Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 51 - 79 2019-08-31

İngilizce Öğretim Elemanlarının Meslektaş Rehberliğine İlişkin Görüşleri
The Views of ELT Instructors According to Peer Observation

İclal KARATAŞ [1] , Erdal TOPRAKÇI [2]


Bu araştırmanın amacı yükseköğretim kurumlarının Yabancı Diller Yüksekokulları’nda görev yapmakta olan İngilizce öğretim elemanlarının görüşlerine göre meslektaş rehberliği uygulamasının incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi genel taramadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 İzmir ilindeki devlet üniversitelerinde görev yapan 392 İngilizce öğretim görevlisi oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacıların geliştirdiği ve Likert tipi beşli derecelendirme ölçeğine göre hazırlanan "Ders Denetiminde Meslektaş Rehberliği Algısı Ölçeği" ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde; seçeneklere göre kodlanan puan aralığı, t testi ve tek yönlü varyans analizi işlemleri kullanılmıştır.  Araştırma sonunda elde edilen bulgular şunlardır: İngilizce öğretim görevlilerinin meslektaş rehberliği uygulamasının olumlu yönlerine ilişkin algıları "Katılıyorum" düzeyinde iken meslektaş rehberliğinin olumsuz yönlerine ilişkin algıları "Kısmen Katılıyorum" düzeyindedir. İngilizce öğretim görevlilerinin meslektaş rehberliğinin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin algıları arasında çeşitli değişkenler (cinsiyet, mezun olunan bölüm, kıdem ve eğitim durumuna) göre anlamlı farklılık yoktur. Ancak, İngilizce öğretim görevlilerinin meslektaş rehberliğinin olumlu yönlerine ilişkin algıları ile olumsuz yönlerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, meslektaş rehberliği uygulamasının üniversitelerde sadece İngilizce öğretim görevlileri tarafından değil tüm fakültelerdeki öğretim görevlileri tarafından mesleki gelişim amacıyla daha sistematik bir şekilde uygulanması tavsiye edilmiştir.

The aim of the research was to examine peer observation according to the views of ELT instructors working in Schools of Foreign Languages at universities. In this study, general survey model was used. Target population of the study consists of 392 ELT instructors working in the 2018-2019 academic year, at state universities in İzmir. The findings relating to the perceptions of the ELT instructors on the positive and negative sides of peer observation were supplied by "Peer Observation Perception Scale in Instructional Supervision" with a five point Likert-type scale developed by the researchers. For the data analysis, techniques of arithmetical average, standard deviation t test and one-way analysis of variance were used. The findings of the research were as follows: While the perception level of the ELT instructors for the positive sides of peer observation of teaching was "I agree", for the negative sides of peer observation was “I partially agree". There was no statistically significant difference among the perceptions of the ELT instructors on the positive and negative sides of peer observation relating to "gender", “undergraduate degree", "seniority" and "educational status". There was statistically significant difference among the perceptions of the ELT instructors relating to negative and positive sides of peer observation. In accordance with the results of the study, it is recommended that not only ELT instructors but also academicians from all departments carry out peer observation with the aim of professional development in a more systematic way.

 • Abdalllah, A. A. (2018). Effectiveness of peer observation on enhancing teacher competence among teacher trainees during teaching practice: A case study of Mwenge Catholic University (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mwenge Catholic University, Moshi, Tanzania.
 • Ahmed, E., Nordin, Z. S., Shah, S. R., Channa, M. A. (2018). Peer observation: A professional learning tool for English language teachers in an EFL institute. World Journal of Education, 8(2),73-87. doi: 10.5430/wje.v8n2p73
 • Akar, E. (2016). Ortaöğretim okullarında İngilizce öğretiminde alternatif denetim modeli olarak meslektaş denetimi modelinin öğretmen, okul ve denetim kategorilerine yönelik etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yıldız Tenik Üniversitesi, İstanbul.
 • Akıllı, M. (2007). Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yöntemlerinin öğretmen eğitimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akyol, B., Evren, U., Çavuş, B. ve Dumlu, N. N. (2016). Üniversitelerde ders denetimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 189-212.
 • Alsaleh, A., Alabdulhadi, M., & Alrwaished, N. (2017). Impact of peer coaching strategy on pre-service teachers’ professional development growth in Kuwait. International Journal of Educational Research, 86, 36-49. doi: 10.1016/j.ijer.2017.07.011
 • Archibald, S., Coggshall, J. G., Croft, A., & Goe, L. (2011). High-quality professional development for all teachers: Effectively Aallocating resources https://gtlcenter.org/sites/default/files/docs/HighQualityProfessionalDevelopment.pdf adresinden 10.20.2018 tarihinde elde edildi.
 • Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and teacher education, 27(1), 10-20. doi: 10.1016/j.tate.2010.08.007
 • Aydın, M. (2013). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Bağçivan, E. (2011). Üniversitelerde eğitim ve öğretimin denetimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Baş, T. (2013). Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Pegem A Yayıncılık.
 • Bell, A., & Mladenovic, R. (2007). The benefits of peer observation of teaching for tutor development. Higher Education, 55(6), 735-752. doi: 10.1007/s10734-007-9093-1
 • Bell, M. (2001). Supported reflective practice: a programme of peer observation and feedback for academic teaching development. International Journal for Academic Development, 6(1), 29-39. doi: 10.1080/13601440110033643
 • Bell, M., & Cooper, P. (2013). Peer observation of teaching in university departments:a framework for implementation. International Journal for Academic Development, 18(1), 60-73. doi: 10.1080/1360144X.2011.633753
 • Berk, R. A. (2005). Survey of 12 Strategies to measure teaching effectiveness. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(1), 48-62.
 • Beycioğlu, K., ve Dönmez, B. (2009). Eğitim Denetimini Yeniden Düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 71-93.
 • Bozak, A. (2014). Meslektaş rehberliği yönteminin uygulanabilirliği ve etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Bozak, A., Yıldırım, M. C. ve Demirtaş, H. (2011). Öğretmenlerin mesleki gelişimi için alternatif bir yöntem: Meslektaş gözlemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 65-84.
 • British Council (2012). A guide to continuing professional development – Peer observations. www.teachingenglish.org.uk adresinden 11.20 2018 tarihinde elde edildi.
 • British Council (2015). Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında İngilizce eğitimi. Ankara: Yorum Basın Yayın
 • Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carroll, C., & O'Loughlin, D. (2014). Peer observation of teaching: enhancing academic engagement for new participants. Innovations in Education and Teaching International, 51(4), 446-456. doi: 10.1080/14703297.2013.778067
 • Centre for Teaching Support & Innovation [CTSI] (2017). Peer observation of teaching: Effective practices. Toronto: The centre for teaching support & innovation, University of Toronto.
 • Chamberlain, J. M., D'Artrey, M., & Rowe, D. A. (2013). Peer observation of teaching: A decoupled process. Active Learning in Higher Education, 12(3), 189-201. doi: 10.1177/1469787411415083
 • Cohen, D. K., & Hill, H. C. (2000). Instructional policy and classroom performance: The mathematics reform in California. Teachers College Record, 102(2), 294-343.
 • Cosh, J. (1999). Peer observation: A reflective model. ELT Journal, 53(1), 22-27.
 • Çağlar, E. (2013). A qualitative study of peer observation of teaching as a job-embedded professional development tool (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Darling-Hammond, L. (2012). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. Hoboken: Jossey-Bass A wiley Imprint.
 • Day, R. R. (2013). Peer observation and reflection in the ELT practicum. Journal of Language and Literature Education , 1-8.
 • Demir, H., Kapukaya, K. ve Özfidan, B. (2015). Yabancı diller yüksek okullarında görev yapan İngilizce okutmanlarının sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 113-138.
 • Demirkasımoğlu, N. (2011). Türk eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim sisteminin seçilmiş bazı ülkelerin denetim sistemleri ile karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(23), 23-48.
 • Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), 181- 199.
 • Donnelly, R. (2007). Perceived impact of peer observation of teaching in higher education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19(2), 117-129. doi: 10.3102/0013189X08331140
 • Doyle, M. J. (2012). Using peer to peer observation to improve teacher collaboration (Yayınlanmamış doktora tezi). Capella University, Minneapolis, USA.
 • Ekşi, G. (2010). An assessment of the professional development needs of English language instructors working at a state university (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Elçiçek, Z. ve Yaşar, M. (2016). Türkiye'de ve dünyada öğretmenlerin mesleki gelişimi. Electronic Journal of Education Sciences, 5(9), 12-19.
