Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 13 2018-04-23

Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği
Determining Teachers’ Opinions towards the Integration of Interactive Boards into Teaching: Trabzon Sample

Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI [1] , Arş. Gör. Dilek ÖZBEK [2] , Doç. Dr. Serkan SEVİM [3]


Ülkemizde teknolojinin eğitime entegrasyonu son yıllarda önem kazanmış ve bu kapsamda eğitim öğretim kurumlarının altyapısının teknolojiye uyumlu olarak yeniden düzenlenmesine yönelik büyük yatırımlar yapılmıştır. Bütün öğretmenlerin aynı anda BT (bilişim teknolojileri) ekipmanlarını derslerine destek amacıyla kullanabilmeleri için her dersliğin etkileşimli tahta ile donatılması ihtiyacı doğmuştur ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçilmiştir. Bu bağlamda teknolojinin asıl uygulayıcısı olan öğretmenlerin etkileşimli tahtalar ile ilgili olarak hali hazırda yaşadıkları problemlerin ve hissettikleri ihtiyaçların net bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin derinlemesine ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Trabzon merkeze bağlı 5 ortaokulda görev yapmakta olan ve etkileşimli tahtayı derslerinde kullandığını ifade eden 20 fen bilimleri öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Görüşmeler sonucunda öğretmenlerin etkileşimli tahtayı görselliği desteklemek, zamandan tasarruf etmek ve soyut konuları daha somut hale getirmek için kullandıkları, kullanırken teknik problemler ve internet sorunları yaşadıkları ve hizmet içi eğitim eksiklikleri yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar ışığında öğretmenlere bu konuda verilebilecek eğitimde dikkat edilecek noktalara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

In recent years, integration of technology into education in Turkey has gained importance and significant investments have made to rearrange the educaitonal institutions’ infrastructure in order to adapt technology. Along with that, all teachers need to equip their classrooms with interactive boards to support their lessons with IT eqiupments. In order to generalize the actively using of interactive boards in classrooms, teachers’ troubles and needs should be determined. In this case, the purpose of this study is to investigate the science teachers’ opinions towards interactive boards. The study group of this research consists of 20 science teachers who claimed to use interactive boards actively in their classroom practices.  The data obtained from the analysis of the conducted interviews to determine the opinions of teachers’ common subjects used with interactive boards, purposes of using interactive boards, students’ attitudes towards interactive boards, benefits of using interactive boards, challenges of using interactive boards and suggestions towards using interactive boards.

