PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

A Sudden Change in Turkish Education System: Public Attitude Towards Dershane Debates in Turkey/Türk Eğitim Sisteminde Ani Bir Değişim: Türkiye’deki Dershane Tartışmalarında Kamuoyunun Tutumu

Year 2016, Volume 7, Issue 2, 0 - 0, 01.08.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.66712

Abstract

Dershanes in Turkey are like Bamboo plants; take quite long time to grow but in when required conditions are provided they grow so rapidly that they cannot be uprooted easily. Their academic efficiency and closure are seriously open to debate today due to financial, social and educational factors. The purpose of this study is to reveal public perception on Dershane debates and shed light on the complexity from different perspectives to develop contemporary solutions. This research aims to reveal public attitude towards Dershanes through a 24 item Questionnaire developed by the researcher (α: .76). 961 participants involved in the study and statistical data was analyzed by performing parametric tests including One Way ANOVA, T-test and frequency analysis to reveal if different social groups (monthly income, age, education level and profession) significantly differ within themselves. The results are supported by descriptive findings. The findings are multifaceted, indicating that attitudes towards Dershane phenomenon remarkably differ in each social group. The findings point out that people perceive Dershanes in accordance with their socio-economic status, age, profession and education level. On the other hand, a majority of the participants gather around the idea that a sudden total closure of these private institutions may cause more complexities. Keywords: Turkish education system, Dershane, public attitude Özet: Türkiye’de Dershaneler tıpkı Bambu bitkilerine benzerler; büyümesi uzun zaman alır ama uygun koşullar sağlandığında o kadar hızlı büyürler ki artık onları sökmek hiç de kolay değildir. Bugün Dershanelerin akademik yetkinlikleri ve kapatılması meselesi ekonomik, sosyal ve eğitimsel faktörlere bağlı olarak tartışmaya açılmıştır. Bu çalışmanın amacı tartışmalara yönelik kamuoyunun tavrını ortaya çıkarmak ve soruna farklı perspektiflerden bakıp güncel çözüm önerileri sunmaktır. Bu araştırma yazar tarafından geliştirilen 24 soruluk bir anket (α: .76) ile toplumun nabzını tutmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya 961 kişi katılmış olup, elde edilen istatiksel veriler grup içi (aylık gelir, yaş, eğitim seviyesi ve meslek) farklılıkları ortaya çıkarmak için tek yönlü varyans analizi, T testi ve frekans analizi parametrik testleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar betimsel bulgular ile de desteklenmiştir. Sonuçlar çok yönlü olup, Dershane olgusu her grupta farklılık göstermektedir. Buna göre Türk kamuoyunun Dershanelere bakış açısı sosyo-ekonomik durumları, yaşları, meslekleri ve eğitim seviyeler ile doğrudan ilintilidir. Öte yandan katılımcıların büyük bir bölümü Dershanelerin ani bir biçimde kapatılmasının daha fazla soruna yol açacağı konusunda hemfikirdir. Anahtar Kelimeler: Türk eğitim sistemi, Dershane, kamuoyu tutumu

