Year 2013, Volume 4 , Issue 4, Pages 35 - 54 2014-01-28

Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories

Doç.Dr.Gürbüz Ocak [1] , Doç.Dr.İjlal Ocak [2] , Arş.Grv.Ahmet Yamaç [3] , Bil.Uzm.Aylin Yazıcıoğlu [4]


Bir kavramı başka bir kavrama benzeterek anlatmak olarak tanımlanan metafor tekniği bir çok alanla birlikte eğitim alanının da üzerinde durulan yaklaşımlardan biridir. Bireylere özgür anlatım ve düşünme gücü veren bu teknik sayesinde yaşam hikayeleri ve bunların bıraktıkları etkiler daha derin ve etkili biçimde ele alınmaktadır. Bilim insanlarının akademik yaşamlarındaki metaforların belirlenmesi ise akademisyen ve akademisyen adaylarının bu süreçleri anlamlandırmasında önemli rol bir oynayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı yaşayan bilim insanlarının akademik hayat hikayelerine yönelik görüşlerini metaforlar sayesinde ortaya çıkarmaktır Bu amaç doğrultusunda bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (Fenomenoloji) desenine dayalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Afyonkarahisar iline yakın mesafe olarak seçilen yedi ildeki üniversitelerde görev yapan 28 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu geliştirilmiş, verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizi kullanılmış ve OSR Nvivo 9 programından yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, akademik başarı kavramının anlamı, akademik yaşam metaforu, akademik yaşam metaforu ve gerekçesi, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve akademik yaşam-özel yaşam ilişkisi temaları altında sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Metafor, hayat hikayesi, bilim insanı, akademisyen yetiştirme. -------------------------------- Extended Abstract Purpose: Metaphor is an important tool which explains the relationship between learning and language. Metaphor is both related to literature and language, and an important part of daily life and language. The analysis of scientists' academic and personal lives, determining scientific and creative metaphors in their professional lives, presenting their views will be a model and shed a light for those who work and want to work in the academic domain. In this sense, the analysis of metaphors related to the academic lives of scientists is of vital importance. The purpose of this study is to analyze their academic backgrounds by discussing “The metaphors in academic life stories of living scientists”, and bringing out their perspectives and views by determining scientific and creative metaphors in academicians' lives. Within this framework, research question in this study is “What are the metaphors living scientists use while narrating their academic life stories and creativity?”. Method: This study is a qualitative research study which aims to analyze metaphors in academic life stories of living scientists, and determine themes according to the views and experiences of scientists. As a result of the studies, an interview form has been developed to obtain detailed information about explanations living scientists make about academic experiences and their views on metaphors. The study group was comprised of 28 academicians, and to conduct the interview more quickly and easier, the participants were chosen from 7 closest cities to Afyonkarahisar. To determine metaphors in academic life stories of living scientists, descriptive and content analysis techniques were used, and the life stories were summarized according to the themes organized. Results: The findings were presented under the themes of “the meaning of academic success concept”, “academic life metaphor”, “academic life metaphor and its rationale”, “experienced problems”, “solution offers”, “the relationship between academic life and private life”. According to the views of the academicians, academic success means integrating academic approach into entire life, the quality of scientific research and working hard and performing the necessities of career steps. When academicians' views on metaphors living scientists use about their academic lives and rationale were analyzed, four sub-themes were determined: working, journey, risk and promotion. When academicians' views on the metaphors they use about their academic lives and the rationale of the metaphors were analyzed, three sub-themes – considering academic life as a struggle, a journey and as advancing – were determined related to the “academic life metaphors and their rationale” theme. Academicians' expressions on the problems were divided into four sub-themes: problems among academicians, foreign language problem, administrative and bureaucratic problems, monetary and physical impossibilities. Furthermore, scholars have put forward various strategies to solve these problems. Finally, according to the views on academic – private life relationship, these findings were obtained: “won't succeed in any of them”, “keeping in balance” and “ignoring”. Conclusion and Recommendations: Academic success means three things. Being successful in only academic life doesn't reflect the whole meaning of success. Although reaching an aim which is valued universally is very important, climbing up career steps isn't enough on its own. Besides, proposing solution offers to universal and national problems and taking pleasure and feeling happy at the same time has an important place in academic life and academic success. Academic success is seen as a product of a process more than just a product, and individuals need to work hard towards the aims determined before to climb up the career steps one by one. Academic life is conceptualized working hard, journeys, risk and advancing concepts as a basis. In academic life, scholars need to develop themselves in a dynamic process, and to work in a disciplined way. Like a flying bird, scholars, with the aim of analyzing phenomenon and cases closely, deeply and remotely, should fly high and low. In this study, it is emphasized that scholars aren't happy with the freedom they have now; and in recent years; academic freedom has been limited. Also, it is emphasized that academic freedom is decreasing year by year. In academic circles, research funding and monetary problems are important problems waiting to be solved. Social life constitutes an important part of one's life whichever job s/he is doing. As they have to work hard, do research and produce knowledge, private and social lives have different roles in academicians' lives. Because scholars sometimes feel doubtful of which will be more important (social life or private life) and how they will keep the balance for their lives. Keywords: Metaphor, academic life stories, scientist, and scientist education.
