Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 83 - 101 2018-04-23

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması
Perceptions of Teacher Candidates Attending Pedagogical Formation Courses Regarding the Educational Inspectors: A Metaphorical Study

AHMET ŞAHİN [1] , Ali SABANCI [2]


Çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin maarif müfettişlerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışması olarak desenlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak mecaz kullanımından yararlanılmıştır. Verilerin analizde metaforik çözümlemelerden yararlanılarak tümevarımcı içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak maarif müfettişlerine ilişkin olumlu algıların olumsuz algılara göre biraz daha güçlü şekilde vurgulandığı anlaşılmıştır. Olumlu algıların bir boyutu nesnel durum tespiti yapmaya odaklı düzeltme yönlü davranışlara işaret ederken bir bölümü de bu durumun ötesinde yaratıcılığı özendirmeyi ve gelişme sağlamayı hedefleyen davranışları öne çıkarmaktadır. Ancak yaratıcılık, yenilikçilik ve geliştirme odaklı dönüşümsel denetim anlayışının sürdürümcü denetsel anlayışa göre daha zayıf kaldığı söylenebilir. Olumsuz algıların büyük çoğunluğunun hoş olmayan duyguları çağrıştıran, sosyal, kültürel ve fiziki olarak içinde bulunduğumuz çevrede var olan kimi zaman kaygı, korku ve hatta şiddet içerikli duyguların ortaya çıkmasına sebep olan canlı ve cansız varlıklarla ifade edildiği dikkat çekmektedir.

The purpose of this research is to seek the ideas of students of the pedagogical formation courses about education inspectors. The research was designed in phenomenological design, which is a qualitative method. As data collecting technique, metaphorical use of the participants was referred to. In analysing the data, inductive content analysis technique was used to identify metaphorical language. Working group were determined using convenience sampling technique which is one of purposeful sampling method.  As a result, the participants tend to have positive perceptions more than negative. Part of the positive perceptions pointed out to determine the objective current state and focus on correction of the behaviours more than encouraging creativeness and providing development. It can be asserted that the perceptions show that inspectors and inspection tend to focus on transactional frame of reference more than being innovative, creative and developmental. Most of the negative perceptions were stated using living organisms and things which cause to provoke emotions including fear and anxiety or even violence in our physical, cultural, social environment.

