Year 2013, Volume 4 , Issue 4, Pages 55 - 77 2014-01-28

İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City)

Doç.Dr.Mukadder Özan [1] , Arş.Grv.Murat Polat [2]


Örgütlerde farklılıkların yönetimi, çalışanların bireysel, demografik ve sosyo-kültürel farklılıklarına saygı duyulmasının, hiçbir kişi veya gruba ayrım yapılmamasının yanında, örgüt içindeki belirli farklılıkları ve benzerlikleri kabul edip kullanmayı içeren, geleceğe odaklanmış; değerlerin yön verdiği, stratejik, iletişime dayalı, örgüt için yeni değerler yaratan bir yönetim sürecinin etkin ve bilinçli şekilde geliştirilmesini; farklılıkların bireysel ve örgütsel amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini, bu farklılıklardan yararlanılmasını, tüm çalışanlar için pozitif bir çalışma ortamı yaratılarak, farklılıkların potansiyel avantajlarının artırılmasını ve olası sakıncalarının azaltılmasını esas alan bir yönetim yaklaşımıdır. Farklılıkların yönetimi yaklaşımının özellikle eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği ise halen çokça tartışılmakla birlikte çeşitli türde kültürel zenginlikleri ve farklılıkları içerisinde barındıran ülkemizde de daha etkili bir okul yönetim sürecinin gerçekleşmesinde öğretmenler ve öğrencilere ait farklılıkların göz önünde bulundurulması, farklılıkların yönetimi yaklaşımının yönetsel süreçlere dahil edilmesi yararlı olacaktır. Bu nedenle öncelikle eğitim örgütlerinde bu farklılıkların yönetimine yönelik öğretmen algılarının tespitinin önemli olduğu ön görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin, farklılıkların yönetimine yönelik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ili merkezinden seçilen toplamda 8 ilköğretim okulunda görev yapan n=264 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilen Farklılıkların Yönetimi Ölçeği (FYÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, kadın öğretmenlerin (n=139) erkek öğretmenlere göre (n=125) din ve vicdan özgürlüğü ve meslektaşları arasında farklı yaşam tarzlarına saygı, konularında daha olumlu bir algıya sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca genç öğretmenler (18-30 yaş arası, n=179) daha ileri yaş grubundaki (31-40 yaş arası, n=85) öğretmenlere kıyasla mesleki ve bireysel gelişim ve bilgi paylaşımı konularında daha açık bir algıya sahiptirler. Öte yandan ileri yaş grubundaki öğretmenler ise din ve vicdan özgürlüğüne yönelik ifadelerin açıklanması konusunda genç öğretmenlere göre daha olumlu bir algıya sahiptirler. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmenler, Farklılık, İlköğretim okulları, Farklılıkların yönetimi -------------------------------------- Extended Abstract Purpose: One of the most important concepts in current organizations during nearly all-organizational process is the management of differences. It may be said that it is important to determine perception level of teachers, who have high workforce potential in the education organizations as a working group, for the management of differences. In fact, it is foreseen that determination of teachers' perception during realization of effective difference management in educational administration, particularly in schools, will contribute in creating more efficient school climate. Accordingly, the study aims to find out perception of primary school teachers in terms of difference management. Sub-problems of the research are as follows: 1. In which direction are the primary school teachers' perceptions for difference management? 2. Do the primary school teachers' perceptions for difference management differentiate in sub-dimensions of the scale in terms of sex, age, education level, field and professional seniority? Method: This study is in the pattern of quantitative research. It is conducted in the general screening model, which is one of the quantitative research models. Quantitative research pattern is a research pattern that tries to test objective theories by examining relations among various variables and the variables are generally measured by sequence via measuring devices; thus, digitized data can be analyzed by statistical procedures (Creswell, 2009). Screening is one of quantitative research model that allow reaching quantitative or numeric definitions via working on tendencies, attitudes or views of a population by a sampling in the population (Fowler, 2009). Study group of the research is comprised by n=264 (52,7% female, 47,3% male) teachers. As a data collection means in the research, Farklılıkların Yönetim Ölçeği (Difference Management Scale-FYÖ) developed by Balay and Sağlam (2004) from the Harran University was used through e-mails in the internet by getting permissions from all relevant people. Results: As a result, it was determined that the relation of age and sex variables of teachers with scale's individual attitudes and behaviors as well as organizational values and norms was significant. In other words, female teachers have more positive perception than male teachers in the field of thought and faith freedom and respect to different lifestyles of colleagues. Moreover, young generation teachers (between 18-30 ages) are more open