References

 • Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi (Başlangıçtan 1917’ye). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • Aslan, M. (2004). Eğitim sisteminin kapanmayan yarası yüksek öğretime geçiş. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (pp. 37-51), 16:1
 • Baloğlu, Z. (1995). Türkiye’de eğitim. İstanbul: Yeni Yüzyıl Kitaplığı
 • Baştürk, S. (2003).L’enseignement des mathématiques en Turquie : le cas des fonctions au lycée et au concoursd’entrée à l’université. Paris: IREM de l’Université Paris 7
 • Biçer, B. (2008). Yükseköğrenim programlarına yeni yerleşen öğrencilerin özel dershanlere ilişkin tutumları, Çağdaş Eğitim Dergisi, (pp.14-20), 33
 • Bray, M. (1999). The Shadow Education System: Private Tutoring and its Implication for Planners. Fundamentals of Education Planning, 61
 • Bray, M., Kwok, P. (2003) Demand for private supplementary tutoring: conceptual considerations and socio-economic patterns in Hong Kong, Economics of Education Review, (pp. 611-620) 22: 6
 • Ceyhun, İ. & Karagölge, Z. (2004). Özel dershanelerin kimya öğretimine katkıları. Çağdaş Eğitim Dergisi (pp.13-19), 308
 • Ekici, G. (2005). Lise öğrencilerinin öğrenci seçme sınavına (ÖSS) yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (pp.82-90), 28
 • Erdoğdu, V. (2010). ÖZ-DE-BİR “Dershanecilik Akademisi”dir!, ÖZ-DE-BiR Eğitim Dergisi, 49: 12.
 • George, D., Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon
 • Gök, F. (2005). Üniversiteye girişte umut pazarı: özel dershaneler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi (pp. 102–110), 3:11
 • Lee, C. (1996). Children and private tuition. Hong Kong: Hong Kong Federation of Youth Groups Youth Poll Series, 34
 • Mischo, C. & Haag, L. (2002) Expansion and effectiveness of private tutoring, European Journal of Psychology of Education, (pp. 263-273), 17:3
 • Okur, M., and Dikici, R. (2004). Özel dershaneler ile devlet okullarının “kartezyen çarpım-analitik düzlem ve bağıntı” konularındaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (pp.417-426), 12:2
 • Özer, B. (2006). Dershanelere olan ihtiyaç. EğitimBülteni, (pp. 24-29) 13
 • Özoğlu, M. (2011). Özel Dershaneler: Gölge eğitim sistemiyle yüzleşmek, Seta, 36
 • Pallant, J. (2011). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS, 4th edition, Allen&Unwin, China
 • Reay, D. (1998). Class Work: mothers’ involvement in their children’s primary schooling, London, UCL Press.
 • Şirin, H. (1998). Özel Dershanelerin Genel Görünümü ve Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şirin, H. (2000). Eğitim sisteminde özel Dershaneler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (pp. 387-410), 2
 • Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: transition to university in Japan. American Journal of Sociology, (pp.1639-1657) 97:6
 • Tansel, A (2013). Türkiye’de özel Dershaneler: Yeni gelişmeler ve Dershanelerin geleceği, ERC Working Papers in Economics, http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series13/1310_tr.pdf, downloaded at 12.11.2013
 • Tansel, A. &Bircan, F. (2006). Demand for education in Turkey: A to bit analysis of private tutoring expenditures. Economics of Education Review (pp. 303-313) 25-3
 • Tansel, A., &Bircan, F. (2005). Effect of private tutoring on university entrance examination performance in Turkey (Discussion Paper No. 1609). Bonn, Germany: IZA.
 • TED. (2010). Ortaöğretime ve yüksek öğretime geçiş sistemi, Türk Eğitim Derneği 2010 Report, [http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/ortaogretimeveyuksekogretimegecissistemi_ozet_rapor.pdf], downloaded at 08.07.2013
 • Turan, İ.& Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (pp.279-292), 15:1
 • Turkish Ministry of National Education (2013). National Education Statistics-Formal Education (2012- 2013), General Directorate of Support Services, Turkey

Year 2016, Volume 7, Issue 2, 0 - 0, 01.08.2016
https://doi.org/10.19160/e-ijer.66712