 • Açıkalın, A., Şişman, M. ve Turan, S. (2007). Bir insan olarak okul müdürü. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Aküzüm, C. ve Özmen, F. (2013). Eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme yeterlikleri bir metasentez çalışması. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 97-120.
 • Akyüz, Y. (2001). Türk eğitim tarihi. Ankara: Alfa Basım Yayım.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.
 • Anayasa. (1982). 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/ anayasa/anayasa82.htm
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K. ve Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 307-324.
 • Baskan, G.A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Ankara: Denge Matbaacılık.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Berger, P.L. & Luckmann, T. (1966). The social consfruction of reality: A treatise in the socilogy of knowledge. London: Pinguin books.
 • Black, A. (2013). Picturing experience: Metaphor as method, data and pedagogical resource. In W. Midgley, K. Trimmer, ve A. Davies (Eds.). Metaphors for, in and of Education Research (pp.26-50). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Prentice Hall.
 • Çakır, Ö., Kan. A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Dinç, M. (2016). Okul müdürlerinin maarif müfettişlerine ilişkin görüşlerinin meteforik olarak incelenmesi: Denizli ili Merkezefendi ilçesi örneği (Yayımlanmamış tezsiz yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Döş, İ. (2009). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3) 607-629.
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Günçer, B. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 23(241), 19–21.
 • Kocabaş, İ. ve Özdemir T. Y. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin denetime ilişkin metaforik algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (ss.1-15). 23-25 Haziran Kütahya.
 • Korkut, H. (2002). Sorgulanan yüksek öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2015). Metaforlar hayat anlam ve dil (G.Y. Demir, Çev.). İstanbul: İtihaki (Orijinal çalışma basım tarihi 2003).
 • MEB (1973). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Tarih: 24/6/1973, Sayı: 14574.
 • MEB. (2011). 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete. Tarih: 14/09/2011, Sayı: 28054.
 • MEB. (2014a). 6528 sayılı millî eğitim temel kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Resmi Gazete. Tarih: 14/03/2014, Sayı: 28941.
 • MEB (2014b). Okul ve eğitim kurumlarının denetim rehberleri. Retrieved from http://tkb.meb.gov.tr/www/ yayinlarimiz/icerik/13
 • MEB. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 29329.
 • MEB. (2016). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Resmi Gazete. Sayı 29913, Kanun No: 6764.
 • MEB. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı teftiş kurulu yönetmeliği. Resmi Gazete. Sayı: 30160.
 • MEB TTKB. (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. Tebliğler Dergisi, Sayı: 2678.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2014). Bir değişim hikâyesi: Eğitim müfettişlerine ilişkin metaforik algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Midgley, W. ve Trimmer, K. (2013). ‘Walking the labyrinth’: A metaphorical understanding of approaches to metaphors for, in and of education research. In W. Midgley, K. Trimmer, ve A. Davies (Eds.). Metaphors for, in and of Education Research (pp.1-9). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • Oral, B. (2000). Alan dışından mezun olup sınıf öğretmenliğine atanan öğretmenlerin sınıf öğretmenliğindeki durumlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148, 37–42.
 • Özdemir, M. ve Demircioğlu, E. (2016). Examination of attitudes towards profession and self-efficacy beliefs of pedagogical formation students. Journal of Higher Education ve Science, 6(3), 327-334.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.
 • Sabancı, A. ve Şahin, A. (2006). Farklı branşlardan atanan ilköğretim okulu sınıföğretmenlerinin yeterlik düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 531-556.
 • Sergiovanni, TJ. ve Starratt, R.J. (2002). Supervision: A redefinition (7th. Ed.). New York: McGraw Hill.
 • Tekışık, H. H. (2003). Milli eğitimde tehlike çanları çalarken Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik’e açık mektup. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28(300), 1–7.
 • Tekin, A. ve Yılmaz, S. (2012). İlk ve orta öğretim kurumu öğretmenlerinin teftişe ilişkin metaforik algıları. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(4), 36-44.
 • Tepebaşılı, F. (2013). Metafor yazıları. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Tok, T. N. (2015). Farklı gözlerden maarif müfettişleri. (Ed. Aydın, İ ve Çınkır, Ş.) Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran’a Armağan. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Toprakcı, E., Çakırer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E. ve Bayraktutan, I. (2010). Kuram ve uygulamada eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), 14-23. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/161877
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1973-2012.
 • Yıldırım, İ. ve Vural, Ö. F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.
 • YÖK. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Retrieved from http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_ rEHF8BIsfYRx/10279/7052802
 • Zhao, H. ve Huang, J. (2008). Interpreting metaphor in use by mandarin teachers of english. Polyglossia, 15, 1-9.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-1254-393X
Author: AHMET ŞAHİN (Primary Author)
Institution: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Ali SABANCI

Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { ijer404639, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {83 - 101}, doi = {10.19160/ijer.404639}, title = {Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, AHMET and SABANCI, Ali} }
APA ŞAHİN, A , SABANCI, A . (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 83-101 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/404639
MLA ŞAHİN, A , SABANCI, A . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 83-101 <http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/404639>
Chicago ŞAHİN, A , SABANCI, A . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 83-101
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması AU - AHMET ŞAHİN , Ali SABANCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 101 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması %A AHMET ŞAHİN , Ali SABANCI %T Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAHİN, AHMET , SABANCI, Ali . "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (April 2018): 83-101 .
AMA ŞAHİN A , SABANCI A . Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması. e-uead / e-ijer. 2018; 9(1): 83-101.
Vancouver ŞAHİN A , SABANCI A . Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(1): 101-83.