to professional and personal development and information sharing while middle age and older teachers (between 31-40 ages) have more positive perception in expressing statements for thought and faith freedom than young ones. In line with those results, it can be assumed that using the approach of difference management as a base in schools will be received positively in terms of teachers' perception. Conclusion and Recommendations: Under the light of obtained findings, it can be assumed that using the approach of difference management as a base in schools will be received positively in terms of teachers' perception. Teachers and principals should see differences as a source of richness not a source of discrimination. Accordingly, they may make an effort to perform understanding, tolerance, etc. based social activities in their schools. The Ministry of National Education may take the initiative of conducting activities such as project, course, etc. for increasing awareness levels of especially principals and teachers within the difference management approach in the schools. It can be said that further researches, especially experimental ones, on this field may create a road map of turning effective difference management into more active situation in the Turkish education organizations. Accordingly, researchers who will make researches on this field should use mixed model or head for experimental studies. Keywords: Education, Teachers, Diversity, Primary schools, Management of diversity
Örgütlerde farklılıkların yönetimi, çalışanların bireysel, demografik ve sosyo-kültürel farklılıklarına saygı duyulmasının, hiçbir kişi veya gruba ayrım yapılmamasının yanında, örgüt içindeki belirli farklılıkları ve benzerlikleri kabul edip kullanmayı içeren, geleceğe odaklanmış; değerlerin yön verdiği, stratejik, iletişime dayalı, örgüt için yeni değerler yaratan bir yönetim sürecinin etkin ve bilinçli şekilde geliştirilmesini; farklılıkların bireysel ve örgütsel amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini, bu farklılıklardan yararlanılmasını, tüm çalışanlar için pozitif bir çalışma ortamı yaratılarak, farklılıkların potansiyel avantajlarının artırılmasını ve olası sakıncalarının azaltılmasını esas alan bir yönetim yaklaşımıdır. Farklılıkların yönetimi yaklaşımının özellikle eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği ise halen çokça tartışılmakla birlikte çeşitli türde kültürel zenginlikleri ve farklılıkları içerisinde barındıran ülkemizde de daha etkili bir okul yönetim sürecinin gerçekleşmesinde öğretmenler ve öğrencilere ait farklılıkların göz önünde bulundurulması, farklılıkların yönetimi yaklaşımının yönetsel süreçlere dâhil edilmesi yararlı olacaktır. Bu nedenle öncelikle eğitim örgütlerinde bu farklılıkların yönetimine yönelik öğretmen algılarının tespitinin önemli olduğu ön görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin, farklılıkların yönetimine yönelik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ili merkezinden seçilen toplamda 8 ilköğretim okulunda görev yapan n=264 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilen Farklılıkların Yönetimi Ölçeği (FYÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, kadın öğretmenlerin (n=139) erkek öğretmenlere göre (n=125) din ve vicdan özgürlüğü ve meslektaşları arasında farklı yaşam tarzlarına saygı, konularında daha olumlu bir algıya sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca genç öğretmenler (18-30 yaş arası, n=179) daha ileri yaş grubundaki (31-40 yaş arası, n=85) öğretmenlere kıyasla mesleki ve bireysel gelişim ve bilgi paylaşımı konularında daha açık bir algıya sahiptirler. Öte yandan ileri yaş grubundaki öğretmenler ise din ve vicdan özgürlüğüne yönelik ifadelerin açıklanması konusunda genç öğretmenlere göre daha olumlu bir algıya sahiptirler
Eğitim, Öğretmenler, Farklılık, İlköğretim okulları, Farklılıkların yönetimi
 • Aksu, N. (2008). Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 32-46.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 25 – 43.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer.
 • Begeç, S. (2004). Farklılıkların Yönetimi ve Genel Kurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Merkezinde Yapılan Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bernardi, E. & De Toni, A. F. (2009). Managing cultural diversıty: integration values and management skills. POMS 20th Annual Conference, 1-4 May 2009, Orlando, Florida U.S.A.
 • Brazzel, M. (2003). Historical and Theoretical Roots Of Dıversity Management. Handbook of Diversity Management: Beyond Awareness to Competency Based Learning, USA: University Press of America.
 • Büyüköztürk, Ş. ve Diğ. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Çetin, C. ve Dereli, B. (2007). İşgücündeki farklılıkların yönetimi. Beliz Dereli (Ed.) Çokuluslu işletmelerde yurtdışına gönderilecek yöneticilere sunulan kültürlerarası eğitim ve uygulama örnekleri içinde (s.144-145). Ankara: Beta.
 • Denis, J. L., Langley, A. & Rouleau, L. (2007). Strategizing In Pluralistic Contexts: Rethinking Theoretical Frames. Human Relations, 60(1), 179–215.
