Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 6 2018-04-25

Editörden

 

2018 yılının ilk sayısıyla yeniden sizinleyiz. Sekiz yıllık bir dergi olduk, büyüdük ve çoğaldık. Kaliteyi her geçen gün daha bir artırdık. Kuşkusuz bu süreçte en önemli etken yazarlarımız ve hakemlerimizin titizliğidir.

 

Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtayı görselliği desteklemek, zamandan tasarruf etmek ve soyut konuları daha somut hale getirmek için kullandıkları, kullanırken teknik problemler ve internet sorunları ve hizmet içi eğitim eksiklikleri yaşadıklarını saptayan. Ayvacı, Özbek ve Sevim’e ait “Etkileşimli Tahtaların Öğretime Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği” isimli makale vardır. İkinci olarak, öğretmenler programı genel olarak olumlu bulurken başta ders saatlerinin yetersizliği olmak üzere, kaynakların yetersizliği, öğrenci seviyesinin düşüklüğü, bazı konuların gereksizliği gibi sorunların olduğu saptamasında bulunan İzci ve Eroğlu’nun “Yenilenen 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun araştırma merkezinde yapılan uygulama öncesinde ve sonrasında canlılar üzerinde yarattığı sağlık sorunları ve çeşitli zararlardan ve ürünlerin doğal halini kaybetmesinden dolayı GDO’ların zararlı olduğunu belirttiğini saptayan Topaloğlu ve Kıyıcı’nın “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Sosyobilimsel Konulara İlişkin Görüşlerine Etkisi: Organ Bağışı ve GDO” isimli çalışmaları vardır. Dördüncü olarak, Babaoğlan, Çelik ve Nalbant’a ait “İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma” adlı çalışma vardır. Araştırmacılara göre öğretmenler; velilerden çocuklarıyla ilgilenmelerini, çocuklarını takip etmelerini, desteklemelerini, değer vermeleri ve sevmelerini, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamalarını, ödevlerine destek olmalarını, çocuklarına karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını, sorumluluklarını yerine getirmelerini, çocuklarıyla iletişim halinde olmalarını ve sorunlarıyla ilgilenmelerini beklemektedirler. Beşinci olarak, çocukların tümünün Dünya’nın şekli ve gece gündüz kavramlarına ilişkin sentetik zihinsel modellere ve büyük çoğunluğunun düzleştirilmiş dünya modeline sahip oldukları tespitinde bulunan  Özgül, Akman ve Saçkes’e ait “Çocukların Dünya’nın Şekli ve Gece-Gündüz Kavramlarına Yönelik Zihinsel Modelleri” isimli makale vardır. Son olarak, Şahin ve Sabancıtarafından yapılan “Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar, maarif müfettişlerine ilişkin olumlu algıların olumsuz algılara göre biraz daha güçlü şekilde vurgulandığının altını çizmişlerdir.

 

E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyor, yeni yılın yurdumuza ve dünyaya uygar bir barış getirmesini diliyorum.

 

Birlikte daha nice zamanlara…

 

 

Prof. Dr. Erdal Toprakçı

Editorial

With the first number of 2018 year we are together with you. Our journal has been published for eight years. It was never interrupted. The quality of our journal has increased day by day There is no doubt that the most important factor in this success is the contributions of our authors and the referees.

 

The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Determining Teachers’ Opinions towards the Integration of Interactive Boards into Teaching: Trabzon Sample” by Ayvacı, Özbek and Sevim. They were concluded that teachers mentioned technical problems such as system error, slowing, sound and image problems; internet problems such as internet connection; in-service training such as lack of seminar and the ability of using interactive boards and classroom management problems about challenges of using interactive boards. Second, there is a study under the title of “Evaluation of Revised 9th Grade Chemistry Curriculum According to Teachers’ View” by İzci and Eroğlu. They have determined that teachers have positive opinion about chemistry curriculum but they have some problem about especially inadequacy of course time, lack of resources, the low level of student success, redundancy of some issues in curriculum etc. Third, there is a study under the title of “The Effect of Activities Conducted in out-of-School Learning Environments on Students’ Opinions about Socio-scientific Issues: Organ Donation and Genetically Modified Organisms” by Topaloğlu and Kıyıcı. They found that most students considered the GMOs as harmful as they caused a variety of health problems and other issues in living beings before and after their implementation in the TUBITAK Marmara research center, and the products lost their natural status. Fourth, there is a study under the title of “A Qualitative Research on Ideal Parents” by Babaoğlan, Çelik and Nalbant. The researchers concluded that teachers expect parents to be interested in their children, to follow their children, to support and value their children, to meet the needs of their children, to support their homework, to understand their children, to fulfill their responsibilities, to communicate with their children and to deal with their problems. Fifth, there is a study under the title of “Children’s Mental Models about the Shape of the Earth and Day-Night Concepts” by Özgül, Akman and Saçkes. They determined that all of the children had synthetic mental models regarding the shape of Earth and the day-night concepts and that the majority of the sample held flattened Earth model. Finally, there is a study under the title of “Perceptions of Teacher Candidates Attending Pedagogical Formation Courses Regarding the Educational Inspectors: A Metaphorical Study” by Şahin and Sabancı. They found that the participants tend to have positive perceptions more than negative related to education inspectors.

 

I thank to the journal employees, authors, reviewers and all the others who have contributed to the preparation process of this issue. And, I hope that the New Year brings a civil peace to our country and the world.

 

Together to many more times...

 

 

Prof. Dr. Erdal Toprakçı

  • Toprakcı, E.(2018) Editörden/Editorial e-ijer 9(1)
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan
Journal Section Editorial
Authors

Author: Erdal TOPRAKCI
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 25, 2018

APA TOPRAKCI, E . (2018). Editörden. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 1-6 . Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/issue/36743/418557