Abstract

References

 • Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi (Başlangıçtan 1917’ye). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • Aslan, M. (2004). Eğitim sisteminin kapanmayan yarası yüksek öğretime geçiş. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (pp. 37-51), 16:1
 • Baloğlu, Z. (1995). Türkiye’de eğitim. İstanbul: Yeni Yüzyıl Kitaplığı
 • Baştürk, S. (2003).L’enseignement des mathématiques en Turquie : le cas des fonctions au lycée et au concoursd’entrée à l’université. Paris: IREM de l’Université Paris 7
 • Biçer, B. (2008). Yükseköğrenim programlarına yeni yerleşen öğrencilerin özel dershanlere ilişkin tutumları, Çağdaş Eğitim Dergisi, (pp.14-20), 33
 • Bray, M. (1999). The Shadow Education System: Private Tutoring and its Implication for Planners. Fundamentals of Education Planning, 61
 • Bray, M., Kwok, P. (2003) Demand for private supplementary tutoring: conceptual considerations and socio-economic patterns in Hong Kong, Economics of Education Review, (pp. 611-620) 22: 6
 • Ceyhun, İ. & Karagölge, Z. (2004). Özel dershanelerin kimya öğretimine katkıları. Çağdaş Eğitim Dergisi (pp.13-19), 308
 • Ekici, G. (2005). Lise öğrencilerinin öğrenci seçme sınavına (ÖSS) yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (pp.82-90), 28
 • Erdoğdu, V. (2010). ÖZ-DE-BİR “Dershanecilik Akademisi”dir!, ÖZ-DE-BiR Eğitim Dergisi, 49: 12.
 • George, D., Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon
 • Gök, F. (2005). Üniversiteye girişte umut pazarı: özel dershaneler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi (pp. 102–110), 3:11
 • Lee, C. (1996). Children and private tuition. Hong Kong: Hong Kong Federation of Youth Groups Youth Poll Series, 34
 • Mischo, C. & Haag, L. (2002) Expansion and effectiveness of private tutoring, European Journal of Psychology of Education, (pp. 263-273), 17:3
 • Okur, M., and Dikici, R. (2004). Özel dershaneler ile devlet okullarının “kartezyen çarpım-analitik düzlem ve bağıntı” konularındaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (pp.417-426), 12:2
 • Özer, B. (2006). Dershanelere olan ihtiyaç. EğitimBülteni, (pp. 24-29) 13
 • Özoğlu, M. (2011). Özel Dershaneler: Gölge eğitim sistemiyle yüzleşmek, Seta, 36
 • Pallant, J. (2011). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS, 4th edition, Allen&Unwin, China
 • Reay, D. (1998). Class Work: mothers’ involvement in their children’s primary schooling, London, UCL Press.
 • Şirin, H. (1998). Özel Dershanelerin Genel Görünümü ve Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şirin, H. (2000). Eğitim sisteminde özel Dershaneler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (pp. 387-410), 2
 • Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: transition to university in Japan. American Journal of Sociology, (pp.1639-1657) 97:6
 • Tansel, A (2013). Türkiye’de özel Dershaneler: Yeni gelişmeler ve Dershanelerin geleceği, ERC Working Papers in Economics, http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series13/1310_tr.pdf, downloaded at 12.11.2013
 • Tansel, A. &Bircan, F. (2006). Demand for education in Turkey: A to bit analysis of private tutoring expenditures. Economics of Education Review (pp. 303-313) 25-3
 • Tansel, A., &Bircan, F. (2005). Effect of private tutoring on university entrance examination performance in Turkey (Discussion Paper No. 1609). Bonn, Germany: IZA.
 • TED. (2010). Ortaöğretime ve yüksek öğretime geçiş sistemi, Türk Eğitim Derneği 2010 Report, [http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/ortaogretimeveyuksekogretimegecissistemi_ozet_rapor.pdf], downloaded at 08.07.2013
 • Turan, İ.& Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi (pp.279-292), 15:1
 • Turkish Ministry of National Education (2013). National Education Statistics-Formal Education (2012- 2013), General Directorate of Support Services, Turkey

Details

Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Emrah Dolgunsöz

Publication Date August 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Dolgunsöz, E. (2016). A Sudden Change in Turkish Education System: Public Attitude Towards Dershane Debates in Turkey/Türk Eğitim Sisteminde Ani Bir Değişim: Türkiye’deki Dershane Tartışmalarında Kamuoyunun Tutumu . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 0-0 . DOI: 10.19160/e-ijer.66712
Creative Commons Lisansı
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)