Bir kavramı başka bir kavrama benzeterek anlatmak olarak tanımlanan metafor tekniği bir çok alanla birlikte eğitim alanının da üzerinde durulan yaklaşımlardan biridir. Bireylere özgür anlatım ve düşünme gücü veren bu teknik sayesinde yaşam hikâyeleri ve bunların bıraktıkları etkiler daha derin ve etkili biçimde ele alınmaktadır. Bilim insanlarının akademik yaşamlarındaki metaforların belirlenmesi ise akademisyen ve akademisyen adaylarının bu süreçleri anlamlandırmasında önemli rol bir oynayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı yaşayan bilim insanlarının akademik hayat hikâyelerine yönelik görüşlerini metaforlar sayesinde ortaya çıkarmaktır Bu amaç doğrultusunda bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (Fenomenoloji) desenine dayalı olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Afyonkarahisar iline yakın mesafe olarak seçilen yedi ildeki üniversitelerde görev yapan 28 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu geliştirilmiş, verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizi kullanılmış ve OSR Nvivo 9 programından yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, akademik başarı kavramının anlamı, akademik yaşam metaforu, akademik yaşam metaforu ve gerekçesi, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve akademik yaşam-özel yaşam ilişkisi temaları altında sunulmuştur
Metafor, hayat hikâyesi, bilim insanı, akademisyen yetiştirme
 • Atkinson, R.(1995). Gift of stories. London:Bergin & GarveyWestport, Connecticut.
 • Atkinson, R. (1998). The life story interview. Thousand Oaks, Ca.:Sage. http://www.itari.in/categories/higherpurpose/life_story_interview.pdf (Erişim tarihi: 5 Eylül 2010)
 • Balyer, A.(2011). Academic freedom: perceptions of academician in Turkey. Education and Science, 36(162), 138-148.
 • Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for social sciences. Boston: Allyn and Bacon.
 • Brikci, N., and Green, J. (2007). A guide to using qualitative research methodology. London:Medecins Sans Frontiers.
 • Carpenter, J. (2008). Metaphors in qualitative research: shedding lightor casting shadows? Research in Nursing & Health, 31, 274-282.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz 2008, 6(4), 693-712, (14.08.2010)www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2008_cilt6/sayi_4/693-712.pdf
 • Coşar, M. (2001). Nietzsche felsefesinde dürtü ve metafor kavramları. Felsefe Dünyası,33, 112-124.
 • Çoklar, A. N. ve Bağcı, H. (2009). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına yönelik geliştirmiş olduğu metaforlar. Journal of Qafqaz University, 28, 172-184, (14.08.2010)
 • Çelikten, M. (2005). Eğitim sisteminde kullanılan kültür ve öğretmen metaforları, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Denizli.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erdem, F. ve Satır, Ç. (2000). Farklı örgütlerde kültürel yapının metaforlarla analizi. VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs, Nevşehir.
 • Erdem, A. R. (2006). Dünyadaki yükseköğretimin değişimi.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15, 299-314.
 • Hardcastle, B.,Yamamoto, K., Parkay, F. W., and Chan, J. (1985). Metaphoricalviews of school: A cross- cultural comparison of college students. Teaching and Teacher Education, 1(4), 309-315.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koro-Ljungberg, M. (2001) Metaphors as a way to explore qualitative data, International Journal of Qualitative Studies in Education, 14(3), 367-379.
 • Kuş, E.(2007). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Low, G.(2008). Metaphorand education. Raymond W. Gibbs, Jr. (Ed.),The cambridge handbook of metaphor and thought (212-228). Cambridge University Press.
 • Mengi, F. ve Schreglmann, S.(2013). Akademisyenlik bağlamında bilimsel üretkenliği etkileyen çevresel faktörler, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Ocak, G. ve Gündüz, M., (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309.
 • Odabaşı, F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. ve Mısırlı, A.(2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 127- 142.
 • Özdemir O, ve Gökçe Kutsal Y. (2010). Bilimsel üretkenliği etkileyen çevresel faktörler. (Ed: Yılmaz, O).TUBİTAKULAKBİM Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 74-79.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003), (2005), (2011) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: Yök Yayınları.
 • Yüksel, S.(2002). Yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetleri ve örtük program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 361-370.
 • Witherell, C. and Nodding, N.(1991). Stories lives tell: narrative and dialogue in education. New York: Teachers College Press.
 • Woollard, J.(2005). The implications of the pedagogic metaphor for teacher education in computing.Technology, Pedagogy and Education, 14(2), 189-204.
Primary Language tr;en
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Doç.Dr.Gürbüz Ocak

