Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 36 - 50 2018-04-24

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO
The Effect of Activities Conducted in Out-Of-School Learning Environments on Students’ Opinions about Socio-scientific Issues: Organ Donation and Genetically Modified Organisms

Melike Yavuz topaloğlu [1] , Fatime Balkan Kıyıcı [2]


Bu araştırma ile; okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklere bağlı olarak organ bağışı ve GDO sosyobilimsel konularına ilişkin yedinci sınıf öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu betimsel çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 21 yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamında diyaliz merkezine ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine farklı iki ziyaret düzenlenmiştir. Araştırma verileri ziyaret öncesi ve sonrasında ön ve son test olarak uygulanan açık uçlu soru formları ile elde edilmiştir. Veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun araştırma merkezinde yapılan uygulama öncesinde ve sonrasında canlılar üzerinde yarattığı sağlık sorunları ve çeşitli zararlardan ve ürünlerin doğal halini kaybetmesinden dolayı GDO’ların zararlı olduğunu belirttiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uygulama sonrasında GDO’ların yararlı olduğunu düşünen öğrenci sayısının dikkat çekici şekilde artığı gözlemlenmiştir. Diyaliz merkezine yapılan ziyaret öncesinde ve sonrasında öğrencilerin organ bağışının yapılmasına kaliteli yaşam imkanı sunma, hayat kurtarma, organ bekleyenlerin çoğalması gibi yaşamsal boyutlardan dolayı olumlu yönde baktığı belirlenmiştir.

      

This study aims to determine the opinions of the seventh grade students the activities related to organ donation and GMOs within out-of-school learning environments.This descriptive study was conducted with twenty-one seventh grade students attending a middle school during 2014-2015 academic year.During the research process, two field trips were organized to dialysis center and TUBITAK Marmara research center. Research data was obtained with open ended questionnaire were applied to students before and after the field trip. The data were analyzed with content analysis method.The study concluded that most students considered the GMOs as harmful as they caused a variety of health problems and other issues in living beings before and after their implementation in the TUBITAK Marmara research center, and the products lost their natural status. Moreover, it was observed that the number of the students who considered the GMOs as beneficial increased dramatically after the implementation. The students had positive opinions about organ donation before and after their visits to the dialysis center for the vital dimensions (e.g. provision of a quality living, saving lives and a large number of people waiting for organs).