 • Düren, Z. (1999). Küreselleşen İşletmelerde Kültürel Farklılıkların Yönetimi. Yönetim Dergisi, 10(33), 21-24.
 • Ewoh, A. I. E. (2013). Managing and Valuing Diversity: Challenges To Public Managers İn The 21st Century. Public Personnel Management, 42(2), 107–122.
 • Fowler, F. J. (2009). Survey Research Methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA:Sage.
 • Gellerman, W., Frankel, M.S. & Ladenson, R.F. (1990). Values and Ethics In Organization And Human System Development: Responding To Dilemmas In Professional Life. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Gilbert, J. A., Stead, B. A. & Ivancevich, J. M. (1999). Diversity Management: A New Organizational Paradigm. Journal of Business Ethics, 21(1), 61-76.
 • Güleş, H. (2012). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 615-628.
 • Holvino, E. & Kamp, A. (2009). Diversity Management: Are We Moving In The Right Direction? Reflections From Both Sides Of The North Atlantic. Scandinavian Journal of Management, 25, 395- 403.
 • Kamal, Y. & Ferdousi, M. (2009). Managing Diversity At Workplace: A Case Study Of hp. ASA University Review, 3(2), 157-170.
 • Kandola, R. ve Fullerton, J. (1994). Diversity: More Than Just An Empty Slogan. Personnel Management, 45-50.
 • Keil, M. ve Diğ. (2007). Training Manual For Diversity Management. International Society for Diversity Management – idm report. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/traisem _en.pdf
 • Kreitz, P. (2007). Best Practices For Managing Organisational Diversity. SLAC Publication, 1-49.
 • Linnehan, F. ve Konrad, A. M. (1999). Diluting Diversity: Implications For Intergroup Inequality In Organizations. Journal of Management Inquiry, 8(4), 329-340.
 • Lorbiecki, A. & Jack, G. (2000). Critical Turns In The Evolution Of Diversity Management. British Journal of Management, 1(3), 7-31.
 • Louvrier, J. (2013). Diversity, Difference and Diversity Management. Helsinki: Publications of The Hanken School of Economics.
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye’de Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Memduhoğlu, H.B. (2010). Farklılıkların Yönetimi. H.B.Memduhoğlu ve K.Yılmaz (Ed.), Yönetimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.200-224). Ankara: PegemA.
 • Memduhoğlu, H. B. (2011). Okullarda Farklılıkların Örgütsel Doğurguları: Bir Örnekolay İncelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 115-138.
 • Morrison, M., Lumby, J. & Sood, K. (2006). Diversity and Diversity Management: Messages From Recent Research. Educational Management Administration & Leadership, 34(3), 277–295.
 • Mujtaba, B. G. & Sungkhawan, J. (2009). Situational Leadership and Diversity Management Coaching Skills. Journal of Diversity Management, 4(1), 1-12.
 • Öncer, A. Z. (2004). İşletmelerde Bireysel, Örgütsel, Yönetsel Farklılık Kaynakları Ve Farklılaşma Stratejileri: Unilever Unity Projesi Kapsamında Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbilgin, M. (2007). İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi. Beliz Dereli (Ed.) Küresel Farklılık Yönetimi içinde (s.2-3). Ankara: Beta.
 • Pitts, D. W. (2005). Modeling The Impact Of Diversity Management. Andrew Young School of Policy Studies, 6-18.
 • Polat, S. (2012). Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1397-1418.
 • Rosado, C. (2006). What Do We Mean By “Managing Diversity”? Workforce Diversity, 3, 1-15.
 • Ruigrok, W. (2012). Overcoming The Triple Hurdle Of Diversity Management. The European Business Review, 1-4.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4), 65-96.
 • Sürgevil, O. (2008). Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo- Psikolojik Kuramlar ve Yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 111-124.
 • Şekercioğlu, G. ve Güzeller, C. O. (2012). Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi. Bilig Dergisi, 60, 215-236.
 • Thomas, R. R. (2006). Building On The Promise Of Diversity: How We Can Move To The Next Level İn Our Workplaces, Our Communities, and Our Society. New York: American Management Association.
 • Ünalp, A. T. (2007). Küresel İşletmeler ve Küresel İşletmelerde Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Farklılıkların Önemi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler, İzmir.
 • Vermeulen, P. J. (2011). Diversity Management In Higher Education: A South African Perspective In Comparison To A Homogeneous and Monomorphous Society Such As Germany. Germany: CHE Centre for Higher Education Development Working Paper,.
 • Visagie, J. C., Linde, H. & Havenga, W. (2011). A Theoretical Approach To The Experience Of Diversity Management: Mead Revisited. J Soc Sci, 27(2), 111-121.
 • Walker, A. & Dimmock, C. (2004). The International Role Of The NCSL: Tourist, Colporteur Or Confrere. Educational Management Administration & Leadership. 2 (3), 69-288.
 • What Is Workplace Diversity. Practtioner Handbook For Public Sector Employers And Employees, Public Service and Merit Protection Commission, [Online] Retrieved on 12- February-2011, at URL: www.apsc.gov.au/publications98/practicehandbook.pdf .
Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Doç.Dr.Mukadder Özan

