Year 2012, Volume 3 , Issue 2, Pages 78 - 94 2012-10-12

Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi

Hilal KAZU [1] , Serkan Aslan [2]


Problem and Purpose: The continuous development of curriculums to meet the changing needs of the time is one of the fundamental factors of education systems to remain up-to-date. Therefore, countries, especially developed ones, have made every effort to increase the quality of their educational curriculums. In our country, Ministry of National Education has been carrying out studies to innovate and improve primary school curriculums to keep pace with these needs since 2004. With renewed primary school curriculum based on constructivist learning approach, an approach which is student-centered, activity-based, and gives importance to the integration of inside and outside classroom activities of the students is adopted. As a result of constructivist approach, students' involvement in learning process and their learning by doing and thinking have been aimed, and creating an environment in which students can improve their high-level thinking abilities such as critical and creative thinking, analyzing and evaluation have attempted to be provided. With constructivist approach, important changes have been made on goals/objectives, content, learning-teaching process and evaluation which are comprising the dimensions of the education program. Activities in learning and teaching process of previous curriculum were implemented with a teacher-centered approach which was mostly based on memorization in which high-level skills were not taken into consideration and asking question method was mostly used. In learning and teaching process of new curriculum, elements such as stimulating natural curiosity for learning to take place, student-centered activities, using what is learned in different environments and encouraging co-operation between students have been given importance. In Turkey, many studies regarding the new primary school curriculum were conducted. When these studies are analyzed, different conclusions were reached about the learning and teaching process. This study aims to evaluate the conclusions of these studies and understand the functionality of new primary school curriculum. It is considered that this study will provide a general overview of the learning and teaching process of new primary school curriculum. To this end, studies conducted on the learning and teaching process of new curriculum since 2004 were collected and analyzed. Method: Data were collected through "descriptive scan model”. Scan models are defined as describing an existing or a past situation as it is or it was. 54 studies were collected, and meta and content analysis were used to evaluate them. Results: Depending on the analysis, it has been revealed that most of the studies were conducted with respect to teachers' views and studies with respect to students, parents, directors and inspectors' views are insufficient. It has been also revealed that most of the studies were conducted between 2006 and 2008; qualitative and descriptive research models were employed as the research model; questionnaires and interviews were preferred as the data gathering tool; teachers were determined as target groups and studies were mostly conducted in central and west districts. According to the teachers, the positive side of the new curriculum is that it directs students to research and think. However, they also indicated that time insufficiency, crowdedness of classrooms, lack of communication with families, and financial costs of the activities to parents and teachers were the negative sides of the new curriculum. Another finding from these studies was that teachers have a positive view on new approaches used in learning and teaching process, however, they do not have enough knowledge on them. Besides, in order to actively implement new curriculum, physical conditions should be appropriate and there should be enough equipment to employ the activities. However, there have been problems in learning and teaching process since these conditions have not been fulfilled. Some of the findings of these studies include that activities in the new curriculum lead students to think and research, there is an increase in the students' interests towards lessons and activities are effective in teaching the subject matter and contribute to the socialization of the students. In the conclusion section of this study, some suggestions are offered depending on the evaluation of the studies in the literature. Keywords: 2004 Primary School Curriculum, Learning-Teaching Process, Constructivism --- Özet Ülkemiz, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitimde bir devrim gerçekleştirerek “öğretmen merkezli” anlayıştan vazgeçip “öğrenci merkezli” anlayışa geçmiştir. Bu anlayışa dayalı olarak tüm ilköğretim programları yapılandırmacı yaklaşımı temele alarak değiştirilmiştir. Yapılandırmacılık, son yıllarda eğitim uygulamalarını en çok etkileyen yaklaşımlardan biri olmuştur. Yapılandırmacı yaklaşım, eğitim alanında bilgi inşası anlamında kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda, öğrenciler var olan bilgilerinin üzerine yeni bilgileri inşa etmektedirler. Bu yaklaşımla birlikte, öğrenme-öğretme kavramına farklı anlamlar yüklenmiş ve bu farklı anlamlar öğretmen ve öğrencinin rollerinde