolojik Evrim Konusu . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 0-0 . DOI: 10.19160/e-ijer.96950

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


editor@e-ijer.com                http://www.e-ijer.com            Ege University, Faculty of Education, Eğitim Sciences Departmant, 35040 Bornova / İzmir