Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 51 - 65 2018-04-23

A Qualitative Research on Ideal Parents
İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma

Emine Babaoğlan [1] , Ejder Çelik [2] , Aygül Nalbant [3]


The aim of this research is to reveal the ideal parent profile - the ideal parent qualities from the point of view of the teachers who are most interested and careful after the parents of the students. The research has been conducted with teachers who have been working for at least three years. For the research In-depth interviews were conducted face-to-face with 50 teachers working in Yozgat. Teachers were asked about their age, gender and educational level. In addition, the following question was asked to the teachers as a research question: How should a parent be? Describe how you would like a parent by giving examples. Data were analyzed by content analysis and the findings of the research are presented as item and in table with frequencies. In this study, the ideal parent expectations of the teachers were gathered in parent-children relationship, teacher-parent relationship, parental competence and school-parent relationship. Teachers expect parents to be interested in their children, to follow their children, to support and value their children, to meet the needs of their children, to support their homework, to understand their children, to fulfill their responsibilities, to communicate with their children and to deal with their problems.

 

Bu araştırmanın amacı öğrencilerle ailesinden sonra en fazla ilgilenen ve onlara özen gösteren öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak ideal veli profilini- ideal veli özelliklerini ortaya koymaktır.  Araştırma en az üç yıldır çalışmakta olan öğretmenlerle yürütülmüştür. Yozgat’ta çalışan 50 öğretmenle yüz yüze derinlemesine görüşme yapılmıştır. Öğretmenlere yaşları, cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri sorulmuştur. Ayrıca öğretmenlere araştırma sorusu olarak şu soru yöneltilmiştir: 1. Bir veli nasıl olmalıdır? Nasıl bir veli isterdiniz örnekler vererek açıklayınız. Araştırma verisi içerik analiziyle çözümlenmiş ve araştırma bulguları maddeler halinde frekanslarıyla tablolaştırılarak sunulmuştur. Bu araştırmada öğretmenlerin ideal veliden beklentileri sırayla çocuk veli ilişkisi, öğretmen veli ilişkisi, ebeveyn yeterliliği ve okul veli ilişkisi başlıklarında toplanmıştır. Bu araştırmada görüş belirten öğretmenler, velilerden çocuklarıyla ilgilenmelerini, çocuklarını takip etmelerini, desteklemelerini, değer vermeleri ve sevmelerini, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamalarını, ödevlerine destek olmalarını, çocuklarına karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını, sorumluluklarını yerine getirmelerini, çocuklarıyla iletişim halinde olmalarını ve sorunlarıyla ilgilenmelerini beklemektedirler.