 • Erişen, Y., Çeliköz, N., Kapıcıoğlu, M. K., Akyol, C. ve Ataş, S. (2009). The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in Turkey. Procedia-Social Behavioral Sciences, 1(1), 1431-1436. doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.252
 • Esen, M. ve Esen, D. (2015). Öğretim üyelerinin perfonmans değerlendirme sistemine yönelik tutumlarının araştırılması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 52-57. doi: 10.5961/jhes.2015.109
 • Fletcher, J. A. (2018). Peer observation of teaching: A practical tool in higher education. The Journal of Faculty Development, 32(1), 51-64. doi: 10.13140/RG.2.2.19455.82084.
 • Gosling, D. (2002). Models of peer observation of teaching. https://www.researchgate.net/profile/David_Gosling/publication/267687499_Models_of_Peer_Observation_of_Teaching/links/545b64810cf249070a7955d3.pdf adresinden 12.11.2018 tarihinde elde edilmiştir.
 • Gosling, D. (2013). Collaborative peer-supported review of teaching. J. Sachs, & M. Parsel (Ed.), Peer review of learning and teaching in higher education içinde (s. 13-31). Springer-Dordrecht.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (10), 73-78.
 • Gökmen, M. (2014). Developing EFL instructors' reflective teaching through collaborative action research and peer observation (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Guskey, T. R. (1986). Staff development and the process of teacher change. Educational Researcher, 15(5), 5-12. doi: 10.3102/0013189X015005005
 • Guskey, T. R. (1994). Professional development in education: In search of the optimal mix. Sözel bildiri, Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
 • Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. California: Corwin Press.
 • Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching, 8(3), 381-391. doi: 10.1080/135406002100000512
 • Gündüz, H. B. ve Akar, E. (2016). Peer supervision: An alternative approach in teachers' professional development and school achievement. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 211-233. doi: 0.15345/iojes.2017.04.016
 • Gündüz, Y. (2012). Eğitim örgütlerinde denetimin gerekliliği: kuramsal bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (34), 1-6.
 • Hammersley-Fletcher, L., & Orsmond, P. (2004). Evaluating our peers: is peer observation a meaningful process? Studies in Higher Education, 29(4), 489-503. doi: 10.1080/0307507042000236380
 • Hanna, H. J. (1988). A case study of instructional improvement through peer observation in a suburban high school (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Portland State University, Portland, USA.
 • Harris, K. L., Farrell, K., Bell, M., & Devlin, M. &. (2008). Peer review of teaching in Australian higher education: A handbook to support institutions in developing and embedding effective policies and practices. Melbourne: Australian Learning and Teaching Council Publication.
 • Harwey, L. (2002). Evaluation for what? Teaching in higher education, 7(13), 245-263. doi: 10.1080/13562510220144761
 • Hatip, F. (2006). Öğretmenler arası gözlem çalışmalarının öğretmen gelişimindeki rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Hendry, G. D., & Oliver, G. R. (2012). Seeing is believing: The benefits of peer observation. Journal of University Teaching & Learning Practice, 9(1), 1-9.
 • Hendry, G. D., Bell, A., & Thomson, K. (2013). Learning by observing a peer’s teaching situation. International Journal for Academic Development, 19(4), 318-329. doi: 10.1080/1360144X.2013.848806
 • Hunzicker, J. (2010). Characteristics of effective professional development: A checklist. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510366.pdf adresinden 10.10.2018 tarihinde elde edilmiştir.
 • İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(özel sayı), 41-56.
 • Iqbal, I. (2014). Don’t tell it like it is: Preserving collegiality in the summative peer review of teaching. Canadian Journal of Higher Education, 44, 108-124.
 • Kabakçı, I. ve Odabaşı, H. F. (2008). The organization of the faculty development programs for research assistans: the case of education faculties in Turkey. Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 56-63.
 • Kalaycı, N. (2009). Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme sürecinde kullanılan yöntemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 605-636.
 • Karabağ, S. (2000). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmenlerin birbirlerini gözlemlemesine karşı tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Karaçam, S.; Tekin, N. ve İlhan, G. Ç. (Ed.). (2008). Okul temelli mesleki ve bireysel gelişim programlarının verimliliğinin belirlenmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Kasapoğlu, A. E. (2001). A suggested peer observation model as a means of professional development (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, S. ve Kartallıoğlu, S. (2010). Okul temelli mesleki gelişim modeline yönelik koordinatör görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 115-130.
 • Keig, L., & Waggoner, M. D. (1994). Collaborative peer review. The role of faculty in improving college teaching. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378925.pdf adresinden 11.11.2018 tarihinde elde edildi.