 • Akça, Z. (2016). Müzik eğitimi veren kuruluşların fen eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarıları ve düşünme becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akış, M., Katırcı, E., Uludağ, H. Y., Küçükkılıç, B., Gürbüz, T., Türker, Y., … ve Gül, H. (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15(4), 28-33
 • Armağan, B.(2015). İlkokul dördüncü sınıf fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları: Bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen C. & Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education. (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Bakioğlu, B. ve Karamustafaoğlu, O. (2014). Okul dışı ortamlarda fen eğitimi: Diyaliz merkezine teknik bir gezi. Turkish Journal of Teacher Education, 3(2),15-26.
 • Bartley, J. E., Mayhew, L. M., & Finkelstein, N. D. (2009, November). Promoting children’s understanding and interest in science through informal science education. AIP Conference Proceedings (Vol. 1179, No. 1, s. 93-96). AIP.
 • Bätz, K., Wittler, S. & Wilde, M. (2010). Differences between boys and girls in extracurricular learning settings. International Journal of Environmental & Science Education, 5(1), 51-64.
 • Bici, İ. (2010). Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve biyogüvenlik kavramları ile ilgili öğrencilerin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bilen, K. ve Özel, M. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin biyoteknolojiye yönelik bilgileri ve tutumları. NEF-EFMED,6(2), 135-152.
 • Boaventura, D., Faria C., Chagas I. & Galvão C. 2011. Promoting science outdoor activities for elementary school children: Contributions from a research laboratory. International Journal of Science Education, 35(5), 796-814.doi.org/10.1080/09500693.2011.583292
 • Bölükbaş, N., Eyüpoğlu, A., & Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 21(2), 73-77.
 • Creswell, J.W. (2008). Educational research planning, conducting, and evaluating qualitative research. (3rd Ed.). NJ: Pearson Education.
 • Çetin, G., Turgut, M. ve Kaçar, H. (2014). High school students’ knowledge and attitudes of organ donation and organ transplantation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2813-2818. doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.662
 • Demir, B. ve Düzleyen, E. (27-30 Haziran 2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin GDO Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Demirci, A. (2008). Perceptions and attitudes of geography teachers to biotechnology: A study focusing on genetically modified (GM) foods. African Jornal Of Biotechnology, 7(23), 4321-4327.
 • Doğan, P., Toprak, D., Sunal, N. ve Doğan, İ. (2012). Knowledge, attitude and behaviors of university students on organ transplantation. Turkey. Smyrna Tıp Dergisi, 2(1), 16-25
 • Driver, R., Newton, P. & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.
 • Emmons, K. M. (1997). Perceptions of the environment while exploring the outdoors: A case study in Belize. Environmental Education Research, 3(3), 327-344. doi.org/10.1080/1350462970030306
 • Ergin, I., Gürsoy, Ş. T., Öcek, Z. A., & Çiçeklioğlu, M. (2008). Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalara dair bilgi tutum ve davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(6), 503-508.
 • Fisman, L. (2005). The effects of local learning on environmental awareness in children: An emprirical ınvestigation. The Journal of Enviromental Education, 36(3), 39-50. doi.org/10.3200/JOEE.36.3.39-50
 • Gülhan, F. (2012). Sosyo-bilimsel konularda bilimsel tartışmanın 8. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığı, bilimsel tartışmaya eğilim, karar verme becerileri ve bilim-toplum sorunlarına duyarlılıklarına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılınç, A., Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Polat, D., ... & Görgülü, Ö. (2013). Preservice science teachers’ efficacy regarding a socioscientific issue: A belief system approach. Research in Science Education, 43(6), 2455-2475.
 • Koçak, A., Aktaş E. Ö., Şenol E., Kaya A. ve Bilgin U. E. (2010). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi, Ege Tıp Dergisi, 49(3), 153-160.
 • Kolstø, S. D., Bungum, B., Arnesen, E., Isnes, A., Kristensen, T., … & Ulvik, M. (2006). Science students’ critical examination of scientific ınformation related to SSI. Science Education, 90(4), 632-655. doi.org/10.1002/sce.20133.
 • Massarani, L. & Moreıra, I. C. (2005). Attitudes towards genetics: A case study among Brazilian high school students. Public Understanding of Science, 14, 201-212.doi.org/10.1177/0963662505050992
 • Melber, L. H. & Abraham, L. M. (1999). Beyond the classroom: Linking with informal education. Science Activities, 36(1), 3-4.doi.org/10.1080/00368129909601027
 • Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Nuangchalerm, P. (2010). Engaging students to perceive nature of science through socioscientific ıssues-based ınstruction. European Journal of Social Sciences, 13(1), 34-37
 • Özdemir, O., Güneş, M.H. ve Demir, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO’lara) yönelik bilgi düzeyleri-tutumları ve sürdürülebilir tüketim eğitimi açısından değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-68.
 • Özden, M., Usak, M., Prokop, P., Türkoglu, A. ve Bahar, M. (2008). Student teachers’ knowledge of and attitudes toward chemical hormone usage in biotechnology. African Journal of Biotechnology, 7(21), 3892-3899.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: PegemA.
 • Pereira, R., Pinho, R., Lopes, L., Antunes, S.C., Abrantes, N. & Gonçalves, F. (2006). Helping teachers to use urban natural areas for science teaching and environmental education. Fresenius Environmental Bulletin, 15(11), 1467-1473.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The Elementary School Journal, 4, 433-450.
 • Randler, C., Baumgärtner, S., Eisele, H. & Kienzle, W. (2007). Learning at workstations in the zoo: A controlled evaluation of cognitive and affective outcomes. Visitor Studies, 10(2), 205-216. doi.org/10.1080/10645570701585343
 • Randler, C., Kummer, B. & Wilhelm, C. (2012). Adolescent learning in the zoo: Embedding a non-formal learning environment to teach formal aspects of vertebrate biology. Journal of Science Education and Technology, 21(3), 384-391. doi.org/10.1007/s10956-011-9331-2
 • Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education for citizenship. Teaching socio-scientific ıssues. Maidenhead: Open University Press.
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor experiences for young children. Erişim tarihi: 07.08.2017, https://www.ericdigests.org/2001-3/children.htm.
 • Sadler, T. (2004). Informal reasoning regarding SSI: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.doi.org/10.1002/tea.20009
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D. L. (2004). The Morality of socioscientific ıssues construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88(1), 4-27.doi.org/10.1002/sce.10101
 • Sadler, T. D. & Zeidler, D. L. (2005). Patterns of ınformal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 112-138. doi.org/10.1002/tea.20042
 • Sanders, D. L. (2007). Making public the private life of plants: The contribution of ınformal learning environments. International Journal of Science Education, 29(10), 1209-1228. doi.org/10.1080/09500690600951549
 • Saylan, A. (2014). Relatıonshıps among pre-servıce scıence teachers’ epıstemologıcal belıefs, knowledge level and trustworthıness on ınformatıon sources: Clımate change, nuclear energy, and organ donatıon and transplantatıon (Unpublished Master’s Thesis) Mıddle East Technıcal Unıversıty, Ankara.
 • Sontay, G., Tutar, M. ve Karamustafaoğlu, O. (2016). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile Fen Öğretimi” Hakkında Öğrenci Görüşleri: Planetaryum Gezisi, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-24.
 • Sönmez, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Gdo’lu besinler hakkındaki bilgileri, risk algıları, tutumları ve böyle bir konunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Şahin, F. ve Yazgan, B. S. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 107-122.
 • Tosun, F. (2012). İlköğretim canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin anlaşılmasında gezi gözlem ve düz anlatım yöntemlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
 • Yanmaz, D. (2017). Doğa Tarihi Müzesinde Rehber Hazırlama ve Çalışma Yaprakları ile Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonları Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Yavuz Topaloğlu, M. ve Balkan Kıyıcı, F. (2017). Ortaokul öğrencilerin hidroelektrik santrali hakkındaki görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18(1), 159-179.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeidler, D. L. & Keefer, M. (2003). The Role of moral reasoning and the status of SSI in science education: Philosophical, psychological and pedagogical considerations. D. L. Zeidler (Ed.). The Role of Moral Reasoning and Discourse on SSI in Science Education. (pp7-38). Dordrecht the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Zeidler, D. L. & Sadler, T. D. (2008). Social and ethical ıssues in science education: A prelude to action. Science & Education, 17(8), 799-803. doi.org/10.1007/s11191-007-9130-61
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Melike Yavuz topaloğlu
Country: Turkey