Author: Doç.Dr.İjlal Ocak

Author: Arş.Grv.Ahmet Yamaç

Author: Bil.Uzm.Aylin Yazıcıoğlu

Dates

Publication Date : January 28, 2014

Bibtex @ { ijer105449, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {35 - 54}, doi = {}, title = {Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories}, key = {cite}, author = {Ocak, Doç.Dr.Gürbüz and Ocak, Doç.Dr.İjlal and Yamaç, Arş.Grv.Ahmet and Yazıcıoğlu, Bil.Uzm.Aylin} }
APA Ocak, D , Ocak, D , Yamaç, A , Yazıcıoğlu, B . (2014). Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (4) , 35-54 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/8024/105449
MLA Ocak, D , Ocak, D , Yamaç, A , Yazıcıoğlu, B . "Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2014 ): 35-54 <http://www.e-ijer.com/en/issue/8024/105449>
Chicago Ocak, D , Ocak, D , Yamaç, A , Yazıcıoğlu, B . "Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2014 ): 35-54
RIS TY - JOUR T1 - Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories AU - Doç.Dr.Gürbüz Ocak , Doç.Dr.İjlal Ocak , Arş.Grv.Ahmet Yamaç , Bil.Uzm.Aylin Yazıcıoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 54 VL - 4 IS - 4 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories %A Doç.Dr.Gürbüz Ocak , Doç.Dr.İjlal Ocak , Arş.Grv.Ahmet Yamaç , Bil.Uzm.Aylin Yazıcıoğlu %T Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories %D 2014 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Ocak, Doç.Dr.Gürbüz , Ocak, Doç.Dr.İjlal , Yamaç, Arş.Grv.Ahmet , Yazıcıoğlu, Bil.Uzm.Aylin . "Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 / 4 (January 2014): 35-54 .
AMA Ocak D , Ocak D , Yamaç A , Yazıcıoğlu B . Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories. e-uead / e-ijer. 2014; 4(4): 35-54.
Vancouver Ocak D , Ocak D , Yamaç A , Yazıcıoğlu B . Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2014; 4(4): 54-35.