 • Kenny, A., Mitchell, E., Chróinín, D. N., Vaughan, E., & Murtagh, E. (2014). ‘In their shoes’: exploring a modified approach to peer observation of teaching in a university setting. Innovations in Education and Teaching International, 51(2), 218-229. doi: 10.1080/14703297.2013.771971
 • Kinchin, I. M. (2005). Evolving diversity within a model of peer observation at a UK university.Sözel bildiri, British Educational Research Association Annual Conference (BERA), 14-17
 • Koç, M., Demirbilek, M. ve İnce, E. Y. (2015). A needs assessment for academicians' professional development. Eğitim ve Bilim, 40 (177 ), 297-311.
 • Kohut, G. F., Burnap, C., & Yon, M. G. (2007). Peer observation of teaching: Perceptions of the observer and observed. College Teaching, 55(1), 19-25. doi: 10.3200/CTCH.55.1.19-25
 • Kuru Gönen, İ. S. (2012). Yansıtmalı karşılıklı akran eğitimi çalışması: İngilizce Öğretmenliği programı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde bir uygulama (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). In service training of ELT teachers in Turkey between 1998-2005. Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 359-369.
 • Lakshmi, B. S. (2014). Reflective practice through journal writing and peer observation: A Case study. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(4), 189-204.
 • Lomas, L., & Kinchin, I. (2006). Developing a peer observation program with university teachers. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 18(3), 204-214.
 • Lomas, L., & Nicholls, G. (2005). Enhancing teaching quality through peer review of teaching. Quality in Higher Education, 11(2), 137-149 doi:10.1080/13538320500175118
 • Martin, G. A., & Double, J. M. (1998). Developing higher education teaching skills through peer observation and collaborative reflection. Innovations in Education & Training International, 35(2), 161-170. doi: 10.1080/1355800980350210
 • McCarty, D. J., Kaufmann, J. W., & Stafford, J. C. (1986). Supervision and evaluation: Two irreconcilable processes? The Clearing House, 59(8), 351-353.
 • MEB (2012). Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü: Mesleki gelişim faaliyetleri. http://oygm.meb.gov.tr/www/tanitim/icerik/7 adresinden 05.11.2018 tarihinde elde edildi.
 • MEB (2017).Okul temelli mesleki gelişim klavuzu http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06153206_otmg_kYlavuz.pdf adresinden 05.11. 2018 tarihinde elde edildi.
 • MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişlikleri Başkanlıkları Yönetmeliği. (2014). T. C. Resmi Gazete, 29009
 • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname . (2011). T. C. Resmi Gazete, 28054
 • Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2014). T. C. Resmi Gazete, 28941
 • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2016). T. C. Resmi Gazete, 29913
 • Munson, B. R. (1998). Peers observing peers: The better way to observe teachers. Contemporary Education, 69(2), 108.
 • Neagley, R. L., & Evans, N. D. (1964). Handbook for effective supervision of instruction. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.
 • Nguyen, Q. D., Fernandez, N., Karsenti, T., & Charlin, B. (2014). What is reflection? A conceptual analysis of major definitions and a proposal of a five-component model. Medical Education, 48, 1176-1189. doi: 10.1111/medu.12583
 • Odabaşı, H. F. (2003). Faculty point of view on faculty development. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 86-89.
 • Odabaşı, H. F. (2005). The status and need for faculty development in Turkey. International Journal for Academic Development, 10(2), 139-142. doi: 10.1080/13601440500281799
 • OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from Talis. Paris: OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf adresinden 01.11.2018 tarihinde elde edildi.
 • Oğuz, A. (2004). Bilgi çağında yükseköğretim kurumları. Milli Eğitim Dergisi(164). https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/oguz.htm adresinden 21.05.2019 tarihinde elde edildi.
 • Postholm, M. B. (2012). Teachers' professional development: a theoretical review. Educational Research, 54(4), 405-429.
 • Reed, A. J., & Bergemann, V. E. (2001). Guide to observation, participation, and reflection in the classroom. New York: McGraw-Hill.
 • Richardson, M. O. (2000). Peer observation: Learning from one another. The NEA Higher Education Journal, 16(1), 9-20.
 • Roberson, B. (2006). Peer observation and assesment of teaching. University of Texas at el Paso. El Paso: UTEP Center for Effective Teaching and Learning.
