BibTex RIS Cite

Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Etkinliklerinin (AKE) Değerlendirilmesi: Nallıhan Örneği/The Evaluation of Parental Involvement Activities for Disadvantaged Children’ Parents: Nallıhan Sample

Year 2016, Volume: 7 Issue: 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.61586

Abstract

Özet

Bu araştırmanın amacı dezavantajlı çocukların velilerine yönelik geliştirilen aile katılım etkinliklerinin (AKE) etkililiğini, velilerin ve öğrencilerin farkındalıklarını tespit etmektir. Araştırmada “karma yöntem”; “öntest-sontest kontrol grupsuz model” kullanılmıştır. Araştırma, 2013-2014 öğretim yılında Ankara’nın Nallıhan İlçesi’nde alt sosyo-ekonomik düzeyde ve dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir ilkokulunun ikinci sınıfında 17 çocuk ve 24 veli katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışma grubundaki çocuklara ve velilere eğitim yılı içerisinde belirlenen 30 hafta süresince toplam 36 aktiviteden oluşan AKE uygulanmıştır. Araştırmada “İlköğretimde Okul ve Aile Katılımı” veli alt ölçeği nicel ölçme boyutunu; AKE veli değerlendirme formu, öğrencilerin görüşlerini almak için hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacının (uygulama öğretmeninin) ve okul yöneticisinin de günlüğü de nitel ölçme boyutunu oluşturmuştur. Programa katılan ailelerin “İlköğretimde Okul ve Aile Katılımı” veli alt ölçeğinden aldıkları ön test-son test puanların, ölçeğin bütün alt boyutlarında çalışma grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan velilerin, AKE uygulanması öncesi ve sonrasında elde ettikleri bilgilere, tutuma ilişkin puanları, ailelerinin yaşa, gelir durumuna, çocuk sayısına ve eğitim düzeyine göre farklılık göstermezken, cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bununla beraber, AKE’nin velilerin farkındalık düzeyi üzerindeki etki büyüklüğünün ortaya konulması amacıyla Cohen d etki büyüklüğü hesaplanmış ve değeri .80 bulunmuştur. Nitel verilerden ise; öğrencilerin ve velilerinin aile katılım etkinliklerine ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları; ancak sosyal ve ekonomik olanakların yetersizliklerin katılımı olumsuz etkilediğini belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, Aile katılım etkinlikleri, Dezavantajlı çocuklar, Veli ve öğrenci farkındalığı


Extended Abstract

Problem and Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of parental involvement activities designed for disadvantaged children’s parents and to determine awareness of disadvantaged parents and disadvantaged children.
Method: “Mixed methods” and a non-control group pre-test – post-test model, which is one of the semi-experimental designs, was used in the context of this study. Adding that, the study was conducted in 2013-2014 academic year in a 2nd grade, public school which is located in a low socio-economic level district in Nallıhan, Ankara. 17 children and 24 parents’ ideas were considered in this study. Adding that, sub-scale for parents used in the context of “The Scale for School and Family Involvement in Elementary Schools” developed by Sheldon & Epstein (2007). The Scale Form was translated into Turkish by Oğuz (2012) in 6 dimensions, liker-type scale. Moreover, “Parental Involvement Evaluation Form for Parents”, “Diaries” which were kept by researcher and school manager were used. Semi-structured interviews were conducted with six students. “Parental Involvement Evaluation Form for Parents” and Diaries interviews were kept during and after the implementation of activities in the process. In conformity with pre-test – post-test model without control group, “Parents of the Scale for school and Family Involvement in Elementary Schools” was applied first to parents and their children. Then, 36 activities were conducted within the context of “Parental Involvement Activities” for 30 weeks with the active involvement of the researcher. At the end of the whole process, “The Scale for School and Family Involvement in Elementary Schools” was applied to subjects once again.

Findings: Parents gained more positive value-related items in the post-test with all sub-dimensions. No significant difference was found between the scores related to the socio-economic characteristics (e.g. income statute, educational statue, age) of pre-test – post-test whereas, significant differences were found in terms of gender of pre- test – post-test. In order to determine Cohen d effect, size was calculated and the value of .80 was found regarding awareness of parents.
Students and their parents expressed that they had favorable opinions and they were satisfied with the process about parental involvement activities in general. Certain facts were also found from researcher’s and school manager’s diaries such as sustainability for activities, attitudes of teachers, lack of family-school association, social and economic factors effected parental involvement in the implementation process.
Conclusion: In conclusion, parental involvement activities have increased positive attitudes of parents and students. That is why, planning and implement parental involvement activities are important. Productive parental involvement for disadvantaged groups construct active parental roles and parent-school partnerships, promise increasingly effective interventions in order to enhance productive family-school relationships and improved learning outcomes for students.
Keywords: Parent Involvement, Parent Involvement Activities, Disadvantaged Children, Awareness of Parents and Children

Year 2016, Volume: 7 Issue: 1, 0 - 0, 27.04.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.61586

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Yrd.Doç.Dr.Şükran Uçuş

Publication Date April 27, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Uçuş, Y. (2016). Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Etkinliklerinin (AKE) Değerlendirilmesi: Nallıhan Örneği/The Evaluation of Parental Involvement Activities for Disadvantaged Children’ Parents: Nallıhan Sample. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1). https://doi.org/10.19160/e-ijer.61586

Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[email protected]                http://www.e-ijer.com    Address: Ege University Faculty of Education İzmir/Türkiye