Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 0 - 0 2019-08-31

2019 yılının Ağustos sayısıyla izinleyiz.

Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, öğrencilerin fonksiyonel olmayan tutumları arasında sınıf, yaş, yaşanılan yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve ekonomik durum değişkenlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespitinde bulunan Pesen ve Çelik‘e ait “Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının İncelenmesi” isimli makale vardır. İkinci olarak, okul müdürlerinin liderlik stillerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri boyutun dönüşümcü liderlik, en düşük ortalamanın ise serbestlik tanıyan liderlik boyutunda gerçekleştiğini saptayan Bardakçı ve Aksu’nun “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Avrupa Birliği Projelerinin Okula Katkı Düzeyi Arasındaki İlişki” adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak,  Pehlivan ve Demirtaş’a ait “Ortaokul ve Liselerde Yaşanan Disiplin Problemlerinin Çözümüne Yönelik Yönetsel Uygulamalar” adlı çalışma vardır. Araştırma bulguları ışığında okul yöneticilerinin, disiplin sorunlarının yaşanması sürecinde önleyici destekleyici ve düzeltici uygulamaların etkili olabileceğini düşündüklerini anlaşılmaktadır. Araştırmada “önleyici disiplin yaklaşımı” temasına uygun görüşlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Dördüncü olarak, İngilizce öğretim görevlilerinin meslektaş rehberliği uygulamasının olumlu yönlerine ilişkin algılarını "Katılıyorum" olumsuz yönlerine ilişkin algılarını "Kısmen Katılıyorum" düzeyinde olarak saptayan Karataş ve Toprakcı’ya ait “İngilizce Öğretim Elemanlarının Meslektaş Rehberliğine İlişkin Görüşleri” isimli makale vardır. Son olarak, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin duygu ve düşüncelere saygı ile hoşgörü boyutlarına katılıyorum düzeyinde görüş bildirdiği tespitinde bulunan Aslan’nın İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumları ve Görüşlerinin İncelenmesi” isimli çalışması vardır.

E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyor, baharın bizlere güzellikler getirmesini diliyorum.

 Birlikte daha nice zamanlara…

With the August number of 2019 year, we are together with you.

The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Examination of Dysfunctional Attitudes of University Students” by Pesen and Çelik. The results of this study show that there was no significant difference between the dysfunctional attitudes of university students in terms of class, age, settlement, maternal education status, father's educational status and economic status. Second, there is a study under the title of “The Relationship Between Leadership Styles of School Principals and Contribution Level of European Union Projects to The School” by Bardakçı and Aksu. According to the results of leadership styles of school principals, transformational leadership is the dimension teachers have utmost participation, whereas laissez faire leadership dimension is the one having the least participation. Third, there is a study under the title of “Administrative Practices for Overcoming Discipline Problems at Lower Secondary Schools and High Schools” by Pehlivan and Demirtaş. In the light of the findings, it is found that school administrators believe that preventative, supportive and corrective discipline practices may be effective in solving discipline problems. In the study, preventative discipline measures are commonly seen to be adopted by administrators. Fourth, there is a study under the title of “The Views of ELT Instructors According to Peer Observation” by Karataş and Toprakcı. They determined that while the perception level of the ELT instructors for the positive sides of peer observation of teaching was "I agree", for the negative sides of peer observation was “I partially agree". Finally, there is a study under the title of “An Examination of the 4th Grade Primary School Students’ Views and Attitudes towards Respect and Tolerance for the Emotions and Thoughts” by Aslan. He determined that the fourth grade primary school students stated their views on respect and tolerance for the emotions and thoughts at the level of “I agree”.

I thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. Moreover, I hope that spring brings goodies to us

Together to many more times...

 

  • Toprakci,Erdal Editorial
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ağustos
Journal Section Educational Sciences and Sciences of Field Education
Authors

Author: Erdal TOPRAKCI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

APA TOPRAKCI, E . (2019). Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 0-0 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/48451/613711