Aile desteği, aile katılımı, veli desteği, akademik başarı, okul başarısı
 • Akbaba Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Barge, J. K. ve Loges, W. E. (2003) Parent, student and teacher perceptions of parental involvement. Journal of Applied Communication Research, 31(2), 140-163.
 • Bayar, A. (2016). Challenges facing principals in the first year at their schools. Universal Journal of Educational Research 4(1), 192-199.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bitsoi, R. (2009). The relationship between Navajo family structure and student achievement, student self-esteem and parental involvement. Doctoral dissertation, Arizona State University.
 • Brooks, T. (2009). Measuring parent involvement in relation to student achievement. Doctoral Dissertation, Lindenwood University, US.
 • Cohen, L, Manion L ve Morrison K. (2005). Research methods in education. Fifth Edition London, New York: Routledge Falmer. Taylor & Francis e-Library.
 • Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. Thousand Oaks, London: Sage Publications.
 • Çelebi, N. ve Uğurlu, B. (2014). Resmi liselerde çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(18), 537-569.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399-431.
 • Ergen, H. (1999). Türkiye'de eğitimin ekonomik büyümeye katkısı. Ekonomik Yaklaşım. 10(35), 21-52.
 • Ergen, H. ve İnce, Ş. (2017). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri: Mersin örneği. The Journal of Educational Research, 3(1), 37-57.
 • Erkan, S., Uludağ, G. ve Dereli, F. (2016). Okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri ve ebeveynlerin aile katılımına ilişkin algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 221-240.
 • Fan, X. ve Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.
 • Flores, S. (2016). Parental ınvolvement strategies for student achievement success in elementary school as recommended by parents and experts. Doctoral dissertation, University of La Verne.
 • Garcia, J. N. (2014). Teacher and parent beliefs and expectations of parental involvement and how it relates to student academic achievement. Texas State University.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.
 • Gray, P. S., Williamson, J. B., Karp, D. A. and Dalphin, J. R. (2007). The research imagination: An introduction to qualitative and quantitative methods. New York: Cambridge University Press.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441-452.
 • Karaarslan, G. (2010). Orta öğretim kurumlarında öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin istatistiksel analizi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Kavak, Y. (1997). Eğitim, istihdam ve İşsizlik ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 21-26. Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 135-149.
 • Leedy, P. D. & Ormrod, J. E. (2005). Practical research: Planning and design (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Nunn, L. M. (2014). Defining student success: The role of school and culture. New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Patrikakou, E. N. (2008). The power of parent ınvolvement: evidence, ıdeas, and tools for student success. Academic Development Institute, DePaul University.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation, program evaluation kit. California: Sage Publications.
 • Rubin, H. J. and Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data. California: Thousand Oaks, Sage Publication.
 • Sadık, F., Doğanay, A. (2008). Problem davranışlarla baş etme sürecinde öğretmen, öğrenci ve veli beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 178, 24-43.
 • Salı G., Akkol, M. L., Oğuz, V. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 79-101.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Toldson, I. A. ve Lemmons, B. P. (2013). Social demographics, the school environment, and parenting practices associated with parents’ participation in schools and academic success among black, Hispanic, and white students. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 23(2), 237–255.
 • Toprakcı, E. ve Gülmez, D. (2018). Velilerin penceresinden öğrencilerin eğitim hayatı (Anılar bağlamında nitel bir analiz). Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 253-275.
 • Üstün, A. ve Yılmaz, M. (2008). Üniversite öğrencilerinin aile içi demokrasi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 77-90.
 • Wang, D. B. (2004). Family background factors and mathematics success: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41, 40–54.
 • Yapıcı, M., ve Yapıcı, G. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Üniversite ve Toplum, 3(3). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=142 adresinden 01/08/2017 tarihinde alınmıştır.
 • Yazar, A. Çelik, M. ve Kök, M. (2008). Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programındaki yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 233-243.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M., Üstün, A., ve Odacı, H.(2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Emine Babaoğlan (Primary Author)
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ejder Çelik
Institution: Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye

Author: Aygül Nalbant
Institution: Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye

Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { ijer370497, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {51 - 65}, doi = {10.19160/ijer.370497}, title = {İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Babaoğlan, Emine and Çelik, Ejder and Nalbant, Aygül} }
APA Babaoğlan, E , Çelik, E , Nalbant, A . (2018). İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 51-65 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/370497
MLA Babaoğlan, E , Çelik, E , Nalbant, A . "İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 51-65 <http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/370497>
Chicago Babaoğlan, E , Çelik, E , Nalbant, A . "İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 51-65
RIS TY - JOUR T1 - İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma AU - Emine Babaoğlan , Ejder Çelik , Aygül Nalbant Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 65 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma %A Emine Babaoğlan , Ejder Çelik , Aygül Nalbant %T İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Babaoğlan, Emine , Çelik, Ejder , Nalbant, Aygül . "İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (April 2018): 51-65 .
AMA Babaoğlan E , Çelik E , Nalbant A . İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. e-uead / e-ijer. 2018; 9(1): 51-65.
Vancouver Babaoğlan E , Çelik E , Nalbant A . İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(1): 65-51.