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., Sarıçayır, H. (2011). Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (8),457-471.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Ardac, D., & Akaygün, S. (2004). Effectiveness of multimedia-based instruction that emphasizes molecular representations on students’ understanding of chemical change. Journal of Research in Science Teaching, 41(4), 317-337.
 • Arslan, Z. (2016). Eğitim Bilişim Ağı'ndaki matematik dersi içeriğine ilişkin öğretmen görüşleri: Trabzon ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22(1), 409 – 427.
 • Baran, B. (2010). Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard: ASSURE as a road map. Contemporary Educational Technology, 1(4). 367-380.
 • Başak, M. H., ve Ayvacı, H. Ş. (2017). Teknoloji Entegrasyonunun Eğitim Alanında Uygulanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye-Güney Kore Örneği. Eğitim ve Bilim, 42(190). 465-492.
 • Beauchamp, G., & Parkinson, J. (2005). Beyond the ‘wow’factor: developing interactivity with the interactive whiteboard. School Science Review, 86(316). 97-103.
 • Bozkurt, E., ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik eğitiminde sanal laboratuvar, geleneksel laboratuvarın yerini tutabilir mi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89-100.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem yayıncılık. 1-360. Cogill, J. (2002). How is the interactive whiteboard being used in the primary school and how does this affect teachers and teaching. Retrieved November, 6. 1-48
 • Çakır, R., ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler?. İlköğretim Online, 8(3). 952-964
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 13(1). 48‐61.
 • De Jong, T. (2006). The design of effective simulation-based inquiry learning environments. Frontiers in Artificial Intelligence And Applications, 151, 3.
 • Dereli, F. (2016) 6. sınıf dünya ve evren konu alanına uyarlanmış bilimin doğası kazanımlarının akıllı tahta etkinlikleri ile öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Earged (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf (Erişim tarihi; 16.03.2018)
 • Feasy, R. (2004). “Thinking and working scientifically”, (44-87). In Skamp, K. (Ed.), Teaching primary science constructively (l2nd ed.). Southbank Victoria: Thomson.
 • Güdücü, T. (2016). Erken yaşta İngilizce öğrenenlerin öğretmenlerinin İngilizce sınıflarında akıllı tahta kullanımına karşı algıları ve karşılaşılan zorluklar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 165-179.
 • Güven, B., ve Kaleli Yılmaz, G. (2016). Tasarlanan Hizmet-İçi Eğitim Kursunun Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Düzeylerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 35-66.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-91.
 • Kalkınma Bakanlığı (2007), “Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/plan9.pdf (Erişim Tarihi: 15.03.2018)
 • Karakuş, İ., & Karakuş, S. (2017). Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2). 1-37.
 • Kaynak, S. (2017) 7.sınıf insan ve çevre ünitesinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Laroche, L. H., Wulfsberg, G., & Young, B. (2003). Discovery videos: A safe, tested, timeefficient way to incorporate discovery-laboratory experiments into the classroom. Journal of Chemical Education, 80(8), 962-966.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). “İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı”, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ormanci, U., Cepni, S., Deveci, I., & Aydin, O. (2015). A thematic review of interactive whiteboard use in science education: rationales, purposes, methods and general knowledge. Journal of Science Education and Technology, 24(5), 532-548.
 • Patton, M.Q. (1987) How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Pektaş Karabekir (2016). Akıllı tahta aracılığıyla sunulan video modelle öğretimin otizmli çocuklara sosyal tepki davranışlarının öğretimindeki etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 79-110.
 • Preston, C., & Mowbray, L. (2008). Use of SMART boards for teaching, learning and assessment in kindergarten science. Teaching Science, 54(2), 50-53.
 • Rutten, N., Joolingen, W. R., & Van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. Computers & Education, 58, 136-153.
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin derslerinde bilgi teknolojisi yararlanma öz yeterlilikleri ve etki algılarının belirlenmesi, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sessoms, D. (2007). Using interactive boards to enhance teaching and learning for students with learning disabilities. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 3648-3653. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Seyitoğlu, E. (2014). Akıllı tahta kullanılan matematik dersinden yansımalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Sezgin, F., Erdoğan, O., ve Erdoğan, B. H. (2017). Öğretmenlerin teknoloji öz yeterlikleri: Öğretmen ve öğrenci görüşlerine yönelik bütüncül bir analiz. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 180-199.
 • Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy. 41(3), 129-136.
 • Sönmez, N. (2006). İki değişken arasındaki ilişki ile ilgili iki simülasyon deneyinde öğretim desteğinin öğrenim kazanımları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Bogaziçi Univesitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tiryaki, A., & Çakıroğlu, Ö. (2017). Fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımı. Behiye Akçay (Ed.), Fen bilimleri eğitimi alanındaki öğretme ve öğrenme yaklaşımları (213-224). Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Toprakci, E. (2006a). Obstacles at integration of schools into information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1), 1-16.
 • Toprakci, E. (2006b). Perceptions Related to Information and Communication Technologies (ICT) by Managers and Teachers in the Primary and the Secondary Schools (The Example of Sivas). Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (24).
 • Türel Y.K. (2012) Öğretmenlerin Akıllı tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler ve İhtiyaçlar, Elementary Education Online, 11, 423-439
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Ulukök, Ş., Çelik, H., ve Sarı, U. (2013). Basit elektrik devreleriyle ilgili bilgisayar destekli uygulamaların deneysel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (1), 77-101.
 • Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
 • Url-1, (2017). Partnership for 21. Century learning. http://www.p21.org/our-work/p21-framework (Erişim tarihi 16.03.2018)
 • Url-2, (2017). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ (Erişim tarihi 16.03.2018)
 • Yağbasan, R., ve Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120.
 • Yang, K. Y. & Heh, J. S. (2007). The Impact of Internet Virtual Physics Laboratory Instruction on the Achievement in Physics, Science Process Skills and Computer Attitudes of 10th-Grade Students. Journal of Science Education and Technology 16, 451–461.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Arş. Gör. Dilek ÖZBEK
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Doç. Dr. Serkan SEVİM
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { ijer361922, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği}, key = {cite}, author = {AYVACI, Prof. Dr. Hakan Şevki and ÖZBEK, Arş. Gör. Dilek and SEVİM, Doç. Dr. Serkan} }
APA AYVACI, P , ÖZBEK, A , SEVİM, D . (2018). Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 1-13 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/361922
MLA AYVACI, P , ÖZBEK, A , SEVİM, D . "Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1-13 <http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/361922>
Chicago AYVACI, P , ÖZBEK, A , SEVİM, D . "Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği AU - Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI , Arş. Gör. Dilek ÖZBEK , Doç. Dr. Serkan SEVİM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği %A Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI , Arş. Gör. Dilek ÖZBEK , Doç. Dr. Serkan SEVİM %T Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD AYVACI, Prof. Dr. Hakan Şevki , ÖZBEK, Arş. Gör. Dilek , SEVİM, Doç. Dr. Serkan . "Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (April 2018): 1-13 .
AMA AYVACI P , ÖZBEK A , SEVİM D . Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği. e-uead / e-ijer. 2018; 9(1): 1-13.
Vancouver AYVACI P , ÖZBEK A , SEVİM D . Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(1): 13-1.