Author: Arş.Grv.Murat Polat

Dates

Publication Date : January 28, 2014

Bibtex @ { ijer105456, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {55 - 77}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City)}, key = {cite}, author = {Özan, Doç.Dr.Mukadder and Polat, Arş.Grv.Murat} }
APA Özan, D , Polat, A . (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City). e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (4) , 55-77 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/8024/105456
MLA Özan, D , Polat, A . "İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2014 ): 55-77 <http://www.e-ijer.com/en/issue/8024/105456>
Chicago Özan, D , Polat, A . "İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2014 ): 55-77
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City) AU - Doç.Dr.Mukadder Özan , Arş.Grv.Murat Polat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 77 VL - 4 IS - 4 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City) %A Doç.Dr.Mukadder Özan , Arş.Grv.Murat Polat %T İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City) %D 2014 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Özan, Doç.Dr.Mukadder , Polat, Arş.Grv.Murat . "İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City)". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 / 4 (January 2014): 55-77 .
AMA Özan D , Polat A . İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City). e-uead / e-ijer. 2014; 4(4): 55-77.
Vancouver Özan D , Polat A . İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimine Yönelik Algıları (Muş İli Örneği)/Perceptions of Primary School Teachers towards Management of Diversity (Sample of Muş City). e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 4(4): 77-55.