Author: Fatime Balkan Kıyıcı

Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { ijer350189, journal = {e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-6265}, address = {}, publisher = {Mustafa ERSOY}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {36 - 50}, doi = {10.19160/ijer.350189}, title = {Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO}, key = {cite}, author = {Yavuz topaloğlu, Melike and Balkan Kıyıcı, Fatime} }
APA Yavuz topaloğlu, M , Balkan Kıyıcı, F . (2018). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 36-50 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/350189
MLA Yavuz topaloğlu, M , Balkan Kıyıcı, F . "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 36-50 <http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/350189>
Chicago Yavuz topaloğlu, M , Balkan Kıyıcı, F . "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 36-50
RIS TY - JOUR T1 - Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO AU - Melike Yavuz topaloğlu , Fatime Balkan Kıyıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 50 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6265 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO %A Melike Yavuz topaloğlu , Fatime Balkan Kıyıcı %T Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO %D 2018 %J e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -1309-6265 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Yavuz topaloğlu, Melike , Balkan Kıyıcı, Fatime . "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO". e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (April 2018): 36-50 .
AMA Yavuz topaloğlu M , Balkan Kıyıcı F . Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO. e-uead / e-ijer. 2018; 9(1): 36-50.
Vancouver Yavuz topaloğlu M , Balkan Kıyıcı F . Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(1): 50-36.