 • Scheerens, J., Hendriks, M., Luyten, H., Sleegers, P., & Steen, R. (2010). Teachers' Professional Development: Europe in international comparison. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union .
 • Seferoğlu, S. S. (2001). Elementary school teachers perceptions of professional development. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 117-125.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (1993). Supervision: A redefinition. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Shortland, S. (2004). Peer observation: A tool for staff development or compliance? Journal of Further and Higher Education, 28(2), 219-228. doi: 10.1080/0309877042000206778
 • Shortland, S. (2010). Feedback within peer observation: continuing professional development and unexpected consequences. Innovations in Education and Teaching International, 47(3), 295-304. doi: 10.1080/14703297.2010.498181
 • Siddique, Z. S., Carr, S. E., & Jonas-Dwyer, D. (2007). Twelve tips for peer observation of teaching. Medical Teacher, 29(4), 297-300. doi:10.1080/01421590701291451
 • Spiller, D. (2011). Peer observation. Hamilton, New Zealand: Teacher Development Unit, The University of Waikato.
 • Sullivan, P. B., Buckle, A., Nicky, G., & Atkinson, S. H. (2012). Peer observation of teaching as a faculty development tool. BMC Medical Education, 12(26), 2-6. doi: 10.1186/1472-6920-12-26
 • Supovitz, J. A., & Turner, H. M. (2000). The Effects of professional development on science teaching practices and classroom culture. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 963-980. doi: 10.1002/1098-2736(200011)
 • Şen, Ö. (2008). Türkiye’deki üniversite yabancı dil hazırlık okulu öğretim elemanlarının kendilerini gözlemlemesi ile akranları tarafından gözlemlenmelerinin kıyaslanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdan, M. (2008). Çağdaş eğitim denetiminde meslektaş yardımlaşması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 69-92.
 • Taymaz, H. (2013). Teftiş: kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Todd, M. A. (2017). Peer observation as a tool for professional development (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). St. Cloud State University, Minnesota, USA.
 • Tonbul, Y. (2006). İlköğretim okullarındaki "mesleki çalışma" uygulamalarının etkililiği ile ilgili görüşler. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 13-30.
 • Tonbul, Y. (2008). Ögretim üyelerinin performansının degerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (56), 633-662.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 299-311. doi:10.17051/io.2017.24494
 • Toprakçı, E. ve Gürkan, H. (2018). İlkokul müdürlerinin mesleki gelişimi. E- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 64-81. doi: 10.19160/ijer.434582
 • Torres, A. C., Lopes, A., Valente, J. M., & Mouraz, A. (2017). What catches the eye in class observation? Observers’ perspectives in a multidisciplinary peerobservation of teaching program. Teaching in Higher Education, 22(7), 822-838. doi: 10.1080/13562517.2017.1301907
 • University Teaching Development Centre [UTDC]. (2004). Peer observation of teaching: UTDC guidelines. Wellington: Victoria University of Wellington
 • Varlı, A. (1994). Teachers' attitudes toward peer observation (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Vermez, K. (2017). The process of peer coaching strategy regarding the teaching skills of novice EFL teachers: A case study (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Whitley, B. E. (2002). Principles of research in behavioral science. McGraw-Hill .
 • Yamamato, G. T. (2018). Türkiye'de yükseköğretim sistemi üzerine düşünceler. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(3), 132-138.
 • Yeşil, D. ve Kış, A. (2015). Okul müdürlerinin ders denetimi. İnönü üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 27-45.
 • Yeşilbursa, A. (2009). Language teaching beliefs, problems and solutions: Reflecting and growing together. ELT Konferansı, ODTÜ , Ankara.
 • Yeşiltaş, M. ve Öztürk, Y. (2000). Öğretim elemanlarının ders vermedeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 156-165.
 • Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2005). Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme yönetmeliği. http://www.yodek.org.tr/download/yonetmelik_dl.pdf adresinden 24.05.2019 tarihinde elde edildi.
 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği (1982). http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat adresinden 25.05.2019 tarhinde elde edildi.
 • Yüköğretim Kanunu (1981). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden 25.05.2019 tarihinde elde edildi.
 • Zepeda, S. J. (2008). Professional development: What works. New York: Eye on Education
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: İclal KARATAŞ (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Erdal TOPRAKÇI
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

APA KARATAŞ, İ , TOPRAKÇI, E . (2019). İngilizce Öğretim Elemanlarının Meslektaş Rehberliğine İlişkin Görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 51-79 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/48451/600152