değişikliklere yol açmıştır. Yeni programların uygulanmasında öğretmen rehber niteliğindedir, yani bilgiyi veren değil, bilgiye giden yolu gösteren bir rehberdir. Yeni programlarda, çoklu zeka, eleştirel ve yansıtıcı düşünme, aktif öğrenme, yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek çağdaş yaklaşımlara da yer verilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte eğitim programının ögelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu araştırmada, 2004 ilköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaların analizinde, meta-analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma kapsamını, 2004-2011 yılları arasında yeni ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılmış olan ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilen 29 bildiri ve 25 makale oluşturmaktadır. Çalışma kapsamını oluşturan yayınlara Google, Akademik Google, ERIC, ASOS, Ulakbim gibi arama motorları kullanılarak ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaların çoğunun 2006-2008 yılları arasında yoğunlaştığı, araştırma modeli olarak daha çok nitel ve betimsel araştırma modellerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak anket ve görüşmenin seçildiği, hedef gruplar olarak daha çok öğretmenlerin belirlendiği, yapılan araştırmaların daha çok iç ve batı bölgelerde uygulandığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, ayrıca yapılan araştırmaların sonuç ve önerilerine de yer verilmiştir. En son olarak da araştırmalara dayalı olarak yapılan değerlendirmeler ve araştırmaların sonuç ve önerileri de göz önüne alınarak öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: 2004 İlköğretim Programı, Öğrenme-Öğretme Süreci, Yapılandırmacılık.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1): 41-61.
 • Aydın, O. ve Özmen, Z. (2009). Yeni ilköğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 30: 47-63.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1): 1-24.
 • Durmuş, S. (2007). Oluşturmacılık: Teori Perspektifler ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Erdoğan, M., Akbunar, Ş., Kayır, Ç., Kaplan, H. ve Aşık, Ü. (2011). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili görüş, tutum ve inançları; 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (8-10 Eylül 2011), Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Erdoğan, M., Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık, Ü. ve Akbunar, Ş. (2011). Yeni geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri: 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011), Eskişehir:
 • Anadolu Üniversitesi. Görgen, İ., Karaçelik, S., Kocatürk, N. ve Kaya, İ. (2008). Yeni ilköğretim 1-5 programlarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 147.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koç, G. ve Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan yapılandırmacılığa: eğitimde yeni bir paradigma. H.Ü.
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 174-180. M.E.B. (2005a). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • (2005b). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1-3.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milles, M.B. and Huberman, A.M. (2002). The Qualitative Researcher’s Companion. California: Sage Publications.
 • Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record, 105 (9): 1623-1640.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme yöntemleri. D.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 18: 1-14.
 • Yanpar, T. (2007). İlköğretim müfettişleri ve formatör öğretmenlerin öğretim programlarında yer alan etkinliklerle ilgili öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşleri.
 • A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3): 225-250. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ek : Çalışma Kapsamında İncelenen Bildiri (B) ve Makaleler (M) Araştırmanın Sıra No Tü rü Modeli Veri Toplama Aracı Yapıldığı İl B. DUMAN (2004) M
 • İlköğretim Türkçe Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Betims el Görüşme Yönetici Konya, Muğla N. T. BÜMEN (2005) M
 • Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği) İlköğretim Türkçe Programları Pilot Uygulama Değerlendirmesi Nitel Anket ve Görüşme İzmir Ş.YAŞAR,M.GÜLTEKİN, B.TÜRKKAN, N. YILDIZ, P.GİRMEN (2005) Öğretmen Eskişehir A. BAŞ COLLİNS (2005) Nitel Görüşme Öğretmen, Öğrenci, Yönetici, Veli Öğretmen, Öğrenci M. ERDOĞAN (2005) B
 • Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının Değerlendirilmesi Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Yeni Hayat Bilgisi Programının, Öğretmen Görüşleri Esas Alınarak Değerlendirilmesi (Samsun İli Örneği) Hayat Bilgisi Dersi Programı ile 2004
 • Uygulanmaya Konan Yeni İlköğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği) İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi Betims el Siirt E. İZCİ, M. ÖZDEN ve A. TEKİN (2006) B Betims el Adıyaman K. SELVİ (2006) B Öğretmen Eskişehir C.YÜCEL, M.K. KARAMAN, Z. BATUR, A. BAŞER ve A. KARATAŞ (2006)
 • Yeni Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ve Programın Değerlendirilmesi Nitel Görüşme Öğretmen İstanbul, Uşak N. AKKAYA ve F. KIRMIZI (2006)
 • İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Türkçe Programına ve Programın Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen İzmir A. AKTAŞ (2006)
 • İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Programındaki Öğrenme-Öğretme Yaşantılarının Öğretim İlkelerine Uygunluğu (Öğretmen Görüşleri) Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Betims el Malatya M. N. GÖMLEKSİZ (2007) Betims el Pilot uygulamanın uygulandığı iller İzmir, Ankara M. ERDOĞAN (2007) M
 • Yeni Geliştirilen 4. Ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi; Nitel Bir Çalışma Nitel Görüşme Akademisyen, Öğretmen, Öğrenci A.R. ÖZPOLAT, F. SEZER, İ.Y. İŞGÖR, M. SEZER (2007)
 • Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi Betims el Erzurum M. N. GÖMLEKSİZ ve İ. BULUT (2007) Betims el İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Van, Bolu, Hatay, Diyarbakır Samsun, Hatay, Bolu, İstanbul, Diyarbakır Kocaeli, Van Afyon M. YAPICI ve N. H. LEBLEBİCİER (2007)
 • Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri İlköğretim 1. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Öğretmen Ö. KORAY ve G. C. PEHLİVAN (2007) B Nitel Görüşme Zonguldak T. UĞUR (2007) B
 • İlköğretim 1,2 Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri Öğretmen Adaylarının Yeni İlköğretim Programına Ve İlköğretim Okullarında Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi İlköğretim 1. Kademe Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi Öğretmen Uşak A. TAŞ (2007) B Nitel Görüşme Öğretmen Adayı Konya P. ARTUT ve A. P. BAL (2007) Adana S. ORUÇ ve B. N. ALTIN (2007)
 • Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi İlköğretim Programlarında Oluşturmacılık Görüşme Öğretmen Ankara C. EPÇAÇAN ve M. ERZEN (2008) Betims el Ankara, Siirt N. SERT (2008) M ve Belge Analizi Ankara S. UYGUN ve S. Z. GENÇ (2008) B
 • Yeni İlköğretim Programlarının Kuramsal Temelleri Açısından Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Birleştirilmiş Sınıflarda Yeni Programın Uygulanması Esnasında Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri Betims el Çanakkale M. TAHİROĞLU, M. KARASU, V. AKTEPE (2008) Nitel Görüşme Öğretmen Aksaray S. SEKİN, Z. İBRAHİMOĞLU ve M. YÜCEL (2008) Ç. ÇETİNKAYA (2008)
 • Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Etkinliklerine İlişkin Görüşleri İlköğretim 1. Sınıf Ebeveynlerin 2004
 • İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Programına İlişkin Görüşleri Türkçe Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinin Uygulama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının Yenilenen İlköğretim Programlarına Yönelik Görüşleri Yeni İlköğretim Programı (2005)
 • Uygulamaları Hakkında İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Nitel Görüşme İstanbul B Nitel Görüşme Veli Ankara R. KARADAĞ (2008) B Nitel Görüşme Öğretmen Adıyaman H. ANILAN, F. ÇALIŞIR, B. GENÇ ve U. OKKİRMAN (2008) Nitel Görüşme Öğretmen Eskişehir Ö. KELEŞ, E. BAKAR ve M. KOÇAKOĞLU (2009) Nitel Görüşme Yönetici Türkiye Geneli B. ÇETİN (2009) İlişkisel Tarama İstanbul K. KAYIKÇI ve A. SABANCI (2009) Öğretmen, Müfettiş, Yönetici Öğretmen O. AYDIN ve Z. ÖZMEN (2009)
 • Yeni İlköğretim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşleri Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Betims el İstanbul A. ADIGÜZEL (2009) Öğretmen, Yönetici Ö.C. KARACAOĞLU ve E. ACAR (2010) Alan Araştır ması (Kartopu) Aydın Y. DOĞAN (2010) M
 • Fen Ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Öğretmenlerin Fen Ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yozgat İlli Örneği) İzmir Buca İlçesinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yeni Ders Programlarına Ait Öğretmen Görüşleri Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri Yeni (2005) İlköğretim Fen ve Teknoloji
 • Programının Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Öğretmen farklı il S. UNAYAĞYOL (2010) B Betims el Yozgat R. KETE, Ç. DEDE ve V. ÖZ (2010) İzmir S. YALÇIN ve S. YALÇIN (2011) M Bayburt S. YÖRÜK, A. YAVUZ, E. KIVRAK (2011) Betims el Yönetici, Müfettiş
Primary Language tr
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Hilal KAZU

Author: Serkan Aslan

Dates

Publication Date : October 12, 2012

Bibtex @ { ijer105333, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2012}, volume = {3}, pages = {78 - 94}, doi = {}, title = {Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KAZU, Hilal and Aslan, Serkan} }
APA KAZU, H , Aslan, S . (2012). Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 78-94 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/8018/105333
MLA KAZU, H , Aslan, S . "Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2012 ): 78-94 <http://www.e-ijer.com/en/issue/8018/105333>
Chicago KAZU, H , Aslan, S . "Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2012 ): 78-94
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi AU - Hilal KAZU , Serkan Aslan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 94 VL - 3 IS - 2 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi %A Hilal KAZU , Serkan Aslan %T Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi %D 2012 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KAZU, Hilal , Aslan, Serkan . "Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (October 2012): 78-94 .
AMA KAZU H , Aslan S . Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. e-uead / e-ijer. 2012; 3(2): 78-94.
Vancouver KAZU H , Aslan S . Evaluation of Studies Conducted on the “Learning-Teaching Process” Dimension of 2004 Primary School Curriculum / 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2012; 3(2): 94-78.